รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ม่วงนนทศรี
 
1. นางเพ็ญศรี    ธรรมไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงปภาภรณ์  สุริยะ
 
1. นางนิ่มน้อย   นาระศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายประเสริฐ    เมืองเมา
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  สุภามูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงเปียง  ลุงวี
 
1. นางจิราภรณ์  นันตากูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงภราดา  จารุสัมพันธ์กนก
 
1. นางจรัสศรี  สุรีติ๊บ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญธรรม
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงวิสุทธ์ธิดา  ธิสา
 
1. นางสาวนฤมล  หมวกสังข์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กหญิงพชรพลอย  โพธินวล
 
1. นางมลชญา  หินศรีสุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงดาลี   มารดากำเนิด
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงlสุภัทรสร  กันยา
2. เด็กชายประเสริฐ  ตุ้ยทา
3. เด็กชายสราวิญ  ทองชาวนา
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กหญิงน้องออน   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงอรทัย  คำ
 
1. นางอุทัยรัตน   บรรเลงสวรรค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงจตุภรณ์  ปานหลุมเข้า
2. เด็กหญิงนวล  ปู่จอง
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
2. นายณัฐธนพล  พลอยแดง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ
 
1. นางสาวประภัสสร   ใจยะบาล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายพัทธดนย์   จุลสัตย์
 
1. นางศศิธร   ครินชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมมิตร
 
1. นายณัฐพล  คำปัน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงณี    แซ่เล่า
2. เด็กหญิงสิริพร  ยอดคำ
3. เด็กชายอภิชาติ    ใจสดใส
 
1. นายกันตวิชญ์   มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กชายกฤษฎา  หล้าติ๊บ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรหมคำติ๊บ
3. เด็กชายสองเมือง  ลุงซอ
 
1. นายดนัย  ถนอมจิตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฏฐนัน    ปัญญาดี
2. เด็กหญิงดลยา   ดุมเพชร์
3. เด็กหญิงมณฑิตา   คำสอน
 
1. นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์
2. นางจิตรานุช  วันทมาตย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  บวรรัตน์กรกุล
2. เด็กหญิงวาสิตา  แซ่ว้าน
3. นางสาวแป๊ะมู  พอน่อ
 
1. นางพรพรรณ  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวแพรพรรณ  เทพโพธา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชุติมา  วิบูลย์
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์สิงห์
 
1. นางสาวปาณิสรา  ทาโน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายจักรภพ  เภารังค์
2. เด็กหญิงแสงทอง  แก่มาด
 
1. นายจำเริญ  เสียงเพลิน
2. นายณัฐพล  คำปัน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงแอนนิชา   ลาดจันต๊ะ
 
1. นายถกลพงษ์  ภูมิเพ็ง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1. เด็กชายชยุต   ระวังงาน
 
1. นายธยศ   ระวังงาน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุภาเฟย
 
1. นายหัศนัย  ไชยวงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกาณต์ธิดา   รัตนา
2. เด็กหญิงณัฐนพิน   อินทะรังษี
3. เด็กหญิงรุ่งตวัน  ห้วยห้อง
 
1. นางสาวจันทวี    ทาเกิด
2. นางสาวมัลลิกา   กันชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. นายยีซี  อย่าจา
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศิริพิศาลพงษ์
3. นายโมซี   อย่าจา
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนภัสร   กันทา
3. เด็กหญิงพรหมพร  เรือนวงค์
 
1. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
2. นางมรกต  จุมปาลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายปราโมทย์   ยี่ฝั้น
2. เด็กชายวุฒิกร   กิติตื้อ
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ    กันทะวัง
 
1. นายวราวุฒิ    สุริยะป้อ
2. นายอัมรินทร์    วงค์ลอดแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 1. เด็กชายธนากร   ขุนแพ่งชม
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชัยวิจิตต์
3. เด็กชายวรวัตร   ยอดใส
 
1. นางคชาภรณ์   หลานคำ
2. นางสาววิภาวรรณ  สุราช
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนากร  ธงซิว
2. เด็กชายนครินทร์  เทโวขัติ
3. เด็กหญิงไพลิน  เทพแสง
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
2. นางสาวพิมพ์วัลลี  สีขัติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงตา
3. เด็กหญิงณัฐอร   สหัสดี
 
1. นายนิพนธ์  จูเรือน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สง้า
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คิดชัย
3. เด็กชายเฉลิมพงศ์  ธาตุอินจันทร์
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายวิทวัช  แสงอินทร์
2. เด็กชายศิวกร  ไชยมิ่งโต
 
1. นางทัศนีย์  พันธุ์กาหลง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขจีจิตร
2. เด็กชายวิทย์ธิวัฒน์  บุญธิ
 
1. นางเรืองนภา   ภู่รุ่งเรือง
2. นายอนันต์  จันทร์เพ็ญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายศรัณย์  จันต๊ะ
2. เด็กชายอ่อง   อินตา
 
1. นางวินัสรินทร์  มีทรัพย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1. เด็กชายคือ   ลุงมี
2. เด็กชายธงชัย   คำสร้อย
 
1. นางกชพร  อุ่นเมือง
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปินตา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายสมดี   อินตา
2. เด็กชายเจษฎา   โคตสิงห์
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นายชัยวุฒิ  พุฒลา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กชายธนวัฒน์   ปิงพะยอม
2. เด็กชายปี   ลุงช่วย
 
1. นายอำนาจ  กิตติจริยา
2. นางสาวเบญจพร  สุวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. นายคณิต  ลุงปอย
2. นายปฏิภาณ  ใจแก้ว
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแดง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดาติ
2. เด็กหญิงชไมพร  คำหล้า
3. เด็กหญิงณรินดา  ทองคำ
4. เด็กหญิงพรนิรันดร์  วิมู
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริโชคชัยพันธ์
2. นางเสาวคนธ์   วงศ์คีรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจินต์รุจี  ธรรมเดช
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ธรรมขันแข็ง
3. เด็กหญิงบุญราศี  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงปัญญาพร   ฤทธิแผลง
5. เด็กหญิงลลิตา  ตันวงศ์ษา
 
1. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ
2. นางสุวภัทร  สุคันธา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงคำกู่  ลุงวิ
2. เด็กชายดนุพล   ปอสาย
3. เด็กหญิงทิพย์   จะยอ
4. เด็กหญิงมยุรี   จิรสกุลงาม
5. เด็กหญิงสุณีย์   มะแนะ
 
1. นางสาวสกาพรรณ์  ฟูจันทร์
2. นางสาวกนกภรณ์  เม็ดโท
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. เด็กหญิงกรรนิกา  โพธิสุข
2. เด็กหญิงชนัญญา  คุณหลวง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองคำ
4. เด็กชายพีระวัชร  สุนันตา
5. เด็กชายมัชบัณฑิต  พยายาม
 
1. นางสิริรัตน์  ภาวะเดช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชาย ศุภวิชญ์   หมื่อแล
2. เด็กหญิงทานตะวัน  ปินตาใจ
3. เด็กหญิงภัทรลดา    ลือโขง
4. เด็กหญิงวิชุนันท์  ขันคำ
5. เด็กหญิงอาทิตยา   กันธิรา
 
1. นางฐิติรัตน์   วสิษฐ์พลพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ   ใจแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ปันดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงลังกา
3. เด็กหญิงปานฟ้า  กันทะตา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  นพคุณ
5. เด็กหญิงอริสา  จ้ำหนองโพธิ์
 
1. นางศศิธร  สินลา
2. นางสาวโสภาพรรณ  ทะนานแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ตามิ
2. เด็กหญิงบุษบา  เลาลี
3. เด็กหญิงมาธาวี  ศรปาละ
4. เด็กหญิงหมี่ยา  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิบูลศรีมงคล
 
1. นายอนันต์  จันทร์ก้อน
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงชุตินันท์   โปธิตา
2. เด็กหญิงพัชราภา  ปัญญารัตน์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   อินตาพรหม
4. เด็กหญิงอภิชญา   ศรีนิ่ม
5. เด็กหญิงอุษณา   จันทร์ตาก๋อง
 
1. นายศุภชัย   ใจพุธ
2. นายอนุสรณ์  เสาคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกวินลดา   วงศ์ชุมพันธุ์
2. เด็กชายคุณกร  สุขป้อม
3. เด็กหญิงจารุศิริ  ตาจ่อ
4. เด็กชายณัฐกิตต์  ปัญญาวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐกุล   ไพรวัลย์
6. เด็กหญิงทินัฐชา  ปิ่นคำ
7. เด็กหญิงนพมาศ   สุรินทร์แก้ว
8. เด็กชายนวภูมิ   พิบูลธรรมวงศ์
9. เด็กชายบุณยกร    ประไพบูลย์
10. เด็กชายปองกานต์   วงศ์สุวรรณ
11. เด็กชายปุณณวรรธน์  ธิมาไชย
12. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เด็ดขาด
13. เด็กหญิงพิชญธิดา  สนธิศักดิ์วรรณะ
14. เด็กหญิงพิธญ์   มณีวรรณ์
15. เด็กชายพีรวิชญ์   ช่างเหล็ก
16. เด็กชายรัชชานนท์   ผาอินทร์
17. เด็กหญิงวราภรณ์   เทพจา
18. เด็กหญิงสายไหม  ไชยคำหล้า
19. เด็กหญิงสิรินดา   คำสิงห์แก้ว
20. เด็กชายเนติพล  ยะอนันต์
 
1. นางกัลย์ธีรา   ขัติรัตน์
2. นางปาณิสรา   แก้วยศ
3. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมืองสาตร 1. เด็กหญิงจินตนา  นำมา
 
1. นางธดาภรณ์  พงษ์ไทย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตาล 1. เด็กหญิงชุดา   ลุงจาย
 
1. นายเอกลักษณ์   คำอ้วน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  แก้วกำเนิด
 
1. นายบุญเกิด  โอมฤก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  บุญตา
2. เด็กชายศรเทพ  พึ่งกลั่น
 
1. นางเทียมใจ   ดาวรัตน์
2. นางสรชา   แสงจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถาแก้ว
2. เด็กชายภีมเดช   เดิมประพันธุ์
 
1. นางจงกลณี  ศิริวงศ์
2. นายฤทธิกร  จันธี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายจักรรินทร์  มะลาง
2. เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์อิน
 
1. นางวิไลบูลย์  สุวรรณมาโจ
2. นายวุฒิชัย  ใจเฉลา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงข้อง   ลุงคำ
2. เด็กหญิงจิตรานุช   บุญมี
3. เด็กหญิงจ๊ะโอ๋  เมืองดี
4. เด็กหญิงจ๋ามเปา   ลุงทุน
5. เด็กหญิงนิอร   คำใหม่
6. เด็กหญิงมยุรี   เดหลุ่ม
7. เด็กหญิงสมรัตน์   วิชัยยา
8. เด็กหญิงสุทธิดา   คนเที่ยง
9. เด็กหญิงเรือนคำ  ลุงจื่น
10. เด็กหญิงแสงรุ้ง  ลุงจื่น
 
1. นางรสรินทร์   แสนคำดี
2. นางสาวนาฎยา  กรองบริสุทธิ์
3. นางสาวชฎากร  กันชูลี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  มหาพรหม
2. เด็กหญิงจีราพัชรน์  นุ่นศรี
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  กันใจ
4. เด็กหญิงณัฎฐนรี  บรรณจักร์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์คำ
6. เด็กหญิงธนิชชานันท์  เจริญเมือง
7. เด็กหญิงธนิดา  สายอาทิตย์
8. เด็กหญิงบัวชมพู  ลาภพิสูตร
9. เด็กหญิงพีรดา  กันทา
10. เด็กชายวิศวยศ  สาโรจน์
11. เด็กหญิงศรัญญา  สุสุนทร
12. เด็กหญิงศิริพา  พิชัยพรหม
13. เด็กหญิงอชิรญาล์  พรมมา
14. เด็กชายอธิภัทร  สุวเสริม
15. เด็กชายแสงฟ้า   เมืองพาง
 
