สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง วรรนิษา    โตทับ
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปาคำหน้อย
2. เด็กหญิงอริสรา  ปานะเส็น
3. เด็กหญิงเรวดี  บุญแทน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา  หนูนแปง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกฤษฎิ์   สุทธนิล
2. เด็กหญิงจันจิรา   ปานบัวคำ
3. เด็กหญิงชลลดา   อะติถะ
4. เด็กหญิงชัชณี   นากประเสริฐ
5. เด็กหญิงฐิตาภา   แปงใจ
6. เด็กชายณัฐชยา   โมลาดุก
7. เด็กหญิงณัฐรัตน์   สมไหว
8. เด็กหญิงธัญชนก   มะโนแก้ว
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   แสนเรืองเดช
10. เด็กชายนพพร   แก้วพงศ์
11. เด็กหญิงปรียานุช    สุทธนิล
12. เด็กหญิงพัชรา   ปวงอูป
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ปันติบุ่ง
14. เด็กชายวรวัฒน์   เมทาดุก
15. เด็กชายสัญญา    มะโนแก้ว
16. เด็กหญิงสายธาร   อ๋องทิพย์
17. เด็กหญิงสิราวรรณ    แปงใจ
18. เด็กชายสุภดนัย   ไชยวุฒิ
19. เด็กหญิงสุวรรณี    แก้วศรีรัตน์
20. เด็กหญิงอริสรา    โปธาสุ
21. เด็กหญิงอวัสดา   ทาพรม
22. เด็กชายเรือยศ    ธะนะพงค์
23. เด็กชายเอกนริน   สุทธนิล
 
1. นายวุฒิกร   โหล่แก้ว
2. นางสุภาวดี   นามวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก   มโนแก้ว
 
1. นางสุภาวดี   นามวงค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแก้วเรือน
2. เด็กหญิงอนุธิตา  สุทธนิล
 
1. นางสาวสุภามาศ  งามเริง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมาอูป
2. เด็กชายวรรณนุกูล  ขาปั๋น
3. เด็กชายสันติภาพ  สมไหว
 
1. นางสาวกชนุช  คำเวียง
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรชนก   ใจคำติ๊บ
 
1. นางสมผิน  กำแพงแก้ว