รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยเมืองใจ
 
1. นางโศภิษฐ์  ดวงดาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิทยเวทานนท์
 
1. นางละมัย  พันธุ์สัมฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงพินิจนันท์  ปูเลด
 
1. นางวราภรณ์  รอดอ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงแสงใส  สุขใจ
 
1. นางฐิติมา  อภัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงหลิ่ง
 
1. นางนางมาลี  บุญเทพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงโชมา  มีนา
 
1. นายนิพนธ์  สาโรวาท
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายเคือ  ลุงหม่อง
 
1. นางกรวรรณ  พนาวงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายธีรพร  ดวงสีดา
 
1. นางสาวพรทิพย์  เงินสัจจา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นายปี  ลุงโอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงขวัญพร   หลอยเงิน
2. เด็กหญิงนันทิตา   อ่องมิด
3. เด็กหญิงพรเวียงสอน   อนุชิตสกุลวงค์
 
1. นางภัทรภรณ์   ศรีถาวร
2. นายกิตติ   ศิริจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงกชกร  ตาดเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนัชพร  มโนนันท์
 
1. นางกิ่งกมล  ฉลอม
2. นางนางฉวีวรรณ  ไข่แก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวซอน  ลุงโหยก
2. นางสาวน๊อต  ลุงกุน
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายชนาธิป  จงคำ
 
1. นางบุษบา  ฉายะสุโข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  ปัญญาอาจหาญสกุล
 
1. นางพัชรินทร์  สอาดล้วน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายประชา   แซ่ต้วน
 
1. นายอนุชา   ลังกาพยอม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำหลาว  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงมอญจิ่ง  ลุงศิริ
3. เด็กหญิงเข่งหล้า  ลุงกั่นนะ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำนวน  ลุงนะ
2. เด็กหญิงธนพร  นายจาง
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงสุ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงจ๋ามพอง  ลุงซอ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  นายแสน
3. เด็กหญิงอรพินท์  ลุงออ
 
1. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  หิรัญสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  แก้วประภา
2. เด็กหญิงพิมพ์นุช  คำตาล
3. เด็กหญิงแสง  คำแป
 
1. นายยวน  มูลสถาน
2. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายหนุ่มเมือง  หยั่นนะ
2. เด็กชายอาซี่  ลุงตี้
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
2. นางผวรรณ์ตรี  หนูอุ่น
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายกมล  ลุงต่า
2. เด็กชายนิบูรณ์  ดอกแสง
 
1. นายพีรพรต  ดีวรัตน์
2. นางสาวศิธัญย์ธิป  วงศ์ทิตลานนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงกนกพร  ษาทุม
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กชายทองทิว  ลุงคำ
 
1. นางสาวศิลาพร  สวัสดิ์คำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายหยิ่งไก่   แซ่ซือ
 
1. นางสาวอัมพร   อินตาลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอี่ยมโสภานนท์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงพรชิตา  ทองแดง
 
1. นางรินดา  รพีกาญจน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายกรรชัย  จันทร์ทองทิพย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ยองจา
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเขียว
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวสิริวิมล  จันทร์บุญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธรรมเฮิง
2. เด็กชายนที  ปู่ทวย
3. เด็กหญิงพอง  ลุงแขก
 
1. นายสราวุธ  จีนใจ
2. นางเรียม  สิงห์ทร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุปี
2. เด็กชายบุญ  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงหัทยา  ชัยยะ
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร์
2. นางรัชนี  อุดทา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กหญิงคำองค์    ลุงทุน
2. เด็กหญิงจริยา   หอยแก้ว
3. เด็กชายอ่องเมือง    ลุงอ่อง
 
1. นายบำรุงเกียรติ   ขาวสวย
2. นายศรีวัย    เลิศรัตนวิไล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  ถุงทอง
2. เด็กหญิงพันธิตรา  โนจา
3. เด็กหญิงศิริพร  ศรีคำตุ้ย
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
2. นายวัชระ  ยะสง่า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงพันธิตา  แบเช
2. เด็กหญิงพิมมาดา  ลุงอินต๊ะ
3. เด็กหญิงแหม่ม  ลุงปัน
 
1. นายธวัชชัย  ต้องใจ
2. นางเกษร  ชมภู
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงคำลี  ลุงทูล
2. เด็กหญิงผิ่ว  ลุงซื่อ
3. เด็กหญิงมาลัย  แซ่หวัง
 
1. นางวาสนา  พานพัฒนพงศ์
2. นางเกษร  ชมภู
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณเมฆ
2. เด็กหญิงแดง  อุปาง
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
2. นายวัชระ  ยะสง่า
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายสมปอง  ละแอ
2. เด็กชายแดง  ลุงออ
 
1. นายประวิทย์  ฟองมูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายพิทักษ์  ดุ๊แส
2. เด็กชายสาม  แซ่เป้า
 
1. นายทวีชัย  ไทยใหม่
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1. เด็กชายจ่ามทุน  ลุงตา
2. เด็กชายหลู่  ลุงจุก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  ทองสุวรรณ์
2. นายธนากร  ท้าวศิริ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะริว 1. เด็กชายธิบดินทร์  บือทา
2. เด็กชายปฐพี  ลุงส่า
 
1. นายชาญธง  แก้วระดี
2. นางทาริกา  แก้วระดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทรแก้ว
2. เด็กชายเจนธรรม  ปัญญา
 
1. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายกิติทัศน์  อมรานุพงค์
2. เด็กชายวิมล  จะช๋อ
 
1. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงกานต์รวี  มูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงก๋อ  นายกุ้ง
3. เด็กหญิงนวล  นายลี่
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงอัมพร  ลุงหลู่
 
1. นางสาวชนิตร์นันท์  ตาลป่า
2. นายพลกฤต  ศรีนันตา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลุงสอน
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีเดช
3. เด็กหญิงวริษา  ใจ
4. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สอนเสนา
5. เด็กหญิงอรณิชา  กุลกระจ่าง
 
1. นางสาวชนิตร์นันท์  ตาลป่า
2. นางสาวศิลาพร  สวัสดิ์คำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกรรณญารัตน์    อินทจักร
2. เด็กหญิงนฤทัย  อัดทา
3. เด็กหญิงพัชรพร  ไชยโย
4. เด็กหญิงพิชญาดา   สวัสดีคีรี
5. เด็กหญิงอรอนงค์   พินทัย
 
1. นางสาววราลักษณ์  เดชาวรนันท์
2. นางปรียาภรณ์ภัทร์  สัพไพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีกัน
2. เด็กหญิงกิตติกา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงนันทินี  ละกว้าน
4. เด็กหญิงนิชา  ลุงติ๊
5. เด็กหญิงปาริชาติ  คำหลู่
 
1. นางสาวสุภาพร  ศุภชัยทิวารัตน์
2. นางอรุณี  ต๊ะน้อย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงขันทอง  ธรรมเต็ม
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ปู่แสน
3. เด็กหญิงซี   จองหลู่
4. เด็กชายณิชารีย์   เกิดโอฬาร
5. เด็กหญิงอ่อน  ธรรมมอน
 
1. นางเรียม  สิงห์ทร
2. นางสาวประไพ  ธิมา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ลุงพิศ
3. เด็กหญิงสรวย  ลุงติ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ลุงหย่า
5. เด็กหญิงเมทินี  ลุงอ่อง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์สาร
2. นางสาวพรรณี  จันณรงค์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุนา
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ดีดู
3. เด็กหญิงกรรนิการ์  อยู่ต๊ะ
4. เด็กหญิงจันทร์พร  พันธ์ซื่อ
5. เด็กหญิงอรทัย  ธนวรชัย
 
1. นายดัมพ์  แย้มนิ่มนวล
2. นายจักรพันธุ์  แสงมูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงดรุณชิตา  ใจรักปรางพุธ
2. เด็กหญิงธีรดา  แซ่อิ่น
3. เด็กชายยศพนธ์  แซ่จู
4. นายยูฮ่า  งัวผะ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกียรติธนไพบูลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน  รัตนธรรม
2. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงจิราภัทร  มูลหล้า
2. เด็กชายทัศน์พล  ยาพรม
3. เด็กชายทูน  ลุงเหลา
4. เด็กหญิงธนัชพร  คะติ
5. เด็กหญิงนลินี  อารมณ์
6. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  จะก่ายาว
7. เด็กชายประพล  เณรแก้ว
8. เด็กชายปริญญ์  อินต๊ะ
9. เด็กหญิงปาริชาติ  สิงห์แก้ว
10. เด็กหญิงพัชราพร  ชัยลังกา
11. เด็กหญิงพัชราภา  ยาชัย
12. เด็กหญิงวรัญญา  งิ้วเหล็ก
13. เด็กหญิงวิลาวัณย์  งามงอน
14. เด็กชายสุธาริน  พมสาร
15. เด็กหญิงอนัญญา  จะเพอะ
16. เด็กชายอภิวัฒน์  นายปาน
17. เด็กหญิงเรยา  เซี่ยมลาย
 
1. นางประภาศรี  เลพล
2. นางสมจิตร  สิงห์ทองแท้
3. นางสาวกุหลาบ  หล้าดี
4. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเกตุ
5. นางรุ่งรัตน์  จ้อสูงเนิน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงคำแดง  กาวิละ
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงกุลวดี  จอมวรรณ
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงคำอิ่ง  ลุงมุ้ง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  วรรณะศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธนากิจ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แซ่เซียว
 
1. นางวลาลักษณ์  ขันวิชัย
2. นางสายทอง  หาญสวัสดิ์กุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายธนา  เมอแล
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่หาญ
 
1. นางสาววิจิตร  เกิดเกียรติก้อง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายศราวุธ  ทองคำ
2. เด็กหญิงอมรมาต  ลุงป่าง
 
1. นางวลาลักษณ์  ขันวิชัย
2. นางสายทอง  หาญสวัสดิ์กุล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวระหงษ์
2. เด็กหญิงณิชนันท์   ลุงก๋อ
3. เด็กหญิงธิวาภรณ์  แสงทอง
4. เด็กหญิงนุชนาถ  สุขเกษม
5. เด็กหญิงบุษบา  สวัสดิ์พร้อม
6. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  ขันทอง
7. เด็กหญิงวีธรา  มิ่ง
8. เด็กหญิงอัญรัตน์  อุปคำ
9. เด็กหญิงเชียง  ลุงซา
10. เด็กหญิงเนตรฤทัย  ไคร้เงิน
 
1. นางเพลินพิศ  ใหม่ดี
2. นางสาวพิมลพรรณ  อุตเรือน
3. นางสาวสุภาณี  ศรีสมยศ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ธิวงค์
2. เด็กหญิงจามจุรี  สายใจ
3. เด็กหญิงจิตมาส  ราจา
4. เด็กหญิงชนิกานต์  แสนดวงดี
5. เด็กชายณัฐกมล  มั่งมูล
6. เด็กหญิงณัฐพร  สระทองบ้อง
7. เด็กชายทุนแน่  ลุงนุก
8. เด็กหญิงนภสร  วิชุมา
9. เด็กหญิงประภัสสร  บุญยวง
10. เด็กหญิงพุทธิดากันยา  พะยะ
11. เด็กหญิงมัจฉา  ทาธิ
12. เด็กชายสุทธิพร  เขียวหมาย
13. เด็กชายหลู่  นายทายทา
14. เด็กชายเคือง  หนั่นต่า
15. เด็กชายโชคชัย  ลุงซอ
 
1. นายกมล  อาสาภิญโญ
2. นางบัณฑิตา  ปิ่นชารี
3. นางโรชินีย์  ใจมุข
4. นายประสงค์  ชุมอืนจักร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงคำแปง  จันทร์
2. เด็กหญิงณัฐนิช  จันผกา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  โกฏคำ
4. เด็กหญิงวิภา  ลุงยี่
5. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณ
6. เด็กหญิงหฤทัย  ยอดคำ
7. เด็กหญิงอรพรรณ  คำแดง
8. เด็กหญิงอัมพร  ส่างหลวง
9. เด็กหญิงอำพร  ปิ่นคำ
10. เด็กหญิงอ่อง  นายริน
11. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เอ้ยอุ่น
12. เด็กหญิงแคท  หมอกแสง
13. เด็กหญิงแสงคำ  ส่างซอ
14. เด็กหญิงแสงสวย  ลุงออ
15. เด็กหญิงไข่บัว  หนานกาวี
 
1. นางสาวจริญญา  โทป๊ก
2. นายอัศวิน  อินทรี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงคำ
2. เด็กชายอำนาจ  ลุงเงิน
 
1. นายอำนวย  หนองภักดี
2. นายกฤตภาส  เทิบจันทึก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายยอน  ลุงจ่าม
2. เด็กชายสุริยะ  นายโหย่ง
 
1. นายวรนิตย์  มั่นนุช
2. นายพฤติพงษ์  บุญมา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายเดชา  จะอือ
 
1. นางสาวศิรินทร์นภา  ธงชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงแสงมล  ลุงหลิ่ง
 
1. นายอุดม  สาลี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จาโจ้
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายคำ  ปางน้อย
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงส่วย  ลุงทา
 
1. นางวันเพ็ญ  ชาวน่าน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายธนทัต  ลุงซอ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงมอนจิ่ง  ย่าจิ่งต๊ะ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงวรรณภา  จะอู๋
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจาซิง  แซ่หลอ
2. เด็กชายซื่อคูณ  แซ่เฉิน
 
1. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
2. นางสาวดวงสมร  เมฆะมานุรักษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงพิมผกา  ติยะ
2. เด็กหญิงศิรินภา  ติยะ
 
1. นายปราโมช  อุปถัมภ์
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกชกร  ปันทวรรณ์
2. เด็กหญิงตรีเนตร  จันต๊ะศิริ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีพล
2. นางสาวสุนทรี  ทันดร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงก่ำ  ลุงสาม
 
1. นายอุดม  สาลี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กชายศุภชัย  สิทธิโอด
2. เด็กชายหน่อคำ  ลุงแสงหาญ
3. เด็กชายเสือหาญ   คำแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  พลับพลาทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  นันติตา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายหลู่  ลุงปัน
2. เด็กชายเอ  เซียมราย
3. เด็กชายแสงวัน  กู่คำ
 
1. นางทิพากร  จันทร์ธีระโรจน์
2. นางสาวดวงฤทัย  โสภี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายวัน  ลุงออ
2. เด็กชายอินธารา  วิชัย
3. เด็กชายเสริมสุข  วิชัย
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ลำคำ
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงศรัญญา  ซือผ่า
 
1. นายอรุณศักดิ์  พิมสาร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทำดี
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายวจนะ  ไชยพรรณ์
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มัชฌลีลา
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุนันต์
 
1. นางชนิดาภา  บุญล้ำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  ชินุ
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  แซ่ต้วน
 
1. นางสาวพนิดา  จันทะศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงขวัญดาว  ลุงสู้
2. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงจิง  ลุงทุน
4. เด็กชายชวลิต  เวิ่นนะ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิ่งนะ
6. เด็กหญิงณัฐพร  อินปัญญา
7. เด็กหญิงนนท์  ลุงทุน
8. เด็กชายบูรพา  แก้วเมือง
9. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ขาวเถิน
10. เด็กหญิงมอญคำ  ลุงหริ่ง
11. เด็กหญิงมาริสา  บัวศรี
12. เด็กหญิงยิงหน่อ  ลุงหมั่น
13. เด็กหญิงรสริน  อิมัง
14. เด็กหญิงเดือน  คำปัน
15. เด็กหญิงเพขรฉาย  ขาวเถิน
 
