สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาย  ลุงหาน
2. เด็กชายอ่องคำ  ลุงต๊ัะ
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
2. นายนภดล  สุขดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรกมล  แก้วอ่อน
 
1. นางสุภาวดี    เรืองคณะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมันต์  พัฒนาชาตินิยม
2. เด็กหญิงปู  สายทอง
3. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์ต๊ะกุมาร
4. เด็กชายภูวดล  มงคลสวัสดิ์
5. เด็กชายเอก  ติยะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
2. นางสาวบุษยา  โล่ห์เพ็ชร
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนกรณ์  มหาสาโร
2. เด็กชายบุญเพิ่ม  ดวงกมล
 
1. นายกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทุนอู  ลุงชัย
2. เด็กหญิงหมิว  คำปัน
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณานฉลาด  กันทวงค์
2. เด็กชายภูริภัทร  ครองใจ
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  ลุงติ๊
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มากเพ็งมี
3. เด็กหญิงบังอร  ทุนเอ
4. เด็กหญิงวิไลพร  หมื่นจะคา
5. เด็กหญิงสายใจ  -
6. เด็กหญิงหมวยเงิน  ยอดคำ
 
1. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายสุพจน์  จ่ามทอง
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเบญจพรรดิ์   โค้วตระกูล
 
1. นายเกริกเกรียงไกร   ทองคล้าย
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจาย   คำแสง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เดิมประพันธ์
3. เด็กชายภูมิรพี   คำทา
4. เด็กหญิงสาวทอง   นายลูน
5. เด็กหญิงสุทธิดา   แซ่พ่าน
6. เด็กชายโชควิสิทฐ์   วงค์ทหาร
7. เด็กชายโสภณ   เดิมประพันธ์
 
1. นางสาวสุภาวดี   เรืองคณะ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพเกต   เข็มขาว
 
1. นางสุลีกาญ    ธิแจ้