หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเรไร วังสุนทรโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
2. นางชะอ้อน พรมญานโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ บุญยังโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
4. นางศุภวรรณ ทองคำโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี จิตร์เกษมโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางมณี ปันอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
2. นางสุมาลี สมบูรณ์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางดวงเดือน หอมสะอาดโรงเรียนบ้านป่าบงห้วยฮ่างกรรมการ
4. นางดวงใจ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นกรรมการ
5. นายมนู มะโนแก้วบ้านโปงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี ประยูรวงษ์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
2. นางสมพร พระเนตรโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน สิริรัตน์บรรจงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางเยาวเรช อุตตะมะติงโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ สว่างผลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
2. นางสาวภัครภรณ์ มานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางอรทิน เมืองมูลโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางเพียงเพ็ญ ลายเจียรโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
5. นางสาวผ่องพรรณ ลามูโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางณัฐชฎา มูลเขียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นางสุพิน สาลักษณ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางรัตนา อินทองโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นางธัญรัศม์ ทิพากรโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางศิรินทรา พุทธโสโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุวนาถ บุษยะไพบูลย์โรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ประสานสุขโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พรหมชัยโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวอำเพียร สุริยาโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
5. นางสาววิชญจักรารัชต์ คล้ายโตนดโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวัชรีวรรณ หงษ์สิบแปดโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
2. นางทััศนาภรณ์ สุธรรมแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นางสุนีย์ พุทธิบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางวาสนา ไชยยาโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ คอทองโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางกฤษณา จันตานนท์โรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางนิตยา ศรีพวกโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
4. นางวรินทร ศรีนวลโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางสาวอุ่นเรือน อินทะวันบ้านป่าลานกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ โปธาโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางอรวรรณ ปัฎสาศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทืพากรโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจน์ จอมนวลโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นายวัชรายุทธ ประกอบของโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
3. นางยุวรี กุศลโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นายอนันต์ มาลัยโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางนิตยวรรณ ทองคำโฮ้งโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
2. นางสาวเรนุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุลโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางอ้อยใจ โปธิโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
4. นางศิริลักขณา คำสารโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
5. นางอัญจิดา ชัยชะนะโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย จีรพงษ์อุดมโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
2. นางพรรณิภา สิทธิสังข์โรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางอัษฎางค์พร มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
5. นางอู่ทอง ไชยมูลโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายศุภวัฒน์ หมั่นแสวงโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุริมน อุปมานโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวสการะ นิมมานเหมินท์โรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงกรรมการ
2. นางปวีณา พงศ์ปัญญาโชติโรงเรียนบวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางพัฒน์นรี ศรีพายัพโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเชาวฤทธิ์ ธิปันโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ สามารถโรงเรียนสหกรณ์ดำริฯกรรมการ
3. นายประหยัด อินต๊ะกันโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางพัชมณฑ์ ใหม่วันโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุวรรณ์โรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
3. นางสาวนฤภรณ์ ปินตาปินโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายอุดม ปุกปันโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
5. นางรัชนี ขันผนึกโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุระอาษาโรงเรียนบ้านหนองป่ามันประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา มีเพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางสาวมยุรี ซาวจำปาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางพลอยปภัส คำภีระโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายเจริญ ขันศวะโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางกัญจน์พร บุญพินโรงเรียนวัดสันทรายมูลกรรมการ
2. นายนพ เทพกัญญาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นายสุชาติ ชุ่มมงคลโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางรัชนี ขันผนึกโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
5. นายชนะ จันทะวงค์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางพจนา ทิศรำวังโรงเรียนบ้านแม่โต๋ประธานกรรมการ
2. นางรุจินันท์ โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นางเบญจพร ถนัดค้าโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณพิไล ใจอินปันโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
5. นายสนิท วงค์วิบูลย์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ดุมดกโรงเรียนวัดยั้งเมินประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร ทิพย์พละโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ถาชื่นโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นางนวรัตน์ จอมคำโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นางนันท์พร สื่อกระแสร์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ธีระแนวโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ปัญญาดีโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางวีราภรณ์ กาใจโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ยะยองโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นางนันท์นภัส ศิริเขตโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนิวัต บุปผชาติกุลโรงเรียนร่ำเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ คำจำรูญโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
3. นางกาญจนา โปธาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นายโยธิน ว่องไวโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
5. นางสาวอรุณี มาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพัชรา ปิจมิตรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ้งสุดา บุตรตาโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นายกำธร ชมภูเทศโรงเรียนวัดอมลองกรรมการ
4. นางสาวสังวาลย์ แสงวงค์โรงเรียนสหกรณ์ดำริฯกรรมการ
5. นายรัชฎา พวงศรีโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ บุปผชาติกุลโรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ยะกลิ้งโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวหทัยวัลล์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางสาวกรวิกา ชมเกษรโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเอื้อมพร ยิ้มศรีโรงเรียนบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางปรียาพร ดวงสนิทโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนัทธ์ภัสสร สุนทรโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
