รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงไหมแก้ว  ลุงกู่นะ
 
1. นางกัญญา  พิชยานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฐชานุช  ติ๊บผัด
 
1. นางเรณู  กัลยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงอรทัย  เชาลี
 
1. นางสาวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 1. เด็กหญิงจิ่ง  คำหลี
 
1. นางพรทิพย์  ใจเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุญนาม
 
1. นางพิมผกา  บุญกันทะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กหญิงสรัสชา  กลิ่นศิริ
 
1. นางสาวอรอนงค์  คำมูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงอำพร
 
1. นายคนัสพันธ์  พระพรเพ็ญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หงษ์ทอง
 
1. นางอำพร  ขอดแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงอาพร  ศรีวิชัย
 
1. นางโศรดา  ไพเราะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ส่งศรี
2. เด็กชายวราภรณ์   สืบจากติ๊บ
3. เด็กหญิงเปรมฤดี   ทองรัก
 
1. นางสาวศรัญญา  เก่งกล้า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงธิดา  -
2. เด็กหญิงมันทนา  -
 
1. นางวณารีกานต์  พันธุศาสตร์
2. นางกัญญา  พิชยานนท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุกันโท
2. เด็กชายเอกลักษณ์  สิงห์สูตร
 
1. นางรัชพร  บัวหอม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายหาญ  ทุนดอน
 
1. นางสาวศรีเกษ  สินธุยา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายเชิดเกียรติ  ก๋องบุญมา
 
1. นางกานดา  ญาณมงคลศิลป์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายณัชพล   ขาคำ
 
1. นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปวีณา  รูปสูง
2. เด็กหญิงพิมพ์ภาพรรณ  อิวาง
3. เด็กหญิงมะลิตา  กิรติการกุล
 
1. นางนิตยา  ประสาธน์สุวรรณ์
2. นางทัศนีย์  ธรรมไชย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายนารีรัตน์    ยวงคำ
2. เด็กหญิงปริมประภา   ปกสาง
3. เด็กชายสหัสวรรษ  นิคม
 
1. นายอินทร์แสง   เขียวพันธ์
2. นางสาวกัญญาธิดา  กัญญาณุวงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงยุวธิดา   หน่อคำ
2. เด็กชายวชิรวิทย์   ปันทา
3. เด็กหญิงศุภารนันท์    สิงห์คำ
 
1. นางสาวสุนิสา  หน่อนวล
2. นางสาวนภาพร  สันดวงดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงตรืทิพย์   รินยานะ
2. เด็กหญิงนฤมล   ดำรงเกียรติไพร
3. เด็กชายอนันดา   มงคลเจริญพร
 
1. นางสาวพรรณี  ศรียาบ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายชนะภัย  คำซาว
2. เด็กชายศราวุฒิ  มะโนวงค์
 
1. นางสุทิน  ปินทอง
2. นางนิตยาพร  ปุระพรหม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงธัณญธร  เพ็งไพบูลย์
2. เด็กหญิงนันทนา  สัตรา
 
1. นางสาวสิรภัทร  ไกรสิทธิ์
2. นางอินทิรา  วรรณชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงนิภากร  สุโรพันธ์
 
1. นายกฤศน์วรรต  บัวเรียว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรัชพัท  นันตา
 
1. นางนิตยา  ประสาธน์สุวรรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงบัวหอม  อธิชา
 
1. นางกุลพิธาน์  บุญกัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิรัชริน  นันตา
2. เด็กชายชานนท์  ทบแป
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิทธิวัง
 
1. นางพิมพ์ผกา  เมืองไสย
2. นางจิราพร  ชมภูมิ่ง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ใจแดง
2. เด็กหญิงมทินา   โรจน์แสงสิทธิ์สกุล
3. เด็กหญิงไพรวรินทร์   หลวงอินตา
 
1. นางวัลลภา   พรมท้าว
2. นางมะลิวัลย์   เต๊จ๊ะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  อิ่นคำ
2. เด็กชายปราชญา  คชานันท์
3. เด็กชายเจตน์นิพัทธ์  ไชยแก้ว
 
1. นายมาโนช  รักเดช
2. นางสาวเบญจพร   พิจิตรวิไลเลิศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงกิตติกา  จันฉาย
2. เด็กหญิงศุภนันดา  สารีแก้ว
3. เด็กหญิงสุุวรรณี  วรรณโส
 
1. นางมัลลิกา  ศรีจันทร์ดร
2. นางสาวศศิธร  ซาวทะวัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาเจริญ
2. เด็กชายธนโชติ  หวังวนวัฒน์
3. เด็กชายวัชรพล  จักรตุพัจน์
 
1. นายณรงค์  ก้อนแหวน
2. นางสาวภัชชญา  วงศ์เสือ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงคำดาว   ลุงติ
2. เด็กหญิงลู่   ลุงตี่
3. เด็กหญิงอรทัย   เฉลิมสุข
 
1. นางสาวมนัสชนม์   มูลเมือง
2. นางศิรากานต์   ไชยชนะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กหญิงชนิดา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงณัฐสิตรา  ชมพูเทศ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อนันชัย
 
1. นางแสงระวี  จันทะนะ
2. นางสาวปิยะนุช  อินต๊ะวงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กาญจนเศรษฐ์
2. เด็กหญิงภาคินีย์  ศรีคำ
3. เด็กหญิงเจณิสตา  พุทธชื่น
 
