สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยพัทธ์   พอใจ
 
1. นางจุฬาภรณ์   กลิ่นศรีสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกวินท์   กุมาร
2. เด็กหญิงพรพิมล   ตุ้ยแสง
 
1. นางนิชาภา   คุณพิทักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.9 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรหมพร   มหาวรรณ
2. เด็กชายไทยเลอร์   ธนา โมวิทซ์
 
1. นางสุจิตรา   ทาแดง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระเมธส์  สิริไตรรัตนกุล
2. เด็กหญิงปรียานันท์  สิทธิธรรม
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  ดวงแก้วกาศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรินทร   กีรติโณทัย
 
1. นางภัทรธิดา   โสมานวัตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชริญา   อมรศรีสัจจะ
 
1. นางภัทรธิดา   โสมานวัตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวสิษฐ์   สมคิด
 
1. นางภัทรธิดา   โสมานวัตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาร์ตา นามรัตน์   เชลลอตติ
 
1. นางเสาวณีย์   เตโชแจ่ม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กำธรกิตติกุล
 
1. นางเสาวณีย์   เตโชแจ่ม
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกรินทร์   กุมาร
2. เด็กชายศุภสัณศ์   ขันต์ศรเพชร์
 
1. นางภูษณิศา   ปุกมณี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.35 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญธารา   ทะปัญญา
2. เด็กหญิงบุณยอร    รุ่งวัฒนจินดา
3. เด็กหญิงศลิษา   ทองเหลือ
 
1. นายชยา    พรหมวังขวา