รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2
วันที่ 10 เมษายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1. เด็กชายคเชนท์  ใจปิง
2. เด็กหญิงบุญอาม  สิงห์คำ
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นางสาวภัทรกันย์  ภูเรือน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1. เด็กหญิงกรกนก  ลุงรัตน์
2. เด็กชายพิริยพงษ์  วิริปัญญา
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นางสาวภัทรกันย์  ภูเรือน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงจิราพร   พงษ์พันธ์
 
1. นางอรวรรณ  ปัฎสาศิลป์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงศิริพร   เครือคำ
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ดวงจันทร์โชติ
 
1. นางอรวรรณ  ปัฎสาศิลป์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เอี้ยงคำ
2. เด็กชายเจษฎากร  ทองปาน
 
1. นางสุดฤทัย  ฤทธิ์พิชิตชัย
2. นางสิริพรรณ   บุญตอม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตันแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมา  ยวงคำ
 
1. นางสิริพรรณ   บุญตอม
2. นางสุดฤทัย  ฤทธิ์พิชิตชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชุมภู
 
1. นายคะนอง  บุญยัง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กชายรัฐพล  จะโม
2. เด็กชายสิริภพ  จะฟะ
3. เด็กชายสุวิทย์  จะสี
 
1. นายนเรศ  ขนมหัด
2. นางสาวชลเทวี  ดวงวะนา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กชายจะที  จะบี้
2. นายจะโอ  ปะเว
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จะโป
 
1. นายนเรศ  ขนมหัด
2. นายยศชรินทร์  กุณะ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจิราภรณ์  ทรายคำ
 
1. นางสาวสุรินุช  สุขแสน
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างใน 1. เด็กชายนภดล  นาจู้
2. เด็กหญิงยุภาวัลย์  คำต๊ะวงศ์
 
1. นางนฤมล  เมืองชุม
2. นางอนงค์  ดอนโคกสูง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้า 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  จำปาเทศ
 
1. นางสาวกาจน์กวิน  ปิยะวงศ์หิรัญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 1. เด็กชายพีรัช  พลเยี่ยม
2. เด็กชายฟ้าประทาน  สิงห์ชัย
3. เด็กชายภาณุพงศ์  มาลี
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ลุมมา
2. นางชัญญาพร  คุ้มหน่อแนว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 1. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์คำเรือง
 
1. นายนัฐพงศ์  เหมือนศิริ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 1. เด็กชายธนวินทร์  โสภาภัคดี
 
1. นางสาวรำไพ  อุ่นเครือ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายวรานนท์  สุจาดึก
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายศรัณ  เรือนแก้ว
 
1. นางลาวัลย์  คอทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายรัฐฤทธิ์  กันทะวัง
 
1. นางชนานันทน์  ฟองศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายปรเมศร์  คัมภีรปัญญากุล
2. เด็กหญิงสุภาพร  เมธาอนันต์กุล
3. เด็กชายอนันชัย  เตชะเลิศพนา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์แสนตอ
2. นายดุลย์ทัศน์  กุณา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. นางสาวคำหนุ่ม  ปอก๊ะ
 
1. นายดุลย์ทัศน์  กุณา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายรวิชญ์  ในวี่
2. เด็กชายสมพอง  พล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ลุงหม่อง
 
1. นางกัลยา  เพ็ชร์เม็ด
2. นายศิริ  ถาวร
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายกำพล  วันดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยิ่งสุข
 
1. นางเอื้อมพร  ยิ้มศรี
2. นางนิจชิตา  อินยิ้ม
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจอมใจ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงจ่ามเปา  เมืองทอง
3. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงตา
 
1. นางเอื้อมพร  ยิ้มศรี
2. นางรุ่งรัตน์  ใคร้ขาว
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกันตา  ลุงต้า
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  น้อย
3. เด็กชายเกี่ย  ทรายคำ
 
1. นายกันต์พจน์  ปัญญา
2. นางรุ่งรัตน์  ใคร้ขาว
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ดวงชื่น
2. เด็กหญิงพณิดา  ฮวดศรี
3. เด็กหญิงสุพิชชากร  แดงมูล
 
1. นางจุรีย์  ธรรมแงะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงสิรินรัตน์  สังระมาส
2. เด็กหญิงสุทธิดา   กันทะวัง
3. เด็กหญิงสุมารีรัตน์  กันทะนงค์
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวปัญญาภรณ์  บุญช่วย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ดุแฮ
2. เด็กหญิงปรารถนา  เครื่องคำ
3. เด็กชายวีรวัฒน์  มหาวรรณ์
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวปัญญาภรณ์  บุญช่วย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายนพรัตน์  เชื้อลาว
2. เด็กหญิงศิรินทร  แก้วตา
3. เด็กหญิงอรปรียา  รัชชัย
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวปัญญาภรณ์  บุญช่วย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายพชร  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงไพริน  โพนธาตุ
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวปัญญาภรณ์  บุญช่วย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนฤมล  พรหมมาตร์
2. เด็กหญิงพรชิตา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พุดสวนแก้ว
4. เด็กหญิงสาวิตรี  จินดามโนธรรม
5. เด็กหญิงสุพรรณี  บ่อคึ
 
1. นายอำนวย  เรียนยอย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายชินวัตร  คุณวรรณา
3. เด็กหญิงปราถนา   เครื่องคำ
4. เด็กชายวิชญา  แก้วอู๊ด
5. เด็กชายวีรวัฒน์  มหาวรรณ์
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นางสาวภาวินี  สิงคราช
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดุแฮ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ยอดเงิน
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก  หงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  กนกวรรณนา
3. เด็กชายอรมเทพ  แปงคำ
4. เด็กหญิงอุทุมพร  สุขสมโสตร
5. เด็กชายไพทูรย์  จะทอ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ด้วงทอง
2. เด็กหญิงอรรทิรา  วิชาเพียร
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สุขเกษม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   ดุแฮ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  คุณธนะ
2. เด็กชายสุรเกียรติ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยาเชอ
2. เด็กชายพิษณุ  ภักดี
3. เด็กชายวรวุฒิ  เปะเละ
 
1. นายบุญเทิง  มูลต๊ะ
2. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ฉั่วเจริญ
2. เด็กชายอะเลผะ  เปียผะ
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน  แก้วดี
 
1. นางประคอง  เสรีกุล
2. นางสาวกัลยาณี  อินต่อม
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ  เดือนคำ
2. เด็กหญิงเขมิกา  เยอเซอ
3. เด็กหญิงเหมย  นาหอม
 
1. นางประคอง  เสรีกุล
2. นางวราภรณ์  ดวงบาล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะณี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  หวังศรี
 
1. นายภราดร  จินา
2. นายสนิท  วงค์วิบูลย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงศรีนวล  ปรานุ่น
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่เถ่า
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองพันยา
 
1. นางจันจิรา  โนคำ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกิตติยา  โพเว
2. เด็กหญิงคำ  ลุงนะ
3. เด็กหญิงพร  ลุงเล็ก
 
1. นางพลอยปภัส  คำภีระ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงคณาวรรณ  ครูบา
2. เด็กหญิงพรนภัส  เจาะบู
3. เด็กหญิงรวิพร  ปัจจันคีรีกุล
 
1. นางชนาภัทร  โมรีชาติ
 
47 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายวรเวช  เปอลอย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  มั่งมี
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายตะวัน  ศุภากรสกุล
 
1. นางดาริกา  ธงทอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายมอเด  เปาโล
 
1. นางพัชรา  แสงแก้ว
 
50 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดาว 1. เด็กหญิงธนพร  นิติพิทยานนท์
2. เด็กหญิงพิชามญช์  พิเคราะห์งาน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เดียวสมคิด
2. Mr.Filnino   Edmar Ambos
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจดี
2. เด็กชายกฤษฎา  สุขพนาชัยรัตน์
3. เด็กชายศรศักดิ์  เรือนจักร
 
1. นายสงกรานต์  คำวงศ์ปิน
2. นางเมตตา  คำวงศ์ปิน
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กชายจักรธร  พูนเพิ่มศักดิ์ศิริ
2. เด็กชายธนัตถ์  กาตือ
3. เด็กชายสมศีล  นะยัว
 
1. นายสงกรานต์  คำวงศ์ปิน
2. นางเมตตา  คำวงศ์ปิน
 
53 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 1. เด็กชายกำธร  จะหย่อ
2. เด็กชายมนตรี  จะซา
 
1. นายปฏิภาณ  โรจน์รุ่ง
2. นางสาวจรรยา  ภูพิทักษ์ธรรม
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไฮ 1. เด็กชายคำขิ่น  ลุงสวย
2. เด็กชายโป้ง  ติยะ
 
1. นางพยอม  อิ้งทอง
2. นายสมชาย  นันตา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กหญิงกชพร  ไชยชนะ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  กุศล
 
56 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กชายอุทัย  ยะคำ
 
1. นางสาวสุวิมล  สุจินพรัหม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงกนกนิภา  มนัสมโนธรรม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  มัสมโนธรรม
3. เด็กหญิงปานวาด  วัชรีเสวิน
4. เด็กหญิงพรนภา  ชูช่วย
5. เด็กหญิงหนุ่ม  แสงเขิน
 
1. นายพจนเวทย์  ศูนย์จันทร์
2. นายนฤเศรษฐ์  ไชยรัตนวรรณ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กชายกร  ลุงป่าง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  บุญเรือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะเขียว
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขอดแก้ว
5. เด็กชายธนากร  ศรีประมูล
6. เด็กชายธนายุทธ  ขันแก้ว
7. เด็กชายอำนวย  โตนะ
8. เด็กชายอำพล  ลุงกู่
 
1. นายพจนเวทย์  ศูนย์จันทร์
2. นายสุรเดช  แกนุ
3. นายสนั่น  สว่างวัน
 
59 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. นายวัชรวิทย์  สองพล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่โซ้ง
 
1. นายสัตยา  เกษตรการ
2. นางสาวปรานอม  บุญซื่อ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงนุสรา  สียะ
2. เด็กชายรัฐพงศ์  โอผ่า
 
1. นางสาวใบหยก  อิ่มศิริ
2. นางนงเยาว์  แก้วเจ๊ก
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงศรีนวล  -
 
1. นางสาวเรนุกานต์  พงศ์พิสุทธิกุล
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์พิศ
 
1. นายโยธิน  ว่องไว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 1. เด็กหญิงจุฬามาศ  ดำรักษ์
 
1. นายรุ่งเรือง  ไชยยา
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 1. เด็กหญิงปริญญดา  ธรรมโรง
2. เด็กชายศุภกร  ด้วงวงค์
3. เด็กชายสุทัศน์  ประกา
 
1. นายสุภาพ  ดำอำไพ
2. นายประสาน  ศรีวิชัย
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  วุฒิธรรมกุล
 
1. นางจุไรรัตน์  สุขสถาน
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงคัทลียา  โสระขา
2. เด็กหญิงฐานิดา  วิงวอน
3. เด็กหญิงพรชิตา  พิทักษ์ดุษฎี
 
1. นางเพ็ญศรี  อุดหนุน
2. นางพนิดา  กอรี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาต๊ะเปิ้น
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงชฎาพร  เรือนสัย
4. เด็กหญิงชนิตา  อินต๊ะวงศ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  จันทน์เดช
6. เด็กหญิงธนพร  เปลี่ยนมณี
7. เด็กหญิงนัชชา  ปางงาม
8. เด็กหญิงปภัสรา  สังข์ศิริ
9. เด็กหญิงปานทิพย์  ลอยมี
10. เด็กหญิงพิชญา  ศรีอินทร์
11. เด็กหญิงวิชุดา  รัตน์พันธ์
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชัยสุวรัตน์
13. เด็กหญิงสุชาวดี  ฉนมฉ่ำ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงเมือง
15. เด็กหญิงสุทรา  เต
 
1. นางประไพ  ด่านวิวัฒน์วงศ์
2. นายดนุกิจ  สายเกิด
3. นางสาวนันทวัน  มณีวรรณรัตน์
4. นายพรหมวสันต์  ทาโน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายสิทธิชาติ  ศรีอยู่พุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์  อินต๊ะวิกูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายนภาดล  คนมั่น
 
1. นายพิสันต์  จันต๊ะพิงค์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายณัฐดนัย  พรหมจารีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์  อินต๊ะวิกูล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อำภา
2. เด็กหญิงปทิตา  แจ้งแสง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  มอญไข่
 
1. นางสุวรรณา  จรูญโรจนานันท์
2. นางสุกัญญา  หุ่นภักดี
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายธนกฤต  สมทอง
2. เด็กชายสหรัฐ  มณีรัตน์
3. เด็กชายเรวัต  พึ่งโพธิ์
 
1. นางสุทิม  ปินตา
2. นางทวีลักษณ์  ทองอินปัน
 
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชัยเสน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  วันนะ
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงกานดา  โยริยะ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รื่นรวย
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทร์เย็น
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  เกษร
5. เด็กหญิงมาเรีย  เกษร
6. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สะนุ
 
1. นางนวลละออ  จุมปามัญ
2. นางหยาดรุ้ง  โพธิยอด
3. นางสาวนันทวัน  มณีวรรณรัตน์
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  แย้มเอิบสิน
 
1. นางสาวธาริณี  ชินวัฒน์
 
76 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัชญ์  มาแก้ว
2. เด็กชายอนุชาย  ลุงซอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพสิน  มหาวรรณ์
2. นางผ่องพรรณ  ดาวศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงเกตุนรินทร์  มาแก้ว
 
1. นางรัชดา  วงค์ศรี
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงศิรินภา  ดอนมอญ
 
1. นางสาวอัมพร  ก๋าบุตร
 
79 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยปลาด
2. เด็กชายเอกรินทร์  ดวงจิตต์
 
1. นางชลาลัย  แก้วกิริยา
2. นางศรัณรัตน์  สมทรง
 
80 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายธนากร  แซ่จาง
2. เด็กหญิงนิดหน่อย  เลาหลู่
3. เด็กชายวิฑูรย์  สินหมี่
 
1. นายอินทร  แก้วป้อม
2. นางพัชรินทร์  นวลเป้า
 
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายดนัย  นายแดง
2. เด็กชายธนากร  แซาจาง
3. เด็กชายวิฑูรย์  สินหมี่
 
1. นายอินทร  แก้วป้อม
2. นางพัชรินทร์  นวลเป้า
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายนิกร  ทองคำ
 
1. นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กชายสมศักดิ์  แสนใหม่
2. เด็กชายอริยะ  เลเชอร์
 
1. นางธวัลรัตน์   สุวรรณ
2. นายฤทธิรงค์   เดชวงศ์ยา
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. นายศรพิชัย   แสนหลวง
2. เด็กชายสุนิตย์   บุญศรี
 
1. นายฤทธิรงค์   เดชวงศ์ยา
2. นางธวัลรัตน์   สุวรรณ
 
85 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายชาญนันท์  แชะวา
2. เด็กหญิงลักคณา  นุตตาละ
3. เด็กหญิงลักษิกา  ลุงต้า
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นายประโยชน์  เย็นสมพงศ์
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีธรรมวัฒนะ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กหญิงมัทลิษา  ขินเอ
2. เด็กหญิงส้ม  ลุงซอ
3. เด็กหญิงไพริน  ลุงออ
 
1. นายทวี  โปธา
2. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงปริมประภา  ไหวยะ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  พรหมชนะ
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายจารุพงษ์  ลุงจื่น
2. เด็กชายสุวพรรณ  ลุงนาหลิ่ง
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  คำฝั้น
2. นางธัญรมณ  บุญเจริญ
 
90 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายจตุรงค์  ลุงกู่
2. เด็กชายฐิติพัทร์  สมใจ
 
1. นางถวิลจิต  ชาตะเวที
2. นางยุพิน  อำนา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงนพมาศ  พวงมาลา
2. เด็กหญิงมู  ลอยคำ
3. เด็กชายศิริพงษ์  ลุงทอง
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  จินดา
5. เด็กหญิงหล้า  ลุงยะ
6. เด็กหญิงแหลง  ลุงคำ
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
3. นางถวิลจิต  ชาตะเวที
 
92 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  พงพิยาน
2. เด็กชายนำโชค  ลุงใส
3. เด็กหญิงพร  ลุงนาหลิ่ง
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงจรรยา  ใจฝันลาภ
2. เด็กชายมานพ  ถาวรวิจิตร
3. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่จ๋าว
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
 
94 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  น้อยคำ
2. เด็กหญิงเท  น้อยคำ
 
1. นางถวิลจิต  ชาตะเวที
2. นางธัญรมณ  บุญเจริญ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. นางสาวกัลยาณี  บุญเดช
2. เด็กหญิงสมทัย   ปันดี
3. นางสาวเดือน  ลุงติ
 
