สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  การมี
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุภาเฟย
 
1. นายหัศนัย  ไชยวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพคุณ  แสงมณี
2. เด็กชายพิชาภพ  ทะลอมคำ
3. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงติ่น
 
1. นางพรพรรณ  ใจอินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายพัฒนกิจ  ไชยมงคล
2. เด็กชายศรันย์  ท้าวคำ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มณีขัติย์
 
1. นางพรพรรณ  ใจอินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุทธปวน
2. เด็กหญิงนรินทร์ฑนา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงสิรินิภาพร  กันติยะ
 
1. นางพรพรรณ  ใจอินทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิรัชญา   ท้าวปวง
2. เด็กชายเจริญ   ปู่เมือง
 
1. นางสุรีย์  ขาวสวย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมกฤษณ์  พวงเรือนแก้ว
2. เด็กหญิงไพลิน  ใจไมตรี
 
1. นางศิริลักษณ์  ศรีไกรภักดิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยถา
2. เด็กหญิงพรรนิศรา   ทาสุ
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณ
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยชนะ   เดชคุณมาก
2. เด็กหญิงอรจิรา   ลุงซู่
3. เด็กชายอ่องปี   ลุงมู
 
1. นางสาวปาริชาติ  คำลือ
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมิตานัน   จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงสาธิจันทร์   กากูล
3. เด็กหญิงสุธิตรา   นายด๋อ
 
1. นางสาวปาริชาติ  คำลือ