1. นายวันชัย   ทวีเดช
2. นายวริศ   คำยวง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลุงต้า
2. เด็กหญิงดาริดา  ลุงส่วย
3. เด็กหญิงทักษอร  สายธรรม
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วงค์ปัน
5. เด็กหญิงนริศรา  แก้วม่วงมัน
6. เด็กหญิงนิรมล  ปะจิละ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามเริง
8. เด็กหญิงภคนันทร์  ทองทาสี
9. เด็กหญิงมณฑิรา  วันดี
10. เด็กหญิงวรรณวนัช  ไชยวงศ์
11. เด็กหญิงวิไลพร  กาบใบ
12. เด็กหญิงศรีนวล  ติ๊
13. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  คงสัมพันธ์
14. เด็กหญิงอรัญญา  นายหลุ่
15. เด็กหญิงอริส  หิรัญรักษ์
 
1. นายสราวุธ  กระจ่าง
2. นางสาวกษมา  สุภจันทร์
3. นางสมพร  ติยะไพรัช
4. นายรุ่งนที  สายธรรม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระเมธส์  สิริไตรรัตนกุล
2. เด็กหญิงปรียานันท์  สิทธิธรรม
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  ดวงแก้วกาศ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงปุ้มปุ้ย   นาดี
2. เด็กหญิงป้างใจ   แซ่ย่าง
 
1. นายภูมิศักดิ์  จอมธิ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงเรมิกาน  หาญสายคำ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ   วตินา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายสีฮะ  ลุงจาย
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสวย  ลุุงตอนะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา   ลุงทุน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์   ประกอบของ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายหล้าอ่อง  ลุงจาย
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงใหม่  คำฝั้น
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. นางสาวมอญ  ช่างสุ
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชยยาน
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงนรินทรา  สันนิธิรัตน์
2. เด็กหญิงหน่อ   ลุงวิ
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นางวันเพ็ญ  สุภารัตน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  โสภาใจ
2. เด็กหญิงสิรินทราทิพย์   คำอ้าย
 
1. นางพัชนี   เสาวธีระ
2. นางสาวอภิญญา  คำกลาง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงพร  ปู่ซ้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญประภา  แสงวงค์
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นางวันเพ็ญ  สุภารัตน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ปู่คำ
 
1. นายปกรณ์  ประกายแสงเพชร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงฐิติมา  หงษ์ใจ
2. เด็กหญิงปอย  นายสุ
3. เด็กหญิงแสงดาว  เก็งวิชัย
 
1. นางจิราภรณ์  นันตากูล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายอติชาต  วังศรี
2. เด็กหญิงอารียา  สวนพร
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปัดถา
 
1. นายธน  เทพปิตุพงศ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายณัฐพร  ปาลี
2. เด็กชายณัฐพล  ทิยะกัน
3. เด็กชายเสถียร  ไชยวงศ์
 
1. นายชนินทร์  เอื้องไพบูลย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายคณิต  เปียงตา
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายอานนท์  เยาว์ใจ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐกานตร์  อุปรินทร์
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายอภิชาติ  เลิศไกร
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงอาทิติญา   อนุสูตร์
 
1. นายนรินทร์   ศรีบุญเรือง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสุขอำพร  เขาเขียว
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงอรวี   ลุงออ
 
1. นายนรินทร์   ศรีบุญเรือง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายศุภกร  วงค์คำแสน
 
1. นายไทย  คำแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ใจเพชร
 
1. นายบุญเทียม   สุริยะน้อย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานดาพร   พรมใจมา
 
1. นายเฉลิมพล   พุทธสอน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธ์สด
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกูนูเรีย  ต่วนมูดอ
2. เด็กชายณฤพล  ธรรมปัญญา
3. เด็กหญิงดวงกมล  มั่งส่งจม
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงขลัง
5. เด็กชายภานุพงษ์  ธรรมใจ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก่นทับทิม
7. เด็กชายศศิประภา  ชามรัตน์
8. เด็กชายศุภกิจ  นามเมย
9. เด็กชายอนัญพร  พานา
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธิ์สด
2. เด็กชายคณิต  เปียงตา
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ภูพานเพชร
4. เด็กชายชลชาติ  ประสาทน้ำเงิน
5. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
6. เด็กชายณัฐพล  แกนุ
7. เด็กชายณัฐวัฒน์   บุญลา
8. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เดชมณี
10. เด็กชายรุ่งโรจน์  สุกันธา
11. เด็กหญิงสุกัญญา  เดชมณี
12. เด็กชายอภิชาติ  เลิศไกร
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอแสง
14. เด็กชายอานนท์  เยาว์ใจ
15. เด็กหญิงอาริษา   ปิงยศ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรีดีวงศ์
2. นายชาญณรงค์  คำคันทุง
3. นายณฤพล   ธรรมปัญญา
4. เด็กชายธีรศักดิ์   สุนันตา
5. เด็กชายนพรัตน์   ปัญญาดี
6. เด็กชายภานุพงศ์  ปิงยศ
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พาจรทิศ
8. นายวัชร  วรศรี
9. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญา
10. นายอดิศร   ใจบ้านเอื้อม
11. เด็กชายอนุพงศ์   บุญตั้ง
12. เด็กชายอภินันท์  กาวิชัย
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกวิสรา  โชติกะชีวิน
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินใจดี
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเมืองมูล
4. เด็กหญิงณัฐพร  สุขแจ่ม
5. เด็กชายนราธิป  อุดมวิเศษ
6. เด็กหญิงนันทวัน   วิจารณ์เจริญ
7. เด็กหญิงนารีรัตน์   ชินชัย
8. เด็กหญิงบุญสิริ  สมกัน
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  ซาวสุภา
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
11. เด็กหญิงภิรารัศศ์  เจริญมาศกุล
12. เด็กหญิงภูริชา   กัณฑสิมาธิติ
13. เด็กชายวรชัย  เทียนหล่อ
14. เด็กหญิงวิชญาดา  กันธิมัย
15. เด็กชายศุภกฤต  พรมสุทธิ
16. เด็กหญิงอริสรา   บารมี
17. เด็กหญิงเกวลี  ดวงนุรัตน์
18. เด็กหญิงเบญญา   อารีย์เกื้อ
19. เด็กหญิงแก้วเก้า  ศิริเขตต์
20. เด็กหญิงแพรวา   เร่งเหิม
 