1. นางเหรียญทอง  คำยอง
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายบุญ  คำสร้อย
 
1. นางสายพิณ  ติกอภิชาติ
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงปราณี  ภูมิอนันต์พนา
2. เด็กชายหัสภณ  หงษ์สร้อย
 
1. นางจิระพร  กิ่งเพชรเสรีชน
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พราหมมนัส
2. เด็กหญิงธิชา  ลุงมนต์
3. เด็กหญิงสาวิณี  คำใส
4. เด็กหญิงอรพรรณ  สาริยะ
5. เด็กหญิงเจริญศรี  สร้อยคำ
 
1. นายภักดี  ฟูญาติ
2. นางคนึง  บุตรตานนท์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงระพีพร  หรี่จา
 
1. นางเกษมณี  บุญยง
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายหารดู่  ทุนอิ่ง
2. เด็กชายอ่องคำ  ลุงจองยี้
3. เด็กหญิงโรสรินทร์  ม่วยคำ
 
1. นางประกายดาว  ใจคำปัน
2. นางเนตรดาว  สว่างวรรณ
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงคำขิ่น  ลุงจาย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยประสิทธิ์
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงจิตภัทร์  ทองคำ
 
1. นางอัมพร  มังคละ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายไชยวัฒน์  มหาวรรณ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ปันสา
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กองแก้ว
 
1. นางสาวฐิติชญา  บรรเรียนกิจ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  ศรีปัญญา
 
1. นางสาววราภรณ์  ปันสา
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงนภาพร  น้อยจ่า
2. นางสาวพร  ลุงยุ่น
3. เด็กหญิงอัมพร  ลุงคำแดง
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงกิม  แซ่หว่อง
 
1. นางจิตรขวัญ  สุวัฒนพล
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงนภา  แซ่ลี้
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จักรักษา
3. เด็กหญิงฟอง  ปู่ลน
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
109 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายศุภกฤต  ตุ้ยปัญญา
2. เด็กหญิงสุดา  วิวันวงค์
 
1. นายธวัชชัย  ตาใจ
2. นางพรรนิภา  ไชยมงคล
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุนิรันดร์
 
1. นางสาวรัชนี  โกศิริ
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายชัยนันท์  ชัยสุรินทร์
2. เด็กชายนวพล  ขุนพง
 
1. นางน้ำฝน  พรหมศรี
2. นางสาวกรวิกา  ชมเกษร
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงแสงมั่น  อินพรหม
 
1. นางศรีธร  ประสานสุข
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางศรีนวล  ลีสุวรรณ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กชายกฤษกร  อินต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงกัลญา  หารชัยภา
3. เด็กชายดามพ์  ลุงตี้
4. เด็กหญิงทาริกา  สหเจริญชัย
5. เด็กหญิงปาริชาติ  งามรัตนกวี
6. เด็กหญิงผกา  ลุงต๊ะ
7. เด็กชายภานุพงศ์  ใจโต
8. เด็กชายมงคล  แสงสว่าง
9. เด็กชายมอน  ลุงศักดิ์
10. เด็กหญิงวริษา  แซ่ส้ง
11. เด็กชายวีระภาพ  กว้าง
12. เด็กชายศตวรรษ  มีทอง
13. เด็กหญิงศิรินภา  กว้าง
14. เด็กหญิงศิริลดา  คำลือ
15. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  ถาตัน
16. เด็กหญิงสุวรรณา  ลุงแดง
17. เด็กหญิงหนิง  ลุงคำจื่น
18. เด็กชายหมอได๋  เคียงอมร
19. เด็กหญิงหมิง  มวน
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ธารธัญสาร
 
1. นายนรินทร์  ก๋องแก้ว
2. นายแสวง  พรหมขัติแก้ว
3. นายจักรพันธ์  อรุโณทัย
4. นางศรีนวล  ลีสุวรรณ์
5. นางทัศนาภรณ์  สุธรรมแจ่ม
6. นางพิกุลทอง  บุญญะโรจน์
 
115 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายกนกกร  วิจิรณาวัณ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ขำทวีพรหม
 
1. นายวีระศักดิ์  ปิยะวัฒนกูล
2. นายวันชัย  คำแดง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. นางสาวนิภาพร  อะแมน
2. นางสาววิไล  จะกู
3. นางสาวสุดา  อาแน
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยวัง
2. นางสาวสมถวิล  บุญสม
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองขอน 1. เด็กชายพัฒนพงศ์   วิริยา
 
1. นางสมบูรณ์  วิริยา
 
118 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงจีรพร  ล่าผะ
2. เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วคำมูล
3. เด็กหญิงมุทิตา  ล้อมเมือง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ย่างไพบูลย์
2. นางกนกวรรณ  นามแก้ว
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เยตา
2. เด็กชายชานนท์  ซื่อใส
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ตันแก้ว
 
1. นางสุพาณี  ศรีนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรวรรณ  ปูสัญจร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เบ้าทองหล่อ
 
1. นางจิตโสภิณ  ธนารักษ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  สุจริตธรรม
2. เด็กชายทัตศรัณย์  นามเมือง
 
1. นางฤทัยปรียา  เมฆอรุณ
2. นางรวีวรรณ  รื่นกลิ่น
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กหญิงเอื้ออารี  นิ
 
1. นางธนิตา  บูรพาแสงสูรย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กหญิงพินิดา  นิยมไพรนิเวศน์
 
1. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  ขุ่ยอภัย
2. เด็กชายเมือง  วงมา
 
