สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมื้อหมึ  ชอบหัตถกรรม
 
1. นางเฉลียว  อุฒาธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายบุพกร  ยี่ปา
2. เด็กหญิงปวีณา  เกียรติยิ่งศิริ
 
1. นางพิมพ์ใจ  คีรีเกษตร
2. นายอัจฉรา  ปราบสงบ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. นางสาวคำทู  ลุงอุ
2. เด็กหญิงยิ้ม  อ่องมิด
 
1. นายเฉลิมพันธ์  อินทชัย
2. นายเชาวลิต  ศรีธิ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.32 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจริญญา  กึกก้องอรัญ
 
1. นายระพีพัฒน์  สวัสดี
 
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 8 1. เด็กชายศิริชัย  สิงห์ดิเรก
2. นายเดือน  สุละ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