หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายอณา ชัยวรรณาโรงเรียนบ้านแม่สูนน้อยกรรมการ
2. นางสาวรัตติกานต์ หมื่นใจโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสนธยา อะโนโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
5. นางนารินทร์พร วัชรธนาพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวรรณ ปิ่นคำโรงเรียนบ้านแม่ป๋ามกรรมการ
2. นางรัชนี ชัยวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอกกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ยิ้มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางสาวสิริวิมล พวงมาลาโรงเรียนแม่กอนในกรรมการ
5. นางสายสิญจน์ ตันปาโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญดารินทร์ สุรินจักร์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
2. นายสุวัฒน์ กาติ๊บโรงเรียนปางต้นเดื่อกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา โปธาโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
4. นางสาววิภาพร ขุนทองโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
5. นางทองทวี พรประภาโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางดวงรัตน์ อรุณศิโรจน์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
2. นางดอกสร้อย บาลศรีโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางสาววริศรา ขยันกิจโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
4. นางบุษบา ฉายะสุโขโรงเรียนเพียงหลวง 1 บ้านท่าตอนกรรมการ
5. นางสาวพัทยา มุกดาสวรรค์โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางไพลิน ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านโละกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ริเป็กโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวนัฐทพร ชื่นชอบโรงเรียนกรรมการ
4. นางกิ่งกมล ฉลอมโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ สาโรวาทโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวบงกชภรณ์ มะโนแก้วโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นางสาวอทิตยา วงศ์ศาโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
4. นางกรรณิกา คิมผลโรงเรียนแม่ทะลบกรรมการ
5. นางศิรินุช ลาภิวงศ์โรงเรียนบ้านสันป่าข่ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบัวจันทร์ ฟูฟองโรงเรียนหนองตุ้มกรรมการ
2. นางบุษบา มาระดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอกกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุลโรงเรียนบ้านแม่ป๋ามกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เงินสัจจาโรงเรียนบ้านกองลมกรรมการ
5. นางสาวภาวินี ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ สมดุลยาวาวาทย์โรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
2. นางไพเราะ เตจ๊ะมาโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
3. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางบานเย็น ไชยศรีโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
5. นางสาวนันทิกา จันทร์วรรณโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
6. นางกมเรศ จันทร์แก้วโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เลพลโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
2. นางสาวพรรษา จันต๊ะคำโรงเรียนบ้านห้วยไคร้(เวียงแหง)กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ อรุณโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
4. นางสาวสุพัตร ถาเป็งโรงเรียนบ้านปางเฟืองกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางละมัย พันธุ์สัมฤทธิ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
2. นางจินดา กิริยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอกกรรมการ
3. นายเจษฎา ดอยแก่นโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
4. นางพัชรี อุ่นละออโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
5. นางนงเยาว์ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางมรกต จาวสถาพรโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
2. นางศรีไพร ธรรมวาทิตย์โรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
3. นางสาวเครือมาศ เพ็ญบุญโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ วงษยาโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
5. นางศิริวรรณ อินถาโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เขื่อนล้อมโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
2. นางศรีประทิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
3. นางประพิณ ศิริโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ตากใบโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางสาวสัญรญา นวลศิริโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางลำจวน ทิพรสโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ วงศ์ษาโรงเรียนบ้านจองกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เพชรคงเทพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอกกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา บุญชูโรงเรียนวัดบ้านท่ากรรมการ
5. นางสุดาพร ไทยเหนือโรงเรียนทุ่งหลุก(ฝาง)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพัตร์ ศิริโรงเรียนวัดบ้านท่ากรรมการ
2. นายเอื้ออังกูร คำมาตาโรงเรียนห้วยไคร้(เวียงแหง)กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ บุษดีโรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
4. นางราชัญ กาไชยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอากร บุญหมั่นโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางกรรมการ
2. นางสาวนิติกุล ยืนยงโรงเรียนบ้านแม่กอนในกรรมการ
3. นางสมจิตร์ คำหมื่นโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
4. นายอนุชา ลังกาพยอมโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นายเทอดศักดิฺ กันธโยโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวสวรรค์อำไพ มณีส้าวโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายสง่า วรรณเลิศโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นางอำพร แก้วใส่เงินโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นายนิเวศน์ มุมวงค์โรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
5. นางสาวโสภิตตา ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศิริโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นายเมธี แสนสำโรงโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิทยา ประยูรโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
5. นายภาคภูมิ วงศ์วรรณาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวสวรรค์อำไพ มณีส้าวโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายสง่า วรรณเลิศโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นางอำพร แก้วใส่เงินโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นายนิเวศน์ มุมวงค์โรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
5. นางสาวโสภิตตา ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศิริโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นายเมธี แสนสำโรงโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิทยา ประยูรโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
5. นายภาคภูมิ วงศ์วรรณาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวิศรุต บุญรังษีโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นางสาวอาภาภรณ์ ชินายีโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
3. นางอรนุช แก้วกันโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
4. นางอริญา ปันธิยาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางทิพวรรณ์ อินสอนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเทวิน ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ศรีใจวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
3. นางชมพูนุช ท้าวแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
4. นางสาวพัชริดา ลำนักเนตรโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
5. นายวัชระ ยะสง่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายณัฐภูมิ อินชัยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
