สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดนันทาราม 12 5 3 20 22 6 7 8 35
2 บ้านเวียงฝาง 10 9 6 25 33 16 7 8 56
3 ไทยรัฐวิทยา 12 9 3 1 13 16 5 7 7 28
4 บ้านเวียงหวาย 9 3 0 12 17 2 2 3 21
5 บ้านเปียงหลวง 8 6 4 18 26 10 2 5 38
6 บ้านม่วงชุม 8 6 2 16 23 9 3 8 35
7 บ้านเหมืองแร่ 8 3 1 12 14 3 4 2 21
8 บ้านม่อนปิ่น 7 10 4 21 24 7 5 2 36
9 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 7 9 8 24 26 18 3 1 47
10 บ้านปางปอย 7 1 4 12 17 6 3 0 26
11 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 6 7 4 17 20 8 6 1 34
12 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 6 4 8 18 24 22 3 4 49
13 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 5 2 1 8 16 10 2 1 28
14 บ้านสันทรายคองน้อย 4 2 3 9 14 6 0 3 20
15 บ้านทุ่งหลุก 4 2 3 9 12 3 1 4 16
16 บ้านสันต้นหมื้อ 4 2 2 8 14 9 5 4 28
17 บ้านขอบด้ง 4 2 0 6 7 2 0 0 9
18 บ้านลาน 4 1 2 7 10 0 1 3 11
19 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 4 0 3 7 9 5 2 3 16
20 รังษีวิทยา 3 7 3 13 21 17 6 4 44
21 บ้านเชียงดาว 3 5 9 17 20 12 5 1 37
22 ราชประชานุเคราะห์ 30 3 5 2 10 12 5 2 4 19
23 รัตนาเอื้อวิทยา 3 3 2 8 10 5 2 2 17
24 นามน 3 3 1 7 7 4 3 3 14
25 บ้านห้วยป่าซาง 3 3 0 6 12 4 2 0 18
26 บ้านห้วยงูกลาง 3 1 1 5 12 11 3 4 26
27 บ้านต้นโชค 3 1 1 5 6 3 3 2 12
28 ฉือจี้เชียงใหม่ 3 1 0 4 6 7 5 6 18
29 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 3 0 3 6 8 10 2 2 20
30 บ้านถ้ำตับเตา 3 0 0 3 3 1 2 1 6
31 บ้านดง 2 3 0 5 6 0 1 0 7
32 บ้านทุ่งข้าวพวง 2 2 3 7 12 8 5 8 25
33 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 2 2 2 6 8 8 2 1 18
34 บ้านป่าก๊อ 2 2 2 6 7 3 2 3 12
35 บ้านแม่ข่า 2 2 1 5 9 8 8 11 25
36 บ้านกองลม 2 2 1 5 7 7 9 0 23
37 บ้านโป่งนก 2 1 3 6 9 6 2 3 17
38 บ้านใหม่หนองบัว 2 1 2 5 12 8 9 4 29
39 ชุมชนบ้านคาย 2 1 1 4 11 4 7 3 22
40 สายอักษร 2 1 0 3 6 5 1 3 12
41 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 2 1 0 3 4 1 6 3 11
42 บ้านสันต้นดู่ 2 0 4 6 12 4 2 1 18
43 บ้านป่าแดง 1 5 3 9 11 4 5 2 20
44 บ้านอรุโณทัย 1 5 2 8 13 8 3 4 24
45 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1 4 1 6 8 4 3 6 15
46 บ้านแม่สาว 1 3 2 6 8 6 0 1 14
47 บ้านสันป่าแดง 1 3 1 5 6 6 3 3 15
48 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 1 3 1 5 6 0 2 2 8
49 บ้านแม่อ้อใน 1 2 0 3 6 1 1 2 8
50 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 1 2 0 3 3 5 1 6 9
51 บ้านท่ามะแกง 1 1 2 4 9 9 1 4 19
52 บ้านแม่นะ 1 1 2 4 8 8 6 10 22
53 วัดป่าแดง 1 1 2 4 7 8 3 4 18
54 บ้านสุขฤทัย 1 1 2 4 4 9 6 6 19
55 บ้านยาง 1 1 1 3 4 3 2 1 9
56 บ้านแม่ขิ 1 1 1 3 4 0 1 0 5
57 บ้านหนองขี้นกยาง 1 1 0 2 5 4 0 1 9
58 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 1 0 2 5 0 0 0 5
59 บ้านวังมะริว 1 1 0 2 3 9 3 4 15
60 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 1 0 2 3 1 0 0 4
61 วัดอรัญวาสี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
62 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 0 3 4 7 7 2 4 16
63 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 2 3 3 5 2 0 10
64 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 7 5 1 1 13
65 บ้านต้นผึ้ง 1 0 1 2 6 2 6 5 14
66 บ้านห้วยไผ่ 1 0 1 2 5 4 5 4 14
67 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1 0 1 2 5 3 3 3 11
68 บ้านปง 1 0 1 2 2 0 2 0 4
69 วัดบ้านท่า 1 0 1 2 1 4 2 2 7
70 บ้านเมืองนะ 1 0 0 1 6 6 1 0 13
71 บ้านต้นส้าน 1 0 0 1 5 3 0 0 8
72 บ้านหล่ายฝาง 1 0 0 1 4 3 3 1 10
73 บ้านป่าบง 1 0 0 1 3 4 5 4 12
74 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 3 2 3 1 8
75 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 0 0 1 2 4 0 1 6
76 บ้านสันป่าเหียว 1 0 0 1 2 2 3 1 7
77 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 0 0 1 1 5 1 0 7
78 บ้านสันทราย 1 0 0 1 1 5 0 1 6
79 บ้านหลวง (ฝาง) 1 0 0 1 1 1 0 3 2
80 ชุมชนบ้านเมืองงาย 0 3 1 4 9 12 12 10 33
81 บ้านปางเฟือง 0 3 1 4 7 4 3 4 14