1. นายประทีป  มีป้อ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปวงสมุทร
2. เด็กชายธัชพล  นามช่วย
 
1. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
2. นายธนาวิทย์  ทาปิยะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายทวีวัฒน์  อินต๊ะจักร
2. เด็กชายพัทธพล  อินตา
 
1. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
2. นายธนาวิทย์  ทาปิยะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายนพัตธร  พินิจบันลือ
2. เด็กชายปี  อ่อนไทย
 
1. นายอัครวัฒน์  อิ่นคำมูล
2. นางมัลลิกา  สิงห์ครา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายปัญณวิชญ์  ไชยวงค์
2. เด็กชายหิรัญ  เขียวเจริญ
 
1. นายทศพร  คำภีระ
2. นางรำแพน  ปัญญา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายธนกฤต  สิทธิ์คงเด่น
2. เด็กชายไชยภพ  แซ่ลี
 
1. นายสุทิน  จันทน์เทศ
2. นายเทิดศักดิ์  ยะยอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุญเสน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ตันธิมา
 
1. นายศุภกร  มาลีแก้ว
2. นางสาวอัจฉรา  ร่มโพธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีมูลเจริญ
2. เด็กชายเอกชัย  แซ่ยะ
 
1. นายสุทิน  จันทน์เทศ
2. นายเทิดศักดิ์  ยะยอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงธนพร  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงมาลี  จันทรานนท์
3. เด็กหญิงยศวดี  นันทชัย
4. เด็กหญิงลลิตา  มะโนวงศ์
5. เด็กหญิงวิศัลยา  บัวชุม
 
1. นางดาวเรือง  สายมณี
2. นางรัตนากร  กุลนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  สรรพช่าง
2. เด็กหญิงกุลฑีรา  กรรณิกา
3. เด็กหญิงลำดวน  สิงห์คำ
4. เด็กหญิงลีลาวดี  พานทองทิพย์
5. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงหม่อง
 
1. นางสุภาพร  บุญรักษา
2. นางวันเพ็ญ  กิติยา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงคำอู  ลุงคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขุมาลี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  วิลานันท์
4. เด็กหญิงเกี๋ยงทอง  แก้วตา
5. เด็กหญิงแอนนา  ทองทูล
 
1. นางสาวรำจวน  จักษุแก้ว
2. นางสาวกมลพรรณ  ดวงเขตต์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  มาขันธ์
2. เด็กหญิงธันยฺ์ชนก  มาขันธ์
3. เด็กหญิงนภชนก  โสภณอภิวิชช์
4. เด็กหญิงมณีทิพย์  หน่อแก้ว
5. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่ย่าง
 
1. นางทรายทอง  บุญโญ
2. นางนงนุช  สุจันทร์เที่ยง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงทอแสง  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงธมญภรณ์  หาญยุทธ
3. เด็กหญิงนลพรรณ  มั่งมูล
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตาคำไว
5. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  มณีวรรณ
 
1. นางอัญชุลีกร  ชัยภิบาล
2. พระบุญชลิต  อตฺถกาโม(เขื่อนควบ)
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสวงศิลป์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ติ๊ํบหน้อย
3. เด็กหญิงธารารัตน์  จุ้ยคง
4. เด็กหญิงวราเรศ  พรมมี
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไฮคำ
 
1. นางเรณู  กันทะสี
2. นางชณิษฐ์นันท์  สุภัคสกุลหิรัญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. นางสาวกุลธิดา  กุลพรม
2. เด็กหญิงจันทร์อ่อง  ลุงคำ
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจใหญ่
4. เด็กหญิงพรรณวลี  ลุงหลู่
5. นางสาวอ๋อม  วงค์คำ
 
1. นายเกรียงไกร  ตาสา
2. นางสาวเจนจิรา  ต่อตัน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง 1. เด็กชายมนตรี  บัวโรย
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  คำวัง
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ตานวล
4. เด็กชายเกียรติไกร  สมแวง
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  ขันแก้ว
 
1. นางสาวอัญวรีย์  มณีชัยกุล
2. นางสาวพรสุดา  ถาหมื่น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภาสุตะ
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  ท้าวเขื่อน
3. เด็กชายชาน  ลุงติมะ
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  เทพสุวรรณ
5. เด็กชายธีรภัทร์  ธนคุตต์
6. เด็กหญิงนภัสสร  ไฝทอง
7. เด็กชายนิติพงษ์  อุ่นแก้ว
8. เด็กชายปะอ่อง  -
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสมอใจ
10. เด็กชายภูริวัตย์  พงศ์พลิศ
11. เด็กหญิงมาลัย  แซ่จาง
12. เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่จาง
13. เด็กชายวสันต์  ศรีเบญจรัตน์
14. เด็กชายศักดิ์ชัย  แซ่ย้าง
15. เด็กชายศุภกิจ  แซ่เห่อ
16. เด็กชายสมชาย  คำทอน
17. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงกอ
18. เด็กชายสรายุทธ  ยิ้มใหญ่
19. เด็กชายสรายุทธ  ขัดสุรินทร์
20. เด็กชายสุรเชษฐ์  ซาวสุภา
 
1. นางธัญพร  เตชะรัง
2. นางสาวพรสุดา  ถาหมื่น
3. นางสาวอัญวรีย์  มณีชัยกุล
4. นางนิตยา  สุภาวงค์
5. นางจวยกี  แก้วพวงทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายกฤษฎา  ชมดวง
 