2. นางธัญญ์พิชชา คำวังโรงเรียนบ้านแม่ขิกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร อินปั๋นแก้วโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชา บุญยืนโรงเรียนบ้านแม่กอนในกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ จันทร์หล่มโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ จันสมโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
2. นางบุณฑริก สุรินทร์โรงเรียนบ้านคายกรรมการ
3. นายสาธิต ชัยมงคลโรงเรียนบ้านห้วยต้นตองกรรมการ
4. นายวสันต์ กองเงินโรงเรียนบ้านรินหลวงกรรมการ
5. นางบุศยา พรหมสิทธิ์โรงเรียนบ้านจองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ใจอาษาโรงเรียนบ้านสันปอธงกรรมการ
3. นายวีรชน คล้ำจีนโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
4. นางสาวอัมพร ิอินตาลาโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นายสมพงษ์ รักประชาโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปทุมวรรณ เก่งกาจโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
2. นางเกียรติญา นันทาทองโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
3. นางแสงสุรีย์ เทียนแก้วโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาวจงสวัสดิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก(เชียงดาว)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศรีวรรณ จันต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
2. นางสาวรสริน พันธุโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นางดอกฝ้าย แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายอภิรัก อภิวงค์งามโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเจริญ อินถาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
2. นางรัชนี อุดทาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางมลิวรรณ เวชศาสตร์โรงเรียนบ้านแม่ป๋ามกรรมการ
4. นางสาวเกณิกา เตจ๊ะนันท์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุลโรงเรียนบ้านสันป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ มะโนวงษืโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
3. นางศิริขวัญ เตจ๊ะโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็นกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิลาพร สวัสดิ์คำโรงเรียนบ้านต้นโชคกรรมการ
2. นายจำลอง กองกายโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
3. นางชัชวาลย์ เลิศประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางอรวรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านทุ่งละครกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ วรรณหอมโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายกรนิวัฒน์ อินเหลือละโรงเรียนกรรมการ
3. นายพิทักษ์ อนุลมโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี สมใจดีโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ งามผิวโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา มหาวรรณ์โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์2กรรมการ
3. นางวรรณพร กอบพึ่งตนโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
4. นางสาวกุสุมาลย์ อินต๊ะแก้วโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
5. นางพันลภา ทิศลาโรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอัมพร แก้วคำเชื้อโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
2. นายศิลป์ชัย กาไชยโรงเรียนบ้านป่าบง(เชียงดาว)กรรมการ
3. นางสุภาดา พูนศรีโชติสพป.ชม.3กรรมการ
4. นางสุภาพร เมตไตรพันธ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา พานพัฒนพงศ์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดาโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางฉันทนัทร์ กองบุญโรงเรียนเพียงหลวง 1 บ้านท่าตอนกรรมการ
4. นางชุติมา ธรรมธิโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
5. นางทิพวิมล ศรีปราชญ์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ กันนางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอกกรรมการ
2. นายสมประสงค์ วงศ์ทันใจโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนกรรมการ
3. นางกัลยา คำชัยยะโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา ทองดังโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพิภพ วชิระประภากรโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
2. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
3. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
4. นายสงกรานต์ กาวิโลโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
5. นายไมตรี อุดมมิตร์โรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
6. นายสุกิจ อุ้ยเพ็ชรโรงเรียนบ้านรินหลวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพิภพ วชิรประภากรโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
2. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
3. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นายอุทัย อินต๊ะถาโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
5. นายสงกรานต์ กาวิโลโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
6. นายไมตรี อุดมมิตร์โรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
7. นายสุกิจ อุ้ยเพ็ชรโรงเรียนบ้านรินหลวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิภพ วชิรประภากรโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
2. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
3. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นายอุทัย อินต๊ะถาโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
5. นายสงกรานต์ กาวิโลโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
6. นายไมตรี อุดมมิตร์โรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
7. นายสุกิจ อุ้ยเพ็ชรโรงเรียนบ้านรินหลวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางพรรณี วังพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นางสาวอภันตรี มณีโสภณโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา เพชรศรีโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
5. นายสมถวิล นามวังโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิภพ วชิรประภากรโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
2. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
3. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นายอุทัย อินต๊ะถาโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
5. นายสงกรานต์ กาวิโลโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
6. นายไมตรี อุดมมิตร์โรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
7. นายสุกิจ อุ้ยเพ็ชรโรงเรียนบ้านรินหลวงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายภัทรพันธ์ ชัยมณีโรงเรียนบ้านโละกรรมการ
2. นายนันทยศ นนธิจันทร์โรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นางกัลยาณี อินภิไชยโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นางคัทลียา หนองภักดีโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววราลักษณ์ เดชาวรนันท์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นายวรภัทร์ ศุภสินสาครโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางณิชนันทน์ พรมแดนโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวปราณกมล ธนาวุฒิกูรโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนภางค์ ทองดีโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางศุภมิตร สบายสุขโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
3. นางสาวภัฎฐธีรา รัตนทวีชัยพรโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายศราวุฒิ ดอกแดงโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเรียม สิงห์ธรโรงเรียนบ้านขอบด้งกรรมการ
2. นางสาวหยาดพิรุณ วรรณะศรีโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นางนิจพร นันชัยอุดโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเกศรินทร์ แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
2. นายประสงค์ ชุ่มอินจักร์โรงเรียนบ้านกองลมกรรมการ
