สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปาสามขา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  กันตีมูล
 
1. นางสิริรัตน์  พวงยอด
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 23.2 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศักรินทร์   เสียงหอม
 
1. นายธนาวุฒิ   ธนะคำ