สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพจมาน  วงค์เขียว
 
1. นายหัศนัย  ไชยวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.04 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปองพล   ถมมา
 
1. นายชัชชัย   ธรรมใจ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูสุรินทร์   กันทะพรหม
 
1. นางเกศริน   ทาดารินทร์