3. นางรำแพน สุพิณวงศ์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ อรุณศิโรจน์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอดิเรก ปินคำโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ แสนสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปางเฟืองกรรมการ
3. นายเจษฎา ปัญญายิ่งโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณภัทรพงศ์ ชื่นสาครโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ ผ่องพรรณ์โรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
3. นายจักรพันธุ์ แสงมูลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองสุวรรณ์โรงเรียนห้วยไคร้(เวียงแหง)กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา อุตะมะแก้วโรงเรียนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางวันทนา วัชระเสถียรโรงเรียนวัดบ้านท่ากรรมการ
2. นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์โรงเรียนบ้านจองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน รัตนธรรมโรงเรียนบ้านหลวง(ฝาง)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายคม กล่อมเกลาโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
2. นายธีรภัทร์ เทพคำโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อกรรมการ
3. นางกรณ์ชูรีฟ้า สินสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ชัย รติวรรธนันท์โรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นางยุพิน เสนีย์วงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
3. นางกาญจนา อภิวงค์โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทิพวรรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเสริม น้อยสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
2. นางวรากร ขวัญสุวรรณโรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ
3. นายประพันธ์ สอาดล้วนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
4. นายถนัดกิจ นามเกิดโรงเรียนสันติวนากรรมการ
5. นางสาวอำไพ จิตรประสงค์โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชญานิษฐ์ นันทศักดิ์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางรวีพร ครุ่ยทองโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
3. นางศศิมาภรณ์ พลอยสำลีโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
4. นายสุภูมิชัย วงค์เจริญโรงเรียนบ้านสันป่าข่ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางทองใบ บัวบานโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางวลาลักษณ์ ขันวิชัยโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ ตาวิโรจน์โรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
4. นายวรสรวง สุทธิสวรรค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางชนินาถ ยุพการณ์โรงเรียนวัดมหิงสาวาสกรรมการ
2. นางนตยา โกเสนตอโรงเรียนวัดบ้านท่ากรรมการ
3. นางนภาพร พงษ์กษัตริย์โรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุดา เปี้ยมึ้งโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ จองคำโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นายถนอม ขันคำโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ กัญชนะโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
5. นางลำดวน โปธาโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสุพรรณี อารีพันธ์โรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
2. นายศราวุธ สระบุดดีโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
3. นางนิตยา แก้วขาวโรงเรียนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
4. นายณัฏฐพล หน่อคำโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเรวัตร วรรณวัตโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นายพรชัย นุ่นวงษ์โรงเรียนเพียงหลวง 1 บ้านท่าตอนกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ คนสอาดโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายนพดล สายเมืองแก้วโรงเรียนบ้านผาแดงกรรมการ
6. นายไมตรี วิเศษโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวลาวัลย์ ตุ่นใจโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ คนสอาดโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
3. นายอุธร เพ็งสอนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
4. นายไกรทัพ สมณะโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นายวสันต์ คำแพงโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ สันฟูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
2. นายมานิตย์ วังโสโรงเรียนบ้านแม่ป๋ามกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นายไกรวิชญ์ จอวาโรงเรียนบ้านจองกรรมการ
5. นางพิมพร ไตรยานุภาพโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจิรวิชญ์ ศิริพงศ์อำไพโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพฤติพงษ์ บุญมาโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
3. นางสาวพิชญทัฬน์ ตาธงรสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้(เวียงแหง)กรรมการ
4. นายปริญญา พรหมมาศโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประชัน กันธะมาลัยโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นายปริญญา อังกุลดีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศุภวิวัฒนพงษืโรงเรียนวัดปางมะโอกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางจุไร พรหมคำโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
2. นางนุสรา ปวงจักรทาโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ปรังโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
2. นายอภิชาติ สุวพงษ์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
3. นางสาวประทุมพร น้อยทูโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวอนัญญา กันสีนวลโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
2. นายเสน่ห์ นกแก้วโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นายรณชัย โถดอกโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ ไชยยองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
2. นายชัพเอก วงษ์เทพโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
3. นางเพ็ญแข ปานหมอกโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณี จันณรงค์โรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
2. นางวิภา สมเกตุโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวสมใจ สุทธิวงค์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สีทันโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นางสาวณัชชา กาญจน์กนกพรโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ คำเป็งโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
2. นายอุดม สาลีโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายเอกศิววัชร์ กันทาโรงเรียนบ้านแม่กอนในกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจีระเดช อินทขัติย์โรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
2. นางสาววารี แสนแปงโรงเรียนบ้านแม่สูนน้อยกรรมการ
3. นายสมพร สมบูรณืชัยโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ ต๊ะมูลโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายประเทือง จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
3. นายมานะ พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายินิกร มะธุโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
2. นางทิพากร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวภัทริน เทศชาติโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อุปละโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
2. นางสาวสุธรรม ยาริมูลโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ์ ศรีเป็งโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
2. นายวีรพันธ์ ปัญโญกิจโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
3. นายบรรเจิด วิมลสุจริตโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายฉัตรินทร์ ศิริโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ศรีพลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางละออง แก้วกาศโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ แปงจิ่งต่าโรงเรียนบ้านเมืองคองกรรมการ
