สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงช่อผกา   ธิปะตา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ไชยชมภู
3. เด็กชายณัฐศุกล   จองมนัสสัก
 
1. นางชบา  โนสุยะ
2. นางสาวปาหนัน   กันหาสินธุ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒน์   เผ่ากันทะ
2. เด็กชายภาคิน   เผ่ากันทะ
 
1. นางชบา  โนสุยะ
2. นายสุภาพ  บริบูรณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายชนกานต์   ไชยวงศ์คำ
 
1. นายธำมรงค์  แสงนวล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์คม
 
1. นายธำมรงค์  แสงนวล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพสิษฐ์   พัดเจริญ
 
1. นายธำมรงค์   แสงนวล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิษฏาศิ์   ปวงอูป
 
1. นายธำมรงค์  แสงนวล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   ปาป่าศักดิ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   เตมีศักดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพุธชา   โมลาดุก
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   เตมีศักดิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายศุกลณัฐ   จองมนัสสัก
2. เด็กชายอนวัช   แซ่ตั้ง
 
1. นางกชพร  จันต๊ะจาย