สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญชพร  ขันเขียว
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุเนตร   ฟักเขียว
2. เด็กหญิงชนากานต์   จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงเกศสุดา   ทาอินทร์
 
1. นางพรพรรณ   ใจอินทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรรณพร  จิโน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  อุ้มนาง
 
1. นายเจริญ  คำวงค์ปิน
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายมงคล  ซิมทิม
2. เด็กชายเดชชาติ  ดวงน้ำคำ
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ขัติยะ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จาตุมา
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณ