สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกชพร  พิพัฒน์สำโรง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญธิญาพร   ก๋องแก้ว
2. เด็กหญิงสุวิภา   เทพสมรส
 
1. นางจันทพร  พลอินตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพิชชากร  ทะลอมคำ
2. เด็กหญิงสิรินันท์  เรืองศรี
3. เด็กหญิงอิษิรา  ไชยถา
 
1. นางพรพรรณ  ใจอินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประกายทิพย์   มูลทะโน
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ   มูลขัติ
3. เด็กหญิงวรรณิพร   ทิพย์มหาวัน
 
1. นางพรพรรณ   ใจอินทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงนงนภัส   ใจกล้า
 
1. นางอาภรณ์   สมณะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินตนา  ปัญญาวงค์
 
1. นางเสาวนีย์  ใจยา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงสินธุรา   ศรีทิพย์
2. เด็กหญิงสุกานดา   หล้าเจริญ
3. เด็กหญิงเกวลิน   พวงเรือนแก้ว
 
1. นางสาวจันทพร  พลอินตา