1. นายนิรุตต์  เขตสิทธิ
2. นางจารุภา  ดันทะมิตร
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เฉลิมยุทธ
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงตั้งใจ  เซียงซี
2. เด็กชายธัณวรัตน์  หนูแก้ว
 
1. นางราตรี  บริสุทธิ์
2. นางสาวเกษราภรณ์  สุริย์วงค์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงปริญญา  วิชัยแสน
 
1. นางจันทิรา  จอมเดช
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงธนาวดี  ปันป้อ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต้นนาค
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เฉลิมยุทธ
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิวะศรีรุ่งโรจน์
2. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 1. เด็กหญิงชุติมา   ลาพอ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   บุญมี
3. เด็กหญิงปรียานุช   พิชิตงาน
4. เด็กหญิงปวันรัตน์   แสงเข็ญ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา   หน่อจุ๊
6. เด็กหญิงวราพร   ปูอ่อน
7. เด็กหญิงวิไลพร   แสงเขิน
8. เด็กหญิงสุชาดา  จะสือ
9. เด็กหญิงอรณิช  จะฟู
10. เด็กหญิงอรพิณ   จายอ
11. เด็กหญิงอลิตา   แสงเข็ญ
12. เด็กหญิงอารียา   สีหลง
13. เด็กหญิงเจนศิริ  ตาแถะ
14. เด็กหญิงเพ็ญศรี   จะงะ
15. เด็กหญิงเมทิรา   แสนเข็ญ
 
1. นางนันทา   มณีโสภณ
2. นางพัชรา   มัทธวรัตน์
3. นางชัญญาภัค   แซ่ติ้ง
4. นางสาวศรีวรรณ  น้อยมา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 1. เด็กชายพนม  พะโย
2. เด็กชายหนุ่มเสก  ครึดแฮ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ลาพอ
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
2. นางสาวอุบลรัตน์  บุญมาสร้อย
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1. เด็กชายชัยชนะ  ณ ชุติชัย
2. เด็กชายฤธา  ณ เชียงใหม่
 
1. นายทองปาน  สมานวงศ์
2. นางสาวพัชรี  จะเจ๊ะ
 
132 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1. เด็กหญิงน้องคำ  นายข่า
 
1. นางทิวาพร  ชูนิตย์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 1. เด็กหญิงนิชานาถ  ประยูรปรีชา
2. เด็กหญิงวรินทร  เขียวมูล
3. เด็กหญิงอัญชลี  ณรงค์ศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสุทธิวรรณ  มาศขาว
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วโม่ง
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายวรวิช  เชื้อมูล
2. เด็กชายเอกชัย  เกณรัมย์
 
1. นางรุจินันท์  โสภาพิมพ์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรมณฑล
 
1. นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. นายกิติธัช  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายมนัสชนก  เฉยภัย
 
1. นายธงจักร  อยรังสฤษฎ์กุล
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนยอด
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  กองโปธิ
 
1. นายธงจักร  อยรังสกฤษฎ์กุล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. นายพลกฤต  ขัดทองล้วน
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  มณีวงศ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แต 1. เด็กหญิงชนาภัทร  สุนันตา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมพงษ์
3. เด็กหญิงดารินทร์  ไพอุปรี
4. เด็กชายนฤพันธ์  อินตารักษา
5. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีทิพย์
6. เด็กหญิงพิธิตา  สุนันต๊ะ
7. เด็กหญิงภัคนันท์  โกมาส
8. เด็กหญิงภานุมาศ  แดงทองดี
9. เด็กหญิงสิริกัญญา  กันยามา
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  ซาวฟู
 
1. นายสง่า  นางแล
2. นายเอกพล  กันจินะ
3. นางงามจิตร์  จันทร์แก้ว
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร   เวนวล
2. เด็กหญิงวิภาดา   เตียมติ๊บ
 
1. นางนัฐธิชา  นามแก้ว
2. นางสาวอัญชลี  ธาตุอินจันทร์
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุทธิ
2. เด็กชายพนาไพร  เสาแดงเกิดกุล
3. เด็กหญิงรัตนกร  สิงคำ
 
1. นางพิศมัย  ลิ้มสมวงศ์
2. นางสาวพัชรินทร์  อุปปา
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงธิดา  ย่อน
 
1. นายสังวรณ์  ว่องไว
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายชุติมันต์  ชุดขุนทด
 
1. นางสุนิตยา  หงสาภินันทน์
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายชุติมันต์  ชุดขุนทด
 
1. นางสุนิตยา  หงสาภินันทน์
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายยศกร  ใบวุฒิ
2. เด็กชายศุภนัย  ลุงส่วย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุตา
2. นางสาวอุบลลักษณ์  นิยะรัตน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายจิรเดช  บิวลอย
2. เด็กหญิงดาว  จองคำ
3. เด็กหญิงประทุมวรรณ  คำกิตติ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุตา
2. นางสาววรัญญา  ตาวพัฒนาวรกุล
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงชนิตรา  ปะกว้า
2. เด็กหญิงปรียานุช  พงศ์ไพรศิริกูล
 
1. นายเพชร  อุทาปา
2. นางสาวสุดสวาท  ปิงชัยวงษ์
 
148 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงสุธิศา  เซี่ยงฉิน
2. เด็กชายอมรภิพัฒน์  ฤทธิ์ธรรมเลิศ
 
1. นายศรีไพร  กุณา
2. นายถวัลย์  ชุ่มอรัญสายวารี
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงจีรณา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพัสภรณ์  สทธิ
3. เด็กชายสุรเดช  หมื่อแล
4. เด็กหญิงสุวรรณี  เมอแล่
5. เด็กหญิงอารยา  อาสอ
 
