หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2
วันที่ 10 เมษายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นางนิธินันท์ จิรจันทร์จรัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
4 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าท่ลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
5 นางสาวโสภิตา แสงเชียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
6 นางสาวอัญชลี ปันสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านแม่สา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
7 นางสาววารุกา สมจินดา เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
8 นางสาวสิริพรรณ เขื่อนเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านวัดท่าข้าม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
9 นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านต้นผึ้ง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
10 นายพงศกร อินทะจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
11 นางสาวนฐมน บุญลับ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.วัดปางมะกล้วย กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
12 นายวีระพล ตาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.สันทรายหลวง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
13 นายธนาศิต พิมลพรเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านหลักปัน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
14 นางสาวธนัฐฐา ตาแสงสา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
15 นางพิมใจ วงศ์พนาพิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
16 นางนฤมล มณีศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
17 นางสาวพณณกร กระบวยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านป่าติ้ว กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
18 นางสาวเจนจิรา สัณห์สิริกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
19 นางสาวเพลินพิศ เที่ยงมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านสันคะยอม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
20 นางอารีย์ ยะขัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
21 นางสาวจิราพร จันทร์เปียง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.สบเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
22 นายนัฐวุฒิ เกลอะมู เจ้าหน้าที่ธุรการโรเงรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
23 นางบุษรินทร์ ทองมี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
24 นางนิธินันท์ จิรจันทร์จรัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพยาบาล
25 นางสุรางค์ อินทรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพยาบาล
26 นางดวงรัก ภู่พัด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพยาบาล
27 นางจารุวรรณ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายพยาบาล
28 นางสาวพัสตราภรณ์ ธิยะพฤกษ์ โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
29 นางสาวพัชราภา ไชยซาววงค์ โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
30 นางเนตรตาวัน กันยวง โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
31 นางสาวกรรณิการ์ น้อยวังหิน โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
32 นางสาวพรรวินท์ มาหล้า โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
33 นายนรินทร์ หินแสง โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
34 นางสาววรรณน้ำทิพย์ คำสุข โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
35 นางครองศรี ไชยสุข โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
36 นางสาวอำพรรณ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ กรรมการฝ่ายพยาบาล
37 นางภัญพัชญ์ จะวะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
38 นางสาวดรุณี มณีธร นักวิชาการการเงินปละบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
39 นางฟองจันทร์ ใจแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
40 นางกิตติ์สินี อุปพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
41 นางฌาณิศา เม่นแต้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นางเครือวัลย์ พรพ่วง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นางเกาวรินทร์ ปัญญาเรือง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นางสุรีย์รัตน์ วันนะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
45 นางวัชรี จันทร์แดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
46 นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์เสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
47 นางสาววาทินี ศรีบุญเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
48 นางสาวจีรวรรณ ษมาจิตรุ่งโรงจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
49 นางสาวนภาพร ชัยมงคล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
50 นางสาวนริศรา ใบงิ้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นางสาวชนาพร กวินธิดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นางสาวภัคจิรา ชิดทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางสาวอัจฉรา ชุมพู นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นางสาววรุณีย์ กาดู นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางสาวอมรรัตตน์ อุ่นมหาวรรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นางสาววิราภรณ์ บุญยังกาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นางสาวอัญชลี ชูโชติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางสมจินตนา ทาอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางสมจินตนา ทาอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
61 นางสุมิตรา กิันธิยะ นักวิชากรศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
62 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
63 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
64 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
65 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
66 นางสาวนงราม ยาวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
67 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
68 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
69 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและรายงานผล
70 นายไพศาล เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
71 นายสมพร เจนจัด รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
72 นางสาวจรรย์จรูญ ยอดศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
73 นางเพลินพิศ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
74 นางไพริน วงศ์ษายะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
75 นายโสภณ ชัยเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
76 นางเยาวณี มาประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
77 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
78 นางเอมอร นรเดชานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
79 นางสาวสมบูรณ์ ใจชื่อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
80 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
81 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
82 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
83 นางชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
84 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
85 นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
86 นางสาววนิตช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
87 นางจีรนันท์ ยาวิศิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
88 นายสงกรานต์ พรหมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
89 นายจำรัส มณีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าเหมือด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
90 นางสาวนันทิกร มาไพโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
91 นางนวลละออ จุมปามัญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
92 นางทวีลักษณ์ ทองอินปัน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
93 นายพิสันต์ จันต๊ะพิงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
94 นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
95 ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ อินต๊ะวิกูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
96 นางพวงวรรณ พรหมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
97 นายเรืองฤทธิ์ แสนนวล ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
98 นายสุปวีย์ ศรีวันทนาสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
99 นายณรงค์ศักดิ์ ปันกาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
100 นายกิ่งทอง จันทร์ตรง ช่างปูนชั้น 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
101 นายสุนทร แสนชัย ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
102 นายสนั่น สว่างวัน ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
103 นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
104 นางผ่องพรรณ วิชัยยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
105 นางนิตยวรรณ ทองคำโฮ้ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
106 นางชวนพิศ พิชวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
107 นายเดช กองชุ่ม ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
108 นายนิคม โถนาค ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
109 นางเสน่ห์ ไชยเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
110 นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
111 นายณัฐวุฒิ อูบเงิน อัตราจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
112 นายสมชาย จอมหาร ช่างไม้ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
113 นายสำราญ วรรณแสน ยามรักษาการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
114 นายพีรวิทย์ ศรีสุวรรณ ยามรักษาการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
115 นางสมศรี วนารักษ์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
116 นางบานเย็น ม่วงไกร พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
117 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
118 นางสมจินตนา ทาอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
119 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ผู้อำนวยการกลุ่ม ITEC คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
120 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
121 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
122 นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
123 นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ไกรเวท ครูโรงเรียนบ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
124 นางศุญาฎา เชื่อมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
125 นายกิติศักดิ์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
126 นายขวัญชัย ทองคำ อัตราจ้างประจำศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
127 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
128 นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
129 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
130 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
131 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
132 นายสายยัณต์ กันธิยะ ผอ.ร.ร.บ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
133 นายโกวิทย์ หมื่นทา ผอ.ร.ร.บ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
134 นายสุนทร คำเป็ง ผอ.ร.ร.บ้านป่าติ้ว คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
135 นายศิริพงษ์ ศรีพายัพ ผอ.ร.ร.บ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
136 นางผ่องพรรณ วิชัยยา ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
137 นางชวนพิศ พิชวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
138 นายเดช กองชุ่ม ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
139 นายนิคม โถนาค ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
140 นายประดิษฐ์ ชัยสาร ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
141 นายดนุกิจ สายเกิด พนักงานราชการโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
142 นายวีระพล กองแหวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
143 นายเอกชัย ลวดคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
144 นายสาโรจน์ ตาหน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
145 นายกิตติศักดิ์ ปามี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
146 นายกานตพงศ์ อาจองกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
147 นายสัตยา โฉมพรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
148 นายเรืองเดช แปงหล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
149 นายอนันต์ ตระหง่านไพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
150 นายสุนทร แสนชัย ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
151 นายเรืองฤทธิ์ แสนนวล ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
152 นายสุปวีย์ ศรีวันทนาสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
153 นายณรงค์ศักดิ์ ปันกาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
154 นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าติ้ว คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
155 นายสมศักดิ์ วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
156 นายอามร สุวรรณสม เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
157 นายสงกรานต์ เรื่องฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
158 นายสง่า กันธิมา ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
159 นายสมชาย จอมหาร ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
160 นายสำราญ วรรณแสน ยามรักษาการณ์ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
161 นายพีรวิทย์ ศรีสุวรรณ ยามรักษาการณ์ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
162 นายณัฐวุฒิ อูบเงิน อัตราจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
163 นางเสน่ห์ ไชยเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
164 นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
165 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
166 นางสมจินตนา ทาอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
167 นายสายัณต์ กันธิยะ ผอ.ร.ร.บ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
168 นายโกวิทย์ หมื่นทา ผอ.ร.ร.บ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
169 นายสุนทร คำเป็ง ผอ.ร.ร.บ้านป่าติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
170 นายศิริพงษ์ ศรีพายัพ ผอ.ร.ร.บ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
