หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2557   5 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/2 5 ก.ย. 2557 09.00 น.
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/3 5 ก.ย. 2557 09.00 น.
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/4 5 ก.ย. 2557 09.00น.
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ห้องศูนย์เพียร์ 5 ก.ย. 2557 09.00 น.
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/5 5 ก.ย. 2557 09.00น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/3 5 ก.ย. 2557 09.00น.
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/2 5 ก.ย. 2557 09.00น.
3 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ป.6/5 5 ก.ย. 2557 09.00น.
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/2 5 ก.ย. 2557 09.00น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/3 และ ป.6/4 5 ก.ย. 2557 09.00น.
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) ห้อง 5 ก.ย. 2557 09.00น.
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 5 ก.ย. 2557 09.00น.
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 (หลังอาคารเวฬุกาญจน์) 5 ก.ย. 2557 09.00น.
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี (บริเวณรอบ ๆ) 5 ก.ย. 2557 09.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 5 ก.ย. 2557 09.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง แสนแคง 5 ก.ย. 2557 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 5 ก.ย. 2557 09.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 5 ก.ย. 2557 09.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สนามบาสเกตบอล(อาคารพลศึกษา) 5 ก.ย. 2557 09.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องภูมิปัญญา 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.1/1 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.1/2 5 ก.ย. 2557 09.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.2/2 5 ก.ย. 2557 09.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.2/1 5 ก.ย. 2557 09.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/1 5 ก.ย. 2557 09.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/3 5 ก.ย. 2557 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ม.3/2 5 ก.ย. 2557 09.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานคณิตศาสตร์ 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหารใหญ่ 5 ก.ย. 2557 09.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหารใหญ่ 5 ก.ย. 2557 ต่อจากลุกทุ่งชาย ม.1-3
3 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ลานสัก 5 ก.ย. 2557 09.00
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานสัก 5 ก.ย. 2557 ต่อจากลูกกรุงชาย
5 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ลานสัก 5 ก.ย. 2557 13.00
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานสัก 5 ก.ย. 2557 ต่อจากสากลชาย
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 11.00
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 ต่อจากเพลงราชนิพนธ์ชาย

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.1/1 5 ก.ย. 2557 09.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.2/1 5 ก.ย. 2557 09.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.3/1 5 ก.ย. 2557 09.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.4/1 5 ก.ย. 2557 09.00
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง อาเซียน 5 ก.ย. 2557 09.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.5/1 5 ก.ย. 2557 09.00
7 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ป.6/1 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/4 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง วิทย์มัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 13.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอม 3-4 5 ก.ย. 2557 09.00
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงอาหาร (ส่วนด้านหลัง) 5 ก.ย. 2557 09.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/5 5 ก.ย. 2557 09.00
2 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ห้อง ป.1/6 5 ก.ย. 2557 09.00
3 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/5 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/4 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุกาญจ์ ห้อง ป.2/5 5 ก.ย. 2557 09.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/5 5 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/3 5 ก.ย. 2557 09.00
7 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 หอประชุม100 ปี 5 ก.ย. 2557
8 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00
2 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้อง คอมประถม ( ป.1- ป.3) 5 ก.ย. 2557 09.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้อง คอมประถม ( ป.1- ป.3) 5 ก.ย. 2557 09.00
4 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้อง หอประชุม 100 ปี 5 ก.ย. 2557 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]