สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนุชจรี   เทโวขัติ
2. เด็กหญิงปวีร์รัตษ์  สุวรรณพจน์
3. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ไชยวงศ์
 
1. นางสุวปรียา  อารีศิริ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เจริญวุฒิ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  คำหลู่