171 นางเครือวัลย์ พรพ่วง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
172 นางเกวรินทร์ ปญญาเรือง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
173 นางสุรีย์รัตน์ วันนะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
174 นางวัชรี จันทร์แดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
175 นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์เสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
176 นางสาววาทินี ศรีบุญเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
177 นางสาวจีรวรรณ ษมาจิตรุ่งโรงจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
178 นางสาวนภาพร ชัยมงคล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
179 นางสาวนริศรา ใบงิ้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
180 นางสาวชนาพร กวินธิดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
181 นางสาวพชรวรัตน์ กาบศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
182 นางสาวภัคจิรา ชิดทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
183 นางสาวอัจฉรา ชุมพู นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
184 นางสาวขวัญฤทัย แสนใจคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
185 นางสาววรุณีย์ กาดู นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
186 นางสาวอมรรัตตน์ อุ่นมหาวรรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
187 นางสาววิราภรณ์ บุญยังกาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
188 นางสาวอัญชลี ชูโชติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
189 นางศิริรัตน์ คอกจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
190 นางสุพรรณ รอบเมือง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
191 นางสาวจิตฐิพร เอี่ยมอักษร ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
192 นางสาวกมลชนก ศรีวรรณา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
193 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
194 นางสาวธนวันต์ วัฒนศิริเสรีกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
195 นางสาววริศรา แก้วไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
196 นางสาวจตุพร พันธ์สุภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
197 นางสาวกนกวรรณ สุเดชมารค นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
198 นางวิวรรณ พัฒนากล้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
199 นางนันทกา ปิ่นมณี ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสันคะยอม คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
200 นายสมชาย จอมหาร ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
201 นางบานเย็นม่วงไกร แม่บ้าน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
202 นางสมศรี วนารักษ์ แม่บ้าน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
203 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
204 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
205 นางสาวพชรวรัตน์ กาบศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
206 นางสาวขวัญฤทัย แสนใจคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการฝ่ายจุดบริหารอาหาร - น้ำดื่ม
207 นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
208 นางเสาวภา บูชาธรรม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
209 นางเยาวลักษณ์ ขันกัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
210 นางศรีลา โพธิ์วงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
211 นางสมพร ยานะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
212 นางละอองดาว โสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
213 นายมานัส สันพะเยาว์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
214 นายสมเกียรติ ฤทธิพิณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
215 นางบุญอยู่ จินะมูล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
216 นางภวมน โลหะกุล อัตราจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
217 นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบริหารสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
218 นางสาวดรุณี มณีธร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
219 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
220 นายสิทธิพร บุญโต โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายออกแบบจัดทำบัตรประจำตัวและ เกียรติบัตร
221 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
222 นายสายัณต์ กันธิยะ ผอ.ร.ร.บ้านริมใต้ คณะกรรมการอำนวยการ
223 นางพัชรินทร์ เขตวัง รองผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านริมใต้ คณะกรรมการอำนวยการ
224 นายโกวิทย์ หมื่นทา ผอ.ร.ร.บ้านแม่สา คณะกรรมการอำนวยการ
225 นายสุนทร คำเป็ง ผอ.ร.ร.บ้านป่าติ้ว คณะกรรมการอำนวยการ
226 นายศิริพงศ์ ศรีพายัพ ผอ.ร.ร.บ้านสันคะยอม คณะกรรมการอำนวยการ
227 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
228 นายไพศาล เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
229 นายสมพร เจนจัด รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
230 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
231 นายวันชัย รัจนากรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
232 นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
233 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
234 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
235 นายเอื้อ คุณาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
236 นางพัชรินทร์ คณะนัย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย
237 นางสาวิตรี พิมพันธ์ดี ครูโรงเรียนวัดทรายมูล คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย
238 นางไลวัลย์ สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านพระนอน คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย
239 นายเอื้อ คุณาจันทรน์ณ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
240 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
241 นางไพริน วงศ์ษายะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
242 น.ส.ชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
243 นางพรพิมล สิริพรเจริญ ผอ.ร.ร.อนุบาลพรชัย (เล่านิทาน) คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
244 นางอัจฉรา วรหาญ ครู โรงเรียนวัดปางเติม (เล่านิทาน) คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
245 นางดลนภา อุปนันท์ ครู โรงเรียนบ้านกาดฮาว (ปั้นดินน้ำมัน) คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
246 นางฉันทนา ขันตี ครู โรงเรียนสันป่าสัก (ปั้นดินน้ำมัน) คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
247 นางบุญเพลิน บุญเมย โรงเรียนบ้านต้นรุง (สร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ) คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
248 นางตรีนุช คุณยศยิ่ง โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย (สร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ) คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
249 นางเอื้อมเดือน โพลาลัย ครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา(วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน) คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
250 นางสาวพิศมัย อูปเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองปลามัน (วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน) คณะกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย
251 ดร.สงกรานต์ พรหมวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รองประานกรนรมกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
252 นายไพศาล เขื่อนเพชร รอง ผอ.สพป.ชม.2 คณะกรรมการกลางตัดสินภาษาต่างประเทศ
253 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 คณะกรรมการกลางตัดสินภาษาต่างประเทศ
254 นางจีรนันท์ ยาวิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.2 คณะกรรมการกลางตัดสินภาษาต่างประเทศ
255 นางนุจรี จอมแปง ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง คณะกรรมการกลางตัดสินภาษาต่างประเทศ
256 นางเพลินพิศ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
257 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
258 น.ส.สมบูรณ์ ใจซื่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
259 นางสุกัญญา ดวงสว่าง ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
260 นางจรรยา สายวงศ์อินทร์ ครูโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
261 นางพรพรรณี รอดทองคำ ครูโรงเรียนวัดโป่งแยงในฯ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
262 นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์ ครูโรงเรียนวัดบ้านป้อก คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
263 นางสุจิตรา เชื้อพูล ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
264 น.ส.จิรัชภรณ์ ไหนาค ครูโรงเรียนบ้านป่าติ้ว คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
265 นางสาว อภิญญา ศุภาวิศิษฏ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
266 นางศิริลักษณ์ ปัทมแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
267 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
268 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
269 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระศิลปะ
270 นางปราณี มีลาภ ครูโรงเรียนบ้านสะลวงนอก กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
271 นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
272 นางมารีย์ ประเสริฐทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
273 นางดารา มูลละ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
274 นายสมพร เจนจัด รองผอ.สพป.ชม.เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระกอท.
275 นส.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระกอท.
276 นส.ปาริชาติ เภสัชชา ศุึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระกอท.
277 นางศศิวิภา ทาวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระกอท.
278 นายอนุวัฒน์ ท่ากระเชียง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระกอท.
279 นายนันทวัฒน์ สกุลชัยดี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการกลางตัดสินสาระกอท.
280 นส.ฬียาพร ธารเหลืองทอง ครู รร.บ้านเมืองกึ้ด คณะกรรมการกลางตัดสินสาระกอท.
281 นางสาวยุพา เขียวหน่อเมือง ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านแม่ตะมาน คณะกรรมการกลางตัดสินสาระกอท.
282 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา
283 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา
284 นางสุพิน นาระทะ ครูโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา
285 นางวารุณี เวศนารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านริมใต้ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา
286 นางสาวดารณี ประยูรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา
287 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
288 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ รองประธาน คณะกรรมการกลางตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
289 นางไพริน วงศ์ษายะ ศึกษานิเทศก์ ประธาน คณะกรรมการกลางตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
290 นางภัทราลักษณ์ ตู่มณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการกลางตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
291 นางจำเนียร ขันธะ ครูโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง คณะกรรมการกลางตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
292 นางรุ่งรัตน์ ไคร้ขาว ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านท่าเกวียน คณะกรรมการกลางตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
293 นางสาวปิยวรรณ ศิริเครือวัลย์ ครู อัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองไคร้ คณะกรรมการกลางตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
294 นางสาวพนิดา จันทวรรณ ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา คณะกรรมการกลางตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
295 นางผกากรอง รักษากิจ ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
296 นางวลัยพร อินเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
297 นางเพ็ญศรี อุดหนุน ครู โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
298 นางสาวปรียานุช ศรีทัน ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
299 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ ครู โรงเรียนบ้านแม่สา เลขานุการกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
300 นายสมบูรณ์ ใจงาม ผอ.โรงเรียนสบเปิงวิทยา ประธานกรรมการกลางการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
301 นางสาวอวัสยา แสนคำ ครู โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการกลางการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
302 นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยา ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการกลางการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
303 นางฉัตรวรีย์ แสนมโนรักษ์ ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เลขานุการกรรมการกลางการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
304 นางพวงพยอม วุฒิธนากร ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้ รองประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
305 นางเยาวณี มาประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
306 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
307 นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านป่าติ๋ว คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
308 นายสุชาติ ชุ่มมงคล ครูโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
309 นางสมจินตนา ทาอุบล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
310 นายอภินันท์ กลันเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชม.2 คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
311 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
312 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
313 นางสาวภัตตินันท์ สายนาค ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
314 นางสาวลักขณ์ มณีวระ ครู โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
315 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย
316 นายโสภน ชัยเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย
317 นางเอมอร นรเดชานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เลขานุการกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย
318 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.ชม.2 ประธานกรรมการกลางตัดสินระดับปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]