3. นายสุรพล ชมภูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
3. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
4. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
5. นายระพีพัฒน์ ปัญญาพรหมโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
6. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
7. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
8. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
3. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
4. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
6. นายระพีพัฒน์ ปัญญาพรหมโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
8. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
4. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
5. นายระพีพัฒน์ ปัญญาพรหมโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
6. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
7. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
8. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
3. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
4. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
6. นายระพีพัฒน์ ปัญญาพรหมโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
8. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
3. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
4. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
6. นายระพีพัฒน์ ปัญญาพรหมโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
8. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
3. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
4. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
6. นายระพีพัฒน์ ปัญญาพรหมโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
8. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
4. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
5. นายระพีพัฒน์ ปัญญาพรหมโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
6. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
7. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
8. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
2. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
3. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
4. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
6. นายระพีพัฒน์ ปัญญาพรหมโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
8. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนวัดอรัญวาสีกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
4. นางสาวอารีย์วัลย์ นาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
6. จ.ส.อ.อิทธิพงค์ วิวัฒนเจริญโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
7. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนกรรมการ
2. นายชนะศึก แคร่กระโทกโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
4. นายณัฎฐ์ จันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
5. นายมณฑล ธงเทียนโรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนกรรมการ
2. นายชนะศึก แคร่กระโทกโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
4. นายณัฎฐ์ จันทร์หล้าโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
5. นายมณฑล ธงเทียนโรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ มาละดาโรงเรียนเพียงหลวง 1 บ้านท่าตอนกรรมการ
2. นายชาตรี ขันด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก(ฝาง)กรรมการ
3. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายปาลวิทย์ จินะโสติโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
3. นายวีรชัย ยะธะนะโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
4. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนบ้านเมืองนะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายปาลวิทย์ จินะโสติโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
3. นายวีรชัย ยะธะนะโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
4. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนบ้านเมืองนะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นายปาลวิทย์ จินะโสติโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
3. นายวีรชัย ยะธะนะโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
4. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนบ้านเมืองนะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. นายธันวา ชัยทองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยป่าซางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
3. นายธันวา ชัยทองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
4. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยป่าซางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ขาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. นายธันวา ชัยทองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยป่าซางกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
2. นายธันวา ชัยทองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยป่าซางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นายเดชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนกรรมการ
4. นายพลกฤต ศรีปันตาโรงเรียนบ้านต้นโชคกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นายเดชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนกรรมการ
4. นายพลกฤต ศรีปันตาโรงเรียนบ้านต้นโชคกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นายพลกฤต ศรีปันตาโรงเรียนบ้านต้นโชคกรรมการ
4. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นายเดชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นายพลกฤต ศรีปันตาโรงเรียนบ้านต้นโชคกรรมการ
4. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นายเดชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
3. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
2. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
2. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
2. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางชนิดาภา บุญล้ำโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ บุญแขวงโรงเรียนบ้านหมืองแร่กรรมการ
3. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญโรงเรียนบ้านลานกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิราณี ปัญโญกิจโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
2. นางสาวตรียุคล กาขาวโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา บุปผาโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
4. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนประพันธ์-อารีย์กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9กรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิวา งำเมืองโรงเรียนบ้านม่วงป๊อกกรรมการ
7. นายธัชพล สุวรรณพงษ์โรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
8. นางสาวกัลยา เลาจางโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิราณี ปัญโญกิจโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
2. นางสาวตรียุคล กาขาวโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา บุปผาโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
4. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนประพันธ์-อารีย์กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9กรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิวา งำเมืองโรงเรียนบ้านม่วงป๊อกกรรมการ
7. นายธัชพล สุวรรณพงษ์โรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
8. นางสาวกัลยา เลาจางโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกีรติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์โรงเรียนตชด.ไลออนมหาจักร 8กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ ชมภูเทพโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ บุญทวีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
