สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดนันทาราม 10 5 2 17 18 6 7 7 31
2 บ้านเวียงฝาง 9 8 4 21 30 13 7 7 50
3 ไทยรัฐวิทยา 12 9 3 1 13 16 5 7 7 28
4 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 7 9 8 24 26 18 3 1 47
5 บ้านเปียงหลวง 7 6 4 17 25 10 2 5 37
6 บ้านเวียงหวาย 7 2 0 9 13 2 2 3 17
7 บ้านปางปอย 7 1 4 12 17 6 3 0 26
8 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 6 7 4 17 20 8 6 1 34
9 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 6 4 8 18 24 22 3 4 49
10 บ้านม่วงชุม 5 6 1 12 20 9 3 7 32
11 บ้านเหมืองแร่ 4 3 1 8 10 3 4 2 17
12 บ้านสันทรายคองน้อย 4 2 3 9 14 6 0 3 20
13 บ้านทุ่งหลุก 4 2 3 9 12 3 1 4 16
14 บ้านสันต้นหมื้อ 4 2 2 8 14 9 5 4 28
15 บ้านขอบด้ง 4 2 0 6 7 2 0 0 9
16 บ้านม่อนปิ่น 3 7 4 14 17 5 5 2 27
17 รังษีวิทยา 3 7 3 13 21 17 6 4 44
18 บ้านเชียงดาว 3 5 9 17 19 11 5 1 35
19 รัตนาเอื้อวิทยา 3 3 2 8 10 5 2 2 17
20 นามน 3 3 1 7 7 4 3 3 14
21 บ้านต้นโชค 3 1 1 5 6 3 3 2 12
22 ฉือจี้เชียงใหม่ 3 1 0 4 6 7 5 6 18
23 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 3 0 3 6 8 10 2 2 20
24 บ้านลาน 3 0 1 4 8 0 1 2 9
25 บ้านห้วยป่าซาง 2 3 0 5 11 4 2 0 17
26 บ้านทุ่งข้าวพวง 2 2 3 7 12 8 5 8 25
27 บ้านกองลม 2 2 1 5 7 7 9 0 23
28 บ้านป่าก๊อ 2 2 1 5 7 2 2 3 11
29 บ้านใหม่หนองบัว 2 1 2 5 12 8 9 4 29
30 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 2 1 2 5 8 7 2 1 17
31 ชุมชนบ้านคาย 2 1 1 4 11 4 7 3 22
32 สายอักษร 2 1 0 3 6 5 1 3 12
33 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 2 1 0 3 4 1 6 3 11
34 บ้านสันต้นดู่ 2 0 4 6 12 4 2 1 18
35 บ้านถ้ำตับเตา 2 0 0 2 2 1 2 1 5
36 บ้านอรุโณทัย 1 5 2 8 13 8 3 4 24
37 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1 4 1 6 8 4 3 6 15
38 บ้านแม่สาว 1 3 2 6 8 6 0 1 14
39 บ้านสันป่าแดง 1 3 1 5 6 6 3 3 15
40 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 1 3 1 5 6 0 2 2 8
41 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 1 2 0 3 3 5 1 6 9
42 บ้านดง 1 2 0 3 3 0 1 0 4
43 บ้านท่ามะแกง 1 1 2 4 9 9 1 4 19
44 วัดป่าแดง 1 1 2 4 7 8 3 4 18
45 บ้านโป่งนก 1 1 2 4 6 6 2 3 14
46 บ้านสุขฤทัย 1 1 2 4 4 9 6 6 19
47 บ้านแม่นะ 1 1 1 3 7 6 5 9 18
48 บ้านแม่ขิ 1 1 1 3 4 0 1 0 5
49 บ้านหนองขี้นกยาง 1 1 0 2 5 4 0 1 9
50 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 1 0 2 5 0 0 0 5
51 บ้านวังมะริว 1 1 0 2 3 9 3 4 15
52 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 1 0 2 3 1 0 0 4
53 วัดอรัญวาสี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
54 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 0 3 4 7 7 2 3 16
55 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1 0 2 3 5 5 2 3 12
56 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 2 3 3 5 2 0 10
57 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 1 0 1 2 10 8 2 1 20
58 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 7 5 1 1 13
59 บ้านต้นผึ้ง 1 0 1 2 6 2 6 5 14
60 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1 0 1 2 5 3 3 3 11
61 ราชประชานุเคราะห์ 30 1 0 1 2 4 3 2 3 9
62 บ้านห้วยไผ่ 1 0 1 2 3 4 4 4 11
63 บ้านปง 1 0 1 2 2 0 2 0 4
64 บ้านห้วยงูกลาง 1 0 0 1 8 10 2 4 20
65 บ้านเมืองนะ 1 0 0 1 6 6 1 0 13
66 บ้านต้นส้าน 1 0 0 1 5 3 0 0 8
67 บ้านหล่ายฝาง 1 0 0 1 4 3 3 1 10
68 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 3 2 3 1 8
69 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 0 0 1 2 4 0 1 6
70 บ้านสันป่าเหียว 1 0 0 1 2 2 3 1 7
71 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 0 0 1 1 5 1 0 7
72 บ้านสันทราย 1 0 0 1 1 5 0 1 6
73 บ้านหลวง (ฝาง) 1 0 0 1 1 1 0 3 2
74 ชุมชนบ้านเมืองงาย 0 3 1 4 9 12 12 10 33
75 บ้านปางเฟือง 0 3 1 4 7 4 3 4 14
76 บ้านห้วยไคร้ 0 3 1 4 7 1 3 1 11
77 บ้านหนองเขียว 0 3 1 4 6 2 4 4 12
78 บ้านปางต้นเดื่อ 0 2 1 3 6 6 8 9 20
79 บ้านป่าแดง 0 2 1 3 6 2 5 1 13
80 บ้านห้วยคอกหมู 0 2 1 3 3 5 0 4 8
81 สันติวนา 0 2 1 3 2 4 1 2 7
82 บ้านเวียงแหง 0 2 0 2 2 3 2 1 7
83 บ้านปางสัก 0 1 6 7 14 6 4 5 24
84 บ้านจอง 0 1 3 4 10 4 0 0 14
85 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 1 2 3 8 7 4 2 19
86 บ้านแม่คะ 0 1 2 3 8 1 2 1 11
87 บ้านนาหวาย 0 1 2 3 6 4 2 5 12
88 บ้านปางมะเยา 0 1 1 2 7 2 2 2 11
89 บ้านแม่ข่า 0 1 1 2 6 8 7 11 21
90 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 0 1 1 2 4 7 1 2 12
91 ศีลรวี 0 1 1 2 4 6 3 3 13
92 บ้านยาง 0 1 1 2 3 3 2 1 8
93 บ้านเมืองคอง 0 1 0 1 5 4 8 8 17
94 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 1 0 1 5 4 3 3 12
95 บ้านอ่าย 0 1 0 1 4 7 1 2 12
96 บ้านแม่ป๋าม 0 1 0 1 2 2 0 2 4
97 บ้านโละ 0 1 0 1 1 5 2 2 8
98 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 0 1 0 1 1 4 3 2 8
99 บ้านห้วยต้นตอง 0 1 0 1 1 3 3 3 7
100 บ้านม่วงป๊อก 0 1 0 1 1 3 0 0 4
101 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 0 1 1 0 2
102 บ้านหนองเต็ง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
103 บ้านล้องอ้อ 0 0 2 2 4 2 1 2 7
104 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
105 บ้านสินชัย 0 0 2 2 2 4 1 0 7
106 บ้านใหม่ 0 0 1 1 3 2 1 5 6
107 บ้านสันป่าข่า 0 0 1 1 3 1 2 0 6
108 เอื้อวิทยา 0 0 1 1 2 9 4 7 15
109 วัดศรีบุญเรือง 0 0 1 1 2 4 1 1 7
110 บ้านป่างิ้ว 0 0 1 1 2 3 0 0 5
111 บ้านศรีดอนชัย 0 0 1 1 2 2 4 0 8
112 วัดจอมคีรี 0 0 1 1 2 2 1 1 5
113 บ้านดอน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
114 วัดบ้านท่า 0 0 1 1 1 3 1 2 5
115 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 0 0 1 1 1 3 0 1 4
116 บ้านสันม่วง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
117 บ้านผาแดง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
118 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 1 1 1 1 1 0 3
119 แกน้อยศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 2 1
120 บ้านแม่งอนกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านแม่กอนใน 0 0 0 0 5 6 2 3 13
122 บ้านดอนชัย 0 0 0 0 5 5 1 1 11
123 บ้านแม่ใจ 0 0 0 0 4 2 1 1 7
124 บ้านปงตำ 0 0 0 0 2 3 5 6 10
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 2 2 2 2 6
126 บ้านแม่อ้อใน 0 0 0 0 2 1 1 2 4
127 กมล-เรียม สุโกศล 0 0 0 0 2 1 0 1 3
128 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 5 3 1 9
129 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 0 0 0 1 5 1 2 7
130 บ้านห้วยเฮี่ยน 0 0 0 0 1 3 3 0 7
131 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 1 3 2 4 6
132 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
133 เทศบาล1ไชยปราการ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
134 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 2 5 4 8
135 บ้านโป่งไฮ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
136 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
137 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 วิรุณเทพ 0 0 0 0 1 0 4 0 5
140 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านแม่แมะ 0 0 0 0 0 5 3 2 8
144 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 0 4 2 1 6
145 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 0 0 0 2 1 3 3
146 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 0 0 0 2 0 2 2
147 บ้านออน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
148 บ้านปางแดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
149 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 0 1 3 1 4
150 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
151 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
152 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
153 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
154 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
157 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
160 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 178 163 521 857 638 361 355 1,856