สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาลี  ลุงมน
 
1. นางสาวลาวัลย์  คันธา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงข้อง   ลุงคำ
2. เด็กหญิงจิตรานุช   บุญมี
3. เด็กหญิงจ๊ะโอ๋  เมืองดี
4. เด็กหญิงจ๋ามเปา   ลุงทุน
5. เด็กหญิงนิอร   คำใหม่
6. เด็กหญิงมยุรี   เดหลุ่ม
7. เด็กหญิงสมรัตน์   วิชัยยา
8. เด็กหญิงสุทธิดา   คนเที่ยง
9. เด็กหญิงเรือนคำ  ลุงจื่น
10. เด็กหญิงแสงรุ้ง  ลุงจื่น
 
1. นางรสรินทร์   แสนคำดี
2. นางสาวนาฎยา  กรองบริสุทธิ์
3. นางสาวชฎากร  กันชูลี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา   ลุงทุน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์   ประกอบของ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากร  คุณยศยิ่ง
2. เด็กหญิงหมวย  -
3. เด็กหญิงอำพร  ลุงกาน
4. เด็กหญิงเกศรินทร์  พอก๊ะ
5. เด็กหญิงแสงจันทร์  ลุงวัน
 
1. นายนิติกรณ์  อภิวงศ์
2. นางสาววีรกัทรา  แจ้งสว่าง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงป่าง   ดอกแก้ว
2. เด็กหญิงรมิดา   ซาระวัน
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ยอดทรายคำ
4. เด็กชายสุก  ลุงเฮือง
5. เด็กหญิงหย่ง   บุญเรือง
6. เด็กหญิงอรจิต   ย่าจา
 
1. นางธัญลักษณ์  ชริยาภร
2. นางอารุณ  พุทธิมา
3. นางสาวธิดา  วงค์แสงรัศมี
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกู่  ลุงอินตา
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ตีระไชย