1. นางบังอร  บุญเรือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงสุภัค  ปัญญา
 
1. นางนงลักษณ์  นันทโกวัฒน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงนฤทัย   บัวลาแก้ว
 
1. นางศศิวรรณ  แก้วอ้น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายธนภัทร  หล้าเป็ง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ลุงแฮ
 
1. นางแสงระวี  วุฒิรัตน์
2. นางมัลลิกา  สิงห์ครา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิตรนุช  ไชยวงค์
2. เด็กชายพงศพัศ  หน้อยแปง
 
1. นางจันทร์จิรา  สมผัด
2. พระทนงศักดิ์  แจ้ใจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. นางสาวทิพยวรรณ  เครือฝั้น
2. นายอานนท์  นิยมทอง
 
1. นางวาสนา  ปฤษณภาณุรังษี
2. นางสาววรศิริ  ทิปัญญา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงชนกนาถ  กาวีอิ่น
2. เด็กหญิงชลลดา  ศรีเสน่ห์
3. เด็กหญิงดวงนฤมล  ดวงศรี
4. เด็กหญิงนิภาพร  ไชยยศ
5. เด็กหญิงนิรัญญา  นางเมาะ
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำหอด
7. เด็กหญิงพรธิวา  ณรินทร์
8. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  กองมณี
9. เด็กหญิงหนึ่่งฤทัย  ประพันธ์ศรี
10. เด็กหญิงอรนุช  กั่นนะ
 
1. พระมหาสมหวัง  สิทธัตโต
2. นางอำพัน  เกษชัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุคำปัน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปินคำ
3. เด็กหญิงชนมน  ช่างหล่อ
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ปันใจ
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวพัฒน์
6. เด็กหญิงนภัสสร  มูลสมบัติ
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมัยประเสริฐ
8. เด็กหญิงภณิดา  ปวงมะลิ
9. เด็กหญิงมารีย์  รักกฎหมาย
10. เด็กหญิงยอดขวัญ  ลี้สกุลรักษ์
11. เด็กหญิงรัชสิยาพร  สังเวียนวรรณ
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำหล้า
13. เด็กหญิงสุภาวิตา  ทรัพย์สมพงษ์
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เมืองแสน
15. เด็กหญิงโยษิตา  วีระชาญ
 
1. นายชัยพร  นิธิวิทยา
2. นายทวีศักดิ์  สิงห์ต๊ะ
3. นายสุครอง  แสงสุวรรณ์
4. นางมยุรี  โชติกิตติ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสรัลพร  โปธิ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์ไชย
 
1. นางสุกัญญา  สิงห์กี
2. นางวรรณา  แสงอรุณ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ท้าวเขื่อน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แฝงสีพล
 
1. นายภาณุพงษ์  ปิ่นม่วง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงศิร์ศิรัณย์  ทองกอบเพชร
 
1. นางสาวนลินรัตน์  ยืนยง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงอารีย์  เฟื่องพงษ์พนา
 
1. นางอารยา  มีทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  กันแดง
 
1. นายจรัล  อินต๊ะผัด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายเปาลู่  ลุงทุน
 
1. นางสุทธิรัตน์  ลักษณะสุทธิ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงอริสรา  เรือนตุ้ย
 
1. นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกฤตภพ    ศรีจา
 
1. นางแสงจันทร์    ไชยสุรินทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงพิมประภัทร   สืบซาว
 
1. นางอารยา  มีทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายสินมหัต   นวลจันทร์
 
1. นางแสงจันทร์    ไชยสุรินทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงขิ่น  ลุงติ
2. เด็กชายแสงหลู่  ลุงต๊ะ
 
1. นางกัญญา  พิชยานนท์
2. นางวณารีกานต์  พันธุศาสตร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังขามป้อม 1. เด็กชายนนทกร  ชายน้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา   อินต๊ะ
 
1. นางสุภัสมณฑ์  บริพันธ์
2. นายทิศณุพงษ์  ปันวงษา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงกรองทอง  เขียวแก้ว
2. เด็กหญิงอารีญา  ธิธง
 
1. นางวันทนี  ไชยวัณณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสว่าง 1. นายกิตติพงศ์  ใจคำ
 
1. นายเสถียร  มอยติละ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษาวารีเลิศ
2. เด็กชายธนดล  กวินธนวงค์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เก๋เมธา
 
1. นายเจษฎา  ผาสุข
2. นางสาวเกสร  ผาสุข
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายซู้จันตา  จายโหล่
2. เด็กชายมิ้น  ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงอรพิมพ์  คำมี
 
1. นางภัทรพรรณ  มะธุ
2. นางสาวนิตยา  มณีวรรณ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงนีรนุช  เปอะเหลอโปมือ
2. เด็กหญิงศิริพร  ไพรสณฑ์หรรษา
3. เด็กหญิงสาธิกา  นิเปยนิ
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
2. นางสาวภาวนา  กิตติธนาพิวัฒน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายพงษกร  ทองขันธ์
 
1. นายชวลิต  แพถนอม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายศุภชัย  อุดคำ
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงอารียา  ลุงซู่
 
1. นางกิจชไลพร  สดับพจน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงนุชจารีย์  ใบเหลือง
 
1. นางสาวพยุง  ไชยวงค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายขจรยศ  นารายณ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปิงคำ
 
1. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจยง
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงโสภิดา  มณีรัตน์
 