1. นางสาวกรกฏ    หลานรักษ์
2. นายปิติพงษ์   วิญญาณ
3. นางสาวณิชาพร  ใจเย็น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กชายคมกฤษฎิ์   สุทธนิล
2. เด็กหญิงจันจิรา   ปานบัวคำ
3. เด็กหญิงชลลดา   อะติถะ
4. เด็กหญิงชัชณี   นากประเสริฐ
5. เด็กหญิงฐิตาภา   แปงใจ
6. เด็กชายณัฐชยา   โมลาดุก
7. เด็กหญิงณัฐรัตน์   สมไหว
8. เด็กหญิงธัญชนก   มะโนแก้ว
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   แสนเรืองเดช
10. เด็กชายนพพร   แก้วพงศ์
11. เด็กหญิงปรียานุช    สุทธนิล
12. เด็กหญิงพัชรา   ปวงอูป
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ปันติบุ่ง
14. เด็กชายวรวัฒน์   เมทาดุก
15. เด็กชายสัญญา    มะโนแก้ว
16. เด็กหญิงสายธาร   อ๋องทิพย์
17. เด็กหญิงสิราวรรณ    แปงใจ
18. เด็กชายสุภดนัย   ไชยวุฒิ
19. เด็กหญิงสุวรรณี    แก้วศรีรัตน์
20. เด็กหญิงอริสรา    โปธาสุ
21. เด็กหญิงอวัสดา   ทาพรม
22. เด็กชายเรือยศ    ธะนะพงค์
23. เด็กชายเอกนริน   สุทธนิล
 
1. นายวุฒิกร   โหล่แก้ว
2. นางสุภาวดี   นามวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายจิรเดช  สามารถ
2. เด็กชายชายแดน  ลุงหวุ่นนะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญา
4. เด็กชายต้อม  ส่าเล
5. เด็กชายธนเทพ  ลุงนะ
6. เด็กชายนคร  ลุงนะ
7. เด็กหญิงนราพร  เดิมประพันธ์
8. เด็กชายนันทชัย  จองญ่า
9. เด็กชายน้อง  คำมี
10. เด็กชายบวรทัต  ดวงแสง
11. เด็กหญิงปี  นายหลง
12. เด็กชายพชร  สุรัญญานนท์
13. เด็กหญิงพรรณาราย  โยธาใหญ่
14. เด็กชายมิ้น  ลุงคำ
15. นางสาวรุ่งรวี  สรณาคมน์พิพัฒน์
16. เด็กชายวรวิช  ลุงออ
17. เด็กชายวันมงคล  คำเครือคง
18. นายศราวุฒิ  ปวงเมา
19. เด็กหญิงศศิภา  ส่างเงิน
20. เด็กชายศิริพงษ์  ปอแสง
21. เด็กชายสมชาย  คำแก้ว
22. เด็กชายสราวุฒิ  สินหมี่
23. เด็กหญิงสาวิตรี  แหยมเจริญ
24. นางสาวสุกฤตา  ศิริวัฒนสุวรรณ
25. เด็กหญิงสุภิญญา  ปะติโส
26. เด็กชายอภิชัย  นายชิด
27. เด็กหญิงอังคณา  กันทะวี
28. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วน้อย
29. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ขันคำ
30. เด็กชายอินสอน  ลุงต๊ะ
31. เด็กหญิงอิสริยา  ไชยวงศ์
32. เด็กหญิงแสงหอม  ส่างเงิน
33. เด็กหญิงแอน  จั่นตา
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา  ปัญญาวิสัย
3. นายนบน้อม  ขัดปิน
4. นายชาญวิทย์  พันธ์ศุภะ
5. นางศรีพรรณ  บุญธรรม
6. นางทัศนีย์  คำป๋า
7. นายเรืองฤทธิ์  จันทร์ดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พินชัยนึก
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทิพรอด
3. เด็กชายอนุสรณ์  ธุระแสง
4. เด็กหญิงอภินันท์  จะดี
5. เด็กชายอำนาจ  ธรรมสะอาด
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
2. นายสถิตย์  กิจสุภา
3. นางสาวอรสา  รักษาสร้อย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายบุรันทรา  เรืองฉาย
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตสิงห์
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   สามคำ
 
1. นายพงษ์ดนัย   สายสอิ้ง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงนรกมล  แก้วอ่อน
 
1. นางสุภาวดี    เรืองคณะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กชายสุวิจักขณ์   มุสิกะนันทน์ วาฤทธิ์
 
1. นายธนพร   โพธิ์ภักดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงพัชรพรณ์   คำแดง
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทิพย์สุขุม
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สายทอง
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1. เด็กชายโบ   เจนเซ่นส์
 
1. นางพรทิพย์   ภู่อภิสิทธ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   ฟ้ากุศล
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิภา  กองคำ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายสงกรานต์  เลิศรัตน์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  ดูแฮ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายภูวสิษฐ์   สมคิด
 