1. นายศราวุธ  ปัญญา
2. นางสาวธัญลักษณ์   หาญรัตนชัยกุล
3. นางสาวปริศนา  มะโนการ
4. นางอัมพา  มะลิใจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กชายกิติพงษ์  เยอส่อ
2. เด็กหญิงจิตตรีญา  ภักดีดำรงหยาง
3. เด็กชายจิรศักดิ์  อายือ
4. เด็กหญิงชัยยานุช  สุใส
5. เด็กหญิงดานุพร  มอแซะ
6. นายธนวัฒน์  ซุผะ
7. เด็กหญิงธารทิพย์  อาหยี่
8. เด็กชายพงศักดิ์  มอโป
9. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ซุน
10. เด็กหญิงพัชรี  แซ่หมอ
11. เด็กหญิงพัสสา  เบียร์แซะ
12. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ซาลือ
13. เด็กชายภูมินทร์  แซ่ลี้
14. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เยปองกู่
15. เด็กหญิงมันฑาการ์  งัวผะ
16. เด็กหญิงลัดดาวัลบ์  เยปองกู่
17. เด็กชายวิชัย  อวยแม่
18. เด็กหญิงศศฺิการต์  คำเงิน
19. เด็กชายศุภวัฒน์  และบือ
20. เด็กหญิงสกาวใจ  และบือ
21. เด็กชายสมชัย  แซ่่ก่อ
22. เด็กชายสมศักดิ์  ยือซอ
23. นายสามารถ  เม่อแล
24. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่จาง
25. เด็กหญิงสุชาดา  วุ่ยยือ
26. เด็กหญิงสุนิสา  มาเยอะ
27. เด็กหญิงสุพรรณ  ยือซอ
28. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่เอิน
29. เด็กหญิงสุวิมล  ยือซอ
30. เด็กหญิงสุุธิพร  มอแซะ
31. เด็กหญิงหมี่กุ้ง  เยส่อ
32. เด็กหญิงหมี่ชู  วุ่ยยือ
33. เด็กหญิงหมี่เยอะ  เบียร์แชะ
34. เด็กหญิงอรณี  แสนย่าง
35. เด็กชายอาจือ  วู่สึ
36. เด็กหญิงอาตี  เชอมือ
37. เด็กชายอาทิตย์  นายมูล
38. เด็กหญิงอาภาพร  วุ่ยยือ
39. เด็กหญิงอารียา  ผนุึกรัมย์
40. เด็กหญิงเยาวเรศ  วูยือ
 
1. นายวีระชัย  ยะธะนะ
2. นางสาววณิชา  ชมภู
3. นางสาวหิรัญญา  วงค์ปินตา
4. นางสาวจรินยา  อินต๊ะชัย
5. นางสาวนุชจารีย์  คำสม
6. นางศิริกานต์  คำใส
7. นายนิติศาสตร์  กันธพงษ์
8. นายสันติ  ภิระบรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายกฤษณ์ติพงษ์  กันธา
2. เด็กหญิงณัฐพร  มูลเมือง
3. เด็กชายมนพัทธ์  ทองสุข
4. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วคำมา
5. เด็กชายอนุศักดิ์  แซ่เท้า
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. นายหนุ่ม  ลุงหลู่
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ขัดตุ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ขันด้วง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย์  พวงสอาด
 
1. นางสาวนวลปรางค์  สุวรรณพิทักษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญวาสี 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เดวีเลาะ
 
1. นายสุรกานต์  คำใหญ่
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ศุภอภิรดีธรรม
 
1. นางขวัญธานินท์  การสิริสรณ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงมนรดา  นาคสนธิ์
 
1. นางกนิษฐา  ชื่นใจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กชายชัยภูมิ  ป่าแส
 
1. นายธนภัทร  อินต๊ะพรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามน 1. นางสาวจันธิรา  กลิ่นมารดา
 
1. นายชโยทิต  น้ำดอกไม้
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายธวัลรัตน์  พงศ์กู่
 
1. นางกรณ์ชูรีฟ้า  สินสวัสดิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงดวงเดือน  แสนยากุล
 
1. นางสาธิดา  ก้อนสมบัติ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. นายหนุ่ม  ลุงหลู่
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เชอหมื่อ
 
1. นายทรงพล  ภาคแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายศรายุทธ  อุ่นเรือน
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กันทะวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ขันด้วง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กชายชานน  ลุงปันต๊ะ
 
1. นางนริศรา  แสงดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงฐิติมา  เรือนประเสริฐ
 
1. นางสาวภควรรณ  อยู่เย็น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   แซ่อิ่น
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นายหมาย
3. เด็กหญิงก๋วยคำ   ลุงเงิน
4. เด็กหญิงคำโหย่ง   มลคำ
5. เด็กหญิงจันทพร   แซ่ลิ่ว
6. เด็กหญิงจันทร์ทัย   แซ่ใช่
7. เด็กหญิงจิราพร   คิงสี่
8. เด็กหญิงจ่าเท   ลุงอ่อง
9. เด็กชายชนุดม   ลุงสาม
10. เด็กหญิงชุติมน   จองน้อยแสง
11. เด็กชายธนัท   แซ่หย่าง
12. เด็กหญิงธันยพร   เตวดา
13. เด็กหญิงนฤมล   แซ่หล่อ
14. เด็กหญิงนามี   จะเอ๋อ
15. เด็กหญิงประภา   แซ่หลิ่ว
16. เด็กหญิงพวยหอม   ปะอุ๊
17. เด็กชายภคนันท์   แซ่ถ่าง
18. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   เถกิงวิโรจน์กุล
19. เด็กชายวิชชากร   นายหมาย
20. เด็กชายศิริศักดิ์  แซ่หลี่
21. เด็กหญิงศุภศิริ   เฉิน
22. เด็กชายสราวุฒ   คำชมภู
23. เด็กหญิงสาธิกา   ลุงสาม
24. เด็กชายหมิงซัง   แซ่หวู่
25. เด็กหญิงหลู่   นายโยง
26. เด็กชายอะจ่อ   ลุงจอง
27. เด็กหญิงอาซือมะ   กูผะ
28. เด็กชายอาตา   จันจา
29. เด็กชายอาหมิ่ง   แซ่เจ้า
30. เด็กหญิงอาหมี่   อย่าจา
31. เด็กชายอาแจ๋   แซ่ต้วน
32. เด็กหญิงอุ่น   จิ่งต่า
33. เด็กหญิงเบญจมาศ   โนรี
34. เด็กชายเหลือน   ลุงมู
35. เด็กหญิงเอพอง  หลอยทุน
36. เด็กหญิงเอมิกา   มิตรสามารถ
37. นายแดง   ลุงองค์
 
