สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญชพร  ขันเขียว
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  การมี
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกชพร  พิพัฒน์สำโรง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญธิญาพร   ก๋องแก้ว
2. เด็กหญิงสุวิภา   เทพสมรส
 
1. นางจันทพร  พลอินตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพจมาน  วงค์เขียว
 
1. นายหัศนัย  ไชยวงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุภาเฟย
 
1. นายหัศนัย  ไชยวงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุเนตร   ฟักเขียว
2. เด็กหญิงชนากานต์   จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงเกศสุดา   ทาอินทร์
 
1. นางพรพรรณ   ใจอินทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพิชชากร  ทะลอมคำ
2. เด็กหญิงสิรินันท์  เรืองศรี
3. เด็กหญิงอิษิรา  ไชยถา
 
1. นางพรพรรณ  ใจอินทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประกายทิพย์   มูลทะโน
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ   มูลขัติ
3. เด็กหญิงวรรณิพร   ทิพย์มหาวัน
 
1. นางพรพรรณ   ใจอินทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพคุณ  แสงมณี
2. เด็กชายพิชาภพ  ทะลอมคำ
3. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงติ่น
 
1. นางพรพรรณ  ใจอินทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายพัฒนกิจ  ไชยมงคล
2. เด็กชายศรันย์  ท้าวคำ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มณีขัติย์
 
1. นางพรพรรณ  ใจอินทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุทธปวน
2. เด็กหญิงนรินทร์ฑนา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงสิรินิภาพร  กันติยะ
 
1. นางพรพรรณ  ใจอินทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.04 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปองพล   ถมมา
 
1. นายชัชชัย   ธรรมใจ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิรัชญา   ท้าวปวง
2. เด็กชายเจริญ   ปู่เมือง
 
1. นางสุรีย์  ขาวสวย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมกฤษณ์  พวงเรือนแก้ว
2. เด็กหญิงไพลิน  ใจไมตรี
 
1. นางศิริลักษณ์  ศรีไกรภักดิ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรรณพร  จิโน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  อุ้มนาง
 
1. นายเจริญ  คำวงค์ปิน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงนงนภัส   ใจกล้า
 
1. นางอาภรณ์   สมณะ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวราพร  จตุรพรพิทักษ์
 
1. นางเสาวนีย์  ใจยา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูสุรินทร์   กันทะพรหม
 
1. นางเกศริน   ทาดารินทร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินตนา  ปัญญาวงค์
 
1. นางเสาวนีย์  ใจยา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายต้นตระการ   กลั่นประเสริฐ
2. เด็กชายอธิปัตย์   บุญชู
3. เด็กชายอภิชาต   มาทา
4. เด็กชายเดชาภัทร   เจริญทรัพย์
5. เด็กชายเพชรรัตน์   ทาสุ
6. เด็กชายเสกสรร   กุแสนใจ
 
1. นายหัสนัย   ไชยวงศ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงสินธุรา   ศรีทิพย์
2. เด็กหญิงสุกานดา   หล้าเจริญ
3. เด็กหญิงเกวลิน   พวงเรือนแก้ว
 
1. นางสาวจันทพร  พลอินตา
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนารี  นาระต๊ะ
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ตันธิเน
3. เด็กหญิงหมวยผ่อง  ลุงกอหลิ่ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายมงคล  ซิมทิม
2. เด็กชายเดชชาติ  ดวงน้ำคำ
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณ
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ขัติยะ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จาตุมา
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณ
 
26 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยถา
2. เด็กหญิงพรรนิศรา   ทาสุ
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณ
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยชนะ   เดชคุณมาก
2. เด็กหญิงอรจิรา   ลุงซู่
3. เด็กชายอ่องปี   ลุงมู
 
1. นางสาวปาริชาติ  คำลือ
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมิตานัน   จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงสาธิจันทร์   กากูล
3. เด็กหญิงสุธิตรา   นายด๋อ
 
1. นางสาวปาริชาติ  คำลือ