หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2
วันที่ 10 เมษายน 2558

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2557   3 ต.ค. 2557   10 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารราษฎร์ศรัทธา ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 2 3 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารราษฎร์ศรัทธา ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 5 3 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารราษฎร์ศรัทธา ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 4 3 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารราษฎร์ศรัทธา ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 1 3 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารราษฎร์ศรัทธา ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 6 3 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารดรุณาคาร ชั้น 1 ห้อง 1/3 3 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารดรุณาคาร ชั้น 1 ห้อง 1/1 3 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารดรุณาคาร ชั้น 1 ห้อง 1/2 3 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ ห้องประชุมริมใต้ร่วมใจ 2550 3 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารดรุณาคาร ชั้น 1 ห้อง 1/4 3 ต.ค. 2557 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคารโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคาร 84 พรรษา ชั้น บน ห้อง 1-3 3 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา สนามบาสเก็ตบอล ห้อง บริเวณเต้นท์ที่สนามบาส 3 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคาร 84 พรรษา ชั้น ล่าง(ใต้ถุนอาคาร) ห้อง เวทีการแสดง 3 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคาร 84 พรรษา ชั้น ล่าง ห้อง ชั้น ป.5 3 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ ประชาสามัคคี ชั้น 2 ห้อง สังคม 7 3 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ ประชาสามัคคี ชั้น 2 ห้อง สังคม 4 3 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ ประชาสามัคคี ชั้น 1 ห้อง สังคม 1 3 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ ห้องประวัติศาสตร์ ห้อง สังคม 9 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว เทศบาลตำบลสันโป่ง ห้อง สนามวอลเลย์บอล 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง ป.6 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารนิมิตเฉลิมปัญญา ชั้น 1 ห้อง สังคม 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารนิมิตเฉลิมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารนิมิตเฉลิมปัญญา ชั้น 1 ห้อง คณิต 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.3 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.2 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1,2 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม สพป.ชม.2 ชั้น ล่าง 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม สพป.ชม.2 ชั้น ล่าง 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เวทีกลางแจ้ง 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องประชุมโรงเรียน 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องประชุมโรงเรียน 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม สพป.ชม.2 ชั้น 2 ห้อง 1 3 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ชั้นบน ห้อง คณิตศาสตร์ 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคารรัฐประศาสตร์วิทยา ห้อง ห้อง ป.1 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคารรัฐประศาสตร์วิทยา ห้อง ห้อง ป.3 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคารรัฐประศาสตร์วิทยา ห้อง ห้อง ป.4 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ชั้ั้นล่าง ห้อง ห้องสังคม 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคารรัฐประศาสตร์วิทยา ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้อง ป.6 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้องภาษาไทย 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่สา อาคารรัฐประศาสตร์วิทยา ห้อง ห้อง ป.2 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาตร์ 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง YC 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องสมุด 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง ป.4 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารประชาสามัคคี ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารประชาสามัคคี ชั้น 2 ห้อง ป.5/1- ป.5/4 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2557 09.00-15.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารประชาสามัคคี ชั้น 1 ห้อง คอม พิวเตอร์ 1 3 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2557 09.00-15.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารประชาสามัคคี ชั้น 1 ห้อง คอม พิวเตอร์ 2 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ ประชาสามัคคี ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ ลานกีฬา 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงอาหาร' 3 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ เต้นท์หน้าห้องสมุด 3 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารเอนกประสงค์ 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารเอนกประสงค์ 3 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารเอนกประสงค์ 3 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านริมใต้ อาคารเอนกประสงค์ 3 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]