สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปาสามขา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  กันตีมูล
 
1. นางสิริรัตน์  พวงยอด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายภาณุพงศ์   อิยตายวง
2. เด็กชายวิศิษฐ์   เอื้องคำ
 
1. นางสิริรัตน์  พวงยอด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทพร   อยู่สุข
2. เด็กหญิงนันทภัส   รัตนะ
3. เด็กหญิงประกายรุ้ง   ขัดติมะโน
4. เด็กหญิงสุภาวดี   นางเมาะ
5. เด็กหญิงสุวดี   สนแย้ม
 
1. นางธัญญพัทธ์  วงค์ขัดนนท์
2. นางภักชยา  ญาณสาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.3 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพร   ยอดจันทร์
2. เด็กหญิงพิณนภา   ธาตุอินจันทร์
3. เด็กหญิงศศิภา   พงษ์งาม
4. เด็กหญิงสาริน   ดวงอาทิตย์
5. เด็กหญิงสาวิตรี   สนแย้ม
 
1. นางธัญญพัทธ์  วงค์ขัดนนท์
2. นางเพ็ญพร  สังขวรรณะ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งนภา   ท้าวศรี
2. เด็กหญิงชฎาพร   พุงขาว
3. เด็กชายชาคริต   ลุงจาย
4. เด็กหญิงพัชรวรรณ   ใสด้วง
5. เด็กชายวีรพงค์   คละไฮ
6. เด็กชายอาทิตย์   ลุงวิ
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ประกอบกิจ
8. เด็กหญิงแพรพลอย   ปันคำ
 
1. นางธัญญพัทธ์  วงค์ขัดนนท์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 23.2 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศักรินทร์   เสียงหอม
 
1. นายธนาวุฒิ   ธนะคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา   เพิ่งปัญญา
2. เด็กหญิงศศิกานต์   คำรังษี
 
1. นายธนาวุฒิ   ธนะคำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   เป็งปัญญา
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  คำเหม้า
3. เด็กหญิงศศิกานต์   คำรังษี
 
1. นางธัญญพัทธ์  วงค์ขัดนนท์