6. นางสาวเขมิกา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
7. นางธัญมน ท้าวจำนงค์โรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกีรติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์โรงเรียนตชด.ไลออนมหาจักร 8กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ บุญทวีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
5. นางธัญมน ท้าวจำนงค์โรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
6. นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อกรรมการ
2. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
3. นางจีรพร อิงคสันติกุลโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามกรรมการ
5. นางศรีลา สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อกรรมการ
2. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
3. นางจีรพร อิงคสันติกุลโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามกรรมการ
5. นางศรีลา สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
6. นางสุวนา ขัดเงางามโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
2. นางภัทรา อินภิบาลโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
3. นางพิชชาภรณ์ คำยวงโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
4. นางนงเยาว์ โพธิ์เงินโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
5. นางอุบล ทองชัยโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
6. นางสาวภควรรณ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
7. นายเอกวัชร์ วัชรพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยป่าซางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
2. นางภัทรา อินภิบาลโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
3. นางพิชชาภรณ์ คำยวงโรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
4. นางนงเยาว์ โพธิ์เงินโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
5. นางสาวภควรรณ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
6. นายเอกวัชร์ วัชรพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยป่าซางกรรมการ
7. นางอุบล ทองชัยโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางธัญมน ท้าวจำนงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อกรรมการ
3. นายเอกวัชร์ วัชรพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยป่าซางกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9กรรมการ
5. นางต้องลักษณ์ ปันผสมโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
6. นางศิราณี ปัญโญกิจโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณีโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9กรรมการ
2. นายปุณณชาติ ชาติผาโรงเรียนสันติวนากรรมการ
3. นางเกศินี ปัญญาทิพย์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกลีบเกสร สุดโทโรงเรียนปางป๋อกรรมการ
5. นางสาวสุทธาศิณี วรรณชัยโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ โปยทองโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายอนัน เมืองบัวผันโรงเรียนแม่คะกรรมการ
2. นางสุมาลี วิมลพันธ์โรงเรียนเพียงหลวง 1 บ้านท่าตอนกรรมการ
3. นางสาวปารย์ณิศา อภิชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9กรรมการ
4. นางสาวพิณณภัทร คันนิลโรงเรียนเพียงหลวง 1 บ้านท่าตอนกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สันกาวีโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
6. นายวีระชัย ลีพัฒนาโรงเรียนบ้านออนกรรมการ
7. MissOtoli Tuccuโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายบุญทำ แผ่นชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กันทะศรโรงเรียนบ้านสันป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวอาภาภิรมย์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านปางเฟืองกรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ ศึกชยาดโรงเรียนบ้านห้วยไคร้(เวียงแหง)กรรมการ
5. นายอาหลู จะหาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมกรรมการ
6. MissKailei Kluckโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางจิรัฐติกาล บุญสนองโรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
2. นางจตุพร ชินะใจโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
3. นางสมฤทัย ชัยวงค์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกนกพร วิเชียรวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
5. นายสุรวิชญ์ เจริญใจโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวมาเรียม ปินะกะตาโรงเรียนบ้านจองกรรมการ
7. นางสาววรรณพร ปั้นลีโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
8. Mrs.Elizabeth Monitonองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นกรรมการ
9. Mr.Carter Monitonโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุวารี เทพสุรินทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นายประดิฐพงษ์ อภิรัชติกุลโรงเรียนบ้านหล่ายฝางกรรมการ
3. นายจเร ภัสดาภรณ์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
4. นางสาวพิชญา คำหอมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
5. นางสาวพรนภา ลือตาลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นางนราวรรณ มันนีน่าโรงเรียนบ้านแม่ป๋ามกรรมการ
7. นางสาวภรภัทร จีนาแก้วโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
8. นางสาวสลามรัตน์ นรการผดุงโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mr.Roy Floceโรงเรียนกรรมการ
2. นายพจนศักดิ์ กันตีมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ โสมมัสโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก(ฝาง)กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ เจริญบุญญากุลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวแสนชาดา มาเยอะโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
6. นางรุ่งนภา เกตุบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวเหมือนฝัน พิจารณ์โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)กรรมการ
2. นางสาวศิริกัญญา บุญช่วยโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
3. นางสาวอำพร สังบุญโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
4. นางสาวอุดมลักษณ์ กาติ้งโรงเรียนบ้านม่วงป๊อกกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ จีจูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
6. นายอธินันท์ บุตรเปาโรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ กันธโยโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
2. นางสาววรนารี คำปัญญาโรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ตันกุริมานโรงเรียนกรรมการ
4. นางอรพรรณ แสนคำแพโรงเรียนกรรมการ
5. นางณัชกมล นพคุณโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
6. นายสินเจริญ ส่านุโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรี เตจารังษีโรงเรียนกรรมการ
2. นางเตือนใจ ปัญญาธรรมโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ สินจนาพิมานโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส กันทาโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
5. MissRebecca Sulekโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
6. นางกาญจนา ศรีปูคำโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี สุใจบาลโรงเรียนบ้านเมืองนะกรรมการ
8. นางสาธิดา ก้อนสมบัติโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.Stewart James Leachโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอกกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา จองคำโรงเรียนบ้านเวียงแหงกรรมการ
3. นายจักรกริช พงษ์อมรพรหมโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นางสาวนันทพร ปัญญาสูงโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา สุวรรณ์โรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
6. นางปิติพร ธรรมราชโรงเรียนเพียงหลวง 1 บ้านท่าตอนกรรมการ
