สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิดล  -
2. เด็กหญิงลัดดา    ลุงคำแดง
3. เด็กหญิงเงินแสง   ลุงจาย
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  จาคะมณี
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำบาง
 
1. นาย-  -
2. นางโชติกา  จินาเหมย
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินภา   ทูโคกกรวด
 
1. นางจุฑารัตน์    คงวุฒิ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย   ศิริวรรณ
2. เด็กหญิงปวีณา   ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทรายทอง
 
1. นางจุฑารัตน์   คงวุฒิ
2. นางเขมิกา  วงค์ใหญ่
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.38 ทอง 5 1. เด็กหญิงนวล  ลุงคำ
2. เด็กชายศักดิ์ไทย   ลุงแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์   คงวุฒิ
2. นางเขมิกา   วงศ์ใหญ่
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเปาแสง   ลุงตี้
 
1. นางจุฑารัตน์   คงวุฒิ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   แซ่หย่าง
 
1. นางจุฑารัตน์   คงวุฒิ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณวรรณี
 
1. นางอรุณวรรณ   วรรณเลิศ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาอภิวัฒน์   ศิริโรจนเศรษฐ์
2. เด็กชายธีรภัทร   ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางโชติกา   จินาเหมย