สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมณี  ลุงแสง
 
1. นายวิทยา  บุญยะมหา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายกำชัย  บุญศรี
2. เด็กหญิงบัวชมพู  สถิรกุลพงศ์
3. เด็กหญิงสาริกา  อินต๊ะโมง
 
1. นายสุพจน์  สุรีติ๊บ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.19 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงษ์  คำมูน
2. เด็กชายอ่องหยุ่น  อินนะ
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
2. นายนภดล  สุขดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ตาวิโน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายวงศ์ตะวัน  จันทร์โสภา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายทศพร  สุนารินทร์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ยามาอุจิ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นางสาวสุนีย์  คำมูน
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ลีจันทึก
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจ๋ามคำ  -
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