1. นายชัยยันต์  แกล้วกล้า
2. นางสาวธนัฐฐา  ตาแสงสา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายกมล  ลุงนอง
2. เด็กชายจิรายุ  เลาโค
3. เด็กชายนิวัฒน์  เมอแล่
 
1. นายมนู  มะโนแก้ว
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยยา
 
1. นางสาวชนิสรา  กรรณิกา
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กชายคำ  ลุงส่างหลู่
 
1. นางทัศนีย์  อินทรัตน์
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  รุจิธรรมกุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ใจปัญญา
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 1. เด็กชายธงชัย  เลาลี
 
1. นางสุดาศรี  คำดี
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  รักประเสริฐ
2. เด็กหญิงหญิง  ลุงซอ
3. เด็กหญิงโชติดารา  นาดู
 
1. นายอภิชัย  มานพจันทร์
2. นางสาวสิริพิม  พรมมา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงจิตจรินทร์  อารยา
2. เด็กหญิงปรียานุช  สายปัญญา
3. เด็กหญิงอาริสา  อินพรม
 
1. นายสมัคร  จันตาเงิน
2. นางสาวสรวงสุดา  เจริญวงค์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กหญิงวารุณี  แย้มเดช
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  ตามิ
 
1. นางสาวเทียมใจ  กิดา
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ชัยวรรณ
2. เด็กหญิงณัชชา  กอบแก้ว
3. เด็กหญิงนัฐพร  ธิเรือง
4. เด็กหญิงรัญญา  สุวรรณโยธิน
5. เด็กหญิงศิรินภา   บุญตัน
 
1. นางศรีพรรณ  ปรีชาชาญ
 
159 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชุมภู
2. เด็กหญิงวรีรักษ์   สายสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิรัญญา  ยอดศรี
4. เด็กหญิงเอเชีย  ธิพึง
 
1. นางสาววปุน  ขยัน
2. นางอ่อนอุมา  จุลพันธ์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   ศิริเขตต์
 
1. นายประเสริฐ  อุ่นเรือน
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  จันทร์ดี
 
1. นายประเสริฐ  อุ่นเรือน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ชัยยา
2. เด็กหญิงด.ญ.กุลธิดา  แสนดวงดี
3. เด็กหญิงพัชราภา  แซ่แฮ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันธิ
5. เด็กหญิงอชิรญา  คำวัง
6. เด็กหญิงอะหมี่มะ  แซ่ลี้
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวอรอนงค์  อ่อนจันทร์
3. นางรังสิมา  ดิษบรรจง
 
163 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงวรัทยา  บอรินทร์
 
1. นางนงคราญ  บุตรโคษา
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร   วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทิภาคย์  นนท์อ่อน
3. เด็กหญิงแสงคำ  -
 
1. นางนงคราญ  บุตรโคษา
2. นางขวัญทิวา  พันทอง
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กหญิงศิริเกษ  พะวงค์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เลายี่ปา
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  อินเหลือละ
 
1. นางสาวพัฒนี  สิทธิกัน
2. นายดำรงเกียรติ  คำเกิด
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญมาลา
2. เด็กชายหกฤษฎ์  พึ่งแรง
3. เด็กชายไกรพนา  แสนธิมา
 
1. นายวิศรุต  กันทะวงค์
2. นายดำรง  วงค์คำจันทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรายมูล 1. เด็กชายจันทร์  ทองดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุงหลอด
3. เด็กชายปิติกุล  มาเยอะ
4. เด็กชายสามเครือ  ลุงแอ
5. เด็กชายสุธี  ลุงทาด
6. เด็กชายเดือน  มล
 
1. นายทรงยศ  หล้าสุข
2. นางพรทิพย์  ไกรทิพย์
3. นายณัฐฌานนท์  ข้ามสาม
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรายมูล 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โกฏมณี
2. เด็กหญิงพนิดา  ลุงมน
3. เด็กชายสุรเดช  เตชะเลิศพนา
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองแก้ว
5. เด็กชายอลงกรณ์  ติมา
6. เด็กชายอ่องทุน  พจศักดิ์
 
1. นายทรงยศ  หล้าสุข
2. นางบัณฑิต  สาระจันทร์
3. นางสาวธันยมัย  เรือนแก้ว
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์แปงเงิน
 
1. นางสายสุนีย์  บุบผชาติกุล
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายชัยวัศ  จะโบ
2. เด็กหญิงนุ  ลุงออ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เปี้ยอุด
4. เด็กหญิงป๋องคำ  ลุงทุน
5. เด็กชายมานะ  ลุงปัน
6. เด็กหญิงมาริษา  ลุงเล็ก
7. เด็กชายวีระชัย  ลาวแซว
8. เด็กหญิงสวยจิ่ง  ลุงอ่อง
9. เด็กหญิงหล้าวิน  ลุงมน
10. เด็กหญิงอารยา  ปันคำ
 
1. นายบุญเลิศ   คำคุณ
2. นางอรุณศรี  เชาว์ธุรี
3. นายธนะกานต์  ภูมิมาลา
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงคำแปง  ลุงต้า
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ยะ
3. เด็กหญิงทัดชัย  แสนเหลียว
 
1. นางพรพรหม  วงษ์บูรณาวาทย์
2. นางเสาวลักษณ์  คำใจ
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป้อก 1. เด็กหญิงกุลกัลยาณี  วงค์คำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำทิพย์โพธิ์ทอง
 
1. นางปิยะภา  วิริยะนราทิพย์
2. นายณรงค์  วิริยะนราทิพย์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจเที่ยง
2. เด็กชายณัฐดนัย  พงษ์เย็น
3. เด็กหญิงดาวอาสาฬห์  แก้วแสง
4. เด็กหญิงปุณยพร  เพลัย
5. เด็กหญิงภัทรพีร์  โพธาแก้ว
6. เด็กหญิงวีรวรรณ  ฉ่ำเกตุ
7. เด็กชายศุภศักดิ์  โปธาแก้ว
8. เด็กหญิงอรทัย  บัวสร้อย
9. เด็กหญิงเกศริน  จี๋จะมัง
10. เด็กชายโกเมน  ขยัน
 
