หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 15 24 22
2 002 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 9 15 13
3 004 โรงเรียนชุมขนบ้านปากกอง 2 2 2
4 005 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 4 13 8
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 36 71 52
6 007 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคาร 0 0 0
7 011 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 15 34 19
8 015 โรงเรียนบ้านดง 9 12 10
9 014 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 5 9 8
10 016 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 4 8 5
11 017 โรงเรียนบ้านตองกาย 10 21 14
12 018 โรงเรียนบ้านทรายมูล 26 53 25
13 022 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 0 0 0
14 021 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 33 60 49
15 019 โรงเรียนบ้านท่าขุนคง 0 0 0
16 020 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 8 11 9
17 023 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 35 74 58
18 024 โรงเรียนบ้านปง 23 40 33
19 025 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 42 83 58
20 026 โรงเรียนบ้านป่าตาล 13 20 17
21 028 โรงเรียนบ้านพันตน 2 5 4
22 029 โรงเรียนบ้านฟ่อน 13 36 20
23 030 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 12 20 12
24 033 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 27 45 27
25 035 โรงเรียนบ้านวังศรี 2 4 2
26 036 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 13 21 15
27 037 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 7 20 12
28 038 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 73 143 99
29 039 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 17 27 25
30 040 โรงเรียนบ้านสามหลัง 41 84 67
31 042 โรงเรียนบ้านหนองตอง 15 42 27
32 043 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 7 19 10
33 048 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 14 16 16
34 049 โรงเรียนบ้านหัวริน 23 45 25
35 044 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 8 22 11
36 045 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 25 41 27
37 046 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1 2 2
38 047 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 8 16 13
39 013 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 6 12 10
40 027 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 24 40 31
41 050 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 8 9 8
42 051 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 29 55 38
43 031 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 0 0 0
44 032 โรงเรียนบ้านแม่ขาน 3 5 4
45 041 โรงเรียนบ้านแสนตอ 4 8 5
46 052 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 2 4 3
47 053 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 12 19 16
48 054 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 11 29 21
49 034 โรงเรียนบ้านไร่ 5 14 7
50 056 โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
51 057 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 2 3 3
52 064 โรงเรียนวัดกองทราย 5 13 9
53 065 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 29 82 48
54 066 โรงเรียนวัดขุนคง 0 0 0
55 067 โรงเรียนวัดคีรีเขต 3 10 5
56 068 โรงเรียนวัดจอมทอง 6 16 8
57 069 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 6 12 9
58 070 โรงเรียนวัดช่างคำ 4 5 4
59 071 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 7 14 7
60 072 โรงเรียนวัดดอนชื่น 5 11 8
61 073 โรงเรียนวัดตำหนัก 1 3 1
62 078 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 2 10 4
63 079 โรงเรียนวัดทุ่งหลุก 0 0 0
64 075 โรงเรียนวัดท่ากาน 10 14 11
65 076 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 10 38 21
66 077 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 4 8 6
67 074 โรงเรียนวัดท้องฝาย 8 12 8
68 081 โรงเรียนวัดนันทาราม 11 31 21
69 082 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 13 29 20
70 083 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 25 52 34
71 084 โรงเรียนวัดบุปผาราม 3 5 4
72 085 โรงเรียนวัดประชาเกษม 5 5 5
73 086 โรงเรียนวัดพญาชมภู 14 27 20
74 088 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 20 60 35
75 087 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 8 41 10
76 089 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 23 43 35
77 092 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 17 28 24
78 093 โรงเรียนวัดวังผาปูน 0 0 0
79 095 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 8 8 8
80 096 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 11 31 21
81 098 โรงเรียนวัดศรีล้อม 6 10 7
82 010 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 19 26 22
83 099 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ 1 1 1
84 097 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 12 18 16
85 100 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 10 23 12
86 101 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
87 102 โรงเรียนวัดสองแคว 3 3 3
88 103 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 9 14 10
89 104 โรงเรียนวัดสามหลัง 7 14 10
90 105 โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร 0 0 0
91 106 โรงเรียนวัดหนองครอบ 5 9 5
92 107 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 6 13 9
93 108 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 12 21 18
94 109 โรงเรียนวัดอุเม็ง 8 23 9
95 080 โรงเรียนวัดเทพาราม 11 21 13
96 094 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 68 147 91
97 090 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 10 18 13
98 091 โรงเรียนวัดโรงวัว 19 33 26
99 113 โรงเรียนสันป่าตอง 13 55 30
100 112 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 48 104 63
101 111 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 4 10 7
102 115 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 14 24 19
103 110 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 6 12 7
104 060 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 55 98 83
105 008 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 14 19 19
106 003 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 11 22 11
107 009 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 9 25 16
108 012 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 8 13 11
109 055 โรงเรียนปัญญาเด่น 0 0 0
110 058 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 8 17 8
111 059 โรงเรียนพันธสัญญา 0 0 0
112 061 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 16 25 19
113 062 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา 2 3 2
114 063 โรงเรียนวชิราลัย 4 5 4
115 123 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 2 2 2
116 114 โรงเรียนสืบนทีธรรม 0 0 0
117 122 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย 1 1 1
118 116 โรงเรียนอนุบาลวิมานทิพย์ 1 1 1
119 118 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 37 72 39
120 120 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 34 106 50
121 117 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 8 21 15
122 119 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 9 17 9
รวม 1471 3010 2029
5039

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]