สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ลุงหลู่
 
1. นางเฉลียว  อุฒาธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาซามะ   นุมา
 
1. นางสุภัค   อ้ายเสาร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมื้อหมึ  ชอบหัตถกรรม
 
1. นางเฉลียว  อุฒาธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  บวรรัตน์กรกุล
2. เด็กหญิงวาสิตา  แซ่ว้าน
3. นางสาวแป๊ะมู  พอน่อ
 
1. นางพรพรรณ  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวแพรพรรณ  เทพโพธา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสมชัย  แซ่เจ๊า
 
1. นางพรพรรณ  เมืองสุวรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจริยา  ทรงเจริญกุล
2. เด็กหญิงน้องแนน  ทุนอ่อง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฐิตินันท์พัชรกุล
 
1. นางสาวดารุณี  เปลา
2. นายกฤศวรรษเมฆินทร์  แคว้งใจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.41 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชลธิชา  วนาลีอำรุง
2. เด็กหญิงเด๋อ  แซ่ลี
 
1. นายประดิษฐ์  เสมณี
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.32 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศันศนีย์   โนรี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ลี
 
1. นายประดิษฐ์  เสมณี
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงมณีฉาย  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงศรุตา  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงสนธยา  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงอรทัย  เลาวือ
 
1. นางอัจฉรา  ปราบสงบ
2. นางสาวสราทิพย์  ธิใจ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ตามิ
2. เด็กหญิงบุษบา  เลาลี
3. เด็กหญิงมาธาวี  ศรปาละ
4. เด็กหญิงหมี่ยา  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิบูลศรีมงคล
 
1. นายอนันต์  จันทร์ก้อน
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายบุพกร  ยี่ปา
2. เด็กหญิงปวีณา  เกียรติยิ่งศิริ
 
1. นางพิมพ์ใจ  คีรีเกษตร
2. นายอัจฉรา  ปราบสงบ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. นางสาวคำทู  ลุงอุ
2. เด็กหญิงยิ้ม  อ่องมิด
 
1. นายเฉลิมพันธ์  อินทชัย
2. นายเชาวลิต  ศรีธิ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเรมิกาน  หาญสายคำ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ   วตินา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรุณี  ธารน้ำเชี่ยว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชา  ลีประกายพร
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิมล  วนากนกจำรูญ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนีย์  รำลึกพนาวงศ์
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจอมใจ  วนาเรขา
2. เด็กหญิงไพจิตร  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวแพรพรรณ  เทพโพธา
2. นางสุภัค  อ้ายเสาร์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวลคำ  ลุงถะ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรเทพ  พรมมี
2. เด็กหญิงมนฤดี  แซ่ลี
3. เด็กชายสมชาย  ลุงแก้ว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
2. นายจตุพงษ์  มังแก้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จองแสง
 
1. นายประเวช  นะคำ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  ซื่อสันติกุล
 
1. นายอนันต์   จันทร์ก้อน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัชนี  เขมดิ
 
1. นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.32 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจริญญา  กึกก้องอรัญ
 
1. นายระพีพัฒน์  สวัสดี
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตัชญ์  อย่างคุณธรรม
2. เด็กหญิงจิณณวัตร  วิศรุตเวสสะภู
3. เด็กชายตันติพัฒน์  ลุงชิง
4. เด็กหญิงนวลคำ  ลุงถะ
5. เด็กชายประดิษฐ์  ยะแฮ
6. เด็กหญิงป่าเย่ง  แซ่เฮ่อร์
7. เด็กหญิงพนิดา  รังษีพนาไพร
8. เด็กหญิงภาสินี  เลาหมู่
9. เด็กชายสหชาติ  แซ่เฉิ่ง
10. เด็กชายสุรินทร์  แซ่ย้าง
 
1. นางธวัลกร  ทองนาค
2. นางสาวทัศวรรณ  กรรณิกา
3. นางสาวธิดาพร  แสงวรรณ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราพร  สมจิตอรุณ
2. เด็กหญิงทวย  แสงส่วย
3. เด็กหญิงประทุมพร  แซ่ย้าง
4. เด็กหญิงพรพรรณ  คาล่า
5. เด็กหญิงพรศิริ  แสนมี่
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริวงศ์มัจฉา
7. เด็กหญิงสุพัตรา  เลาว่าง
8. เด็กหญิงเสาวณีย์  แลเซอะ
 
1. นางธวัลกร  ทองนาค
2. นางสาวธิดาพร  แสงวรรณ
3. นางสาวทัศวรรณ  กรรณิกา
4. นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาเซียง  แสงเหลียว
 
1. นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  แซ่หว่าง
2. เด็กชายชาตรี  เลาลี
3. นายณัทธพงศ์  เยเบียง
4. เด็กชายทอง  แซ่เถา
5. เด็กชายพิชัย  อางี
6. เด็กชายมงคล  เลาต๋า
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  ลาเช
8. เด็กชายสมเกียรติ  แส้ผ้า
 
1. นายเชาวลิต  ศรีธิ
2. นายชีวัน  อนัญญาวงศ์
3. นายเฉลิมพันธ์  อินทชัย
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  ชายน้อย
2. เด็กชายอภิชัย  ปัญญา
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
30 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 8 1. เด็กชายศิริชัย  สิงห์ดิเรก
2. นายเดือน  สุละ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้อง  ลุงอ่อง
2. เด็กชายมงคล  ดีมา
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  สัญญวิชัย
2. เด็กหญิงบูซุ่ม  อาเซิ้ง
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ติยะ
2. นายรัฐธรรมนูญ  เจริญสุข
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดีชัย  เนติภูธร
2. นายสุรชัย  ชมพู่นพ
3. เด็กชายสุรพล  หมื่อโป
 
1. นายบุญเกิด  กันทะอินทร์
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวซี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนุ  แซ่จ๊ะ
3. เด็กหญิงศิริพร  กติกาโชคสกุล
 
1. นายธีรวัจน์  เฟื่องฟูกิจการ
2. นางมยุรฉัตร  ประทิศ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายจายหน่อ  วัดดอนจั่น
2. นางสาวจิราพร  พงศ์โชติสาคร
3. เด็กหญิงดาดา  เก่งไฉไล
 
1. นายจักรพันธ์  ปันปละ
2. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมีนา    วรกิจพาณิชย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เสน่ห์
3. เด็กหญิงแสง   ปอแล
 
1. นางเบญจวรรณ   หาญใจ
2. นางมยุรฉัตร   ประทิศ
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุพล   แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ   วตินา