82 บ้านห้วยไคร้ 0 3 1 4 7 1 3 1 11
83 บ้านหนองเขียว 0 3 1 4 6 2 4 4 12
84 บ้านห้วยคอกหมู 0 3 1 4 4 5 0 4 9
85 บ้านห้วยเฮี่ยน 0 2 2 4 3 5 3 0 11
86 บ้านปางต้นเดื่อ 0 2 1 3 6 6 8 9 20
87 สันติวนา 0 2 1 3 2 4 1 2 7
88 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 0 2 0 2 2 4 4 2 10
89 บ้านเวียงแหง 0 2 0 2 2 3 2 1 7
90 บ้านปางสัก 0 1 6 7 14 6 4 5 24
91 บ้านจอง 0 1 3 4 10 4 0 0 14
92 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 1 2 3 8 7 4 2 19
93 บ้านแม่คะ 0 1 2 3 8 1 2 1 11
94 บ้านนาหวาย 0 1 2 3 6 4 2 5 12
95 บ้านปางมะเยา 0 1 1 2 7 2 2 2 11
96 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 0 1 1 2 4 7 1 2 12
97 ศีลรวี 0 1 1 2 4 6 3 3 13
98 บ้านเมืองคอง 0 1 0 1 5 4 8 8 17
99 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 1 0 1 5 4 3 3 12
100 บ้านอ่าย 0 1 0 1 4 7 1 2 12
101 บ้านแม่ป๋าม 0 1 0 1 2 2 0 2 4
102 บ้านโละ 0 1 0 1 1 5 2 2 8
103 บ้านห้วยต้นตอง 0 1 0 1 1 3 3 3 7
104 บ้านม่วงป๊อก 0 1 0 1 1 3 0 0 4
105 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 0 1 1 0 2
106 บ้านหนองเต็ง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
107 บ้านศรีดอนชัย 0 0 3 3 5 2 4 0 11
108 บ้านล้องอ้อ 0 0 2 2 4 2 1 2 7
109 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
110 บ้านใหม่ 0 0 2 2 3 3 2 5 8
111 บ้านสินชัย 0 0 2 2 2 4 1 0 7
112 บ้านแม่ใจ 0 0 1 1 5 2 1 2 8
113 วัดศรีบุญเรือง 0 0 1 1 3 5 1 1 9
114 บ้านสันป่าข่า 0 0 1 1 3 1 2 0 6
115 เอื้อวิทยา 0 0 1 1 2 9 4 7 15
116 บ้านป่างิ้ว 0 0 1 1 2 3 0 0 5
117 วัดจอมคีรี 0 0 1 1 2 2 1 1 5
118 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 1 1 2 1 2 0 5
119 บ้านดอน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
120 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 0 0 1 1 1 3 0 1 4
121 บ้านสันม่วง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
122 บ้านผาแดง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
123 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 1 1 1 1 1 0 3
124 แกน้อยศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 2 1
125 บ้านแม่งอนกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านแม่กอนใน 0 0 0 0 5 6 2 3 13
127 บ้านดอนชัย 0 0 0 0 5 5 1 1 11
128 บ้านปงตำ 0 0 0 0 2 3 5 6 10
129 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 2 2 2 2 6
130 กมล-เรียม สุโกศล 0 0 0 0 2 1 0 1 3
131 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 5 3 1 9
132 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 0 0 0 1 5 1 2 7
133 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 1 3 2 4 6
134 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
135 เทศบาล1ไชยปราการ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
136 บ้านโป่งไฮ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
137 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
138 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 วิรุณเทพ 0 0 0 0 1 0 4 0 5
140 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านแม่แมะ 0 0 0 0 0 5 3 2 8
144 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 0 4 2 1 6
145 บ้านปางแดง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
146 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 0 0 0 2 1 3 3
147 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 0 0 0 2 0 2 2
148 บ้านออน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
149 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 0 1 3 1 4
150 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
151 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
152 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
153 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
154 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
157 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
160 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 204 183 607 944 663 369 364 1,976