สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุชาวดี   อูปคำแดง
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทาพรหม
 
1. นางสาวพิมพ์รดา   ส่งชื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง วรรนิษา    โตทับ
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรินญาดา   สุขจันทร์
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทอฝัน  สุทธนิล
2. เด็กหญิงอมรกานต์   ปัญญาคำ
 
1. นางสาวพิมพ์รดา  ส่งชื่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนพธีรา   บุญมาอูป
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์   จินาน้อย
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงประกายดาว  กองเขียว
2. เด็กหญิงรจนา  โรงพนัสสัก
3. เด็กชายศิริลักษณ์  อภัยมูล
 
1. นางสาวนฤมล  ทะนันชัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปาคำหน้อย
2. เด็กหญิงอริสรา  ปานะเส็น
3. เด็กหญิงเรวดี  บุญแทน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา  หนูนแปง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.09 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัชพล  โปธาสุ
2. เด็กชายอธิราช  กำเพ็ญ
 
1. นางสาวนฤมล  ทะนันชัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐิตาภา  แปงใจ
2. เด็กชายฐิติกร  กาบแก้ว
 
1. นายพิทยา  สุรินทร์เปา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายเจตพล  สุทธนิล
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ก๋องพนัสสัก
 
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกฤษฎิ์   สุทธนิล
2. เด็กหญิงจันจิรา   ปานบัวคำ
3. เด็กหญิงชลลดา   อะติถะ
4. เด็กหญิงชัชณี   นากประเสริฐ
5. เด็กหญิงฐิตาภา   แปงใจ
6. เด็กชายณัฐชยา   โมลาดุก
7. เด็กหญิงณัฐรัตน์   สมไหว
8. เด็กหญิงธัญชนก   มะโนแก้ว
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   แสนเรืองเดช
10. เด็กชายนพพร   แก้วพงศ์
11. เด็กหญิงปรียานุช    สุทธนิล
12. เด็กหญิงพัชรา   ปวงอูป
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ปันติบุ่ง
14. เด็กชายวรวัฒน์   เมทาดุก
15. เด็กชายสัญญา    มะโนแก้ว
16. เด็กหญิงสายธาร   อ๋องทิพย์
17. เด็กหญิงสิราวรรณ    แปงใจ
18. เด็กชายสุภดนัย   ไชยวุฒิ
19. เด็กหญิงสุวรรณี    แก้วศรีรัตน์
20. เด็กหญิงอริสรา    โปธาสุ
21. เด็กหญิงอวัสดา   ทาพรม
22. เด็กชายเรือยศ    ธะนะพงค์
23. เด็กชายเอกนริน   สุทธนิล
 
1. นายวุฒิกร   โหล่แก้ว
2. นางสุภาวดี   นามวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก   มโนแก้ว
 
1. นางสุภาวดี   นามวงค์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัฒนวดี   กองพรม
 
1. นางสาวสุภามาศ  งามเริง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแก้วเรือน
2. เด็กหญิงอนุธิตา  สุทธนิล
 
1. นางสาวสุภามาศ  งามเริง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมาอูป
2. เด็กชายวรรณนุกูล  ขาปั๋น
3. เด็กชายสันติภาพ  สมไหว
 
1. นางสาวกชนุช  คำเวียง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิง ชนม์นิภา  ต๊ะปวน
2. เด็กหญิงเกศกนก  ดวงแก้วเรือน
 
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงแก้วเรือน
2. เด็กชายพีรวิชญ์  มูลฝั้น
 
1. นายอดุลย์วิชญ์  สีเกี้ยวฝั้น
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะ  ทิพย์ยอด
2. เด็กชายวรวุฒิ  อูปคำแดง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปาทา
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายวรพล  ดวงแก้วเรือน
2. เด็กชายอรรถชัย  ปวงอูป
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปาทา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา  อูปคำแดง
2. เด็กชายจักกฤษ  พรมใจแก้ว
3. เด็กหญิงสอางค์ทิพย์  นวลศรี
 
1. นายสุเมธ  เสนาทาน
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรชนก   ใจคำติ๊บ
 
1. นางสมผิน  กำแพงแก้ว