สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 41 14 13 3 68
2 วัดแม่แก้ดน้อย 38 10 2 3 50
3 บ้านหนองไคร้ 27 11 5 5 43
4 บ้านนาบุญโหล่งขอด 27 2 5 4 34
5 บ้านริมใต้ 24 10 5 3 39
6 สันป่าสักวิทยา 24 8 4 4 36
7 ร่ำเปิงวิทยา 21 10 7 3 38
8 บ้านเจดีย์แม่ครัว 16 6 7 6 29
9 บ้านแม่ปั๋ง 15 8 7 5 30
10 บ้านบวกเปา 15 3 4 1 22
11 สวนองุ่นเชียงใหม่ 14 6 3 1 23
12 บ้านแม่ยางห้า 14 5 7 7 26
13 บ้านแจ่งกู่เรือง 13 11 9 5 33
14 บ้านบ่อแก้ว 13 9 4 8 26
15 บ้านสันพระเนตร 13 3 1 1 17
16 บ้านหลักปัน 13 2 0 4 15
17 สบเปิงวิทยา 12 9 12 7 33
18 บ้านแม่โจ้ 12 8 7 6 27
19 บ้านแม่โต๋ 12 6 4 4 22
20 บ้านแม่เหียะ 12 5 4 4 21
21 บ้านทุ่งโป่ง 11 13 6 7 30
22 บ้านแม่สา 11 10 8 3 29
23 บ้านร่มหลวง 11 3 2 1 16
24 บ้านแม่ตะมาน 10 3 2 2 15
25 บ้านกาดฮาว 10 1 2 0 13
26 ป่าแป๋วิทยา 9 9 7 7 25
27 ชุมชนวัดช่อแล 9 4 3 3 16
28 บ้านศรีบุญเรือง 9 2 2 1 13
29 ป่าจี้วังแดงวิทยา 9 2 2 1 13
30 บ้านท่าเกวียน 8 4 1 1 13
31 บ้านปางไม้แดง 8 4 0 0 12
32 บ้านสันกลาง 8 3 0 2 11
33 บ้านหนองหาร 8 2 0 0 10
34 บ้านน้ำริน 8 1 2 1 11
35 บ้านป่าลาน 7 8 3 3 18
36 สันมหาพนวิทยา 7 8 3 0 18
37 บ้านสันคะยอม 7 7 5 1 19
38 สหกรณ์ดำริ 7 4 2 2 13
39 วัดท่าข้าม 7 4 1 3 12
40 วัดสันคะยอม 7 3 2 0 12
41 บ้านโป่งแยงใน 7 2 1 0 10
42 วัดงิ้วเฒ่า 6 8 6 3 20
43 บ้านเมืองกื้ด 6 5 4 1 15
44 บ้านหลวง 6 4 1 0 11
45 บ้านปง 6 3 2 1 11
46 บ้านห้วยเกี๋ยง 6 3 1 0 10
47 บ้านแม่ไคร้ 6 2 3 2 11
48 บ้านศาลา 6 2 3 0 11
49 บ้านปางห้วยตาด 6 1 1 0 8
50 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 5 10 1 2 16
51 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 5 7 4 2 16
52 บ้านหนองปลามัน 5 6 10 5 21
53 วัดบ้านเหล่า 5 5 5 4 15
54 บ้านบวกหมื้อ 5 5 1 0 11
55 บ้านแม่ขะปู 5 4 4 1 13
56 บ้านป่าติ้ว 5 4 2 3 11
57 บ้านปางขุม 5 3 1 2 9
58 บ้านแม่ปาคี 5 3 1 2 9
59 บ้านแม่ย่อย 5 3 0 0 8
60 บ้านโปง 5 1 4 0 10
61 บ้านปางไฮ 5 1 1 0 7
62 วัดปางมะกล้วย 5 0 0 4 5
63 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 4 8 3 6 15
64 บ้านผึ้ง 4 7 2 2 13
65 วัดยั้งเมิน 4 5 3 4 12
66 บ้านศรีงาม 4 5 1 1 10
67 บ้านแม่ลานคำ 4 3 0 2 7
68 บ้านเมืองขอน 4 3 0 1 7
69 บ้านหนองปิด 4 2 7 4 13
70 บ้านแม่ตะละ 4 2 2 0 8
71 วัดบ้านป้อก 4 2 1 0 7
72 วัดทุ่งหลวง 4 2 0 0 6
73 บ้านแม่เลา 4 1 4 2 9