1. นายสุพินันท์   กันทะวงค์
2. นางมณทิรา   จันทร์ตา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุณะจันทร์
2. เด็กชายชนกชนม์  ทิพยะมณฑล
3. เด็กชายชาญกิจ  ใจคำ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชมภูรัตน์
5. เด็กหญิงปวริศา  สิทธิ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีดวง
7. เด็กหญิงพิชญา  ขันตี๋
8. เด็กชายเมธาวัฒน์  ปัญญาคง
9. เด็กชายเมธาวิทย์  ปัญญาคง
10. เด็กชายเอกพันธ์  สุตาลู
 
1. นายอนุชา  ยาประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญทวี
3. นางปรียาภรณ์ภัทร์  สัพไพร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
3. เด็กชายพิเชษ  กินยอน
4. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
5. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
6. เด็กชายสราวุธ  อิวแดง
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
8. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
3. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
4. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
6. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
7. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
8. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
3. เด็กหญิงพักตร์ผจง  ผัดเจริญ
4. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
5. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
7. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
8. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงจา  นายเมิง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  อิทธิสิริสิน
4. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จะอื่อบวย
6. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
8. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
9. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
10. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
5. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
6. เด็กหญิงพักตร์ผจง  ผัดเจริญ
7. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
8. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
9. เด็กหญิงแดง  อิ่งต๊ะ
10. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กชายกระวี  มะลิแดง
3. เด็กหญิงจา  นายเมิง
4. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
6. เด็กหญิงธนัชพร  อินทะรัตน์
7. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  จะอื่อบวย
9. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
10. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
11. เด็กชายสุมิตร  นามดี
12. เด็กชายสุรเดช  ลุงทา
13. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
14. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
15. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
16. เด็กหญิงอารียา  ราพิงค์
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงคำหล้า  ลุงหย่า
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
4. เด็กชายธนกฤต  สมบุญ
5. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
7. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
8. เด็กชายปฏิภาณ  มะลิคำ
9. เด็กหญิงพักตร์ผจง  ผัดเจริญ
10. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
11. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
12. เด็กชายสราวุธ  อิวแดง
13. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
14. เด็กหญิงอุบลฉาย  ลายใส
15. เด็กหญิงแดง  อิ่งต๊ะ
16. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายพลวัฒน์  สมบูรณ์
2. นายยรรยง  ลุงมั่น
3. นายวัลลภ  อินต๊ะ
4. เด็กชายวีรวุฒิ  เตจา
5. เด็กชายศิรวิทย์  เหล็กโต้
 
1. นายชัยพร  ปันดอนตอง
2. นายอรรถพล  บุญกลิ่น
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงออง เจีย ฮุย   เติมศิริ
 
1. นางสาวพรนภา  ลือตาล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายชัยชนะ  บึทู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   หว่าหลิ่งต๊ะ
 
1. นางสาวพิณณภัทร   ตันนิล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงศตพร  อินถอด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ต้นนาค
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำแก้ว
 
1. นายประดิฐพงษ์  อภิรัชติกุล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  เซียมราย
 
1. นายบุญทำ  แผ่นชัยภูมิ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงคำกู่  ลุงติ
 
1. นางสรวีย์  คชลัย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงสุนันทา  วินาภา
 
1. นายพจนศักดิ์  กันตีมูล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปานพุ่ม
 
1. นางสาวพัชรี  เตจารังษี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายทุนเหน่  โหม๋หล่ง
 
1. นางสาวปภวรินทร์  ปภิณวิชยพลกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงจิตติมา  สันคำ
2. เด็กหญิงชณิลชลา   ยารังษี
3. เด็กหญิงทิพย์นารี  ฟองเลา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทิมเพ็ชร
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิทูร
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  วรรณชัย
2. นางณัชกมล  นพคุณ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงรวิภรณ์  แซ่โห่
 
1. นางสาวXiao han  Zhou
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพะวา  ปรีชาเดชสุข
 
1. นางกมเรศ  จันทร์แก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงศรีนวล   จองดี
 
1. นายกิตติ   ศิริจันทร์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงคำแดง   ก่าวิ
2. เด็กหญิงอารียา   ส่างเงิน
 
1. นางสาวพยุดา   ชื่นประภากร
2. นางสาวอัจฉรา  กันทาท้าว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่ก่อ
2. เด็กหญิงโศภิษชา  จันทร์ต๊ะนิด
 
1. นางนัทธยา  เดชะ
2. นางสาวพัชรี  เตจารังษี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1. เด็กชายจะเต๊ะ  ลาหู่
2. เด็กหญิงจิราภา  สินหมี่
3. เด็กหญิงดารี่  ลาหู่
4. เด็กหญิงปิยนุช  แสนจัน
5. เด็กชายยาใจ  ลาหู่
6. เด็กชายแสง  ยอดคำ
 
1. นายอิ่นแก้ว  ดวงดี
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  แตงทอง
3. นางสาวรุ่งอรุณ  หน่อแก้ว
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 1. เด็กชายกร  ทองศรี
2. เด็กชายธนากร  นายยะ
3. เด็กชายปาน  แสนสุข
4. เด็กชายยี่  นายแสง
5. เด็กชายยี่  นายอ่อง
6. เด็กชายออย  จันทร
 
1. นางสุภาภรณ์  อินหวัน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายนพดล  ลุงทุน
2. เด็กชายปิยะ  จะฟะ
3. เด็กชายวรพล  ฐานที่
4. เด็กชายสิทธิพล  อาภัย
5. เด็กชายสุพัด  เตชะ
6. เด็กชายอภิชาติ  -
7. เด็กชายอมรเทพ  งามพร้อม
8. เด็กชายอ่อง  ลุงต๊ะ
 
1. นายกิติพงษ์  อุดทัย
2. นางอำพร  ยาวิลาศ
3. นางสาวสนทยา  บาลเย็น
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กหญิงขวัญพร  แซ่จาง
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  ดำรงค์ศักดิ์
3. เด็กหญิงปราณี  แซ่ฟาง
4. เด็กหญิงพรพิมล  ซาวจ้อย
5. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่ลี้
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แซ่เตา
7. เด็กหญิงศศิวิมล  อินต๊ะวงศ์
8. เด็กหญิงศิรดา  ศรีวิชัยมา
9. เด็กหญิงอัมพร  แซ่ย่าง
 
1. นางแพรวนภา  จงหาญ
2. นางสาวสร้อยนรินทร์  คุมคำ
3. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ขันด้วง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงณัชชา  สุขกิจ
2. เด็กหญิงธนัทพร  เรือนมอย
3. เด็กชายธีรศักดิ์  มีเสรี
4. เด็กหญิงนวลคำ  ลุงส่วย
5. เด็กชายพชร  รักเสมอ
6. เด็กชายวีรัช  คำมา
7. เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งเรื่องศรี
8. เด็กชายเป็ง  สายฝน
9. เด็กหญิงแสงวรรณ์  ประลิค
10. เด็กหญิงแอน  สายฝน
 
1. นายบุญทอง  คำปัญญา
2. นายพงศ์พันธ์  เขียวตา
3. นางสาวกรรจนา  สุวรรณสังข์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงทิราพร  ลุงจิกต๊ะ
2. เด็กหญิงส่วยห่าน  ลุงยะ
3. เด็กหญิงหมวย  ยามะ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจันทร์เดือน  นายจิ่ง
2. เด็กชายนุ  ลุงออจิ่งนะ
3. เด็กชายแสงห่าน  ลุงยะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงลีลาวดี  นันตา
2. เด็กหญิงวีรยา  ลุงทุน
3. เด็กหญิงอรอุมา  ตุ้มจันทร์
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงภาวิณี  คำเมือง
2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายโยธา  ดาจันทร์
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางนรินทร์ทร  ชิตมินทร์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายตอง  วงค์คำ
2. เด็กชายเค่อ  ลุงมา
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
2. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงนทีรัตน์   สยามกุล
2. เด็กชายรพีพัฒน์   สยามกุล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
2. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายนพกุล  ทองจันทร์
2. เด็กชายไพศาล  ปัญญา
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
2. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  คำมา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แซ่ผ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์  จอมเจ้าวัว
2. นางสาวปนัดดา  อุตะมะแก้ว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  ตรงซอน
2. เด็กหญิงศุภางค์  บรรลุ
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงกุลวดี   จอมวรรรณ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. นายตอง  วงค์คำ
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายทักษิณ  ลุงยะ
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงธัญรดี  ยาเทา
2. เด็กหญิงสุจินดา  เบียผะ
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายผิ้ด  ลุงซอ
2. เด็กชายหลาว  ลุงแสง
 
1. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
2. นางสาวมลฤดี  ง่วนหอม
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงรัตนกร  ชุมภู
2. นางสาวหมั้น  นายแสง
3. เด็กชายโสภา  อาตง
 
1. นายอนุกุล  วงค์ปาลีย์
2. นางสาวฐิติพร  จินมานะสุข
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลุงโพง
2. เด็กหญิงศรีดา  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวทิพากร  ปิ่นใหญ่
2. นางสาวสุภาพร  ศุภชัยทิวารัตน์
 
149 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายกฤษณะ  สุวรรณวงค์
2. เด็กชายกิตติกร  ศรีชัย
 
1. นายทวีศักดิ์  ธิมา
2. นายโยบ  เทพดวงแก้ว
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายชินดนัย  บุญเรือง
2. เด็กชายธนวุฒิ  นามมล
 
1. นางสาวพิจิตรา  เหมะธุรินทร์
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงปัทมา  ลุงซู่
2. เด็กชายอ่องเครือ  ลุงลือ
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปินไต
2. เด็กชายนพรัตน์  ปินไต
 
1. นายรัตพล  บุญชู
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกัญญวีร์  จันทิมา
2. เด็กหญิงณิชา  จันทร์ตา
 
1. นายรัตพล  บุญชู
 
154 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดอนวิเศษ
2. เด็กหญิงวริศรา  ฟองมะลิ
 
1. นางศรัญญา  วงษ์มาพันธ์
2. นายฉัตรชัย  จันทร์หอม
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่หล่อ
2. เด็กหญิงเอฮุ่ย  แซ่ย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
2. นายสยาม  ปิมปา
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงพวงพลอย  นายหน้า
2. เด็กหญิงสิริมาตา  เหล็กใหญ่
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนหลวง
2. เด็กชายรัชชานนท์  อมรศิริสิงขร
3. เด็กชายอ่องจิ่ง  ลุงผล
 
1. นางภาวนา  โนนทนวงศ์
2. นางสาวกรณิกา  อิ่นแก้ว
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีริวิจิตชัย
2. เด็กชายประสงค์  เลี้ยงบำรุง
3. เด็กชายสรธัญ  สุทธิเลิศชัยพร
 
1. นางสุกัลยา  งานหมั่น
2. นายณัฐพงศ์  วงศ์ภูดินันท์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายจายสี่  ลุงดี
2. เด็กชายทุน  งามดี
3. เด็กชายปั่นจิ๊กต๊ะ  ลุงจ่าหลิ่ง
 
1. นายสุทธิพงษ์  ก้อนแก้ว
2. นางเยาวลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามน 1. เด็กชายธนาวุฒิ  นุเชอร์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ตาสุภา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เกะเงะ
 
1. นายวิษณุวัฒน์  สอนแก้ว
2. นายประเทือง  จันทร์แก้ว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายกิจจา  จะนู
2. เด็กชายคมคาย  ลุงสุ
3. เด็กชายสุภกร  ลุงยี
 
1. นางสุรีย์  ทรายคำ
2. นางศศิธร  ศรีอิ่นแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงหย่ง  ลุงติ๊
2. เด็กชายเสกสรร  ลุงมู
3. เด็กหญิงแดง  ลุงจางติ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงคำแดง  หยั่นนะ
2. เด็กหญิงจ่ำเปา  ลุงต๋า
3. เด็กหญิงจ๋าม  ลุงยุ้น
4. เด็กหญิงณิชา  จะโบ
5. เด็กหญิงยอด  ลุงวิ
6. เด็กหญิงยุพา  แสงศรี
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวทิพวรรณ  จันยา
3. นางนิภา  วงศ์ใหม่
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองปนะ
2. เด็กหญิงนาจูนิ  จะโบ
3. เด็กหญิงนาแส  จะลอ
4. เด็กหญิงลักคณา  แซ่ห่วง
5. เด็กหญิงอรทัย  ปู่เมือง
6. เด็กหญิง่ฉวีวรรณ  ลุงกอหริ่ง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวอาทิตยา  วงศ์ศา
3. นางฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เลาหมี่
2. เด็กหญิงณิชากร  หลักแต่ง
3. เด็กหญิงหนู  ลุงมู
 
1. นายธนวินท์  มูลทากรม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายสมคิด  ทำยอด
2. เด็กชายสมชาย   หมั่นเฮิง
3. เด็กชายอาบัน  มหาชัย
 
1. นายสุนทร  เกษเกษี
2. นายอาคม   เดชคุณมาก
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงพร  วังแสง
2. เด็กชายสาม  คันธแสนยศ
3. เด็กหญิงอัมพร  ตรงซอน
 
1. นางสาวสุกันยา  ศรีคำชุม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงรัชดาพร  โสมอินทร์
2. เด็กชายวีระพล  ส่างวิ
3. เด็กหญิงหนุ่ม  วรรณดี
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ลุงต่า
2. เด็กหญิงส่วยอิง  ลุงปาน
3. เด็กหญิงแสงพอง  ลุงยอน
 
1. นางเสาวนีย์  พงศ์ประเสริฐสิน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ชมติยะ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงตันหยง  ลุงทูล
2. เด็กหญิงทวยคำ  ลุงติ
3. เด็กหญิงสิดาพร  ทองสี
 
1. นางสาวอุทิศพร  สามล้าน
2. นางเอื้องพร  คำอ้าย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 1. เด็กหญิงนาเดีย  ขิลละ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงอัมพวรรณ์  อินถา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เวชโกศล
2. นายพิเชษฐ์  สุวรรณ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายนิติกร  กาหลง
2. เด็กหญิงพิชนิภา  ชัยผ่าน
3. เด็กหญิงศสิกร  ใจขุน
 
1. นางณิชชารีย์  พูลพัฒนสุวรรณ
2. นายนราธิป  โทบุราณ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. เด็กหญิงณัชชา  หน่อเมือง
2. เด็กหญิงพิมลนาฎ  โปคำจั่ว
3. เด็กหญิงอรณิชา  ปออี๋
 
1. นางศิรินันท์   คำวงศ์ปิน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิพอ
2. เด็กหญิงวรรณภร  โตริ
3. เด็กหญิงสิธาสินีย์  ใจเทอะเลอะ
 
1. นายสุวิจักขณ์  ชมเชย
2. นางสาวกันต์ฤทัย  จองปุ๊ก
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสิงห์
2. เด็กชายหลู่  ลุงอ่อง
3. เด็กชายแสงทิพย์  คำดี
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. นายนนทวัฒน์  ศิริสิงห์
2. นายเฉลิมพล  อินระน๊ะ
3. นางสาวแป้ง  ลุงต๊ะ
 
1. นางลักษณาวรรณ  สุวรรณวิศลกิจ
2. นายประสิทธิ์  สุวรรณวิศลกิจ
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  หนองภักดี
 
1. นางกัญญาวีร์  ทองคำ
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายปิยะ   ลุงวงศ์
2. เด็กชายภาณุมาศ  แซ่ห่อ
3. เด็กชายสมชาย  เยเบียงกู่
 
1. นางสาวนวพรรณ  เทียมรอด
2. นางมัทนี  บุญใส
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงกันตยา  กอหลิ่ง
2. เด็กหญิงดวงดาว  นายกุ้ง
3. เด็กหญิงแกงหอม  อ่องคำ
 
1. นางพรศรี  ผุยเจริญ
2. นางสาวเจนจุฬา  เงาใส
 
180 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงนกน้อย  ลุงทุน
 
1. นางศศิภา  ใจคำปัน
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พรธนกุลชัย
 
1. นางสาวอัจฉรา  กาศโอสถ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  เลาสี
 
1. นางสาวอำไพ  จิตรประสงค์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลาลี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงอภิสมัย  สุวรรณพงษ์
 
1. นางสมศรี  บัวผัน
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กมลประภา
 
1. นางยาใจ  ธรรมลังกา
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายสมบัติ  ขจิตเพชรจรัส
 
1. นางกิ่งดาว  ปัญญา
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เคียงลืน
 
1. นางสาวจาฬิธิพัณธุ์  อินต๊ะแก้ว
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายมโนชา  แซ่จาง
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงรอด  ลุงตอ
 
1. นางลัดดา  บุญศิลปไทย
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรังสิมา  กุยซื่อ
2. เด็กชายหล่อโป  ยีแปว
3. เด็กชายอำพล  มาเย้อ
 
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
2. เด็กหญิงบัวคำ  ส่างเล็ก
3. เด็กหญิงอู  ลุงคำแหลง
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายภานุพงค์  ภิวงค์
2. เด็กชายไพศาล  ปัญญา
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
2. นางสาวสายพิน  เดชปัญญา
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่หม่า
2. เด็กหญิงกัลยา  แลเซอ
 
1. นางกฤษณา  จรรยานะ
2. นางสุปราณี  สุทธะ
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายหนุ่มเมือง  จอร์เจีย
2. เด็กหญิงแก่น  นั่นตา
 
1. นางสาวมัทนา  อุ่นต้ะ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ปัญญาธร
2. เด็กชายปฏิภาณ  ยาสมุทร์
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
2. นางสาวสายพิน  เดชปัญญา
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชัยมงคล
 
1. นางฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชาย่จันทร์  มานะ
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงนาคา  จะแต๋
2. เด็กหญิงนามี  แสนหลวง
3. เด็กหญิงพิยดา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ปอกี
5. เด็กหญิงสุพรรณี   ลาซอ
 
1. นางสาววิจิตร  เกิดเกียรติก้อง
2. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
3. นางสาวสุภาพร  อุปสุขิน
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายณัฐนนท์   ลุงวิ
 
1. นายอนุสรณ์  ไชยยอง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายชนายุทธ  ขันทะกิจ
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายตี๋เล็ก  ลุงต๋า
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายชญานนท์  ลุงมูหลิ่ง
 
1. นางสาวพรรณี  จันณรงค์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 1. เด็กหญิงนุก  ปังน้อย
 
1. นางกนกกาญจน์  ตาวิโรจน์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงสุภาพร  อินปัญญา
 
1. นางสาวกัญญาสิทธิ์  กันทะศักดิ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงมน  รูปาง
 
1. นางทิพากร  จันทร์ธีระโรจน์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกานต์มณี   คำอ้าย
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์หอม
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงฐิติชยา  แซ่หว่อ
2. เด็กหญิงมัธทิกา  เซียมลาย
3. เด็กชายลือเดช  จองมล
 
1. นางวชิรา  ประพุทธ์พิทยา
2. นางสาวปาณิสรา  จันศร
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงปุ้น  ลุงจ่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงเข็ม  ลุงจะหลิ่ง
3. เด็กหญิงเซ  ลุงจะหลิ่ง
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวอรสา  มาธวรรย์กุล
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เลาหมี่
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงภัครภรณ์  เลาหาง
 
1. นางรวีพร  ครุ่ยทอง
2. นางเพ็ญศรี  ขันคำ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงวาสนา  เลาลือ
3. เด็กชายอัครเดช  แซ่ลี
 
1. นางกิ่งดาว  ปัญญา
2. นางสาวอรัญญา  แซกอ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณราม
2. เด็กชายสวิส  มาเยอะ
3. เด็กชายสาหลู่  ลุงคำ
 
1. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
2. นางสุปราณี  สุทธะ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายณัฐพล  ลุงทุน
2. เด็กชายมิ้น  ลุงติ๊
3. เด็กชายอ่อง  อ่องคำ
 
1. นางสาววรารัตน์  แพงเพ็ง
2. นางสาวกาญจนา  ทนุบำรุง
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กชายชาคริต  เลาฉ่วง
2. เด็กชายธยากร  เลาหมู่
3. เด็กชายวิทวัส  หลี่จา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มะโนวงษ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายสมชาย  วิบูลนิติพัฒนา
2. เด็กชายหล่อซอ  อาซอกู่
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กชายสุชาติ  จายเท
2. เด็กชายเจริญ  เลาลี
 
1. นายวรกันต์  ศรีวิชัย
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายมณฑล  บุญทา
2. เด็กชายสุรพงศ์  จะตอ
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นางกฤษณา  จรรยานะ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายณัฐพล  วิทูล
2. เด็กหญิงอรทัย  ลุงตา
3. เด็กหญิงเมี๊ยะอุสะ  ลุงมล
 
1. นายทรงธรรม  เสรีรัตน์
2. นางสุพรรษา   เสรีรัตน์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายกันต์กฤต  กันไทย
2. เด็กชายคำอ่อง  นายเล็ก
3. เด็กชายธีรเดช  ลายใส
 
1. นายทรงธรรม  เสรีรัตน์
2. นางสุพรรษา  เสรีรัตน์