7. นางสาวพิชยา ทานศิลาโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสมศรี เปรมเสมานนท์โรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นางมนทิรา จันทร์ตาโรงเรียนเพียงหลวง 1 บ้านท่าตอนกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ แพงเพ็งโรงเรียนบ้านป่าบง(ฝาง)กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ รักพนารามโรงเรียนบ้านโป่งถืบกรรมการ
5. นายก่อพงษ์ อานันท์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวปภาวรินทร์ ปภินวิชยพลกุลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
7. นางปารณีย์ แว่นฟ้าโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mrs.Chiu Yun tingโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางศริญญา แจ่มเรือนโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี อารยะชุตินันท์โรงเรียนกรรมการ
4. MissZhu liโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. MissTu Chun hongโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
6. MissZhou Xiao hanโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Mrs.Chiu Yun tingโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางศริญญา แจ่มเรือนโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี อารยะชุุตินันท์โรงเรียนกรรมการ
4. MissZhu liโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. Mr.Tu Chun hongโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายกิตติ ศิริจันทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นายสมเดียว เกตุอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาภรณ์ รอบคอบโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นายชาติชาย ภูพิทักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันสมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวกิติยา สมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
5. นางฉายทอง จันต๊ะศิริโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
6. นางสงกรานต์ พุทธาโรงเรียนบ้านเมืองนะกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายวัศกร ณ เชียงใหม่โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายสุภัคว์ ภัควัตพิสุทธิพรโรงเรียนบ้านกองลมกรรมการ
3. นางสุภัค ถุงเกษแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
4. นางนัทธียา เดชะโรงเรียนกรรมการ
5. นางPolnow Austinโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ มณีวงศ์โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อยกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสหชาติ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)กรรมการ
2. นายธีรวิทย์ ทองดีโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสกสันต์ ครองสมบัติโรงเรียนบ้านเวียงแหงกรรมการ
4. นายสมนึก อินหวันโรงเรียนบ้านหวยน้ำเย็นกรรมการ
5. นายจรูญ ปันธิยะโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
6. นายสนั่น มลานวนโรงเรียนบ้านเพียงหลวงกรรมการ
7. นายอิ่นแก้ว ดวงดีโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์3กรรมการ
8. นายจีรศักดิ์ ภูสะพงษ์โรงเรียนกรรมการ
9. นางวรรณเพ็ญ หม่อนมาโรงเรียนบ้านป่าบง(ฝาง)กรรมการ
10. นางจีรภรณ์ ประชาธิกุลชัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเดชา สกลกิตติโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์3กรรมการ
2. นางสาวจันทรัตน์ ปัญญาราษฎร์โรงเรียนบ้านเพียงหลวงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียิ่ง จันตะมะโรงเรียนบ้านเพียงหลวงกรรมการ
4. นางยุพา ทองปรวนโรงเรียนบ้านเพียงหลวงกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อินหวันโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร8กรรมการ
6. นายณรงศ์ศักดิ์ โกเสนตอโรงเรียนกรรมการ
7. นายสนิท นวลศิริโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
8. นางสาวสุกัณทา อินหวันโรงเรียนบ้านเมืองงามกรรมการ
9. นางสาววรารัตน์ วุฒิอินทร์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ อุทัยโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ธิพึงโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
2. นายพิษณุ วงศ์สูนโรงเรียนบ้านหลวง(ฝาง)กรรมการ
3. นายธรรมชัย วงศ์รัตนไตรกูลโรงเรียนประพันธ์อารีย์หงสกุลกรรมการ
4. นายผดุงเกียรติ ปาบุ่งโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
5. นายวิษณุ แสนเมืองมูลสพป.ชม.3กรรมการ
6. นายเอนก อุนากุลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางมยุรา วรรณวัตสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองคำสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางอรพิน พื้นอินต๊ะศรีสพป.ชม.3กรรมการ
4. นายกฤตวิทย์ ศิริพงศ์พิสุทธิ์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางมยุรา วรรณวัตสพป.ชม.3กรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองคำสพป.ชม.3กรรมการ
3. นางอรพิน พื้นอินต๊ะศรีสพป.ชม.3กรรมการ
4. นายกฤตวิทย์ ศิริพงศ์พิสุทธิ์สพป.ชม.3กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นายวัฒนา ปัญญาตากรณ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายประหยัด โกฎแก้วโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ทาระโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ มาอินทร์โรงเรียนบ้านลานกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเกษร วุฒรัตน์โรงเรียนบ้านเพียงหลวงกรรมการ
2. นางสาวอนินทิตา บุญนะโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
3. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลโรงเรียนบ้านเทพศิรินทร์9กรรมการ
4. นางกชกร อนาวัลโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
5. นางฟองจันทร์ บุญมีโรงเรียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวพันธรานันท์ ทิพโรจน์โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวรัชดา ไชยมีโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
3. นางสาวนารดา กลิ่นคุณธรรมโรงเรียนวิรุณเทพกรรมการ
4. นางสาวระพีพรรณ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาห้วยหมากเลี่ยมกรรมการ
5. นางปุณิกา อินสุวรรณ์โรงเรียนไทยทุนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา กาสุริยะโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
2. นายสงบ ผ่องพรรณ์โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1กรรมการ
3. นางสาวปริศนา มะโนการโรงเรียนห้วยบ้านซางกรรมการ
4. นางสาวเกวรินทร์ ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวแววดาว สุทธหลวงโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางกรรมการ
2. นายธวัยยัย ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
3. นางสาวปาริชาต ใจติขะโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวปฐมาวดี ดอกหอมโรงเรียนบ้านเมืองนะกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฬิธิพันธุ์ อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ คงรอดโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
4. นายสันติ ภิระบรรณโรงเรียนบ้านสุขกรรมการ
5. นางสาวชันย์ชนก ใจอ้ายโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนัญชัย มุกพลอยโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นางสาวกฤษติกา ร่มแก้วโรงเรียนบ้านออนกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ ตาคำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นายธำรงค์ วาสนาวณิชโรงเรียนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
5. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีนุช ทองเกลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเกตุโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธิมาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวทิพากร ปิ่ใหญ่โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
5. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภราดร พิมลวิชยากิจโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ศุภชัยทิวารัตน์โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นายพัฎกร์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
4. นางสุวรี รักประชาโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
