สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทอฝัน  สุทธนิล
2. เด็กหญิงอมรกานต์   ปัญญาคำ
 
1. นางสาวพิมพ์รดา  ส่งชื่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์   จินาน้อย
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.09 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัชพล  โปธาสุ
2. เด็กชายอธิราช  กำเพ็ญ
 
1. นางสาวนฤมล  ทะนันชัย