สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุดใจ
2. เด็กหญิงศวิตา  แซ่กือ
3. เด็กชายสองเมือง  ปัญญา
 
1. นายอำนาจ  กิตติจริยา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์   ปิงพะยอม
2. เด็กชายปี   ลุงช่วย
 
1. นายอำนาจ  กิตติจริยา
2. นางสาวเบญจพร  สุวรรณ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลุงต้า
2. เด็กหญิงดาริดา  ลุงส่วย
3. เด็กหญิงทักษอร  สายธรรม
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วงค์ปัน
5. เด็กหญิงนริศรา  แก้วม่วงมัน
6. เด็กหญิงนิรมล  ปะจิละ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามเริง
8. เด็กหญิงภคนันทร์  ทองทาสี
9. เด็กหญิงมณฑิรา  วันดี
10. เด็กหญิงวรรณวนัช  ไชยวงศ์
11. เด็กหญิงวิไลพร  กาบใบ
12. เด็กหญิงศรีนวล  ติ๊
13. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  คงสัมพันธ์
14. เด็กหญิงอรัญญา  นายหลุ่
15. เด็กหญิงอริส  หิรัญรักษ์
 
1. นายสราวุธ  กระจ่าง
2. นางสาวกษมา  สุภจันทร์
3. นางสมพร  ติยะไพรัช
4. นายรุ่งนที  สายธรรม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธเนศ  หวั่นนะ
2. เด็กชายภานุพงศ์   ไชยน้อย
 
1. นางแสงทอง  พรมเสน
2. นายสราวุธ  กระจ่าง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายชนกร  -
2. เด็กชายหนุ่มหลืน  แสงคำ
3. เด็กชายหม่องอุง  กู่
 
1. นายสราวุธ  กระจ่าง