4. นายภัคคุณ นามวงศ์โรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ท้าวแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภินพ ธนะสารโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายศรีไพร กุณาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางสุพาณี ศรีนวลโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางสุดสวาท แบล็คแค็ทโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล สามสายโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา ใจขาวโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ ดวงทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางณัฐพร สมบูรณ์วงศ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสาวดวงตา การรำดาบโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางผกากรอง รักษากิจโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปนีย์ บัวเต้าโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นายอภิชัย มานพจันทร์โรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ วงษาอินทร์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายบรรเทิง โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวลี จักรคำปันโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปนีย์ บัวเต้าโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นายอดุลย์ สายหมอกโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางกาญจนา ทาวีโรงเรียนบ้านก๋ายน้อยกรรมการ
5. นางสาวทิตยา หม่อแปล่โรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงพยอม วุฒิธนากรโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี วงศ์ฝั้นโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางเอื้อมเดือน โพลาลัยโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนริศรา ฟองศักดิ์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
5. นางสาวบัวผัน กิดาโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรา ทิพย์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านกาดฮาวประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ ริมประสงค์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ กันนางค์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางวลัยพร อินเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเอื้อมเดือน โพลาลัยโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี ศิริจันทร์ชื่นโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา สามแก้วโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เกิดกูลโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางวิภาดา พรหมศิริโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อุทัยผลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสมร เทียมศิลป์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นางสาวณณุชชา มาลาสุริยาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรวรรณ ปูสัญจรโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางสายใจ หิตะวนิชโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี คนเพียรโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สิทธิราชโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางสาวณณุชชา มาลาสุริยาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
4. นายจำนงค์ ยะมะโนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการ
5. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายฤทธิพร พรวรรณเพชรโรงเรียนบ้านแม่ตะละประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ค่วยเทศโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
3. นายฤทธิ์รงค์ เดชวงศ์ยาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
4. นางฉัตรวรีย์ แสนมโนรักษ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางเยาวนา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางสาวอวัศยา แสนคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางเกศรินทร์ สิทธิมงคลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวสรวงสุดา เจริญวงค์โรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
5. นายภราดร จินาโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ค่วยเทศโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ดีขำโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางเกษฎาพร ชูชื่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางสาวเดือนนวล สมเพาะโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอุราวรรณ์ วงศ์จำปาโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ บุญเติมโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. นางลัดดา กาวีโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
5. นายปรีชา ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางมาลี สายใจอูปโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
3. นางลัดดา คำยอดใจโรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
4. นางอรพรรณ เริญตะขิลโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญธรรม คำฤทธิ์โรงเรียนบ้านปางไฮประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม ดิษบรรจงโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นางพริ้งพงษ์ ไชยซาววงษ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสารโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสารโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางผ่องศรี อริยะกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิรพันธ์ ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านสันพระเนตรประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่นโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางกัญญา เสาร์แก้วโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวมลิลา แก้วฟูโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
2. นางสาวดารณี ประยูรวงษ์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางปุณยาพร ว่องไวโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ ศรียาโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กานิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประมวล มาศขาวโรงเรียนบ้านแม่ลานคำรองประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ เอกจิตรโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประมวล มาศขาวโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ เอกจิตรโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายปรีชา สุขเงินโรงเรียนบ้านแม่ตะละประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ เจริญพัฒนเศรษฐ์โรงเรียนวัดแม่กะกรรมการ
3. นางจารุภา ดันทะมิตรโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ มอกะละโรงเรียนบ้านแม่ปาคีประธานกรรมการ
2. นางรัชต์รัตน์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางอริยา สุยะลังกาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญต้อม นะคำโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี เชาว์ธุรีโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายเนืองนิตย์ คำฤทธิ์โรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
4. นางบุษยา เทอดธรรมไพศาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญต้อม นะคำโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอน ทองคำโฮ้งโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายเนืองนิตย์ คำฤทธิ์โรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
4. นางบุษยา เทอดธรรมไพศาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสายใจ พิเคราะห์งานโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอำไพ วงศ์คำปันโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางวัฒนา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
4. นางนิภาพร สายจิตธรรมโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
5. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอุ่นใจ กันยะมีโรงเรียนบ้านแม่สาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ ติกอภิชาติโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นายประสาน บุญทวีโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
4. นางนงคราญ พิชัยโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นางอารยา สาระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี สุวรรณนาคะโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคมคาย ศรีทาเกิดโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์กรรมการ
3. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางนิภาพร สายจิตธรรมโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
5. นางอารยา สาระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายประชัน ทินอุทัยโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางวรัตชนันต์ ทองประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เกิดอ้ายโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นางอารีย์ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทองหนักโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ทองดีโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นายสุทธิรัตน์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายอุดร ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
5. นายศรัณย์ จอมแปงโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายกัณวีร์ พวงสายใจโรงเรียนบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สายหมอกโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายสถาบัน ศรีสุคนธมิตรโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นายประสาน อุดมสารีโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ มณฑาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ คำมาโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทเชียงรุ่ง ธิป่าหนาดโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
3. นายพิจิตร มีเพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
4. นางมาลี ขัตตะละโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางศิรินทิพย์ มาตระกูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. ส.ต.ต.วัชระ มังสังโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
4. นางสุดฤทัย ฤิทธิ์พิชิตชัยโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เรืองอิทร์โรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นายดนุกิจ สายเกิดโรงเรียนริมใต้กรรมการ
3. นางสุดาศรี คำดีโรงเรียนป่าบงห้วยฮ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอนุกูล อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสายจิตร อินล็อกฟองโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
3. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอนุกูล อินท์รศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
3. นางสุกัญญา ดวงสว่างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีโรงเรียนบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นางกัญญา ยี่ดวงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยวังโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกประธานกรรมการ
2. นายจรัญ พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางชุติมา ชูชัยโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอินทร แก้วป้อมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายจรัญ พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์โรงเรียนแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย งามยิ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช กุณราชาโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ สุขคำโรงเรียนบ้านแม่แมมกรรมการ
3. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นายสิทธิชัย หมูเขื่อนโรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายถนอมกิจ มะธุโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นางอมรา บุญสมโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชาคริต อินชัยโรงเรียนบ้านปางฮ่างประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิชัย หมูเขื่อนโรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการ
4. นางสาวพัฒนี สิทธิกันโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
3. นางอำพร กวงคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายดิฐพงษ์ เด่นระมณีโรงเรียนโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายสุรพล กสิกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวจิรัชติภรณ์ ไหนาคโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมฯกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ศุภาวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฎฐ์โรงเรียนบ้านแม่ยางห้าประธานกรรมการ
2. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสมบุรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมบุรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกาวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
2. นางสมบุรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมบุรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่ก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน มธุรสาทิศโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมบุรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมบุรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกวลิน มธุรสาทิศโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านดป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกวลิน มธุรสาทิศโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
2. นางเกวลิน มธุรสาทิศโรงเรียนวัดแม่แก้วดน้อยกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
4. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองนันโรงเรียนสัทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วิริยาโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกวลิน มธุรสาทิศโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านดป่งแย่งในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมบุรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง ป.1-ม.3
1. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาววริษา ปลื้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกวลิน มธุรสาทิศโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน มะธุระสาทิตโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
4. นางสมบุรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน มะธุระสาทิตโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
4. นางสมบุรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
6. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายมนตรี ม่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดประธานกรรมการ
2. นายทัศนพงษ์ ดวงพิมพ์โรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเอกรินทร์ อินต๊ะวิกุลโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นายสาธิศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งก่เรืองกรรมการ
3. นางสุวณีย์ พงศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
5. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
6. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
5. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
6. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านสลวงนอกกรรมการ
3. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
5. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
6. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
4. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
6. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
3. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
3. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
4. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
3. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรับปาปอร์ดกรรมการ
4. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
6. นางพรรนิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
2. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรับปาปอร์ดกรรมการ
3. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้าน่ทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางพรรนิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรับปาปอร์ดกรรมการ
4. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
6. นางพรรนิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรับปาปอร์ดกรรมการ
4. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
6. นางพรรนิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายสงัด ไชยชนะโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
4. นางสุธาดา บุญทวงศ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นายสงัด ไชยชนะโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสุธาดา บุญทวงศ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสงัด ไชยชนะโรงเรียนบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ปละมัยโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
3. นายเทวิน อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทาแก้วโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
5. นางสุธาดา บุญทวงศ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสงัด ไชยชนะโรงเรียนบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ปละมัยโรงเรียนบ่านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
3. นายเทวิน อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทาแก้วโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
5. นางสุชาดา บุญทวงศ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สุขุปุณพันธุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางกัลยา ทองศักด์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ สิงห์ทอนโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางทิพวรรณ สิงห์ทอนโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธวัช สุภาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ตะยะพงศ์โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
4. นางพนมพร พรมมินทร์โรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางโนรี ชัยชมภูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางดารากร มูลปาโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
3. นางภคมน กรรณสูตโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี พนาลัยชีวินโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนิภา เป็นต้นโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกนก สารศรีโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ศาลาน้อยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นางบุษบา ญาณเดชากุลโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกษมณี บุญยงโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจลักษณ์ มณีวงค์โรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
3. นางเฉลียว ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ กูณะกุงโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางจุรีย์ กันโฑโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เปรมมณีโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
3. นางสาวอรณัชชา เปอะโพโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวอุบัติรัตน์ บุญมาสร้อยโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. MissMara Hochberg-Millerโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางจุฑาพันธ์ ทองหนักโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวดี ยะแก้วโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
3. นายสัชฌการ นันติโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. MissMavis Borkaiโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางลำดวน มุ่งทำดีโรงเรียนแม่ยางห้าประธานกรรมการ
2. นางสีดา ณาระศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
3. นางสาวสุนทราลักษณ์ พุกยมโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
4. นางสาวพรรณผกา มณีวังโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
5. Mrs.Deborah Dicksonโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางพูลศรี เตรียมวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายภคกุล เขตปราการไทยโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ศุภโกวิทโรงเรียนบ้านหนองออนกรรมการ
4. นางปราณี จันทวงค์โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
5. นางวราภรณ์ คำดอนโรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสกุณา บาลยอโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวกันยา เบิกบานโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
4. นางสาวพวงผกา ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวอรณัชชา เตชะวงค์โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางธัญรมณ บุญเจริญโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางกันตวัณณ สุธรรมวิรัชโรงเรียนบ้านสันพระเนตรกรรมการ
3. นางพนิตพิชา จินาเคียนโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ วรโชติทรัพย์โรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสายใจ โพดกาลงโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
2. นางเนตรนภิส เอกสุวรรณโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางชลาลัย แก้วกิริยาโรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการ
4. นางจิราภา เลรามัญโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจันจิรา โนคำโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา สุภาพโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางอรุณี ตาคำโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา รินสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Misszou shi yaoโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. Misszhujuen zhujuenโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นายปรีชา ธรรมารมณ์โรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
4. MissCassandra Leeโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวชรัญญา แก้วด้วงโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ยุรีโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาวอำเพียร สุริยาโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
4. นายวีรวิชญ์ ทาปัญญาโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวภคมน ตันติบันลือโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา โย่ทูโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
3. Mr.Yamamoto toshiyukiโรงเรียนบ้านสานฝันกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนี ศรีพนัสกุลโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเอื้ออารี ดอกไม้แก้วโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางภรณ์ศิณี ขันแก้วโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางพรศรี เชียงพรหมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางมาลี จันทร์ศรีทองโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สีทาโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางศรีพลอย ขาวงามโรงเรียนบ้านสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางพิกุล ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอกราช ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านสันปงประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ บางแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นางพัชนี ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ วังสุนทรโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ศิริรฃเขตต์โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
7. นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
8. นางดวงเดือน สะดับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
9. นางสาวกาญจนา ชอบดีโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ตุ้นทรัพย์ผูัตรวจการลูกเสือประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
3. นายวันระวี สื่อกระแสร์โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสง่า นางแลโรงเรียนบ้านแม่แตกรรมการ
5. นายปิยพงศ์ เชาว์ประเสริฐโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ไชยสารโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
7. นายวัลลภ อภิชาติโยธินผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการ
8. นางสาวจันทร์สว่าง สมบูรณ์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
9. นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทรงยศ หล้าสุขโรงเรียนวัดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ตุ้นทรัพย์ผูัตรวจการลูกเสือกรรมการ
3. นางพัชนี ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นายสง่า นางแลโรงเรียนบ้านแม่แตกรรมการ
5. นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
6. นายปิยพงศ์ เชาว์ประเสริฐโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
7. นายดำรงเกีรยติ คำเกิดโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
8. นายชัชวาลย์ วังสุนทรโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
9. นายวันระวี สื่อกระแสร์โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กรรมการ
10. นางกรรณิการ์ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
11. นายนิวัตร เสริมศิริครู โรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
12. นายเจริญ บุญพินโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
13. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายดัชนัย อนันตโสภาโรงเรียนบ้านป่าบงห้วยฮ่างกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พรมทาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางดลนภา กุณราชาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นายพรพจน์ พงษ์กลางโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
5. นายภักดี ฟูญาติโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
6. นายอาราม สาระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายดัชนัย อนันตโสภาโรงเรียนบ้านป่าบงห้วยฮ่างกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พรมทาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางดลนภา กุณราชาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นายพรพจน์ พงษ์กลางโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
5. นายภักดี ฟูญาติโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางคำเพียร โพธิจิตรโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นายสุวิชา กาคำโรงเรียนบ้านปางมะกล้วยกรรมการ
3. นางจุรีย์ ธรรมแงะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววชิราภรณ์ ท่ากระเชียงโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางจินดา ปัญญาศรีโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
3. นางจงกลณี ปัญญาเพิ่มโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒กรรมการ
4. นางอุษา ยุทธิ์กิจสถาพรโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางอรรวรรณ ปัฎสาศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนทุ่งโป่งกรรมการ
8. นางพิมลรัตน์ ขันธสะอาดโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ ท่ากระเชียงโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายจินดา ปัญญาศรีโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
3. นางจงกลณี ปัญญาเพิ่มโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒กรรมการ
4. นางอุษา ยุทธิ์กิจสถาพรโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางอรรวรรณ ปัฎสาศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
8. นางพิมลรัตน์ ขันธสะอาดโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจิราณี นันติโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
2. นางกอบแก้ว ศรีสงัดโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
4. นางสุมาลี สมบูรณ์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจิราณี นันติโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
2. นางกอบแก้ว ศรีสงัดโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
4. นางสุมาลี สมบูรณ์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางประไพณี ไชยวรกุลโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางชลาลัย แก้วกริยาโรงเรียนบ้านศรีกรรมการ
3. นางสาวณิชกุล ขาวงามโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางจิราภา เลรามัญโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางอนงค์พร อนุตรวิรามกุลโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางประไพณี ไชยวรกุลโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางชลาลัย แก้วกริยาโรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการ
3. นางสาวณิชกุล ขาวงามโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางจิราภา เลรามัญโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางอนงค์พร อนุตรวิรามกุลโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางวันทยา สุริยาโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ใจปัญญาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรวิกา ชมเกษรโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ยะยองโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางวันทยา สุริยาโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ใจปัญญาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรวิกา ชมเกษรโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ยะยองโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายประวัติ คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทองโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางสุพิศ ผัดแสนโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายประวัติ คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทองโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางสุพิศ ผัดแสนโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายโกวิท หมื่นทาโรงเรียนบ้านแม่สาประธานกรรมการ
2. นางนันทันภัส ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางฌาณิศา เม่นแต้มสพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
4. นางฟองจันทร์ ใจแก้วสพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท หมื่นทาโรงเรียนบ้านแม่สาประธานกรรมการ
2. นางนันทันภัส ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางฌาณิศา เม่นแต้มสพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
4. นางฟองจันทร์ ใจแก้วสพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดประธานกรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสาวศิริพร สมศรีโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศิริชัย วิจิตรพงค์โรงเรียนวัดปางเติมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุตาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกรณกฤต มุงเมืองโรงเรียนบ้านแม่ขะปูประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพกานต์ จอมจันทร์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7กรรมการ
3. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนบ้านสบเปิงกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ สุตาโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นางสาวตุลยดา ชยะเมืองโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สิทธิราชโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ ภูเต้านิลโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค พรมญานโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร บุญโตโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางดารารัตน์ พรหมข้าวฉางโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิโรงเรียนบ้านแม่ตะมานประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวาน์ชวานิล โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค พรมญานโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ มั่นชาโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ เงาธรรมโรงเรียนบ้านกิ่วเสือกรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ ภูเต้านิลโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชวลิต บัวรมย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา นาระเดชโรงเรียนวัดอมลองกรรมการ