74 บ้านหนองมะจับ 4 1 1 0 6
75 บ้านบวกจั่น 4 1 1 0 6
76 บ้านห้วยบง 4 0 2 2 6
77 บ้านโป่ง 4 0 0 5 4
78 บ้านป่าฮิ้น 4 0 0 0 4
79 บ้านดอนแก้ว 4 0 0 0 4
80 ช้างใน 4 0 0 0 4
81 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 3 6 3 4 12
82 บ้านต้นผึ้ง 3 6 3 0 12
83 บ้านขุนแจ๋ 3 5 0 2 8
84 วัดปางเติม 3 4 3 3 10
85 บ้านป่าก้าง 3 3 0 0 6
86 บ้านป่าไหน่ 3 2 1 2 6
87 บ้านหัวฝาย 3 2 1 1 6
88 บ้านป่าบง 3 1 1 2 5
89 ป่าบงห้วยฮ่าง 3 1 0 0 4
90 ชุมชนบ้านดง 3 0 3 1 6
91 บ้านกองแหะ 3 0 1 0 4
92 บ้านกิ่วเสือ 3 0 1 0 4
93 วัดสันทรายมูล 3 0 0 0 3
94 พร้าวบูรพา 2 6 3 5 11
95 บ้านแม่แฝก 2 6 1 0 9
96 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 2 5 7 1 14
97 บ้านสันปง 2 4 2 3 8
98 บ้านพระนอน 2 4 2 0 8
99 เมฆขจรเชียงใหม่ 2 4 1 0 7
100 รัปปาปอร์ต 2 3 4 0 9
101 บ้านแม่แว 2 3 2 0 7
102 บ้านเป้าวิทยาคาร 2 2 3 1 7
103 วัดแม่เลย 2 2 1 1 5
104 ภูดินวิทยา 2 2 0 1 4
105 บ้านป่าตุ้ม 2 1 1 1 4
106 วัดห้วยไร่ 2 1 1 1 4
107 เชียงใหม่มัธยม 2 0 1 3 3
108 วัดทรายมูล 2 0 0 0 2
109 บ้านป่าเหมือด 2 0 0 0 2
110 อนุบาลวีรยา 2 0 0 0 2
111 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1 7 2 1 10
112 ประดู่วิทยา 1 3 4 3 8
113 วัดแม่กะ 1 3 2 1 6
114 บ้านปางกว้าง 1 3 1 0 5
115 บ้านสะลวงนอก 1 2 3 3 6
116 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 2 3 0 6
117 บ้านปลาดาว 1 2 2 0 5
118 บ้านแม่แสะ 1 2 1 0 4
119 วัดอมลอง 1 2 0 3 3
120 ชุมชนบ้านแม่สาบ 1 2 0 0 3
121 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 2 0 0 3
122 บ้านต้นรุง 1 1 4 0 6
123 บ้านผาหมอน 1 1 0 1 2
124 บ้านสันศรี 1 1 0 0 2
125 วัดนาเม็ง 1 1 0 0 2
126 บ้านแม่แต 1 0 1 0 2
127 ต้นกล้า 1 0 0 1 1
128 ชุมชนบ้านโป่ง 1 0 0 1 1
129 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 1 1
130 แม่โต๋ สาขาห้วยเต่า 1 0 0 0 1
131 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 4 0 0 4
132 ประชาสามัคคีวิทยา 0 2 0 2 2
133 บ้านทับเดื่อ 0 1 3 1 4
134 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 1 2 1 3
135 วัดหนองออน 0 1 1 2 2
136 หนองหล่มวิทยาคาร 0 1 0 0 1
137 บ้านนากู่ 0 0 1 1 1
138 บ้านปางฮ่าง 0 0 1 0 1
139 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 1 0 1
140 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 0 1 0
รวม 832 482 324 238 1,638