สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาภรณ์  สุริยะ
 
1. นางนิ่มน้อย   นาระศักดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิติญา   อนุสูตร์
 
1. นายนรินทร์   ศรีบุญเรือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรวี   ลุงออ
 
1. นายนรินทร์   ศรีบุญเรือง