5. นายสุรชาติ อุ่นจิรศักดิ์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษิณา กาสุริยะโรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ
2. นางพิมพ์พิศา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
3. นายวรวิทน์ อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านผาแดงกรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมาโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวกานต์พิชชา สุยะพอโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นางสาวอำภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางนันทนา บุญหมื่นโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
4. นางสาวอำพร ชัยปะละโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
5. นางพัชยา โชตินนชัยโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี สิงห์ทอนโรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
2. นายดวงดี เป็งสุรินทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา บ้านเอกกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ บัวบานโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา หล้าคำแก้วโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นายวสันต์ จันทร์แก้วโรงเรียนกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุณยวีร์ วงศ์สูนโรงเรียนบ้านสันป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวเพลาพิลาศ ต๊ะนางโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ธิใจโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
4. นางสาวนิตยา นวลยานัสโรงเรียนบ้านแม่กอนในกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา ยะมะโนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิติ วุฒธนากรกุลโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
2. นายวิชา หล้าคำแก้วโรงเรียนบ้านปางป๋อกรรมการ
3. นายโยบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นางชวนพิศ คล้ายหริ่มโรงเรียนบ้านคายกรรมการ
5. นางนันท์นภัส คำเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก(ฝาง)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษณีย์ บัวเปิดโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
2. นางสาวชาลินี ทองขันนาคโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางสาวคณิน นนทศิลาโรงเรียนบ้านเปียงกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร โพธิ์จุมพลโรงเรียนเทพศิรินท์9กรรมการ
5. นายอาสา แก้วติ๊บโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญญ์วรา รุ่งศรีโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
2. นางสุกัลยา งานหมั่นโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ติยะธรรมโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
4. นางภาวนา โนนทนวงคโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก(เชียงดาว)กรรมการ
5. นางสาวสนทยา บาลเย็นโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญ์วรา รุ่งศรีโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
2. นางสุกัลยา งานหมั่นโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ติยะธรรมโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
4. นางภาวนา โนนทนวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก(เชียงดาว)กรรมการ
5. นางสาวสนทยา บาลเย็นโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูลโรงเรียนหัวฝาย สาขาศรีค้ำกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ วงค์เมธาโรงเรียนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
4. นายปัญญา คำเนียมโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก(ฝาง)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรปรียา ชัยเงินโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
2. นายสำเร็จ อุปละโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
3. นายระเบียบ ขาวคมโรงเรียนบ้านแม่กอนในกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวารีย์ นิติคุณชัยโรงเรียนกรรมการ
2. นายอิ่นแก้ว เกียรติยศโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เจิมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นายนราธิป โทบุราณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางยุพารัตน์ ใจแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ มามีโรงเรียนกรรมการ
3. นางราณี ดีวาสนากังวานโรงเรียนบ้านสันป่าเหียวกรรมการ
4. นางสุภาณี สลับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี อักษรศรีโรงเรียนตชด.ไลออนมหาจักร 8กรรมการ
2. นางเกษร ชมภูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
3. นางสาวบัวบาน กองราชโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
4. นางสาวกัลยกร สุพิณวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ เมืองแก้วโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
2. นายธนวินท์ มูลทากรมโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางดาวเรือง กินาวงค์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นายปัณณทัตถ์ ปวงคำโรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง)กรรมการ
3. นายโสพูน หนูคำปันโรงเรียนเบญจม2กรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล พวงทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชายุตี จินดาหลวงโรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ โพธิรังษีโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
3. นางบุญนิสา สิงห์ทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โปธาซางโรงเรียนกรรมการ
2. นายประหยัด คงบุญแก้วโรงเรียนบ้านออนกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่าโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาววารุณี ติละโรงเรียนกรรมการ
5. นางดรุณี กันทาปินโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิศ เรืองอ่อนโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
2. นางเทียบ แสงสงค์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางวันดี หงษ์อารีย์โรงเรียนบ้านโละกรรมการ
4. นางนันทพร ศิริอุดมโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสลักจิต ศิริกันทาโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
2. นางณุภัทรณีย์ ทัศเกตุโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี ทันดรโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางวรรณวดี ไชยชนะโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวมัชชิมาพร อินทูวันโรงเรียนกรรมการ
2. นางณิชชารีย์ พูลพัฒนาสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางนิศาชล โสภาโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยา วิชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี ศรีพรมโรงเรียนกรรมการ
3. นางศิรินันท์ คำวงศ์ปินโรงเรียนหัวฝาย สาขาศรีค้ำกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางแสงทอง บุญเชิดโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสุมิตรา ไชยวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุกันยา ศรีคำชุมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายฝน ศรีสุวรรณโรงเรียนถ้ำตับเตากรรมการ
2. นายอำมอน ศรีเกตุโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนิพัฒน์ เรือนใจโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
2. นางสาวอุทิศพร สามล้านโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นางธันยารัศม์ ธรรมสุวรรณโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวปริญญาภรณ์ ดีเรือนโรงเรียนบ้านกองลมกรรมการ
2. นางมยุเรศ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
3. นางจันทรา เรือนธนวงษ์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
4. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
5. นางสาวรัตติยา ลำผายโรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพัชรี สายผาบโรงเรียนบ้านจองกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ยาประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวรัชฎา ดวงใจโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
4. นางปิยะนาถ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยป่าซางกรรมการ
