หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2557   5 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/2 4 ก.ย. 2557 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/3 4 ก.ย. 2557 09.00 น.
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/4 4 ก.ย. 2557 09.00น.
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/5 4 ก.ย. 2557 09.00 น.
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/6 4 ก.ย. 2557 09.00น.
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.1/2 4 ก.ย. 2557 09.00 น.
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ม.1/3 4 ก.ย. 2557 09.00น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/3 4 ก.ย. 2557 09.00น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/5 4 ก.ย. 2557 09.00 น.
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/2 4 ก.ย. 2557 09.00น.
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/6 4 ก.ย. 2557 09.00น.
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/5 4 ก.ย. 2557 09.00น.
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/2 4 ก.ย. 2557 09.00น.
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬรัตน์ ห้อง ป.5/4 4 ก.ย. 2557 09.00น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/3 และ ป.6/4 4 ก.ย. 2557 09.00น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 4 ก.ย. 2557 09.00น.
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 4 ก.ย. 2557 09.00น.
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 4 ก.ย. 2557 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี (บริเวณรอบ ๆ) 4 ก.ย. 2557 09.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 4 ก.ย. 2557 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 4 ก.ย. 2557 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง แสนแคง 4 ก.ย. 2557 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง แสนแคง 4 ก.ย. 2557 13.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 4 ก.ย. 2557 09.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 4 ก.ย. 2557 09.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 4 ก.ย. 2557 09.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารพลศึกษา 4 ก.ย. 2557 09.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารพลศึกษา 4 ก.ย. 2557 13.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องภูมิปัญญา 4 ก.ย. 2557 09.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องภูมิปัญญา 4 ก.ย. 2557 13.00
10 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ศาลาจริยธรรม 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.1/1 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.1/2 4 ก.ย. 2557 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/1 4 ก.ย. 2557 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.2/2 4 ก.ย. 2557 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.2/1 4 ก.ย. 2557 09.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/3 4 ก.ย. 2557 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/2 4 ก.ย. 2557 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานคณิตศาสตร์ 4 ก.ย. 2557 09.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานหน้าห้องพยาบาล 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง นาฏศิลป์ 4 ก.ย. 2557 09.00
2 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ห้อง นาฏศิลป์ 4 ก.ย. 2557 10.00
3 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง นาฏศิลป์ 4 ก.ย. 2557 11.00
4 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้อง นาฏศิลป์ 4 ก.ย. 2557 13.00
5 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงอาหารใหญ่ 4 ก.ย. 2557 09.00
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงอาหารใหญ่ 4 ก.ย. 2557 ต่อจากลูกทุ่งชาย ป.1-6
7 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ลานสัก 4 ก.ย. 2557 09.00
8 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ลานสัก 4 ก.ย. 2557 ต่อจากลูกกรุงชาย
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ลานสัก 4 ก.ย. 2557 13.00
10 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 ลานสัก 4 ก.ย. 2557 ต่อจากสากลชาย
11 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 11.00
12 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 ต่อจากเพลงราชนิพนธ์ชาย

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.30
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.30
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.1/1 4 ก.ย. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.2/1 4 ก.ย. 2557 09.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.3/1 4 ก.ย. 2557 09.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.4/1 4 ก.ย. 2557 09.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.5/1 4 ก.ย. 2557 09.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.6/1 4 ก.ย. 2557 09.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.2/1 4 ก.ย. 2557 13.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.6/1 4 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามบาสเกตบอล 4 ก.ย. 2557 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามด้านหลัง 4 ก.ย. 2557 09.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/4 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอม 1-3 4 ก.ย. 2557 09.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 4 ก.ย. 2557 09.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอม 3-4 4 ก.ย. 2557 09.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 4 ก.ย. 2557 09.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงอาหาร (ส่วนด้านหลัง) 4 ก.ย. 2557 09.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงอาหาร (ส่วนด้านหลัง) 4 ก.ย. 2557
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงอาหาร (ส่วนด้านหลัง) 4 ก.ย. 2557 09.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานหน้าอาคารอนุบาล 4 ก.ย. 2557 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง อนุบาล1 4 ก.ย. 2557 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง อนุบาล2 4 ก.ย. 2557 09.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง อนุบาล2 4 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]