หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2557   5 ก.ย. 2557   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/2 4 ก.ย. 2557 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/3 4 ก.ย. 2557 09.00 น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/2 5 ก.ย. 2557 09.00 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/4 4 ก.ย. 2557 09.00น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/5 4 ก.ย. 2557 09.00 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/3 5 ก.ย. 2557 09.00 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/6 4 ก.ย. 2557 09.00น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.1/2 4 ก.ย. 2557 09.00 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/4 5 ก.ย. 2557 09.00น.
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ห้องศูนย์เพียร์ 5 ก.ย. 2557 09.00 น.
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ม.1/3 4 ก.ย. 2557 09.00น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/5 5 ก.ย. 2557 09.00น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/3 4 ก.ย. 2557 09.00น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/5 4 ก.ย. 2557 09.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/3 5 ก.ย. 2557 09.00น.
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/2 4 ก.ย. 2557 09.00น.
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/6 4 ก.ย. 2557 09.00น.
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/2 5 ก.ย. 2557 09.00น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/5 4 ก.ย. 2557 09.00น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ป.6/5 5 ก.ย. 2557 09.00น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/2 4 ก.ย. 2557 09.00น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬรัตน์ ห้อง ป.5/4 4 ก.ย. 2557 09.00น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/2 5 ก.ย. 2557 09.00น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/3 และ ป.6/4 4 ก.ย. 2557 09.00น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/3 และ ป.6/4 5 ก.ย. 2557 09.00น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 4 ก.ย. 2557 09.00น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) ห้อง 5 ก.ย. 2557 09.00น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 4 ก.ย. 2557 09.00น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 5 ก.ย. 2557 09.00น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 4 ก.ย. 2557 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 5 ก.ย. 2557 09.00น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี (บริเวณรอบ ๆ) 4 ก.ย. 2557 09.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี (บริเวณรอบ ๆ) 5 ก.ย. 2557 09.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 4 ก.ย. 2557 09.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 4 ก.ย. 2557 09.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 4 ก.ย. 2557 09.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 5 ก.ย. 2557 09.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง แสนแคง 4 ก.ย. 2557 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง แสนแคง 4 ก.ย. 2557 13.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง แสนแคง 5 ก.ย. 2557 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 4 ก.ย. 2557 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 4 ก.ย. 2557 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 5 ก.ย. 2557 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 4 ก.ย. 2557 09.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 5 ก.ย. 2557 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารพลศึกษา 4 ก.ย. 2557 09.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารพลศึกษา 4 ก.ย. 2557 13.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สนามบาสเกตบอล(อาคารพลศึกษา) 5 ก.ย. 2557 09.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องภูมิปัญญา 4 ก.ย. 2557 09.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องภูมิปัญญา 4 ก.ย. 2557 13.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องภูมิปัญญา 5 ก.ย. 2557 09.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ศาลาจริยธรรม 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
-
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.1/1 4 ก.ย. 2557 09.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.1/1 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.1/2 4 ก.ย. 2557 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/1 4 ก.ย. 2557 09.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.1/2 5 ก.ย. 2557 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.2/2 4 ก.ย. 2557 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.2/1 4 ก.ย. 2557 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.2/2 5 ก.ย. 2557 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.2/1 5 ก.ย. 2557 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/1 5 ก.ย. 2557 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/3 4 ก.ย. 2557 09.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/2 4 ก.ย. 2557 09.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/3 5 ก.ย. 2557 09.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/2 5 ก.ย. 2557 09.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานคณิตศาสตร์ 4 ก.ย. 2557 09.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานหน้าห้องพยาบาล 4 ก.ย. 2557 09.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานคณิตศาสตร์ 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง นาฏศิลป์ 4 ก.ย. 2557 09.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ห้อง นาฏศิลป์ 4 ก.ย. 2557 10.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง นาฏศิลป์ 4 ก.ย. 2557 11.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้อง นาฏศิลป์ 4 ก.ย. 2557 13.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหารใหญ่ 5 ก.ย. 2557 09.00
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหารใหญ่ 5 ก.ย. 2557 ต่อจากลุกทุ่งชาย ม.1-3
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงอาหารใหญ่ 4 ก.ย. 2557 09.00
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงอาหารใหญ่ 4 ก.ย. 2557 ต่อจากลูกทุ่งชาย ป.1-6
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ลานสัก 4 ก.ย. 2557 09.00
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ลานสัก 4 ก.ย. 2557 ต่อจากลูกกรุงชาย
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ลานสัก 5 ก.ย. 2557 09.00
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานสัก 5 ก.ย. 2557 ต่อจากลูกกรุงชาย
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ลานสัก 4 ก.ย. 2557 13.00
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 ลานสัก 4 ก.ย. 2557 ต่อจากสากลชาย
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ลานสัก 5 ก.ย. 2557 13.00
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานสัก 5 ก.ย. 2557 ต่อจากสากลชาย
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 11.00
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 ต่อจากเพลงราชนิพนธ์ชาย
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 11.00
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 ต่อจากเพลงราชนิพนธ์ชาย
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.30
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.30
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 10.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 10.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.1/1 4 ก.ย. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.2/1 4 ก.ย. 2557 09.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.1/1 5 ก.ย. 2557 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.3/1 4 ก.ย. 2557 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.4/1 4 ก.ย. 2557 09.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.2/1 5 ก.ย. 2557 09.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.5/1 4 ก.ย. 2557 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.3/1 5 ก.ย. 2557 09.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.6/1 4 ก.ย. 2557 09.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.4/1 5 ก.ย. 2557 09.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง อาเซียน 5 ก.ย. 2557 09.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.5/1 5 ก.ย. 2557 09.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.2/1 4 ก.ย. 2557 13.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.6/1 5 ก.ย. 2557 09.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.6/1 4 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามบาสเกตบอล 4 ก.ย. 2557 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามด้านหลัง 4 ก.ย. 2557 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ไม่มีผู่้แข่งขัน
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/4 4 ก.ย. 2557 09.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/4 5 ก.ย. 2557 09.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ไม่มีผู่้แข่งขัน
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
-

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอม 1-3 4 ก.ย. 2557 09.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง วิทย์มัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 13.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 4 ก.ย. 2557 09.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอม 3-4 4 ก.ย. 2557 09.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอม 3-4 5 ก.ย. 2557 09.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 4 ก.ย. 2557 09.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงอาหาร (ส่วนด้านหลัง) 5 ก.ย. 2557 09.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงอาหาร (ส่วนด้านหลัง) 4 ก.ย. 2557 09.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงอาหาร (ส่วนด้านหลัง) 4 ก.ย. 2557
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงอาหาร (ส่วนด้านหลัง)
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงอาหาร (ส่วนด้านหลัง) 4 ก.ย. 2557 09.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานหน้าอาคารอนุบาล 4 ก.ย. 2557 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง อนุบาล1 4 ก.ย. 2557 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง อนุบาล2 4 ก.ย. 2557 09.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง อนุบาล2 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/5 5 ก.ย. 2557 09.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
4 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
6 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
7 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
8 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ห้อง ป.1/6 5 ก.ย. 2557 09.00
10 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/5 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
-
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/4 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
-
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุกาญจ์ ห้อง ป.2/5 5 ก.ย. 2557 09.00
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/5 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
-
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 หอประชุม100 ปี 5 ก.ย. 2557
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
-
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้อง คอมประถม ( ป.1- ป.3) 5 ก.ย. 2557 09.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้อง คอมประถม ( ป.1- ป.3) 5 ก.ย. 2557 09.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้อง หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]