1. นายสุวิชา  กาคำ
2. นางวิภาดา  พรหมศิริ
3. นายชัชวาลย์  ไกรสรสุนทร
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีทา
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์ต๋า
3. เด็กหญิงกัลยา  แดงดง
4. เด็กหญิงจรัสศรี  จันต๊ะ
5. เด็กชายจักริน  สานุวิตร์
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  คล้ายชู
7. เด็กชายจิรวัฒน์  กันธิดา
8. เด็กชายธัชพล  ตะถาขัด
9. เด็กชายธีรภัทร  ปรีดี
10. เด็กชายธีรภัทร  หวังดี
11. เด็กชายนนท์นรัฐ  ศรีหมื่น
12. เด็กหญิงพนิดา  ตาสี
13. เด็กหญิงพัชรพร  ตาสี
14. เด็กหญิงราณีย์  อรุณวณิชชากร
15. เด็กชายวีระพล  เชื้อตุ่น
16. เด็กหญิงวีร์สุดา  สานุวิตร์
17. เด็กหญิงอรยา  แดงดง
18. เด็กชายอรรถนนท์  พงศ์ต๋า
19. เด็กชายอาชานนท์  บัวหลวง
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขวัญมนัสพงศ์
 
1. นางสาวหฤทัย  ขาวหล้า
2. นางสาวธิดา  วงศ์ปัน
3. นายสาโรจน์  พะสุ
4. นายวัชระ  สายแก้ว
5. นายเทอดศักดิ์  จันเสวี
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กชายเคน  ลุงมั่น
 
1. นางภัทรภรณ์  แก้วประทุม
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กชายทัศน์  เงาใจ
2. เด็กหญิงนวล  ลุุงปาน
3. เด็กชายวัชรพล  ทองดี
 
1. นางเกษณี  บุญชุ่มใจ
2. นางสาวอัมพิกา  ยะสุรินทร์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทรายมูล 1. เด็กหญิงนภาลักษ์  เลาะเชอะ
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เลย 1. เด็กชายจักรพงศ์  สุรมิตร
 
1. นายพิศิษฐ์  ลีเลิศ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกรกช  วนาพันธ์
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  ลุงสม
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงชิดชนก  ทิศโหล
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงอนุสรา  เจริญสุข
 
1. นางสาวเกวลิน  มธุรสาทิส
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงสุนิชาวัลย์  คำ
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิศ
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คำมา
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิศ
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงธนพร  คำพล
2. เด็กชายธนวัตร  ปรีชา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลุงวิ
4. เด็กหญิงปริชญภรณ์  อาทิ
5. เด็กหญิงพร  ลุงยี่
6. เด็กชายภานุพงศ์  ทิพนี
7. เด็กหญิงรัตนาวลี  อินชัย
8. เด็กหญิงวาสนา  อารีราษฎร์
9. เด็กหญิงวิกาญดา  คำอ้วน
10. เด็กชายสิรวิชญ์  ปันทนะ
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาอินทร์
12. เด็กหญิงสุภาวิดา  เฉยพ่วง
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
2. นางสาวแสงดาว  มูลเมฆ
3. นางสาวแสงรัตน์  แก้ววงศ์
4. นางสาววรัญญา  วิทยาวงศ์กูล
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายพัชรพล  ดวงบาล
 
1. นางมาลี  จันทร์ศรีทอง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายลิขิต  คันธรัตน์
 
1. นางสาวแสงดาว  มูลเมฆ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงแพชมพู  สายวัน
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. นายก้องเกียรติ  แซ่เฒ่า
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงณีรนุช  พะอิยาง
2. เด็กหญิงนันทพร  บัวระเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ค้าแกว่น
4. เด็กชายเสกสรร  วังทูลย์
5. เด็กหญิงใบทอง  ผันผาย
 
1. นางนวลจันทร์  สมิทธิกุล
2. นางสาวปาณิพัฒน์  อุปสาร
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันโยกาศ
2. เด็กชายพลากร  แซ่หว้า
3. เด็กชายภพธรรม  แซ่เฒ่า
 
1. นายสมบูรณ์  ใจงาม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. นายพงศธร  ยศ
2. เด็กชายภาคภูมิ  แซ่เฒ่า
3. เด็กชายสมชัย  สิริจารุรัตน์
 
1. นางวัฒนาพร  จินดาหลวง
2. นายสมบูรณ์  ใจงาม
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเอลิน  กาวี
 
1. นางพิสมัย  พาจะโปะ
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กชายก้องฟ้า  ใหม่ดี
 
1. นายพนอ  พวงสุวรรณ
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐธินี  คล้ายหอม
 
1. นายพนอ  พวงสุวรรณ
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลดา  ดวงติ๊บ
2. เด็กหญิงณัฐธินี  คล้ายหอม
3. เด็กชายทอง  ลุงจะ
4. เด็กชายธีรดนย์  สังข์สำราญ
5. เด็กชายธีรดา  สังข์สำราญ
6. เด็กชายปัญญาธิป  บุตทชน
7. เด็กชายพรภวิทย์  โพธิสม
8. เด็กชายมอนรี  ทอมุ
 
1. นางสาวอินธิรา  เรืองกิจคณิต
2. นายพนอ  พวงสุวรรณ
3. นายเรศชัย  โจ๊ะเซ
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอริสา  แซ่จ่าว
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สุธรรมน้อย
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงณิกัลยาณี  อุดแดง
 