1. นางกิจชไลพร  สดับพจน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เจริญกุล
 
1. นายจักรี  วชิรพงศ์ไพร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงพนิดา  ทาแก้ว
 
1. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แสงสุุธีสถิต
2. เด็กชายกร  ลุงฉาก
3. เด็กชายกลวัชร  คงกาบ
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  น้ำปุ่น
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุยะ
6. เด็กหญิงทวิติยา  หอมวิลัย
7. เด็กหญิงปภัสรา  โพธิ์ตาม
8. เด็กชายรักชาติ  น้ำปุ่น
9. เด็กชายรักเกียรติ  น้ำปุ่น
10. เด็กชายราชันย์  กันทะวงค์
11. เด็กชายฤทธิพร  ศรีกันทา
12. เด็กชายวทัญญู  อินทชัย
13. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จิรัชธรรมโชติ
14. เด็กชายสมชาติ  ลุงจ่อ
15. เด็กชายสมชาย  ลุงจ่อ
16. เด็กหญิงสาวิตรี  ลุงหน่าหลิ่ง
17. เด็กชายอภิชาต  มโนเพ็ญ
18. เด็กชายอภิเดช  ศรีคำฝั่น
19. เด็กชายอัครเดช  เอมภพ
20. เด็กชายอ่อง  ลุงปั๋น
 
1. นายสวัสดิ์  ชัยชนะ
2. นางนารี  โนภิระ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุขเกษม
2. เด็กชายกันตพัฒน์    อนันต์บัณฑิต
3. เด็กชายจักริน  จันทร์เป็ง
4. เด็กชายจิณณวัตร    ฟองแก้ว
5. เด็กหญิงณัชชา    บุญสูง
6. เด็กชายณัชพล    ขาคำ
7. เด็กหญิงทักษพร    ใจน้อย
8. เด็กชายธนวัฒน์    แดงจ่าม
9. เด็กหญิงนริศรา    ดวงสีดา
10. เด็กชายนัสพวัฒน์    สิ่วสงวน
11. เด็กหญิงนิจวรีย์    พงษ์ปวน
12. เด็กชายบารมี    โพธิ
13. เด็กหญิงบุณทริกา    สมศักดิ์
14. เด็กหญิงประภาพร    พงษ์เทพ
15. เด็กชายพชร    ตันเมืองมา
16. เด็กชายพร้อมพงค์    อภิวงค์
17. เด็กชายภารดร    การะหงษ์
18. เด็กชายวิทยา    อุตสุภา
19. เด็กชายศตวรรษ    ทองทิพย์
20. เด็กชายสิริศักดิ์    ถาน้อย
21. เด็กหญิงสุชาดา    อุดมพันธ์
22. เด็กหญิงสุชานุช    ธรรมวงค์
23. เด็กหญิงอรยาณี    สุภา
24. เด็กชายอรรถชัย    ศิริมงคล
25. เด็กหญิงอาลิษา    ปาลี
26. เด็กชายอิทธิพล    พิทักษ์คีรีเขต
 
1. นายธนู    มีสัตย์
2. นายยุทธนา    คำวัง
3. นายศุภชัย    ปัญญาวิภาส
4. นางนิตน้อย    อินชัย
5. นางจรรยา    มหานันท์
6. นางธนพร   อนุสรพรพงศ์
7. นายประเสริฐ    วงค์ชัย
8. นายสุรพล    อนุสรพรพงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขมณี
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีล้อม
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โชติเทียน
4. เด็กหญิงกุ๊กกิ๊ก  คำปัน
5. เด็กชายจักรพรรดิ์  นันตาศรี
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คุณา
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยตา
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจตุ้ย
9. เด็กหญิงณัฐชา  คงวงษ์
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  นันตา
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟุ่มฟองฟู
12. เด็กหญิงณัฐพร  ลุงหม่อง
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันปุระ
14. เด็กหญิงทิตญา  ไชยเทพ
15. เด็กชายธนกฤต  หม่องน่าน
16. เด็กชายธนวัฒน์  อินหน่อ
17. เด็กชายธนัช  พรหมอินทร์
18. เด็กชายพงศพัศ  หน้อยแปง
19. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจจี๋
20. เด็กหญิงภคพร  ทองเขียว
21. เด็กชายมรุเดช  อาษา
22. เด็กหญิงมาริษา  มืดอินทร์
23. เด็กหญิงรวิภา  ตันตระกูล
24. เด็กหญิงวรรณิกา  วรรณชุ่ม
25. เด็กชายวิทวินท์  คำแก้ว
26. เด็กชายวีรภัทร  ใจวงศ์
27. เด็กหญิงส่วยอิ่ง  เย็นตา
28. เด็กหญิงหลาว  พรหมมา
29. เด็กหญิงอชิรยา  จิน๊ะกาล
30. เด็กหญิงอภิชญา  อรุณการ
31. เด็กชายอมรินทร์  เป็งลือ
32. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีณายะ
33. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจตา
34. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  หมีจันต๊ะ
35. เด็กชายโสภณวิชญ์  ปุกคำนวล
 
1. นายธนัยวัฒน์  ตาจันทร์อินทร์
2. นายภคพงศ์  จินาพร
3. นายอุดมศักด์  อินทะมาตย์
4. นางสาวศุภลักษณ์  ใจวัง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   กล่ำบุตร
2. เด็กหญิงนิตยา   สีทอง
3. เด็กหญิงวนิตา   กลขุนทด
4. เด็กชายสิรวิชญ์   หินสวน
5. เด็กหญิงสุพิชชา   สมาธิ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   อาญา
2. นายชาญวิทย์   งามตา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สุพรรณรัตน์
 