1. นางภัทรธิดา   โสมานวัตร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงสิริวิมล    กันธะวัง
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายกฤตัชญ์  อย่างคุณธรรม
2. เด็กหญิงจิณณวัตร  วิศรุตเวสสะภู
3. เด็กชายตันติพัฒน์  ลุงชิง
4. เด็กหญิงนวลคำ  ลุงถะ
5. เด็กชายประดิษฐ์  ยะแฮ
6. เด็กหญิงป่าเย่ง  แซ่เฮ่อร์
7. เด็กหญิงพนิดา  รังษีพนาไพร
8. เด็กหญิงภาสินี  เลาหมู่
9. เด็กชายสหชาติ  แซ่เฉิ่ง
10. เด็กชายสุรินทร์  แซ่ย้าง
 
1. นางธวัลกร  ทองนาค
2. นางสาวทัศวรรณ  กรรณิกา
3. นางสาวธิดาพร  แสงวรรณ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 1. เด็กหญิงกมลนัท   บุญศรี
2. เด็กชายชุวาทร   เสถียรวัฒนา
3. เด็กชายนราวิชญ์  คำป่าแลว
4. เด็กหญิงปัณฑิกา  ช่างเรือ
5. เด็กหญิงรุ่งวิภา   โกช่วย
6. เด็กหญิงวาณิชา  ใจสักเสริญ
7. เด็กชายเจษฎาพร  ไชยเทพ
8. เด็กชายโจเซฟ   แม็คมาฮอน
 
1. นางสาวนิภาภรณ์   เจียรัตน์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงธัญมาศ  วงค์ขัติยะ
3. เด็กหญิงรัชนก  เบียนแล
4. เด็กหญิงวินิทรา    สุนันตา
5. เด็กหญิงสุวรรณา    จริงตา
6. เด็กหญิงแนน  คำหลู่
 
1. นายประเชษฐ  คำปิงชัย
2. นางสาวดวงใจภักดิ์   รักอักษร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงศรีไพร  กันธิ
2. เด็กหญิงสุทิศา   หวังวนพัฒน์
3. เด็กหญิงอำฑิกา   แซ่ลี
4. เด็กหญิงเปรมทิพย์   เยาว์มณี
5. เด็กหญิงเพ็ญศิริ   เฟื่องฟูกิจการ
6. เด็กหญิงแววตา   เฟื่องฟูกิจการ
 
1. นางศิริพร  ไชยมงคล
2. นางสาวพลอยณภัทร์   ชมชื่น
3. นางกฤษณา  มาสกลาง
4. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงคำเงิน  คำแสง
2. เด็กหญิงภูพิงค์  เทียวประสงค์
3. เด็กหญิงมูล  ลุงอ่อน
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ตั้งประโคน
5. เด็กหญิงสุรางคณา  สุดใจแก้ว
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงจาย
7. เด็กหญิงเพชรา  ลุงมาก
8. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงทุน
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงจริยา  จันตา
3. นายซื่อ  ลุงจิ
4. นายณัฐภัทร  เยี่ยมไพศาล
5. นายธงชัย  อินชัย
6. เด็กหญิงนันธิยา   วรรโณ
7. นายนิกร  ลุงลอด
8. เด็กหญิงน้ำเมือง  ทีเงิน
9. เด็กหญิงปุณยาพร  ปาละธรรม
10. เด็กหญิงวนาลี  ศรีพันธ์
11. นายวิชัย  แซ่ฉั่น
12. เด็กหญิงศิโรรัตน์  จันทร์เทศ
13. เด็กหญิงเพ็ญพิญ์ชา  อ่ำทิม
14. เด็กหญิงแสงภา  คำปัน
15. เด็กหญิงไข่  ลุงทุน
 
1. นายอาทิตย์  วงศ์สว่าง
2. นางสาวชิตชนก  ขาวลำพล
3. นางสาวสุภาวดี  อวดสม
4. นางสุพิศ  พรหมศรี
5. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ศรีพิทูลพาทย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มหาวัน
3. เด็กหญิงทัตพิชา   ทองดี
4. เด็กหญิงธนวรรณ   กำแหง
5. เด็กชายนิติกร  จันทร์ตาธรรม
6. เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญาเจริญ
7. เด็กหญิงปริสรา  แจ่มกระจ่าง
8. เด็กหญิงปวันรัตน์   สุทธเนตร
9. เด็กหญิงปาริดา  ชาวเขลางค์
10. เด็กชายพงษ์ภัสร์  สารทอง
11. เด็กหญิงพันธสา   อิ่มโอฐ
12. เด็กชายภูมิภัทร  ซองเงิน
13. เด็กหญิงศุภวดี   จันต๊ะวิชัย
14. เด็กหญิงสิวิกานต์   อุตมะ
15. เด็กหญิงสโรชา   ตันนรา
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวไหว
 
1. นายธนากร   ศรีสุรินทร์
2. นางสาวนวริศา   ธัญโรจน์วิวัฒน์
3. นายพีรพล  ใจปินตา
4. นางสาวสธารณี  สุทธโธทน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายธนนันต์  สุทธิแย้ม
2. เด็กชายภูผา  จำปาทอง
3. เด็กชายอัฐษฎางค์  แสนสมบัติ
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์
 
1. นางสาวณิชภัทร   ภู่พุกก์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงฐิติยา  วิเศษคุณ
 
1. นางศรีธร  วงค์คำ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจีราพรรณ   จริยเดชากุล
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  จอมแปง
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์   นักสัตย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กชายเทรเมน โจซัว   ซันเชส
 
1. Mr.Samet   Kale
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงนัฐพร  ไชยสารฟุ่น
 
1. นางสาวยุพิน  คำจินะ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงสาริศา  วิภัตติกุล
 
1. นางสาวพิชญาภัค  โนลา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พือทอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลภา  วงศ์อัมไชย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเจนิสา  ยอดปัญญา
 