5. นางศศิภา ใจคำปันโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางทิพยา ประหยัดยอดโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
2. นางธนกร เรือนน้องโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นางนิศาชล โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวจันจิรา อุดทาโรงเรียนบ้านสันป่าเหียวกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สินธุประเสริฐโรงเรียนบ้านเวียงแหงกรรมการ
3. นางรัตนาพร จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านสันปอธงกรรมการ
4. นางศิรินภา พลอยสำลีโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
5. นางสายทอง วรรณเลิศโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
2. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนเวียงหวายกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
2. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
3. สิบเอกสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวสุนารี จะอือโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก วงศฺ์วรรณโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา อากาศรักษาโรงเรียนราชปราชานุเคราะห์30กรรมการ
2. นางสาวกชนิภา จันทร์หอมโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย โสภีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอังคณา อากาศรักษาโรงเรียนราชปราชานุเคราะห์30กรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย โสภีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกชนิภา จันทร์หอมโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐจีรา ขยันโรงเรียนบ้านห้วยจะค่านกรรมการ
2. นางสาวอนัญญา กันสีนวลโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนบ้านแม่อ่ายกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวชิรา ประพุทธ์พิทยาโรงเรียนห้วยงูกลางกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แคเซอโรงเรียนตชด.ห้วยจะค่านกรรมการ
3. นางประนอม มุกสะดีโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ แคเซอโรงเรียนตชด.ห้วยจะค่านกรรมการ
2. นางวชิรา ประพุทธ์พิทยาโรงเรียนห้วยงูกลางกรรมการ
3. นางประนอม มุกสะดีโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกชนิภา จันทร์หอมโรงเรียนกรรมการ
2. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย โสภีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวอังคณา อากาศรักษาโรงเรียนกรรมการ
5. นายปราชัน กันทะมาลัยโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดวงฤทัย โสภีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวกชนิภา จันทร์หอมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอังคณา อากาศรักษาโรงเรียนกรรมการ
4. นายปราชัน กันทะมาลัยโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
5. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดาวเรือง กินาวงศ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา จันศรโรงเรียนห้วยงูกลางกรรมการ
3. นางสาววาสนา บำรุงเกียรติโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
4. นางสาวอรุณพร ทนทานโรงเรียนบ้านอ้อในกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวกชนิภา จันทร์หอมโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอังคณา อากาศรักษาโรงเรียนกรรมการ
3. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย โสภีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวกชนิภา จันทร์หอมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย โสภีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวอังคณา อากาศรักษาโรงเรียนกรรมการ
5. นายปราชัน กันทะมาลัยโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย โสภีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอังคณา อากาศรักษาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกชนิภา จันทร์หอมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางสาวกชนิภา จันทร์หอมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย โสภีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวอังคณา อากาศรักษาโรงเรียนกรรมการ
5. นายปราชัน กันทะมาลัยโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกชนิภา จันทร์หอมโรงเรียนกรรมการ
2. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย โสภีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวอังคณา อากาศรักษาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววาสนา บำรุงเกียรติโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
2. นางดาวเรือง กินาวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา จันศรโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
4. นางสาวอรุณพร ทนทานโรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา บำรุงเกียรติโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา จันศรโรงเรียนห้วยงูกลางกรรมการ
3. นางดาวเรือง กินาวงศ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอรุณพร ทนทานโรงเรียนบ้านอ้อในกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง กินาวงศ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา จันศรโรงเรียนห้วยงูกลางกรรมการ
3. นางสาวอรุณพร ทนทานโรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
4. นางวาสนา บำรุงเกียรติโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิงดาว ปัญญาโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยเฮียนกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา เรือนบุตรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิงดาว ปัญญาโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยเฮียนกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา เรือนบุตรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสงบ หัตถปะนิตย์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ การะหงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญโรงเรียนราชปราชานุเคราะห์30กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสงบ หัตถปะนิตย์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญโรงเรียนราชปราชานุเคราะห์30กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ การะหงษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปารณีย์ แว่นฟ้าโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายสรรค์ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านปางเฟื่องกรรมการ
3. นายอนุชา ยาประเสริฐโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นายกฤษดากรณ์ วงศ์ศรีใสโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปารณีย์ แว่นฟ้าโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายสรรค์ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านเฟื่องกรรมการ
3. นายกฤษดากรณ์ วงศ์ศรีใสโรงเรียนกรรมการ
4. นายอนุชา ยาประเสริฐโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปารณีย์ แว่นฟ้าโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
2. นายสรรค์ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านปางเฟื่องกรรมการ
3. นายกฤษดากรณ์ วงศ์ศรีใสโรงเรียนกรรมการ
4. นายอนุชา ยาประเสริฐโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ปินตบแต่งโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุขมาโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ปินตบแต่งโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุขมาโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ปินตบแต่งโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุขมาโรงเรียนมิตรมวลชนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรา มุ้งเงินโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ต๊ะมาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีมาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรา มุ้งเงินโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ต๊ะมาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีมาโรงเรียนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
E-mail : slpcm3@gmail.com โทรศัพท์ : 086 913 9050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]