เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม  ให้โรงเรียนที่ประสงค์จะแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่และเอกสารต้องส่งทางเมล์อย่างเดียว(ส่งให้คนใดคนหนึ่ง)ดังนี้คุณครูสุธี  พาทีทิน086-1817604 mail=suthee_pha@hotmail.co.th (แก้ไขส่วนของครูและนักเรียน)คุณศรัญญาภรณ์  เสนาชัย 084-9513278 mail-pu_sonya2@hotmail.com(แก้ไขส่วนของนักเรียนทั้งหมด) ท่านใดที่แจ้งมาแล้วกรุณารอผลเราจะประกาศผู้เข้าแข่งขันวันที่30 พ.ย.57และหากมีข้อผิดพลาดที่เกิดจาก เจ้าหน้าที่ ให้ท่านแจ้งภายหลังประกาศ คือ1-2ธ.ค 57 แต่ไม่อนุญาตให้แจ้งใหม่ ถ้าจะมีการเปลี่ยนตัว ให้ท่านถือเอกสารการเปลี่ยนตัวมายื่นในวันแข่งขันเลย(แต่ขอให้เป็นไปตามเกณฑ์การขอเปลี่ยนตัวหรือทีม)

 
 

แจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จ.แพร่

ติดตามข่าวสาร ทางเว็บไซต์ http://north64.sillapa.net/sp-center/  อย่างต่อเนื่อง

 
 

การแข่งขันระดับภาคเหนือ จ.แพร่

รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จำนวน 6 ชุด  นับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก  ส่งมาที่  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1  ถนนยันตรกิจโกศล   ต.ทุ่งกวาว
อ.เมือง  จ. แพร่  54000  หากไม่ส่งตามกำหนด  ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน
ในวันแข่งขันจริง (ให้วงเล็บมุมซองว่ารายการแข่งขันอะไร แข่งวันที่เท่าไหร่
สนามแข่งขัน)

 
 

การแข่งขันระดับภาคเหนือ จ.แพร่

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

1. โรงเรียนบ้านร่องกาศ    CPU  เป็น DUO Core  Ram 2 GB การ์ดจอ 
Onboard  ระบบปฏิบัติการ windows 7
2. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์     CPU  เป็น DUO Core  Ram 2 GB การ์ดจอ 
Onboard  ระบบปฏิบัติการ windows 7
3. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส  CPU  เป็น DUO Core  Ram 2 GB การ์ดจอ  
Onboard, ระบบปฏิบัติการ windows 7,  office 2010
4. โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์     กำลังสำรวจ
5. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่    กำลังสำรวจ

 
 

การแข่งขันระดับภาคเหนือ จ.แพร่

รายการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารหรือผลงาน จำนวน 6 ชุด
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

1. การประกวดภาพยนต์สั้น  ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น และบทภาพยนต์
2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง
3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ส่งรายงานโครงงาน
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
5. โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งรายงานโครงงาน
6. กิจกรรมสภานักเรียน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3 ปี
7. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา Y.C ส่งเอกสารประกอบกิจกรรมตามเกณฑ์ 


********
แจ้งลำดับที่แต่ละเขตจับลำดับได้ครับ หากกิจกรรมใดท่านสงสัยว่า
ทางคณะกรรมการจะไม่สามารถจัดแข่งให้เสร็จภายในวันเดียว ได้
ท่านกรุณาแจ้งประสาน ศน. ประจำสาระนั้น ๆ โดยตรงครับ เพราะ แอดมิน
เป็นผู้รับแจ้งและแก้ไขตาม ศน. ประจำสาระแจ้งมา  เพราะแต่ละสาระ
แบ่งทีมที่แข่ง เช้าบ่ายหรือ วัน  ต่างกันครับ ให้ยืดตามตารางแข่งขัน
หากไม่มันใจให้ติดต่อโดยตรงครับ

 
 

ทำเนียบประธานและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่

คลิกที่นี่
 

 
 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่

รายละเอียดการแข่งขัน    คลิกที่นี่

-  วันเวลา และสถานที่แข่งขัน  คลิกที่นี่
-  กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน  คลิกที่นี่

- แผนที่ จ.แพร่  คลิกที่นี่

 

 
 

ประกาศ!!!!  ให้โรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อครู นักเรียน และกิจกรรมการแข่งขัน ให้ถูกต้อง  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด  ชื่อ-สกุล ผิด หรือต้องการเปลี่ยนตัว จะต้องทำตามระเบียบการแก้ไข ของระดับภาค

หมายเหตุ  โรงเรียนควรมีการตรวจสอบรายชื่อ- นามสกุล ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อน 15 พ.ย.57

 
 

แจ้งเว็บไซต์ในการประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จ.แพร่

1. เว็บไซต์กลางเพื่อประชาสัมพันธ์  http://www.north64.sillapa.net/

2. เว็บไซต์โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการจัดการแข่งขัน สพป. http://north64.sillapa.net/sp-center/

3. เว็บไซต์โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล การศึกษาพิเศษ  http://north64.sillapa.net/ss-pre1/

4. Facebook Page เพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยน สอบถาม https://www.facebook.com/sillapa64thsesa37
 

 
 

แจ้ง!!!  ลำดับที่การแข่งขัน

สพป.เชียงใหม่ เขต 5  ได้แข่งขันในลำดับที่ 1 ทุกกิจกรรม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จ.แพร่ 

คลิกที่นี่

 
  ประกาศ 
รื่องการประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมการแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   สำหรับกิจกรรมการยังเป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อแก้ไข ตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3 จากเดิมเป็น วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.16.00 น. เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 13.00 -16.00 น.  
 
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  64  

เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  15  สิงหาคม   2557
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา     วันที่   11 - 12    กันยายน   2557
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าแข่งขัน ระดับภาค วันที่   1  กันยายน  - 17 พฤศจิกายน  2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค    วันที่  3 - 12  ธันวาคม   2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่  18 - 15  พฤศจิกายน  2557
การแข่งขันระดับภาค      วันที่   17 - 19    ธันวาคม    2557
การแข่งขันระดับชาติ      วันที่   17 - 19    กุมภาพันธ์  2558
 
  นโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  64

สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ  เช่น

- แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียด คลิกที่นี่

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 101
จำนวนทีม 1,413
จำนวนนักเรียน 3,061
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,925
จำนวนกรรมการ 990
ครู+นักเรียน 4,986
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,976
ประกาศผลแล้ว 197/259 (76.06%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 32
เมื่อวาน 76
สัปดาห์นี้ 696
สัปดาห์ที่แล้ว 1,265
เดือนนี้ 1,907
เดือนที่แล้ว 2,607
ปีนี้ 28,917
ทั้งหมด 183,086