หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพรพิมล ไวยกุลโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณ พุทธวงค์โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นางสาวศิริวรร ผัดแก้วโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ แก้วปุกโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาณ์รัฏฐ์ มโนรัตน์โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ ทนันชัยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ ธารศรีทองโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
5. นางสาวกิตตวรา แบนใจวางโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ สุยะโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
3. นางสาวคชาภรณ์ ผักหวานโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวมีนาภรณ์ ชัยบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
5. นายชาติชาย เหมือนฟูโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอัญชลี จินาวงค์โรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เมืองละโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางศรีลา นำปุ๊ดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวสรารัตน์ ดีทูโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นางเมธีวดี ไววางโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณ ปุงปี่แก้วโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สีโมโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา จิโนโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางสาวชุตินันท์ คณานันท์โรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
5. นางอรวรรณ แก้วคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ปัญญาหลีโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางสาวกลอยใจ ปันติ๊บโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางยุพิน เตจ๊ะโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
4. นายมนต์ชัย รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
5. นายพงค์ปณต ปัญญาโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางพิชญาพร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิวา เขจรโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ สุขกลางดงโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นายรัตภูมิ กันนิกาโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ คำยองโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเบญจา แสนสุขโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายจำนง นะทีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววรรณวษา คงสว่างกุลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิกุล บุญทิโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาวรัชฎา พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านวังกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย พรหมเสนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา จันทร์มงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมีนาพร ชัยบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
4. นางสาวสุจินดา อินวอโรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ธรรมขันแก้วโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายจรูญ กันทะมาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา สุนิติธารกุลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว ถาระปันโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
4. นายธวัฒน์ชัย ภูคเณรโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
5. นายอภิญญา กองขามโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางกัลยณัฐ ธิต๊ะโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรญาณ์ นาระต๊ะโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นางสาววันรุ่ง กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
4. นายอุดรพัฒน์ บุญมาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นายกฤษฏางค์ แก้วปินะโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสมควร แสนสามกองโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แก้วใสโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวธนกร ธรรมขันธ์โรงเรียนยางเปากรรมการ
4. นางสาวจิราพร ปัญญานันท์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นางอัมพร เป็งใจโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
7. นางสายทอง ชาญพนาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเกศสุดา เผือกอ่อนโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
3. นางจงรักษ์ อริยะกองโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
4. นางสาวอโนทัย บรรทาโรงเรียนบ้านเด่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักรโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางสาวพนิตา เสริมมติวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
7. นางสาวจินตนา สมศรีโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ภู่น้อยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางสร้อยเพชร วารีโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นางสาวกิ่งสอน น้ำสาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวประภาพร เร่งเร็วโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
5. นายศรัญย์ โศจิอรุณโรงเรียนบ้านขุนตื่นกรรมการ
6. นางสาวแสงจันทร์ เกลอะมูโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
7. นางมนทิรา นันกาวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเกียรติพงษ์ พร้อมใจโรงเรียนบ้านแม่ลายประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นายสมยงค์ ฐานะวิชัยโรงเรียนบ้านนาไคร้กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ กันทะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสุพรรษา ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา สุภาศรีโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นางสาวสุวนันท์ ชัยวรโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ หนูสาโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นางสาวพัชรียา กาน้อยโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเกียรติพงษ์ พร้อมใจโรงเรียนบ้านแม่ลายประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นายสมยงค์ ฐานะวิชัยโรงเรียนบ้านนาไคร้กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ กันทะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสุพรรษา ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา สุภาศรีโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นางสาวุสุวนันท์ ชัยวรโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ หนูสาโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นางสาวพัชรียา กาน้อยโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณิศา ลีกรณ์โรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ตั๋นแก้วโรงเรียนฉิมพลีกรรมการ
3. นายกัมปนาท ใจมาลาโรงเรียนบ้านแม่สะเตกรรมการ
4. นางสาวนายิกา ตาคำโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
5. นางสาววงค์เดือน จันทาโรงเรียนบ้านแปลง 8กรรมการ
6. นายวัชรพล ดลภักดีโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศลิษา ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลาวัลย์ แดนวิมานโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นางจุฑามาศ จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรี มาลีเศษโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ กระจ่างโชคช่วงโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
6. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุมิตรา เกิดผลโรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นางปรียาพร ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านโค้งงามกรรมการ
3. นางสาวชนลดา คำมูลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นางญาณี สุขศรีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ ยองรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นางธีรวัลย์ คำฮอมโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นางสาวพรรพิไล ใจอินปันโรงเรียนบ้านดอกแดงกรรมการ
4. นายอาคม รูปวิเชษร์โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ ดวงแดงโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ คำมะนางโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวธารวิมล กันใจโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ตาคำโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายพิณ ถือบุญโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายวิศเวศ เด่นศิริกุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
6. นางจุฑามาศ จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