1. นางประไพ   ธีรนรเศรษฐ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนิรมล  แซ่หาง
 
1. นายอดิศักดิ์  สักการะ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายธุวชิต  คำชั่ง
2. เด็กชายมนตรี  โปรทา
3. เด็กหญิงสุนีย์  ตาดี
4. เด็กหญิงหลี่หลี  แซ่ม้า
5. เด็กชายเล่าเออ  แซ่หลิ่ง
 
1. นางนิตยา  นวลแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  พันธ์ศุภะ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงพรทิพย์   แซ่หลี่
 
1. นางนวรัตน์   บุญเกิดไวย์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ขวัญมาก
 
1. นางสาวสีลาภรณ์  เทียนบุตร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงธัญสินี  วงค์อรัญ
 
1. นางดวงดาว  เกตุมะณี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแก้วเรือน
2. เด็กหญิงอนุธิตา  สุทธนิล
 
1. นางสาวสุภามาศ  งามเริง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายจารุเดช   มาวิมล
2. เด็กหญิงณัชชา   ธนะศรี
 
1. นางศรีธร   วงค์คำ
2. นางสาวพรสุดา  อุตรสัก
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายจาย  -
2. เด็กชายชัยยะ   ปัญญา
3. เด็กชายเปตา   เคอเสือแข็ง
4. เด็กชายเมือง  -
5. เด็กชายเสรี    ลุงทุน
6. เด็กหญิงแป้งร่ำ  อามิ่ง
 
1. นางศุฑาพร   ฮุ่นภักดิ์ดี
2. นางสุพรรณรัตน์   เปี้ยฝั้น
3. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายวีรศักดิ์   อุตตโม
2. เด็กชายสรวิชท์  แซ่หยาง
3. เด็กชายสายเครือ    ลุงชาย
4. เด็กชายอ่องทุน   ลุงชาย
5. เด็กชายเอกสรัตน์   ใจคำ
6. เด็กชายไสร์หลาว  ลุงจ่อ
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง   สมบูรณ์
2. นายรัตนพงค์  ตุมพสุวรรณ
3. นางสาวสุพรรณรัตน์  เปี้ยฝั้น
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกาวิราช   ทาน๊ะ
2. เด็กชายขันชัย   ฉกรรจ์เด็ดเดี่ยว
3. เด็กชายชุมพร  จอแฮ
4. เด็กชายทินกร  ยลสุบรรณ
5. เด็กชายนิจอ  หน่อไพรสน
6. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
7. เด็กชายอาซาผะ  อย่างจา
8. เด็กชายไพศาล   พะหยี่
 
1. นายประเวศน์  ศิรินิรันดร์กุล
2. นายสมหวัง  ดวงปัน
3. นายพิพัฒน์  แสงคำ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญธิกา   จันทร์นพเก้า
2. เด็กหญิงทู   ลุงตี้
3. เด็กชายธนกฤต  ยอดคำเฟื่อง
4. เด็กหญิงบุริน    ลุงหม่อง
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ท้วมนิ่ม
6. เด็กหญิงภูษิดา   อินต๊ะ
7. เด็กชายยอด   คือแสง
8. เด็กหญิงรัฐกานต์   ชินะใจ
9. เด็กชายอนุพงศ์    จันทร์สว่าง
10. เด็กชายอาธาร  คำใจ
 
1. นางอรุณวดี  หล้าอูป
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชีรีน   สวัสดิ์อารี
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์วงษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   อินต๊ะสงค์
4. เด็กหญิงนัฐนรี   กัญญา
5. เด็กหญิงนันทิพร   ใจตั้ง
6. เด็กหญิงปัญญาพิช  ปริศนานันทกุล
7. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทะยา
8. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปัญญาภูวเศรษฐ์
9. เด็กหญิงภควรรณ   ปรัตถจริยาวงศ์
10. เด็กหญิงอารียา   ธนวรธาดา
 
1. นายประชา   รุ่งศิริ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงชุติมันต์  พัฒนาชาตินิยม
2. เด็กหญิงปู  สายทอง
3. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์ต๊ะกุมาร
4. เด็กชายภูวดล  มงคลสวัสดิ์
5. เด็กชายเอก  ติยะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
2. นางสาวบุษยา  โล่ห์เพ็ชร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงนิดล  -
2. เด็กหญิงลัดดา    ลุงคำแดง
3. เด็กหญิงเงินแสง   ลุงจาย
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่เฉิ่ง
2. เด็กหญิงพนิตสุภา   แซ่กือ
3. เด็กหญิงยุพาพร   แซ่ว่า
 
1. นางพรทิพย์   สารทะวงษ์
2. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายปภพ  ปันมงคล
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ทิลลี่ มาร์ช ทรัพย์แก้ว
3. เด็กหญิงใจรดา  พรมเพ็ชร์
 
1. นางสุชารัตน์  ยาศรี
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์   สุบินชมภู
2. เด็กชายวิศิษฏ์    ปินไชย
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
145 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายภูธเนศ   ยะกอง
2. เด็กชายหนุ่ม   ลุงอ่อน
 
1. นางสาวิตรี  ดูงาม
2. นางสาวนุชวรา  ขาวแสง
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงนิดานุช  เรืองโรจนชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  จะข่อย
3. นางสาวเมธาวี  อินทร์แจ้ง
 
1. นายณัฐพงค์   เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายจื่น  บุญช่วย
2. เด็กชายพีระพล  เลเชอะ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
2. นายชวกร  ไชยสิทธิ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มนัสมโนธรรม
2. เด็กชายสิริพงค์  กีรติมโนธรรม
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
2. นายสันตวัตร  โพธิ
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชาย รวิภาส   ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายพชรพล  วิรัตน์พงษ์
 
1. นางกาญจนา    จินกลับ
2. นางสาวชัชชญา   กันทาผาม
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายรัชตะ  อภิวงค์งาม
2. เด็กชายอ่องยืน  วาวี
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เครื่องคำ
2. เด็กชายณัฐพล   ชนเวโรจน์
 
