สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  หล้าติ๊บ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรหมคำติ๊บ
3. เด็กชายสองเมือง  ลุงซอ
 
1. นายดนัย  ถนอมจิตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนุชจรี   เทโวขัติ
2. เด็กหญิงปวีร์รัตษ์  สุวรรณพจน์
3. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ไชยวงศ์
 
1. นางสุวปรียา  อารีศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร   ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์   จักรแก้ว
 
1. นางชุลีพร   ถาแปง
2. นางสาวพัชริทร์   หินหงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   พรอินทร์
 
1. นายเรืองศิลป์  เกียติสกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เจริญวุฒิ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  คำหลู่
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายวสันต์  ติ๊บมณี
2. เด็กหญิงสายธารทิพย์  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางโสภิษ  จะวะนะ