สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญชพร  ขันเขียว
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  การมี
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกชพร  พิพัฒน์สำโรง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญธิญาพร   ก๋องแก้ว
2. เด็กหญิงสุวิภา   เทพสมรส
 
1. นางจันทพร  พลอินตา