1. นายธวัฒชัย   ใบโสด
2. นายมาโนช  นันทา
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายทุนอู  ลุงชัย
2. เด็กหญิงหมิว  คำปัน
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
153 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายภราดร  ไทยวงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  การะแปง
 
1. นายธีรภัทร  ทองบุญ
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายณานฉลาด  กันทวงค์
2. เด็กชายภูริภัทร  ครองใจ
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิติพัฒ   ลุงนะ
2. เด็กหญิงเบญญาภา   สิทธิพานิช
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายดิอังผิง    พรหมมา
2. เด็กชายสิทธิโชค  -
3. เด็กชายเครือ    หว่าหลิ่ง
 
1. นายธนัชชนม์  มาตระออ
2. นายกำพล   เกษทัน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายพุทธิพงค์  บุตรแก้ว
2. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  เรียบร้อย
3. เด็กชายสิรวิชญ์  มะลิทา
 
1. นายณัฐพงค์   เตจ๊ะนัง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1. เด็กชายจายสุข  คำใส
2. เด็กชายจินตวีย์  ญาติฝูง
3. เด็กชายจ่อ  สุลาคำ
 
1. นายสุชาติ  สมพรหม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. นายปีดี  ลุงแข็ง
2. นายวันชัย  แสงดี
3. เด็กชายสิริศักดิ์  สิงห์ตาแก้ว
 
1. นางสาววนัสนันท์  ยศน้อย
2. นายอนุสรณ์  ทาอินทร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจ๋ามนวล  ลุงกอ
2. เด็กหญิงนวลยง  ลุงนุ
3. เด็กหญิงแสงหลู่  ลุงทอง
 
1. นางพรทิพย์  ไชยองค์การ
2. นางวลารัตน์    กุลธรวัฒนา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายดีชัย  เนติภูธร
2. นายสุรชัย  ชมพู่นพ
3. เด็กชายสุรพล  หมื่อโป
 
1. นายบุญเกิด  กันทะอินทร์
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงป่าง   ดอกแก้ว
2. เด็กหญิงรมิดา   ซาระวัน
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ยอดทรายคำ
4. เด็กชายสุก  ลุงเฮือง
5. เด็กหญิงหย่ง   บุญเรือง
6. เด็กหญิงอรจิต   ย่าจา
 
1. นางธัญลักษณ์  ชริยาภร
2. นางอารุณ  พุทธิมา
3. นางสาวธิดา  วงค์แสงรัศมี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงกานดา  ลุงติ๊
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มากเพ็งมี
3. เด็กหญิงบังอร  ทุนเอ
4. เด็กหญิงวิไลพร  หมื่นจะคา
5. เด็กหญิงสายใจ  -
6. เด็กหญิงหมวยเงิน  ยอดคำ
 
1. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไทยยันโต
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ดวงแก้วสุข
3. เด็กชายอาธิติญา  อุ่นคำ
 
1. นายธีรภัทร  ทองบุญ
2. นายธนากร  ลาวตุม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ธรรมสะอาด
2. เด็กชายทรงวุฒิ  มูลแสง
3. เด็กชายวันพรรษา  อึ้งตระกูล
 
1. นางสาวปุณยาพร  พัฒนพิชัย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงจันธิมา  จันทร์โต
2. เด็กหญิงปาวิกา  ลุงกอ
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ลุงเต็ง
 
1. นายนิรุตต์  ศิรภัสสร์
2. นายราชัญ  กุนุพงค์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายวิรวัฒน์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายหวัง  แซ่ส้ง
3. เด็กชายอภิชาติ  แซ่เฒ่า
 
1. นายอิสราพร  สมวงศ์
2. นายไมตรี   ไชยยา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงละอู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงศรัญญา  เรือนคำ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใหญ่ยิ่ง
 
1. นางทรงศรี  แก้วสัก
2. นายวัชระ  เณรพรม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงปวิชญา   ทาสัน
2. เด็กหญิงปูชิดา  ดำรงค์
3. เด็กหญิงอรนาถ    เรือนแก้ว
 
1. นายธนวัฒน์   โสภี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงมีนา    วรกิจพาณิชย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เสน่ห์
3. เด็กหญิงแสง   ปอแล
 
1. นางเบญจวรรณ   หาญใจ
2. นางมยุรฉัตร   ประทิศ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ธิมา
2. เด็กหญิงซั่ว  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงมณฑิรา   เหล่าเสรีภาพ
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันฑิรัตน์
2. เด็กหญิงหลาวลืน   ลุงคำ
3. เด็กหญิงเรไร   สาระ
 
1. นายวชิรา   วชิรนคร
2. นางสาวปวีณา    ชัยกุย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงสิริยาพร  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงอำพร  ดาวลอย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทา
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
2. นางยุพินภรณ์  แสงปราชญ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงพรไพลิน  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา  จาวรรณะ
3. เด็กหญิงพัชรี  ลุงตะ
 
1. นายสุเทน  นันธิ
 
175 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กชายพีรวัชญ์   จันทรา
 
1. นางวนิดา   โปธาเจริญ
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองเซ
3. เด็กหญิงไฉไล   ชัยทองคำ
 
1. นางสาวนิสารัตน์   สุดใจ
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธนกร  วงศ์วิชัย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มหาวัน
3. เด็กหญิงรินทร์วรี  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวปาณิตา  คำแดง
2. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร
 
178 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กหญิงเนตรชนก   ใจคำติ๊บ
 
1. นางสมผิน  กำแพงแก้ว
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายก้องภัค  ปัญญาวงค์
 
1. นางพิกุล  วงค์เกียรติ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงศิรินภา   ทูโคกกรวด
 
1. นางจุฑารัตน์    คงวุฒิ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงนันทฉัตร    บุญรอด
 