3. นายวีรชัย บุญเทพโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวิณี สิงคราชโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นางสาวตุลยดา ชยะเมืองโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางสาวศิริพร สมศรีโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายฉัตรพงศ์ บ่อแก้วโรงเรียนบ้านแม่โต๋ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิกา ใจก่องโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นายเอก วิจันทร์ตาโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิกา ใจก่องโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ มั่นชาโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา พงศ์ทวีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นายพิชาญ เคหังโรงเรียนวัดสันทรายมูลกรรมการ
3. นางลำยอง จืมทรายโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ศุภาวิศิษฏ์โรงเรียนวัดแม่กะประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตต์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายพิชาญ เคหังโรงเรียนวัดสันทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ เรือนคำมูลโรงเรียนบ้านปางขุมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาศรี เหล่าชัยโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ อินธิไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เรือนคำมูลโรงเรียนบ้านปางขุมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อินธิไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางโสภิดา สิทธิโรงเรียนวัดปางเติมประธานกรรมการ
2. นางนิเพลิน บริรักษ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางมาลี อินธิไชยโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศรีใจ เปี่ยมประสงค์โรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรดา สมจิตรแก้วโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
3. นางนิริสา พวงทองโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ เรือนคำมูลโรงเรียนบ้านปางขุมประธานกรรมการ
2. นางราตรี จันทร์ทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางชนาภัทร โนรีชาติโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายไกรวาศน์ เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายสถาพร ตุ้ยยวงโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านสันพระเนตรประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงกรรมการ
3. นางราตรี จันทร์ทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี เสราดีโรงเรียนบ้านปางไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์ คำลอมโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ขัดงามโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ธรรมเสฐียรโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวเมริสา สุจินดาโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
3. นางมุกดา แสงเขียวโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ธรรมเสฐียรโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางมุกดา แสงเขียวโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาวเมริสา สุจินดาโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจุรีย์ กัณโทโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางทวีลักษณ์ ทองอินปันโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตต์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ชาตาบุญโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางมาลี อินธิไชยโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางจิตรา เลิศพยาบาลโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศรีวรรณ พรหมขัติแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
3. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ พรหมขัติแก้วโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นางทวีลักษณ์ ทองอินปันโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางวัฒนา ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมาลีรัตน์ กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ คำเป็งโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราวรรณ ยั่งยืนพิพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ คำเป็งโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราวรรณ ยั่งยืนพิพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางมาลีรัตน์ กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสมพร มาลารัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางปทุมพร เชื้อแท้โรงเรียนวัดสันทรายมูลกรรมการ
3. นางสาวมาลา ระฤทธิ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางพรสิริ ษมาจิตรสุจริตทำโรงเรียนรัปปาปอร์ตกรรมการ
5. นางปราณี ไชยเทศโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางณิชนันท์ แดงมูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋ประธานกรรมการ
2. นางพัชรีพร เจียมตนโรงเรียนบ้านบวกจั่นกรรมการ
3. นางอารีย์ บุญประเสริฐ์โรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นางฉันทนา ขันตีโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นายนรินทร์ ปัญญาโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกนกทิพย์ คู่มณีโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรรษา ตรีสงฆ์โรงเรียนบ้านพระนอนกรรมการ
3. นางอรชร กรรมสิทธิ์โรงเรียนประดู่วิทยากรรมการ
4. นางละเอียด พริบไหวโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสุธีมณฑ์ คนมั่นโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางกำไล เอี่ยมงานโรงเรียนบ้านแม่สาประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี วันแต่งโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ใจคำโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
4. นางสาวหฤทัย ขาวหล้าโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
5. นางประพิมพ์พร เดี่ยวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว จินาพันธ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว จินาพันธ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว จินาพันธ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ไชยถาวรโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ นวลแปงโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ ไชยถาวรโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ นวลแปงโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิมล หวงสุวรรณากรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนบ้านสันพระเนตรกรรมการ
3. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมล หวงสุวรรณากรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
3. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประพิมพ์พร เตียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทราลักษณ์ ดู่มณีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางจำเนียร ขันธะโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางสุพรรษา อ้ายเสาร์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประพิมพ์พร เดียวสมคิดครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทราลักษณ์ ดู่มณีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางจำเนียร ขันธะโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางสุพรรษา อ้ายเสาร์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นายสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเดือนฉาย สมฤทธิ์โรงเรียนวัดห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สมัครโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
3. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอนัญญา สุวรรณโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอนัญญา สุวรรณโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารี สายหมอกโรงเรียนบ้านสันศรีประธานกรรมการ
2. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัดโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางจิราภา มณีวรรณโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ คำใจครูโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางจิราภา มณีวรรณโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ คำใจครูโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามัน กรรมการ
3. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางจิราภา มณีวรรณโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ คำใจครูโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
3. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
3. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]