1. นางจุฑานันท์  ก้อนแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาคำ
 
1. นางจุฑานันท์  ก้อนแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กชายอภิรักษ์  ม่วงมัน
 
1. นายจักรี  วชิรพงศ์ไพร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กหญิงพรรพษา  เจริญศรี
 
1. นางธิดารัตน์  จอมปัญญาเลิศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 1. เด็กชายชาตินัณข์  ธิติปภาดา
 
1. นายฉัตรชัย  ธรรมสิทธิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงศรีมอญ  ลอยคำ
 
1. นางวณารีกานต์  พันธุศาสตร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   จินะราช
 
1. นางสาววันเพ็ญ   สุมา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาคำ
 
1. นางจุฑานันท์  ก้อนแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 1. เด็กชายภาคภูมิ    นิยมกิจ
 
1. นางอำไพ   ทิพย์จันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงเจดวิภาพร  เซเยน
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงค์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายโอม  วุ้นแก้ว
 
1. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยะเสียงแรง
 
1. สิบเอกอุเทน  ธิโย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายโชคชัย  จางวาง
 
1. นางวัลภา  พรมท้าว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  ศรีวิลัย
 
1. นายวาที  สนิกะวาที
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันดอนมูล 1. เด็กชายณัฐภรณ์  พงษ์ปัน
 
1. นางสาวนิตยา  เรืองกิตติเศรษฐ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงประไพพรรณ  ลุงต๊ะ
 
1. นางวณารีกานต์  พันธุศาสตร์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรกนก  ก๋องบุญเกิด
2. เด็กชายขวัญฟ้า  ลุงหล้า
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปรึกษา
4. เด็กชายฐนิต  คำสุรินทร์
5. เด็กชายวีรวัตร  หลวงคำแดง
6. เด็กชายสุรพล  พรมเลา
7. เด็กหญิงอมรพรรณ  ศรีณายะ
8. เด็กหญิงเยาวเรศ  ดวงอาภัย
 
1. นายอุดมศักด์  อินทะมาตย์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 1. เด็กชายจักรพงษ์  แก้วเมืองมา
2. เด็กชายชัชวาล  อินจันทร์
3. เด็กหญิงผกามาศ  ยะสง่า
4. เด็กหญิงพัชรลักษขณ์  ป๊อกนันตา
5. เด็กหญิงภาวิณี  เขื่อนแก้ว
6. เด็กชายวุฒิกร  วันอ้าย
7. เด็กหญิงอังคณา  ปันเสาร์
8. เด็กชายไกรศร  วินะ
 
1. นางสาวผ่องศรี  สุใจ
2. นางพวงทอง  เทพา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงจตุพร  เพิ่มทองคำ
2. เด็กหญิงชลกาญจ์  สุวรรณนัง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมคำหล้า
4. เด็กหญิงนพวรรณ  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงสิรีธร  อูปแก้ว
 
1. นางอารี  ตันเขียว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงจารุภรณ์  สมบัติ
2. เด็กหญิงฐิติยา  ลุงปา
3. เด็กหญิงนรากร  ปิดตานัง
4. เด็กชายมล  ลุงคำ
5. เด็กหญิงมอญคำ  ลุงออ
6. เด็กหญิงมุ้ง  ลุงคำ
7. เด็กหญิงยลลดา  ไทยรัตน์
8. เด็กชายลู  -
9. เด็กหญิงวันวิสา  ลุงอ่อง
10. เด็กชายสาธิต   พลโต
11. เด็กชายสาโรจน์  พลโต
12. เด็กชายสุธี  หมื่นคำ
13. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรหมมินทร์
14. เด็กชายอุ้ม  คำป่าง
15. เด็กหญิงเอมอร  คำป่าง
16. เด็กชายไม้  ลุงปา
 
1. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์
2. นายประเสริฐ  สุริยโต้
3. นางนิศานาฎ  เกิดที่สุด
4. นางวิไลรัตน์  มาลีพัตร
5. นางธนพร  แสงมณี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงจรรยพร  กันทา
2. เด็กชายฐาปนพงศ์  ไชยมูล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มอยแสน
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรือนคำ
5. เด็กชายธนโชติ  จันทร์ตา
6. เด็กชายนิติภูมิ  ศรีวิชัย
7. เด็กชายพชรดนัย  พรหมมี
8. เด็กหญิงพิชชาภา  มีสวัสดิ์
9. เด็กหญิงพิศพิมล  ทองสวัสดิ์
10. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พรหมแก้ว
11. เด็กชายศุภโชค  แก้วสุยะ
12. เด็กหญิงสุชาดา  กันทะวงค์
13. เด็กหญิงสุญาดา  กันทะวงค์
14. เด็กหญิงสุธิดา  สุภา
15. เด็กหญิงอนันตญา  พรมสอน
16. เด็กชายเอกภพ  เกียงเกษร
 
1. นางสาวเรืองศรี  เรือนตุ้ย
2. นางสาวพิกุลแก้ว  เรือนสม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อินทิมา
2. เด็กชายนราวุฒิ  อินแก
3. เด็กชายพงษ์สถิต  บุญหลง
4. เด็กชายภาณุเดช  แก้วตน
5. เด็กชายอรัณย์ธรรม  อินทสุวรรณ
 
1. นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์
2. นายธนัยวัฒน์  ตาจันทร์อินทร์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เต๋จา
 
1. นางนฤมล  คำวงศ์ศา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงรติกานต์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ต่ายธานี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกัมปนาท  นาครักษ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ประสพโชคชัย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายสฤษพงษ์  อนุชัย
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  สุวรรณชมภู
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ประสพโชคชัย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงหมวย  มาเยอะ
 
1. นางภัทรภร  ปกรณเกียรติ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. นางสาวต้นหอม  ลุงซอ
 
1. นางรัชพร  บัวหอม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  สันติภาพ
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงสุปรียา  ไชยกันทา
 
1. นางสาวรัญจวน  มโหธร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจริญญา  ปินตาอ้าย
2. เด็กหญิงณัฎฐิรา  ชัยศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุนนาค
4. เด็กชายสรวิชญ์  ยุรนาถบงกช
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ลุงป่งยะ
 
1. นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์
2. นางณัฏฐิวรรณ   อำพันธ์ศรี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนภสร  เป็งมูล
 
1. นางสาวนิโลบล  ปัญญา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 1. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  จันตา
 
1. Misswang   Ying
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงวรรณษา  จะสือ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พงษ์คำแดง
 
1. นางศิริประภา  นามวงค์
2. นางมัทณา  ปันคำ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายนพอนนต์  ปารมีศิลป์ขจร
2. เด็กชายอดิเทพ  ศรีชวาลา
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
2. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กชายชัยชนะ  ลุงหนึ่ง
2. เด็กชายทองคำ  ลุงซอ
3. เด็กชายพรชัย  ศรีทอง
4. เด็กหญิงมุ  ลุงคำ
5. เด็กหญิงหนูแดง  ลุงทุน
6. เด็กหญิงอรุณี  จองแก้ว
 
1. นายมนตรี  ชาติโยธิน
2. นายจิรพงษ์  ปัญญาใจ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิงณัชชา  บัวชุม
3. เด็กหญิงธัญชนก  กันทาใจ
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสนสุภา
5. เด็กหญิงสลีธร  สุนา
6. เด็กหญิงสายชล  บุญเงิน
7. เด็กหญิงแสงจิ่ง  ลุงทุน
 
1. นายสวัสดิ์  สุขแก้ว
2. นางฟองแก้ว  ปัญญามงคล
3. นางพิกุลทอง  ภู่รัตน์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงซิงซิง   ลุงลี่
2. เด็กหญิงณัฐภัทร   ศรีบุญมา
3. เด็กหญิงณัฐริกา   วงศ์ฝั้น
4. เด็กหญิงทัชชา   ฟองเมฆ
5. เด็กหญิงธีราภรณ์   วงค์มูล
6. เด็กหญิงฟองจันทร์  ลุงเฮือง
7. เด็กชายยุทธภูมิ  ชัยสิทธิ์พนาลัย
8. เด็กหญิงวิกานดา   ศรีบุญเรือง
9. เด็กหญิงสิริวรรณ   กระสาบ
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ปัญญาเรือน
 
1. นายอินทร์แสง    เขียวพันธ์
2. นางรุจิรัต   แก้วกลางเมือง
3. นางกิ่งแก้ว  ตาเจริญเมือง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงวรรณรดา  จันทร์มา
3. เด็กหญิงวรัญญา  กันทา
 
1. นางสายสมร  ทองอินทร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทยนต์
2. เด็กหญิงวิภาพร  ปัญญาวงค์
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แสงปัน
 
1. นายนิรันดร์  คำวงค์ปิน
2. นางนงนัช  ชัยวงศ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันติชา  สุทัศน์
2. เด็กหญิงขวัญชีวัน  ใจมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วจันทร์
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ผดุงมาตรวรกุล
2. เด็กชายศิรศิลป์  ขัติยศ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อาภัย
2. นางสาวจิดาพันธ์  ศรีเทศ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายสุเมธ  สอนเอียด
 
1. นางรุจิรัต  แก้วกลางเมือง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายสตางค์  บุตรสัย
 
1. นางพิชญาภา  พิไรแสงจันทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายสุวัจชัย   นันตาดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   คุ้มภัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
2. นางสาววิชุภรณ์  สมเทา
 
135 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงจ๋ามหอม  ลุงคำ
2. เด็กชายอ่องปุ้น  ภูขิ่น
 
1. นางสาวคณิสร  สมณะ
2. นายจีรศักดิ์  กันธิโน
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายบัญญัติ   เลาว่าง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ม่วงเขียว
3. เด็กชายใจหม่อน   ลุงยาว
 
1. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
2. นายธนรักษ์  คำมาลา
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายกุลโรจน์    โยพิน
2. เด็กชายภากร    คำเขียว
 
1. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
2. นายธนรักษ์  คำมาลา
 
138 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. เด็กหญิงกรกมล  ยาวุฒิ
2. เด็กหญิงอนิสรา  เชียงคำ
 
1. นายกานต์  ผู้ประสิทธิ์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  เพ็ชรพิจิตร
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายกฤตพล  ภารสงัด
2. เด็กหญิงปนัสยา  แสนปัญญา
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายธนพนธ์   แสงจันทร์
2. เด็กชายวสัญช์   สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวนันทิดา  ไชยขาว
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  มังทา
2. เด็กชายสายทุนอ่อง  ลุงเปีย
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
2. นายเพิ่มพล  สายปัญญา
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นหอม
2. เด็กชายเครือ  ลุงปิง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
2. นายเพิ่มพล  สายปัญญา
 
