หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 066 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล 4 12 7
2 074 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 27 40 29
3 131 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 19 40 34
4 142 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 49 81 61
5 040 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 22 46 34
6 098 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 22 49 25
7 100 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 22 35 22
8 153 โรงเรียนดอยสามหมื่น 3 7 5
9 067 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 4 17 7
10 070 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 15 44 16
11 174 โรงเรียนนามน 18 41 31
12 162 โรงเรียนบ้านกองลม 23 57 34
13 009 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 9 21 14
14 169 โรงเรียนบ้านจอง 14 30 23
15 097 โรงเรียนบ้านดง 7 17 12
16 015 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 7 10 9
17 129 โรงเรียนบ้านดอน 4 14 6
18 089 โรงเรียนบ้านดอนชัย 13 20 17
19 058 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 20 27 21
20 042 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 8 20 12
21 111 โรงเรียนบ้านต้นโชค 15 27 21
22 132 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 14 7
23 103 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 7 14 11
24 137 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 39 82 45
25 130 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 0 0 0
26 051 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 22 49 28
27 134 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 7 16 12
28 073 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 25 57 38
29 154 โรงเรียนบ้านนาหวาย 17 43 25
30 112 โรงเรียนบ้านปง 5 15 8
31 105 โรงเรียนบ้านปงตำ 18 37 19
32 090 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 35 57 36
33 025 โรงเรียนบ้านปางปอย 31 54 34
34 168 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 0 0 0
35 147 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 13 22 13
36 041 โรงเรียนบ้านปางสัก 31 72 47
37 144 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 19 45 25
38 135 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 5 3
39 086 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 18 34 26
40 118 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 8 11 11
41 060 โรงเรียนบ้านป่าบง 16 38 18
42 121 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 2 3 2
43 087 โรงเรียนบ้านป่าแดง 41 48 39
44 115 โรงเรียนบ้านผาแดง 3 6 5
45 005 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 47 88 60
46 006 โรงเรียนบ้านม่วงชุมสาขาสวนชา 0 0 0
47 165 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 9 9 7
48 004 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 44 95 69
49 049 โรงเรียนบ้านยาง 11 18 11
50 159 โรงเรียนบ้านรินหลวง 0 0 0
51 002 โรงเรียนบ้านลาน 16 34 27
52 047 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 10 29 18
53 151 โรงเรียนบ้านวังมะริว 21 54 31
54 034 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 13 28 13
55 124 โรงเรียนบ้านสบคาบ 2 4 3
56 012 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 19 44 31
57 082 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 49 102 74
58 175 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 3 10 3
59 010 โรงเรียนบ้านสันทราย 7 25 15
60 026 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 23 57 27
61 083 โรงเรียนบ้านสันปอธง 3 6 3
62 099 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 6 9 6
63 128 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 3 5 3
64 092 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 9 23 11
65 048 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 18 35 21
66 019 โรงเรียนบ้านสันม่วง 4 8 6
67 114 โรงเรียนบ้านสินชัย 7 20 13
68 063 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 31 95 44
69 054 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 3 5 5
70 079 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 13 32 23
71 035 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 4 10 6
72 152 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 15 14
73 043 โรงเรียนบ้านหนองยาว 14 41 24
74 161 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 18 39 31
75 095 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง 1 2 2
76 085 โรงเรียนบ้านหลวง 2 4 3
77 055 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 7 12 6
78 017 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 11 20 12
79 007 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 15 3
80 008 โรงเรียนบ้านหัวนาสาขาห้วยหมากเลี่ยม 0 0 0
81 059 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 10 17 11
82 104 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 16 34 16
83 080 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 15 36 26
84 014 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 36 66 47
85 149 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. 13 20 12
86 119 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 11 16 14
87 138 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 3 3
88 106 โรงเรียนบ้านห้วยบง 0 0 0
89 036 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 4 2 2
90 069 โรงเรียนบ้านห้วยปู 7 8 7
91 093 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 18 54 29
92 077 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 8 5
93 065 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 5 7 6
94 053 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 2 7 4
95 140 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 15 44 26
96 033 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 13 25 14
97 023 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 12 23 18
98 167 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 7 22 13
99 110 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 18 45 24
100 156 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 28 74 47
101 145 โรงเรียนบ้านออน 3 6 3
102 102 โรงเรียนบ้านอ่าย 16 39 16
103 076 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 4 11 8
104 133 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 46 102 64
105 164 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 48 126 75
106 150 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 25 45 39
107 155 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 15 23 18
108 027 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 69 174 114
109 003 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 24 46 38
110 163 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 10 27 19
111 024 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 25 55 36
112 141 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 16 26 20
113 101 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 5 11 6
114 016 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 46 75 47
115 022 โรงเรียนบ้านแม่คะ 16 37 18
116 050 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 1 1 1
117 116 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 0 0 0
118 120 โรงเรียนบ้านแม่นะ 38 78 55
119 146 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 6 10 8
120 094 โรงเรียนบ้านแม่สาว 16 33 21
121 046 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 12 24 10
122 126 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 10 30 19
123 123 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 10 19 13
124 037 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 11 17 14
125 028 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 3 6 3
126 021 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 41 28
127 061 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 5 11 9
128 096 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 4 22 6
129 084 โรงเรียนบ้านโละ 11 18 15
130 143 โรงเรียนบ้านใหม่ 14 22 13
131 109 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 38 63 48
132 075 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 10 17 14
133 139 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 24 42 30
134 148 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 30 67 38
135 166 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 9 14 10
136 122 โรงเรียนวัดจอมคีรี 6 15 9
137 013 โรงเรียนวัดนันทาราม 49 93 68
138 108 โรงเรียนวัดบ้านท่า 10 14 13
139 127 โรงเรียนวัดปางมะโอ 2 2 2
140 117 โรงเรียนวัดป่าแดง 22 83 46
141 011 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 10 25 15
142 071 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 5 11 8
143 107 โรงเรียนวัดอรัญวาสี 3 5 4
144 057 โรงเรียนวิรุณเทพ 6 14 10
145 078 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 15 35 16
146 081 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 2 7 2
147 183 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 10 28 12
148 113 โรงเรียนสันติวนา 12 27 21
149 062 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 54 105 70
150 052 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 39 52 39
151 056 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 24 61 30
152 160 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 3 5 3
153 068 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 55 129 70
154 157 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 3 7 5
155 158 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 6 11 8
156 064 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 19 49 21
157 072 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 5 12 5
158 088 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 40 151 55
159 182 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 24 40 32
160 031 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 25 40 32
161 136 โรงเรียนรังษีวิทยา 49 78 53
162 180 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 19 27 19
163 185 โรงเรียนศีลรวี 16 25 16
164 038 โรงเรียนสายอักษร 15 21 16
165 179 โรงเรียนอนุบาลประกายดาว 0 0 0
166 029 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ 0 0 0
167 045 โรงเรียนอนุบาลสายอักษร 0 0 0
168 184 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 5 7 5
169 181 โรงเรียนเอื้อวิทยา 23 40 23
170 177 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 0 0
171 187 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 1 1 1
172 186 โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ 4 8 5
173 172 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 26 60 35
174 171 โรงเรียน ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 1 6 3
รวม 2614 5513 3489
9002

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
E-mail : slpcm3@gmail.com โทรศัพท์ : 086 913 9050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]