สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  หล้าติ๊บ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรหมคำติ๊บ
3. เด็กชายสองเมือง  ลุงซอ
 
1. นายดนัย  ถนอมจิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร   ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์   จักรแก้ว
 
1. นางชุลีพร   ถาแปง
2. นางสาวพัชริทร์   หินหงษ์