สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  บวรรัตน์กรกุล
2. เด็กหญิงวาสิตา  แซ่ว้าน
3. นางสาวแป๊ะมู  พอน่อ
 
1. นางพรพรรณ  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวแพรพรรณ  เทพโพธา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงมณีฉาย  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงศรุตา  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงสนธยา  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงอรทัย  เลาวือ
 
1. นางอัจฉรา  ปราบสงบ
2. นางสาวสราทิพย์  ธิใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ตามิ
2. เด็กหญิงบุษบา  เลาลี
3. เด็กหญิงมาธาวี  ศรปาละ
4. เด็กหญิงหมี่ยา  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิบูลศรีมงคล
 
1. นายอนันต์  จันทร์ก้อน
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเรมิกาน  หาญสายคำ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ   วตินา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชา  ลีประกายพร
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิมล  วนากนกจำรูญ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจอมใจ  วนาเรขา
2. เด็กหญิงไพจิตร  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวแพรพรรณ  เทพโพธา
2. นางสุภัค  อ้ายเสาร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวลคำ  ลุงถะ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรเทพ  พรมมี
2. เด็กหญิงมนฤดี  แซ่ลี
3. เด็กชายสมชาย  ลุงแก้ว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
2. นายจตุพงษ์  มังแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จองแสง
 
1. นายประเวช  นะคำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  ซื่อสันติกุล
 
1. นายอนันต์   จันทร์ก้อน
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตัชญ์  อย่างคุณธรรม
2. เด็กหญิงจิณณวัตร  วิศรุตเวสสะภู
3. เด็กชายตันติพัฒน์  ลุงชิง
4. เด็กหญิงนวลคำ  ลุงถะ
5. เด็กชายประดิษฐ์  ยะแฮ
6. เด็กหญิงป่าเย่ง  แซ่เฮ่อร์
7. เด็กหญิงพนิดา  รังษีพนาไพร
8. เด็กหญิงภาสินี  เลาหมู่
9. เด็กชายสหชาติ  แซ่เฉิ่ง
10. เด็กชายสุรินทร์  แซ่ย้าง
 
1. นางธวัลกร  ทองนาค
2. นางสาวทัศวรรณ  กรรณิกา
3. นางสาวธิดาพร  แสงวรรณ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  แซ่หว่าง
2. เด็กชายชาตรี  เลาลี
3. นายณัทธพงศ์  เยเบียง
4. เด็กชายทอง  แซ่เถา
5. เด็กชายพิชัย  อางี
6. เด็กชายมงคล  เลาต๋า
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  ลาเช
8. เด็กชายสมเกียรติ  แส้ผ้า
 
1. นายเชาวลิต  ศรีธิ
2. นายชีวัน  อนัญญาวงศ์
3. นายเฉลิมพันธ์  อินทชัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดีชัย  เนติภูธร
2. นายสุรชัย  ชมพู่นพ
3. เด็กชายสุรพล  หมื่อโป
 
1. นายบุญเกิด  กันทะอินทร์
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวซี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนุ  แซ่จ๊ะ
3. เด็กหญิงศิริพร  กติกาโชคสกุล
 
1. นายธีรวัจน์  เฟื่องฟูกิจการ
2. นางมยุรฉัตร  ประทิศ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายจายหน่อ  วัดดอนจั่น
2. นางสาวจิราพร  พงศ์โชติสาคร
3. เด็กหญิงดาดา  เก่งไฉไล
 
1. นายจักรพันธ์  ปันปละ
2. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมีนา    วรกิจพาณิชย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เสน่ห์
3. เด็กหญิงแสง   ปอแล
 
1. นางเบญจวรรณ   หาญใจ
2. นางมยุรฉัตร   ประทิศ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุพล   แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ   วตินา