1. นางสุพิน  สาลักษณ์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงเยาวภา  ทาติ๊บ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  กิตต์เรืองธนัน
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงโสธิดา  ลักษณะจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  กิตต์เรืองธนัน
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงภัทรภร  ใจถาวร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  กิตต์เรืองธนัน
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงภาวิณี  ปุยทอง
 
1. นางผ่องพันธ์  อินทร์ชัย
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายจารุเดช  จันธิมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธิมา
3. เด็กชายต่อตระกุล  อุปนันท์
4. เด็กหญิงภาศินี  เรือนแก้ว
5. เด็กหญิงอัญชลี  วิริยะอารีธรรม
6. เด็กหญิงแสงดาว  คำ
7. เด็กหญิงแอ  วิ
8. เด็กชายโอภาส  พานแก้ว
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
2. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์พันธ์
3. นางสาวกิ่งรัก  สังข์รักษ์
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายธวัชชัย  โยธาราษฎร์
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  แก้วเตจ๊ะ
3. เด็กหญิงพริม  กุลทอง
4. เด็กชายรัฐชานันท์  จักรวาลย์
5. เด็กชายวรชัย  เมืองใจ
6. เด็กหญิงศุจีภรณ์  สุขฤดี
7. เด็กหญิงหยดพลอย  จะวะ
8. เด็กชายอภิชาติ  หล่าจันทึก
9. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ลาฟู
10. เด็กชายเจษฎา  สะทู
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
2. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์พันธ์
3. นางสาวกิ่งรัก  สังข์รักษ์
 
205 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาวิลาศ
2. เด็กหญิงจุฑามณี  วงษ์จักร
3. เด็กหญิงศสิภา  อิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  คำลาพิช
5. เด็กหญิงเอม  ลุงคำ
6. เด็กหญิงเอมอร  คงอนุรักษ์
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
2. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์พันธ์
3. นางสาวกิ่งรัก  สังข์รักษ์
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  ผ่องทอง
 
1. นางภคมน  กรรณสูต
 
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกันยา  วันอิน
2. เด็กหญิงฐิติพร  จะลา
3. เด็กหญิงปานฤทัย  อุทรา
4. เด็กหญิงพาณิภัค  ภักดี
5. เด็กหญิงอายริญญา  สันแสนดี
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวจินตพร  จำธรรม
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์  สังขะฤกษ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คีรีค้ำจุน
 
1. นางศิริวรรณ  ศาลาน้อย
2. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงคำมู  ลุงมู
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ยาอู
 
1. นางศรีฟ้า  จีรัตน์
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วันวิน
2. เด็กหญิงณิกัลยาณี   อุดแดง
 
1. นางสุพิน  สาลักษณ์
 
211 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงฐิติพร  ใสยาตร์
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ทองเหลืองสุข
3. เด็กหญิงศิริพร  เรือนแก้ว
 
1. นางผ่องพันธ์  อินทร์ชัย
 
212 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายยุทธพงษ์  โพธิ์สง่า
2. เด็กชายอนุรักษ์  แสงข่อง
3. เด็กชายอภินันท์  หงส์พงษ์
 
1. นางผ่องพันธ์  อินทร์ชัย
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายพงศ์ภัค  อังกูรแสวงสุข
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ทรงคำ
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทานัง
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  โยธาราษฎร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลวิทย์
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนติบัณฑิตสกุล
2. เด็กหญิงธณัชชา  ช่างเรือน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  อภิดิลกกุล
4. เด็กหญิงศศิวิมล  เครื่องคำ
5. เด็กหญิงเปรมมิการ์  กอนแก้ว
 
1. นางผ่องศรี  อริยะกุล
2. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุริยา
2. เด็กหญิงกุศลิน  รอบคอบ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะลิ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมชัย
5. เด็กหญิงศิรินภา  ใจงาม
 
1. นางผ่องศรี  อริยะกุล
2. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  เนตรปัญญา
 
1. นางมาลี  ไวว่อง
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุปันโน
2. เด็กหญิงญาณิศา  พันชั่ง
3. เด็กหญิงฐิติชญา  มะโน
4. เด็กหญิงทัตพิชา  ธิดา
5. เด็กหญิงนวภรณ์  ใจสุภา
6. เด็กหญิงพิมนิภา  ปิ่นทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จางจาง
8. เด็กหญิงภาวินี  หงษ์ทอง
9. เด็กหญิงมธุรดา  ดอยกิ่ง
10. เด็กหญิงวารีลักษณ์  โปธิรัง
11. เด็กหญิงศุภนุช  จิตต์อารี
12. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์คำ
13. เด็กหญิงอัจฉรา  จิตตะ
14. เด็กหญิงเกสรา  วงศ์ชัย
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  โห้ไทย
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วรพล
 
1. นางปัญชญา  กาคำ
2. นางพิกุล  ศิวะพฤกษ์พงศ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
4. นางสาวดรุณลักษณ์  ไสยรัตน์
5. นางพิมลพรรณ  ปันตี
 
220 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เลายี่ปา
 
1. นางจุไรรัตน์  ธนะสมบัติ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธันวัฒน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวดรุณลักษณ์  ไสยรัตน์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  อนันต๊ะ
2. เด็กชายสมชาย  ลือกิจ
 
1. นางสาววรรณวิการ์  วงศายะ
2. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. นายเมาคีละ  สีปู
 
1. นายอัครเดช  กุณราชา
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โต๋ สาขาห้วยเต่า 1. เด็กหญิงนิตยา  ผ่องพิมาน
 
1. นายเลิศฤทธิ์  ริบือ