สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย ศุภวิชญ์   หมื่อแล
2. เด็กหญิงทานตะวัน  ปินตาใจ
3. เด็กหญิงภัทรลดา    ลือโขง
4. เด็กหญิงวิชุนันท์  ขันคำ
5. เด็กหญิงอาทิตยา   กันธิรา
 
1. นางฐิติรัตน์   วสิษฐ์พลพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ   ใจแก้ว
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงธัญมาศ  วงค์ขัติยะ
3. เด็กหญิงรัชนก  เบียนแล
4. เด็กหญิงวินิทรา    สุนันตา
5. เด็กหญิงสุวรรณา    จริงตา
6. เด็กหญิงแนน  คำหลู่
 
1. นายประเชษฐ  คำปิงชัย
2. นางสาวดวงใจภักดิ์   รักอักษร
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 4 1. เด็กชายบัณฑัต  แท้วีระพันธ์
2. เด็กชายพรหมราช    ริยะป่า
3. สามเณรศุภกรณ์   สงใย
 
1. นายชัชวาล   ธิมา