7. นายพงษ์สุรีย์ ใจปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลีโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา มะโนสารโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ทาสุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา บุญเป็งโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพากร วรรณวิรัยวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางกุลิสรา กิติกุลโรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
7. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแม่สะนามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
9. นางนภารัตน์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
10. นางพิมลพรรณ ปันป่าโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
11. นายพิทักษ์ เลิศฤดีโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลีโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา มะโนสารโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ทาสุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางเจนจิรา บุญเป็งโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพากร วรรณวิรัยวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางกุลิสรา กิติกุลโรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
7. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแม่สะนามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
9. นางนภารัตน์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
10. นางสาวพิมลพรรณ ปันป่าโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
11. นายพิทักษ์ เลิศฤดีโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายโสภณ มาลารัตน์โรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน ปัญญามาโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ปาทะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ ยศศรีโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา สมศรีโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางสุนิทา แก้วอุดมโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ มาลารัตน์โรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวยศสินี ใจน้อยโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางพรพรรณ ตาลป่าโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
4. นางสาวศิริรักษ์ ปิงวังโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
5. นางพรทิพย์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
6. นายวรพันธ์ ปุกปันโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย สันกลกิจโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาวยุพิน สิงห์ฆราชโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางกานดา ธีระตระกูลโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
5. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล กันธิวาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สันกลกิจโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาวยุพิน สิงห์ฆราชโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางกานดา ธีระตระกูลโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
5. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล กันธิวาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายจรูญ ปันทะวังโรงเรียนบ้านขุนประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี สวัสดีโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวผ่องศรี สุปีนะโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
4. นางชลิดา แสนเหนือโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นายทศพร ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายจรูญ ปันทะวังโรงเรียนบ้านขุนประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี สวัสดีโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวผ่องศรี สุปีนะโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
4. นางชลิดา แสนเหนือโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นายทศพร ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์วิศรุต ปันมูลโรงเรียนบ้านแม่สะเตประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวิภา วงศ์โยโพโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี คำแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางณัฐชญา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสุธิณี สุขใจโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ สุขยืนโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วิศรุต ปันมูลโรงเรียนบ้านแม่สะเตประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวิภา วงศ์โยโพโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี คำแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางณัฐชญา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสุธิณี สุขใจโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ สุขยืนโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายเอกชัย ถามณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นายศราวุฒิ หม่องมาลีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายคงเดช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
6. นายเกีียงไกร โสภารดีโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นายธนพล ดอนชวนชมโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
9. นายอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
10. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายเอกชัย ถามณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นายศราวุฒิ หม่องมาลีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายคงเดช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
6. นายเกีียงไกร โสภารดีโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นายธนพล ดอนชวนชมโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
9. นายอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
10. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายเอกชัย ถามณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นายศราวุฒิ หม่องมาลีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายคงเดช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
6. นายเกีียงไกร โสภารดีโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นายธนพล ดอนชวนชมโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
9. นายอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
10. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายเอกชัย ถามณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นายศราวุฒิ หม่องมาลีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายคงเดช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
6. นายเกีียงไกร โสภารดีโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นายธนพล ดอนชวนชมโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
9. นายอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
10. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายเอกชัย ถามณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นายศราวุฒิ หม่องมาลีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายคงเดช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
6. นายเกีียงไกร โสภารดีโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นายธนพล ดอนชวนชมโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
9. นายอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
10. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจักรพันธ์ ดารากาญจน์โรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวส้มโอ อ่องประกิตโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
3. นายธนชัย ปวนคำโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ อัมพรคีรีมาศโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิสรา สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางศศิธร ลังกาศรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกิจพิเชษฐ์ กองชัยโรงเรียนบ้านดอยคำประธานกรรมการ
2. นายอินทร์ศร ชัยวงศ์ญาติโรงเรียนบ้านโปงทุ่งกรรมการ
3. นายคัมภีร์ อินภูมิโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวรัชนีวรรณ คำใจโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายชาตรี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ เปลอนโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ วรรณสอนโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ หน้อยดีโรงเรียนบ้านแปลง 8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
2. นายวรชัย ภิรมณ์โรงเรียนบ้านวังหม้อกรรมการ
3. นางกันยากาญจน์ มโนโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ภีระมูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย เปงพันทิพย์โรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นายอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระ ยะอนันต์โรงเรียนบ้านนาคอเรือประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย กุณาหน้องโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นายปิยะมิตร คำสัตย์โรงเรียนบ้านสบลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ โปธามูลโรงเรียนบ้านดอกแดงประธานกรรมการ
