สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุชาวดี   อูปคำแดง
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทาพรหม
 
1. นางสาวพิมพ์รดา   ส่งชื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรินญาดา   สุขจันทร์
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงประกายดาว  กองเขียว
2. เด็กหญิงรจนา  โรงพนัสสัก
3. เด็กชายศิริลักษณ์  อภัยมูล
 
1. นางสาวนฤมล  ทะนันชัย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายเจตพล  สุทธนิล
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ก๋องพนัสสัก
 
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัฒนวดี   กองพรม
 
1. นางสาวสุภามาศ  งามเริง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะ  ทิพย์ยอด
2. เด็กชายวรวุฒิ  อูปคำแดง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปาทา