หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางงามนิตย์ พรหมวรรณโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสุพร ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
4. นางสุมาลี กาวีโรงเรียนวัดคีรีเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางบัวผัน หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่นโรงเรียนบ้านไร่่กรรมการ
3. นางธนพร ธนสีลังกูรโรงเรียนวัดประชาเกษมกรรมการ
4. นางจิราลักษณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางป้ทมารัชต์ ขัติพันธุ์โรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ไชยเทพโรงเรียนวัดเฬุวันกรรมการ
3. นางสุภาพร ละอูมโรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ ชัยบุรีโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพัชรบูลย์ ตันติยากรโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร อุปวรรณโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
3. นางกาญจนา มหาวรรณโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางพรพิศ หาญใจโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยากรรมการ
5. นางสายหยุด สมบูรณ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย ลือชาโรงเรียนบ้านแสนตอประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ยะจาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายหรรษรักษ์ ปัญใจแก้วโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายเสงี่ยม ใหม่จันทร์โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ คำปาโรงเรียนวัดดอนชื่นกรรมการ
3. นางพรรณี วงค์ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอำพร ขอดแก้วโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ สีตระกูลโรงเรียนวัดสองแควกรรมการ
3. นางอนงค์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี กันทาปันโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรพัฒน์ เรือนมาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ ณะใจโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการ
4. นางศุภวรรณ ไชยวงค์โรงเรียนวัดท่ากานกรรมการ
5. นางศศิวิมล แสนอนันต์โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน แก้วอินไชยโรงเรียนวัดท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางอุษา มูลใจโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางสาวพวงชมพู เฮ็งประเสริฐโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
4. นายเสรี เรือนเมาโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
5. นายพิศิษฐ์ เสวิกาโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ช่วยค้ำชูโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล กันเรืองโรงเรียนสโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายพัฒนา อมาตยกุลโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นางสุพรรณี บุญทวีโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางธนธรณ์ ชงโคสันติสุขโรงเรียนวัดตำหนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางวรรณา แสงอรุณโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน แก้วสุวรรณโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
3. นางชไมพร วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ คำมูลโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัลย์ สุจาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐวี บัวไพจิตรโรงเรียนวัดตำหนักกรรมการ
3. นางนันท์นภัส เสาสุรินทร์โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ จอมปัญญาเลิศโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
5. นางพัชรี สัญญาลักษณ์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ อินทร์เสาร์โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณะทร)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ใจเดชโรงเรียนเวียงเศษฐีวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชนี มณีโกศลโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร อัจจนานนท์โรงเรียนวัดดงป่างิ้วกรรมการ
3. นางสาววิริยะ ธนะวงค์โรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ อินปั๋นโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ กุออโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอัญชนา สืบสกุลโรงเรียนวัดศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายนิยม ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเส้ียว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ มณีเมืองโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ วันเอกโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางลัดดา มิตกิติโรงเรียนบ้านแม่ขานประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณี เป็งธินาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
3. นางพิกุลทอง ภู่่รัตน์โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ตุ่นวันโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุุง)ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ วีระโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
3. นายสุริยา เกิดคำโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกัญญาธิดา กัญญานุวงค์โรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ยารังฝั้นโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายเทืดศักดิ์ ยะยองโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพัชริดา คนตรงโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญนิดา บรรดิษฐ์ภัคดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางสาวพรทิวา เมืองลือโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเกรียงไกร สมการณ์โรงเรียนวัดพญาชมภูประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา วรรณชัยโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางทับทิม ศรีสอนใจโรงเรียนบ้านวังศรีกรรมการ
4. นางพิชญาภา พิไรแสงจันทร์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นางอิศราภรณ์ ทิพย์วงศ์โรงเรียนวัดขุนคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ประสาธน์สุวรรณ์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ใจวังโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี โชติกิตติโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ สมานพรโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกีโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอินทร์แสง เขียวพันธ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ยศชัยศรีโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางสุพิตร เหลาพรมโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
4. นางศศิเนตร กาละวังโรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสิรภัทร ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุดา ราชโสมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นายอาทร วิชัยพรหมโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ บุญเผือกโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์กรรมการ
4. นางมณี อินต๊ะแก้วโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนิตยา สุภาวงค์โรงเรียนสันป่าตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ดุษฎีวิทิตโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางแสงระวี จันทะนะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นายวิทยา กุออโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอรอุมา หลุยจำวันโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายชัยบุญ อินตุ่นโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยประธานกรรมการ
2. นางเสาวรักษ์ ไชยวัณณ์โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสิริรักษ์ ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชัยบุญ อินตุ่นโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยประธานกรรมการ
2. นางสายสุดา ศิริโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สุริยาโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางราตรี แก้วมีศรีโรงเรียนวัดแม่สะลาบประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวบุบผา สุวรรณแก้วโรงเรียนวัดบุบผารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี แก้วมีศรีโรงเรียนวัดแม่สะลาบประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ มาลีพัตรโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
3. นางสาวอโนชา พลายอินทร์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี หมื่นใจโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุจันทร์เที่ยงโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางเกสร สุวรรณแก้วโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนิศานาฎ เกิดที่สุดโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางพิมพากร วรรณวิริยวัตรโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณะทร)กรรมการ
3. นางจิราพร ชมภูมิ่งโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางทิวา วีระโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
2. นางสาวกมลพรรณ ดวงเขตต์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นายบัญชา ติใหม่โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวรรณ เขียววันโรงเรียนวัดบวกครกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ซึมกลางโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางสุพรรณี ชมภูแก้วโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเมืองทอง ชรสุวรรณโรงเรียนวัดช่างกระดาษประธานกรรมการ
2. นางคณิศร เกียรติอนันต์โรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
3. นายอัชวินทร์ สายทรัพย์สินโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
4. นายพัฒนา อมาคยกุลโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายฉกรรจ์ เชื้อจันทราโรงเรียนบ้านฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางสลักจิต โลกคำลือโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
3. นายสุทืน จันทน์เทศโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นายมนัส จอมแตปินโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
5. นางอัจฉรา ธนัญชัยโรงเรียนวันเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสายสวาท กันทะมังโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี กิติมูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
4. นายสรวิศ ทัศนวรพจน์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประทวน แสนขันแก้วโรงเรียนบ้างเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุชญา ชัยวงษ์โรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายทัน โลกคำลือโรงเรียนบ้านทุ่่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประพัตร เมืองใจโรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางสุไร จันทร์ไชยโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นายประทีป มีป้อโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุดม ปุระพรหมโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอุษา ขอนกลายโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
3. นางอรุณ ทาคำโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
4. นางจันทนา เทพวงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศรีพรรณ เตโชโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี เตชะสายโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวณัฐนี ฝนขาวโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวางกรรมการ
4. นางกรองจิต ธรรมคุณโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศรี อุ่นตุ้มโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนากร กุลนาโรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวรำจวน จักษุแก้วโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ยาโนโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. นางทองพูน สมคะเณย์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจีราพรรณ ใจเถิงโรงเรียนบ้านท่าขุนคงประธานกรรมการ
2. นายอุดม แสงจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการ
3. นางทรายทอง บุญโญโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร์ ขุนเพิ่มโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล สิริมูลโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอมรา นาคเฉลิมโรงเรียนวัดสันดอนมูลกรรมการ
4. นางอังสนา วรรณประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุธน เขียวแสนโรงเรียนบ้านหนองเต่าประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ ฝั้นเมาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ขันธะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นายจรัล อินต๊ะผัดโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิตารัตน์ คัมภีระโรงเรียนหวลวงพัฒนาบ้านขุนวางประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นางรัตนา เพียรมุ่งงานโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฏฐภัทร สุริยะโรงเรียนวัดพญาชมภูประธานกรรมการ
2. นางธนภร เรือนศรีโรงเรียนวัดบุบผารามกรรมการ
3. นางศรีนวล กันทะมาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณาราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางฟองจันทร์ พิการัตน์โรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นายฉลอง มูลยศโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางธีราพร สนธินาโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา มหาวันโรงเรียนวัดประชาเกษมกรรมการ
3. นางสาวธิติมา ธาวงค์โรงเรียนบ้านเหล่าป้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางทองทิพย์ สมบัติโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยประธานกรรมการ
2. นางนิตยาพร รัตนชมภูโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ คำวงศ์ปินโรงเรียนวัดูกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
4. นางบุษกร สุริยาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางแสงเวียน เรือนโตโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางจันทรา แปงบุญเลิศโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางรัตนา ปัญญาเจริญใจโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นางสาวชวณันทร์ ทธภรณ์โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแสงระวี วุฒิรัตน์โรงเรียนบ้านตองกายประธานกรรมการ
2. นายนิจ ทายะนาโรงเรียนบ้านพันตนกรรมการ
3. นายสุเมธ สุกินโรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการ
4. นางศศิธร แสนธรรมโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายจรัญ สุธรรมพานโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุจา การรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านแม่ขานกรรมการ
3. นายมนตรี ปันคำโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวางกรรมการ
4. นางชณัญสุกานต์ ศรีพายัพดำรงกุลโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางกรองจิต เตจ๊ะวงศ์โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุดม แก้วมาโรงเรียนสโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายดำรงเกียรติ ทองเจิมโรงเรียนบ้านแสนตอกรรมการ
3. นางเสาวนี ปันเขียวโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นายนกุล แก้วยองผางโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ต๊ะคำโรงเรียนวัดแม่สะลาบประธานกรรมการ
2. นายธัญกร แซ่ย่างโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นายปรีชา ต๊ะมาโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
4. นายสมคิด ดาวลับเฆมโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นายศรีทอน ปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเสถียร มอยติละโรงเรียนวัดศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ จันทร์ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเม็งกรรมการ
3. นายเกษเมือง ชัยเมืองโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายฉลอง ทองต้นโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินรัตน์ ยืนยงโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นางวิไล รัตนเจริญมิตรโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมาน ตั๋นแจ้โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นางสุนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพิศยา ดวงติ๊บโรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนฤมล คำวงศ์ศาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายถวิล รัตนกุลโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
3. นางสายคำ สมพรรณพาณิชโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธนวน แสนกุยโรงเรียนบ้านห้วยตองประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ อุ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านพันตนกรรมการ
3. นางสาวศุภกาญจน์ อุ่นคำมีโรงเรียนวชิราลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษร อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางราตรี มณีขัติย์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางจินตนา ฝ่ายริพลโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา จันทร์เป็งโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรัตน์ ลักษณะสุทธิโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางนวลลออ กาวิแหงโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
4. นางสุนันทา อุปนันท์โรงเรียนวัดขุนคงกรรมการ
5. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา จันทร์เป็งโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรัตน์ ลักษณะสุทธิโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางนวลลออ กาวิแหงโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
4. นางสุนันทา อุปนันท์โรงเรียนวัดขุนคงกรรมการ
5. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอารญา มีทองโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางวรรัตน์ จิรสุทธิสารโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ศักดิ์ พุกกะจันทร์โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีแพร มณีรัตน์จงสกุลโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
3. นางรุ่งอุษา สุภาพลโรงเรียนวัดแม่สะลาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวรรัตน์ จิรสุทธิสารโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญญา พิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
3. นางสาวชัชดาพร อัมพรสายชลโรงเรียนบ้านคุณแม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ สุขแก้วโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย มโนวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
3. นางอัญชิสา อุประกุณโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางปัญชลี จันทรโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีชายโรงเรียนนันทชาติเกรดสกูลกรรมการ
3. นางสุภัสมณฑ์ บริพันธ์โรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเรณู จันทร์กุยโรงเรียนบ้านป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภัทร ไกรสิทธิโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสาวกัลยา แสงน้อยโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรีย์ ชัยศรีสวัสดิ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมุลกรรมการ
3. นายอุดม คำจินะโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวีรยุทธ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นายสรยุทธ นันทชัยยอดโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวพยุง ไชยวงค์โรงเรียนวัดช่างคำประธานกรรมการ
2. นายสุภิพัฒ กองแก้วโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานันท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางนันทยา งามใสโรงเรียนวัดศรีโพธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้วโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)กรรมการ
3. นางบุศรา บุตรตาคำโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ พงค์สุขโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางกิจชไลพร สดับพจน์โรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางกาญจนา ปัญญามณีศรโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ เตชะรังโรงเรียนวัดช่างกระดาษประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา บุญแปลงโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสุภาพร บุญรักษาโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
4. นายประมวล หงษ์ทองโรงเรียนวัดหนองครอบกรรมการ
5. นายปรีชา มณีเป็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ เตชะรังโรงเรียนวัดช่างกระดาษประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา บุญแปลงโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสุภาพร บุญรักษาโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
4. นายประมวล หงษ์ทองโรงเรียนวัดหนองครอบกรรมการ
5. นายปรีชา มณีเป็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กิติยาโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
3. นายปรีชา มณีเป็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นายประทวน แสนขันแก้วโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
5. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กิติยาโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
3. นายปรีชา มณีเป็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นายประทวน แสนขันแก้วโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
5. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนองหนองผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปรีชามนพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวรัญจวน มโหธรโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนองหนองผึ้งกรรมการ
2. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปรีชามนพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวรัญจวน มโหธรโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนองหนองผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ยอดโมคีโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนองหนองผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ยอดโมคีโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงค์โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายชวลิต แพถนอมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต แพถนอมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางสมถวิล โกสุมภ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
4. นางพรวลัย ธาตุทองโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางสมถวิล โกสุมภ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
4. นางพรวลัย ธาตุทองโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเนตร อุ่นบ้านโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางกิมศรี ตุมะแก้วโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางอัมพวัน ไชยวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเนตร อุ่นบ้านโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางกิมศรี ตุมะแก้วโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางอัมพวัน ไชยวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นายนิติธาดา หล้าสาโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
4. นางอัมพวัน ไชยวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นายธิติธาดา หล้าสาโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
4. นางอัมพวัน ไชยวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ พรหมมินท์โรงเรียนบ้านดอยหล่อประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ยามวงค์โรงเรียนวันเวฬุวันกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ อินทะมาตย์โรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา เชื้อหมั้นโรงเรียนวัดสามหลังประธานกรรมการ
2. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่านต้นกวาวกรรมการ
3. นางจินตนา มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัชฎา เรียนมั่นโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล รักษ์สัตย์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางอารี ตันเขียวโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรัชฎา เรียนมั่นโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล รักษ์สัตว์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางอารี ตันเขียวโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางพิมพ์ใจ สุภารัตน์โรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. Mr.Joel Vander Kooiโรงเรียนพันธสัญญากรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ มาตาโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นางอัจฉรา สุทธิวรรณโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ พงษ์ปวนโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. Mr.Ryam Stowbllโรงเรียนพันธสัญญากรรมการ
3. นางสาวนงนุช เปาป่าโรงเรียนบ้านแม่สะลาบกรรมการ
4. นางณิชกุล ต้อตานาโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายศุภวุฒิ อุดมวรรธน์กุลโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Joy Eunsung Kimโรงเรียนพันธสัญญากรรมการ
3. นางสุพัตรา สุริยะวงค์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางชนิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางมัทณา ปันคำโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. Mr.Timothy James Kistโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่กรรมการ
3. นางใกล้รุ่ง เตปาโรงเรียนวัดศรีสว่างกรรมการ
4. นางสาวสุภาพรรณ คำไทยโรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ เสริฐสมโรงเรียนวัดนันทารามประธานกรรมการ
2. Mr.Ted Jagerโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางปรัศนียา แสนคำฟูโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางสายฝน บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ โยกาศโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. Mr.Joel Vander Kooiโรงเรียนพันธสัญญากรรมการ
3. นางอุบล บุญปัญญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นายเสถียร มอยติละโรงเรียนวัดศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวนิดา เดชาฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอยหล่อประธานกรรมการ
2. Mr.William Gerald Starnerโรงเรียนปัญญาเด่นกรรมการ
3. นางกนกนุช ดวงจินดาโรงเรียนบ้านแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางประภาพร อินทรัตน์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือประธานกรรมการ
2. Mr.Ryam Stowbllโรงเรียนพันธสัญญากรรมการ
3. นางกรรณิกา เบ็ญจกรรณ์โรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางอนงค์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเส้ียว(นวรัฐ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายรพีภัทร์ กมลสิทะสิริกุลโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Yvonne Boumaโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นางศรีภัทร บุญตันโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นางสาวภาวนา กิตติธนาภิวัฒน์โรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศรีภัทร บุญตันโรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. Mr.Ted Jagerโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวนิธินาภ ทวีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ณ จินดาโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. MissJoff Owensโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวภาวนา กิตติธนาภิวัฒน์โรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นางชญานิษฐ์ วิชัยยาโรงเรียนวัดสันดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Miss Li Er Junโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. Miss Wang Yingโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นางเจียน เดชะบุญโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissWang Jingโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. Miss Zhong Maolianโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ ประสบโชคชัยโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสรัลชนา เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย วุฒิสุภาโรงเรียนวัดเทพารามกรรมการ
3. นางจำนง แดงสีโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางปรียา พงษ์ธิโรงเรียนบ้านห้วยตองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา ถาหมื่นโรงเรียนสันป่าตองกรรมการ
3. นางศรีสุดา ฉายานนท์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสิงห์ทอง หมุ้นอินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบประธานกรรมการ
2. นายสาทร เนตรประสิทธิ์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นายปริญญา ศุภกาญจนพันธุ์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นางเนตรนภา อัมโรสถโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ปิงมาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ธิวันนาโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ วงศ์แสนสีโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นายอรุณ วังจังหวัดโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
4. นายสมารถ สุยะยองโรงเรียนวัดประชาเกษมกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ สุจาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปัทมา อินเทพโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน บรรจงจิตต์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางนงนัช ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวณารีกานต์ พันธุศาสตร์โรงเรียนบ้านสันผักหวานประธานกรรมการ
2. นางอุษา มูลใจโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ปิงมาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววันนภา ชมบาลโรงเรียนวัดแม่สะลาบกรรมการ
3. นายมนตรี ไชยบุญทาโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูประธานกรรมการ
2. นายบงการ ศรีนันตาโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
3. นางสาวอภิชญา วงศ์หล้าโรงเรียนวัดพระนองหนองผึ้งกรรมการ
4. นางสาวจันธิมา มีงานโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
5. นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสาวฐิตารัตน์ คัมภีระโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงกรรมการ
5. นางสาวดารุณี แก่นการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวอภิชญา วงศ์หล้าโรงเรียนวัดพระนองหนองผึ้งกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แกโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายจตุวิทย์ กรรณิการ์โรงเรียนบ้านแม่ขานกรรมการ
4. นางผกาภรณ์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการ
5. นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสันต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญวรีย์ มณีชัยกุลโรงเรียนสันป่าตองกรรมการ
3. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนบ้านสากรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
5. นางสาววันนภา ชมบาลโรงเรียนวัดแม่สะลาบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แกโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
3. นายบงการ ศรีนันตาโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวจันธิมา มีงานโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบประธานกรรมการ
2. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นายกฤตติภูมิ เขียวคำสุขโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นางสาวดารุณี แก่นการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธีรภาพ นามวงค์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายพิสันต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
3. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
4. นายกฤตติภูมิ เขียวคำสุขโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นางสาวดารุณี แก่นการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางมนัญญา เตมียะโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางสาวดารุณี แก่นการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการ
4. นางสาวคณิสร สมณะโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
5. นางผกาภรณ์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรภาพ นามวงค์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ไชยบุญทาโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นายกานต์ ภู่ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายสุภาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นางคณิสร สมณะโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางราตรี พยาราชโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางธดาภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
3. นายสง่า สารพันธ์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางนิรัชพร จันทร์สีสมโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจิระวุฒิ โสภาศรีโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าประธานกรรมการ
2. นางปิยะนันท์ ปิยะมานโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ เปรมวุฒิโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นางไพรัชนี บุญมามณีโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางธนพร อนุุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอาทร วิชัยพรหมโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางดวงธิดา ชัยเรือนแก้วโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางศิริพร คำปวงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางบังอร บุญเรืองโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
5. นายมงคล ตันนาราโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญทวี มโนจาโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ขวัญคงโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอัญชัญ พิมุโรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)กรรมการ
4. นางมัณฑนา สองไชยโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ รัตนยุวันโรงเรียนวัดจอมทองประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ สุทธะคำโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นายทวี อินวอโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางสุพิน สมเงินโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
5. นางเกศมณี รอดทองโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจินตนา นัดสาสารโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ปัญญาปิงโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
3. นางจีรนันท์ กมลทิพย์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสาวจีราภรณ์ แพงดีโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
5. นางเพลิศพิศ กุศลเพิ่มสุขโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมานัส หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ จิตหาญโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ วรรณคำโรงเรียนวัดดอนชื่นกรรมการ
4. นางถนอมศรี ใจซื่อโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชญาภา ไทยสมัครโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางสุพร มีสัตย์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางไพรัชนี บุญมามณีโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ทองสิริโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมานัส หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุริยา เกิดคำโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ศรีวิชัยโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นายทองอินทร์ คล่องการโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
5. นายสุรพล อินตะยศโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปานิศา เขียวอ่อนโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ธนามีโรงเรียนวัดคีรีเขตกรรมการ
3. นางเพียรศิริ โพธาโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวิไล วงศ์ศรีโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)ประธานกรรมการ
2. นางอุทุุมพร ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางพวงทอง ใสด้วงโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภัคณภัทร ตันปกรณ์กุลโรงเรียนวัดบวกครกเหนือประธานกรรมการ
2. นางมนตร์ธา สุดจิตรโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน แก้วสุวรรณโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางหอมหวล ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เกษมณีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางพิมพรรณ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านท่าขุนคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางมัฒนา ไชยยาลักษณ์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ รัตนกูลโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล้อ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรัณยา หลุยจำวันโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงประธานกรรมการ
2. นางบุบบา แก้วหล้าโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางอรวรรณ ปัญญารู้โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางบุบผา คำรินทร์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางคมคาย พฤษากรโรงเรียนวัดพระนองหนองผึ้งกรรมการ
3. นางจีรพรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงกรรมการ
4. นางเกสร กันทะวังโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอนงค์ กองหล้าโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงจันทร์ พูลธวัชโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)กรรมการ
3. นางอรุณี กันทะชัยโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางพิกุล ดุลิกานนท์โรงเรียนวัดดอนชื่นกรรมการ
5. นางศรีวัย พุทธโยธาโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุจิรา ปันจันทร์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)ประธานกรรมการ
2. นางนริศรา กระจายสัญจรโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แก้วจันทร์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ)กรรมการ
4. นางกรรณิกา แสนใจเป็งโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นางทิพย์สุนีย์ ทิพย์ปะละโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางวราภรณ์ สุขทองโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางนริศรา กระจายสัญจรโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
3. นางเพ็ญศิณี เสนาฤทธิ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
4. นางไปรยา มโนรมย์โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย ไชยววันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
3. นางพรทวี เต๋จาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุติมา กันทวีชัยโรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)ประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นายประวุฒิ ฟองคำโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ตื้อแปงโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางนันตพร บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ แก้วมูลโรงเรียนวัดวังผาปูนประธานกรรมการ
2. นางสาวหัสยา สิทธิวัฒน์โรงเรียนห้วยตองกรรมการ
3. นางพัชริดา คนตรงโรงเรียนวันเวฬุวันกรรมการ
4. นางผ่องใส ต๊ะมาโรงเรียนบ้านมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองพูน มณีวรรณ์โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ พงค์ไพรวันโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการ
3. นางสาวสิริพิมพ์ ไกรจงวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางภัสร์วรา ใจแก้วโรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
5. นายวีรยุทธ บัวเรียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทองพูน มณีวโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ พงค์ไพรวันโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการ
3. นางสาวสิริพิมพ์ ไกรจงวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางภัสร์วรา ใจแก้วโรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
5. นายวีรยุทธ บัวเรียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางอนงค์ เจริญเมืองโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
4. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางอนงค์ เจริญเมืองโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
4. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางอนงค์ เจริญเมืองโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
4. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางอนงค์ เจริญเมืองโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
4. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางอนงค์ เจริญเมืองโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
4. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางอนงค์ เจริญเมืองโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
4. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชลนารา ญานะโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชลนารา ญานะโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ ทาวงค์โรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์กรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชาญ คำราพิชโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ชัยวงศ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชาญ คำราพิชโรงเรียนวัดทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ชัยวงศ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนทรี คุณาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]