สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแสงดาว  ขวัญเขียว
 
1. นายวิทยา  บุญยะมหา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมณี  ลุงแสง
 
1. นายวิทยา  บุญยะมหา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชญุตม์  พิทยพรพงค์
 
1. นายถนัด  ทองคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โลบ้านไผ่
2. เด็กหญิงพรประกาย   ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   บุญยะมหา
 
1. นายถนัด    ทองคำ
2. นางสาวระติวัลย์    ทองกูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปัทมา  พรมจักร์
 
1. นางสาวกฤตยาณี  ธิอ้าย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายกำชัย  บุญศรี
2. เด็กหญิงบัวชมพู  สถิรกุลพงศ์
3. เด็กหญิงสาริกา  อินต๊ะโมง
 
1. นายสุพจน์  สุรีติ๊บ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.19 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงษ์  คำมูน
2. เด็กชายอ่องหยุ่น  อินนะ
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
2. นายนภดล  สุขดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาย  ลุงหาน
2. เด็กชายอ่องคำ  ลุงต๊ัะ
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
2. นายนภดล  สุขดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงลิ้นจี่  ลุงทุน
3. เด็กหญิงวรรณนิศา  พุ่มคล้าย
4. เด็กหญิงศุภาพรณ์  ลุงติ
5. เด็กหญิงเมธาพร  ลุงอ้าย
 
1. นางสาวศรีไพร  จันทร์เขียว
2. พระปรีชา  ฟืนป่า
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กชายภาณุวิชญ์   วรรณกร
 
1. นางสาวศรีไพร  จันทร์เขียว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  อุปนันท์
2. เด็กหญิงราตรี  ทะนันไทสง
 
1. นางสาวศรีไพร  จันทร์เขียว
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ย่าน
2. เด็กหญิงสุปรียา  ท้าวนู
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงหอมขาว  ลุงอ่อง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ตาวิโน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายวงศ์ตะวัน  จันทร์โสภา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายทศพร  สุนารินทร์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ยามาอุจิ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายวรทัต  ขำกระแสร์
2. เด็กชายวรทัต  ขำกระแสร์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรกมล  แก้วอ่อน
 
1. นางสุภาวดี    เรืองคณะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงแอน  ลุงเฮือน
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นางสาวสุนีย์  คำมูน
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ลีจันทึก
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ดวงดี
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจ๋ามคำ  -
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายบัญชา  ปกป้อง
2. เด็กหญิงสุพินญา  ลุงต๊ะ
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมันต์  พัฒนาชาตินิยม
2. เด็กหญิงปู  สายทอง
3. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์ต๊ะกุมาร
4. เด็กชายภูวดล  มงคลสวัสดิ์
5. เด็กชายเอก  ติยะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
2. นางสาวบุษยา  โล่ห์เพ็ชร
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกอนเดอ  ลุงฟ้าแดง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พิศาลไพบูรณ์
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายคุณากร  ปุกแก้ว
2. เด็กชายณัฐจักร  มัคโช
 
1. นางสาวกฤตยาณี  ธิอ้าย
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจอมวัน  จอมแจ้ง
 
1. นายถนัด  ทองคำ
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพวยแสง  -
2. เด็กหญิงแสงพร  เบก
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนกรณ์  มหาสาโร
2. เด็กชายบุญเพิ่ม  ดวงกมล
 
1. นายกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทุนอู  ลุงชัย
2. เด็กหญิงหมิว  คำปัน
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณานฉลาด  กันทวงค์
2. เด็กชายภูริภัทร  ครองใจ
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  ลุงติ๊
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มากเพ็งมี
3. เด็กหญิงบังอร  ทุนเอ
4. เด็กหญิงวิไลพร  หมื่นจะคา
5. เด็กหญิงสายใจ  -
6. เด็กหญิงหมวยเงิน  ยอดคำ
 
1. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเบญจพรรดิ์   โค้วตระกูล
 
1. นายเกริกเกรียงไกร   ทองคล้าย
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายสุพจน์  จ่ามทอง
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจาย   คำแสง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เดิมประพันธ์
3. เด็กชายภูมิรพี   คำทา
4. เด็กหญิงสาวทอง   นายลูน
5. เด็กหญิงสุทธิดา   แซ่พ่าน
6. เด็กชายโชควิสิทฐ์   วงค์ทหาร
7. เด็กชายโสภณ   เดิมประพันธ์
 
1. นางสาวสุภาวดี   เรืองคณะ
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพเกต   เข็มขาว
 
1. นางสุลีกาญ    ธิแจ้