1. นางทิภาพร   ศรีวิชัย
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายภูผา  แก้วอู๊ด
 
1. นางอรุณวดี   หล้าอูป
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กชายธงชัย   แสงดี
 
1. นายมลชญา   หินศรีสุวรรณ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริการ์   ขันเป็ง
2. เด็กหญิงสิรินดา  จะสุริยะ
3. เด็กหญิงเมธาวไลย์   ไทยใจอุ่น
 
1. นางเยาวภัทร   ประมวล
2. นางสกายดาว ใจสักเสริญ  ใจสักเสริญ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กชายกิตติชัย   ศิริวรรณ
2. เด็กหญิงปวีณา   ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทรายทอง
 
1. นางจุฑารัตน์   คงวุฒิ
2. นางเขมิกา  วงค์ใหญ่
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   เปรมจิตต์ชื่น
2. เด็กชายศิวัช   กันทะวงค์
 
1. นายอินทร   ชมชื่น
2. นางสาวรัตนาภรณ์    แก้วกลิ้ง
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์   โตสมภาค
2. เด็กชายวีรชัย   กาใจ
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. นางเกศฬิน  คำมา
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เทพจา
 
1. นางสาวชาริณี   เชียงตา
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 1. เด็กหญิงทวิพร   เจริญสุข
2. เด็กชายอิสเรศ   พรรติ
 
1. นางสาววราภรณ์   ฟองศักดิ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายนคร   แซ่ย่าง
 
1. นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายกฤตพจน์   ท้าวคำมา
 
1. นายธีรวัฒน์   พุทธโส
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กหญิงจู  แซ่เฒ่า
 
1. นางพจน์มาศ   ปะวะภูสะโก
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายเบญจพรรดิ์   โค้วตระกูล
 
1. นายเกริกเกรียงไกร   ทองคล้าย
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายสุรเดช   นันต๊ะสาร
 
1. นางสาวกุลวิรารักษ์   วราศรารักษ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   แซ่ลี
2. เด็กชายศุภกฤต   แซ่ย่าง
3. เด็กชายอำนาจ   แซ่ลี
4. เด็กหญิงแสงดาว   แซ่ย่าง
5. เด็กชายโกวิท    แซ่ย่าง
6. เด็กชายไตรภพ   แซ่เฒ่า
 
1. นางสาววราภรณ์   ไชยวงค์
2. นางขวัญใจ   อาษากิจ
3. นางพจน์มาศ   ปะวะภูสะโก
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงวรรณพร   คำฟู
 
1. นางนุชนาถ   จิตตรัตน์เสนีย์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงโรจนา  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวอำภา  อุปคำ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายดนุพล   แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ   วตินา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายนพเกต   เข็มขาว
 
1. นางสุลีกาญ    ธิแจ้
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   แซ่หย่าง
 
1. นางจุฑารัตน์   คงวุฒิ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงปรียานุช   ใจวงค์ยะ
 
1. นางกฤษณี   นาคะเปรมินทร์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กหญิงพรกมล   ธนบดีจิรกาล
 
1. นางสาวปรียาวดี   กันทอง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงอรณี   โตยบุตร
 
1. นางทิภาพร   ศรีวิชัย
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กชายณัฐพล   ตาถาวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตาถาดี
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กชายวงชัย   องอาจศักดิ์ศรี
2. เด็กชายสุริยา    จันทร์ต๊ะวงค์
3. เด็กชายเอกพล   จินดา
 
1. นางวารุณี   สร้อยอินทร์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กชายชากร  ลุงอ่อง
2. เด็กชายศิริพรรณ   จั่นต่า
3. เด็กหญิงอภินันท์   ป้าแดง
 
1. นางเกศริน    เลิศกุศล
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายดุลวัตร  ทองลืน
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  โชติรุจิตรา
3. เด็กชายอ่องล๊ะ  ลุงจอง
 
1. นางสุคณทิพย์  จินดามัง
2. นางคนึงนิจ  ทนันชัย
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เตปินยา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ไชยเทพ
3. เด็กชายวิษณุกรณ์  เกษวิริยะการ
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ทรัพย์ปั้น
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กหญิงกรชนรรษ์  เคยทำ
2. เด็กหญิงกัลยา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีโชติ
 
1. นางสาวนันธิกา  ใจวัง
2. นางสาวจตุพร  ธนันไชย
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กชายคัมภีร์  ยาลังกา
2. เด็กชายจอมฟ้า  ปัญญากุล
3. เด็กชายประเสริฐ  ลุงยี่
 
1. นายปัทมพงษ์  พงวาเรศ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงจีราพร   สุพงษ์
2. เด็กหญิงจ๋ามหอม   นายอ่อง
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์   สุริยาสุข
 
1. นางสาวรัตนา   แหล่งหล้า
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายชัยพล   พันธะยอด
2. เด็กหญิงอารียา   มูลรังษี
 
1. นางสาวณัฐชานันท์    กีติสิทธิ์
2. นางลภัสลดา  เทพจร
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐนนท์   นวลตา
2. เด็กชายณัฐปภัสร์   มงคลจีระอุทัย
 
1. นางนภาลัย   กีติสิทธิ์
2. นางลภัสลดา  เทพจร
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายพัทธดลย์   ปัญญาเพิ่ม
2. เด็กชายภูมินทร์   เกตุแห่ง
 
1. นางศิวิไล   มงคล
2. นางสาวสุพรรณรัตน์   เปี้ยฝั้น
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายวรเทพ   หวันแสง
2. เด็กชายศุภชัย   น้อยหมอ
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์   ใบแก้ว
 
1. นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กชายธนวรรธ   จักรคำ
2. เด็กหญิงพัชราพร   ใจคำ
3. เด็กหญิงวรรณลักษณ์   ดาวเลิศ
 
1. นายวิเชียร   ริยะกาศ
2. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆะ