หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2
วันที่ 10 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
19 742 การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ เวทีพิธีเปิด 2 ต.ค. 2557 10.30-12.00
-
20 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
21 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
22 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
-
-
24 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
-
-
25 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศาลาวัดสระฉัททันต์ ห้อง ศาลาว้ด 2 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
26 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
-
27 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
-
28 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
-
-
29 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม สพป.ชม.2 ชั้น ล่าง 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
30 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม สพป.ชม.2 ชั้น ล่าง 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
31 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม สพป.ชม.2 ชั้น ล่าง 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
32 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม สพป.ชม.2 ชั้น ล่าง 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
33 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
34 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
35 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
36 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
37 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงอาหาร 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
38 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงอาหาร 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
39 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
40 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
41 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องประชุมโรงเรียน 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
42 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องประชุมโรงเรียน 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
43 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องประชุมโรงเรียน 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
44 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องประชุมโรงเรียน 2 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
45 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
-
46 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]