สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแสงดาว  ขวัญเขียว
 
1. นายวิทยา  บุญยะมหา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กชายภาณุวิชญ์   วรรณกร
 
1. นางสาวศรีไพร  จันทร์เขียว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  อุปนันท์
2. เด็กหญิงราตรี  ทะนันไทสง
 
1. นางสาวศรีไพร  จันทร์เขียว
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ย่าน
2. เด็กหญิงสุปรียา  ท้าวนู
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงหอมขาว  ลุงอ่อง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายวรทัต  ขำกระแสร์
2. เด็กชายวรทัต  ขำกระแสร์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงแอน  ลุงเฮือน
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ดวงดี
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพวยแสง  -
2. เด็กหญิงแสงพร  เบก
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์