143 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนตอ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  จักษุตน
2. เด็กชายภูผา  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวกิจติยา  พรมมินทร์
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายปรมินทร์  อยู่นคร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญทาวงค์
 
1. นายภูวดล  ประเสริฐยา
2. นางสาววรชะยา  แกงเขียว
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณัฐวัช   เตจ๊ะ
2. เด็กชายศตายุ   บุญทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
2. นายกฤติภูมิ  เขียวคำสุข
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 1. เด็กชายชาญวิทย์  ปู่หล้า
2. เด็กชายฐิติรัฐ  ทนน้ำ
3. เด็กชายปรีชาชาญ  แก้วสามแสง
 
1. นางสาวเอกมณีฎ์  กัญชนะ
2. นางสาวเกศรินทร์  ชุดเงิน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กชายคำดู่   ลุงสู้
2. เด็กชายชนกันต์   ทาสิงห์คำ
3. เด็กชายสุภวัฒน์   ศรีจันทร์
 
1. นายวิรัตน์   ทิพย์วรรณ
2. นายอนิรุทธิ์   จิตหาญ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุต๋า
2. เด็กชายวีรทรัพย์   จันทวรนันทวิช
3. เด็กชายเจตการณ์   กันทาธรรม
 
1. นายวิรัตน์   ทิพย์วรรณ
2. นายอนิรุทธิ์   จิตหาญ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กหญิงดาวหวาน  ลุงวิ
2. เด็กหญิงรัดดาพร  จันทร์ต๊ะรักษ์
3. เด็กหญิงหมวย  ชัยยานนท์
 
1. นางทับทิม  อินตะยศ
2. นางวันเพ็ญ  พวงมาลัย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จั๋นธิมา
2. เด็กหญิงสี  สุทอง
3. นายอานนท์  ชัยยานนท์
 
1. นางบังอร  บุญเรือง
2. นายประหยัด  ราชโสม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนชื่น 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  แก้วจ้อยจาด
2. เด็กหญิงทรายขาว  แอซือ
3. เด็กชายธนาวัฒน์  แซ่หาญ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั๋นแก้ว
5. เด็กชายวัชรพล  เรือนงาม
6. เด็กหญิงอัมพวัน  นันต๊ะ
 
1. นางรัชนีลาวัลย์  ศิริตันติวัฒน์
2. นายสิรภพ  มีณรงค์
3. นายณัฐพงษ์   คำปา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลุงป่าง
2. เด็กหญิงคำ  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงนิรันทร  อ่อนสะอาด
4. เด็กหญิงรัตน์ติการณ์  ผลศรีธิ
5. เด็กหญิงอรวี  สิทธิสอน
6. เด็กหญิงแม่บุญ  ลุงซาน
 
1. นายทวี  อินวอ
2. นางศิริพร  คำปวง
3. นางสาวแววดาว  เขียวภา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามหลัง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  อินต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังกี
3. เด็กหญิงยอน  ลุงต๊ะ
 
1. นางสุกัญญา  เชื้อหมั้น
2. นางสาวสิรินทิพย์  เหลี่ยมพันธุ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขนากขจีไสว
2. เด็กชายวัฒนา  ลาวะ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  การิยกิจ
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
2. นายสราวุฒิ  มณีขัติย์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายคำแหลง  แซ่เจียง
2. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงทา
3. เด็กหญิงแดง  นิมินรัมย์
 
1. นางวันวิสา  นวพงศ์ไพบูลย์
2. นางจีรนันท์  กมลทิพย์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทนา  แซ่เซี้ยว
2. เด็กหญิงนิชา  ดอกจิมู
3. เด็กหญิงมี่  นุแจะต๋าดิ
 
1. นายสุทัศน์  ทาวงค์
2. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงฑิตินันท์  แซ่เซียว
2. เด็กชายธนดล  ปัญญาหน้อย
3. เด็กหญิงศุภานัน  ปัญญาจุ่ม
 
1. นางวันทนี  ไชยวัณณ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1. เด็กชายกฤษดา  สิทธิวัฒน์
2. เด็กหญิงกวินนาฎ  วงค์รัตน์
3. เด็กหญิงปพาวี  พินดี
 
1. นางนฤมล  สุกันทา
2. นางราตรี  แก้วมีศรี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกองทราย 1. เด็กหญิงพฤกษา  หล้ากาวิน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  คำมา
3. เด็กหญิงหอมนวล  นายหนาน
 
1. นางรัชนีวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นางจริยา  ภูมิวิเศษ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายชนะชัย  หงษ์ทอง
2. เด็กชายศุภชัย  พรมจักร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สระทองจันทร์
 
1. นายเอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์
2. นางสาวจีราภรณ์  แพงดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1. เด็กหญิงนิชาดา  เจนป่า
2. เด็กหญิงศลิษา  สองปอนด์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กุลกรพงศ์
 
1. นางรัชชาภา  กุลกรพงศ์
2. นางสาวอุมากร  เมืองชุม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงพัชราพร  จะอือ
2. เด็กหญิงสาธิกา  จาปัญญะ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่หลี่
 
1. นายเอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์
2. นางสาวจีราภรณ์  แพงดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงธัญวลัย  ลอยออ
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ลอยออ
3. เด็กชายออม  คำแดง
 
1. นายวัลลภ  รัตนยุวัน
2. นางอรวรรณ  ปัญญารู้
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. นางสาวจันทร์จิรา  มาบุญลือ
2. นางสาวจีราวรรณ  ลุงเล็ก
3. เด็กหญิงปรางค์ทอง  แก้วคำมา
 
1. นางนงจิตต์  ปั๋นตน
2. นางศิริพร  ศุกระศร
 
165 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 1. เด็กชายชวลิต  สุขภิรมย์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ใจทอง
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายจักรรินทร์  แซ่เฒ้า
2. เด็กชายดาว  -
3. เด็กชายสุภทัต  อินต๊ะ
 
1. นางสาวศรีวิรา  เด่นทองแท่ง
2. นางสาวทัศนีย์  บุตรป้อม
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ปู่ชิง
2. เด็กหญิงวิพาวรรณ  ทองมูล
3. เด็กหญิงศศิภา  ลุงโท้
 
1. นางกมลรัตน์  บริสุทธิ์ศรี
2. นางบานเย็น  ศรีสุวรรณ์
 
168 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศตพร  สมหวาน
 
1. นางบุปผา  คำรินทร์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงอดิศา  ศรีรัตน์
 
1. นางพัทรินทร์  ตื้อแปง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายคุณาวุธ  ตานะเป็ง
 
1. นางสาวพัทยา  เชี่ยววิชา
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายชัยมงคล  แซ่โล้ว
 
1. นางสาวณัฐรดา  ตั๋นมา
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผ่องใส
2. เด็กชายวงศกร  ประพันธ์วิทย์
3. เด็กหญิงเยาวภา  ปินตา
 
1. นางสาวจิตลดา  ภาคีนุยะ
2. นางมยุรี  คำแปง
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายณัฐพล    สุกันทา
2. เด็กชายเอกลักษณ์    อินทะนุรักษ์
 
1. นางพัชริดา    คนตรง
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกรวัฒน์  แสนสุวรรณ์
2. เด็กชายธนัท  ประดิษฐ์กนก
 
1. นางสุปราณี  กันทาปัน
2. นางสุกัญญา  สิงห์กี
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายชยณัฐ  เกียรตินิรนาท
2. เด็กหญิงชลธิชา  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางสาวสุวรรณี  ตั๋นยัง
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เสมอวงค์ติ๊บ
2. เด็กชายวรภพ  แสนมหาวงค์
 
1. นางสุปราณี  กันทาปัน
2. นางสุกัญญา  สิงห์กี
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมขนบ้านปากกอง 1. เด็กชายอนุรักษ์  ชื่นชอบ
 
1. นางสาวนันทิดา  วัฒนลักษณ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 1. เด็กชายวทัญญู  จันทร์เที่ยง
 
1. นายพงษ์ศิริ  บุญอำนวย
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงพิกุล  ลุงหลิ่ง
 
1. นางกัญญา  พิชยานนท์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายวัฒนา  กาวี
 
1. นายธีธัช  จันทร์แจ่ม
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายศิวพล    ถิ่นเดช
 
1. นางแสงจันทร์    ไชยสุรินทร์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงลไม  แซ่กือ
 
1. นางจุไรลักษณ์  ผันแก้ว
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองแคว 1. เด็กหญิงสิรินยา  คำหล้า
 
1. นายชาติชาย  สี่ตระกูล
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาเกษม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงท้าว
 
1. นางวนารัตน์  ใจตุ้ย
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาเกษม 1. เด็กชายอภินันท์  หว่างเก้า
 
1. นางสาวปทุมทิพย์  กันสิทธิ์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาเกษม 1. เด็กหญิงประกาย  แสงท้าว
 
1. นางวนารัตน์  ใจตุ้ย
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  โปธิมา
 
1. นางปรัศนียา  แสนคำฟู
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนพเก้า  คุ้มบ้าน
 
1. นางสาวสุจิตรา  สภาวจิตร
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายธนากร  ซิวแดง
 
1. สิบเอกอุเทน  ธิโย
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงพรนิภา  ไพรกันไพรบูลย์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ไพรกันไพรบูลย์
3. เด็กชายเอกพัฒน์  คงรอด
 
1. นายเจตนา  ลักขนาม
2. นางพวงทอง  ใสด้วง
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปันตา
2. เด็กชายรัชชานนท์  ธิตา
3. เด็กชายวรนนท์  ตินันท์
 
1. นางสายพิณ  ธิวงค์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนรัตน์  เตชะบูรณเทพากรณ์
2. เด็กชายอรุณ  โพธิ
 
1. นางสุพรรณี  ไชยเทพ
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1. เด็กชายกวินภพ  เทศจำปา
2. เด็กชายอนันตภูมิ  ติ๊บหลวง
 
1. นายวีรยุทธ  บัวเรียว
2. นางสาวอรัญญา  ศรีสวัสดิ์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายก้อนรัก  สุขสันติฤทัย
2. เด็กชายดุลยุทต์  แซ่เฒ่า
3. เด็กชายวัชรพล  อภิรมย์ธาดา
 
1. นายสุทัศน์  ทาวงค์
2. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  โกพาลี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปู่คำ
3. เด็กชายอรรถพันธ์  กรินาสา
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
2. นายอัชวินทร์  สายทรัพย์สิน