2. นางทัศวรรณ สุขทองโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา เลาย่างโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ใจเร่งโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา เลาย่างโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กาละวิชัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นายวรพจน์ พิชิตปฐมพีโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนิพร การะบูรณ์โรงเรียนวังลุงประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ มีแก้วโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
3. นายธรรมลักษณ์ วงศ์ษาราโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัทนา เสียงแจ่มโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ นำปุ๊ดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายนิรันดร์ ฟั่นศรีโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสมศรี ตาสาโรงเรียนบ้านกองลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา กล้าประจันโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางพรรณวดี ใจจักรคำโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลวรรณ ฝั้นติ๊บโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ยศถามีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวศุกร์ศิริ ศรีจันทร์เรือนโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
4. นางรัตติกาล สกุณาคีรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ปิมปาโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมีนา ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นางสาวอภิสรา สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คำจันทร์โรงเรียนบ้านเด่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชารัตน์ สอบแอ้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางศรีวรรณ ถาปินตาโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ คำน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ นะศรีโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
3. นางนครินทร์ ก๋ายอดโรงเรียนบ้านห้วยปุลิงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์ สุภาศรีโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ อินปั๋นแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
6. นายอ้อยทิพย์ อินไชยโรงเรียนบ้างบงตันกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ คำน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ นะศรีโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
3. นางนครินทร์ ก๋ายอดโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์ สุภาศรีโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ อินปั๋นแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
6. นายอ้อย อินไชยโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ กันทะบุตรโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิมล ศรีโชคโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายมติชน รู้เที่ยงโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
6. นางฤทัยรัตน์ กุศลินมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางศรนริน ปวงคำคมโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
8. นายรัตติศาสตร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
9. นางสาวศรีพิรุุณ สุขใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
10. นางทรรศพร เขตคามโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ กันทะบุตรโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิมล ศรีโชคโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายมติชน รู้เที่ยงโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
6. นางฤทัยรัตน์ กุศลินมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางศรนริน ปวงคำโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
8. นายรัตติกานต์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
9. นางสาวศรีพิรุณ สุขใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
10. นางทรรศพร เขตคามโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางสาวรัศมีแข พุทธพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
7. นางสาวรัศมีแข พุทธพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
8. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
7. นางสาวรัศมีแข พุทธพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
8. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
7. นางสาวรัศมีแข พุทธพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
8. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
7. นางสาวรัศมีแข พุทธพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
8. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกงลอยกรรมการ
6. นางรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
8. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
7. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านบางเปียงกรรมการ
8. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
7. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
8. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอุดร สุรินทร์โรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายชินกร ทาณาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นายชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายิวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้างหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ์ ฐิติวรรณตาโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ์ ฐิติวรรณตาโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ์ ฐิติวรรณตาโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ์ ฐิติวรรณตาโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
5. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดร สมัยโรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ่้านตุงลอยกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายศักราช ชัยชนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
5. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายศักราช ชัยชนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
5. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายศักราช ชัยชนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
5. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
5. นายศักราช ชัยชนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางเมทิกา วงค์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสาวกฤษย์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
4. นางสาวรัตติยา กะกานต์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาววิลาสินี อินตารัตน์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษย์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี อินตารัตน์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาวรัตติยา กะกานต์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางกรกช ทองกรโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเมทิกา วงค์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางกรกช ทองกรโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเมทิกา วงค์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี อินตารัตน์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกรกช ทองกรโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางเมทิกา วงค์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
5. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา กะกานต์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี อินตารัตน์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาวกฤษย์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก.กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอิลิษา พริบไหวโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นายสมชาย ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรา กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ การดีโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ศรีสุขคำโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายมงคล วงศ์กัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. MissJarmie Fereiroโรงเรียนฟ้าใสกรรมการ
3. นางสาววณิชากร จันทร์คำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวมยุรา กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวยุรีย์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คำชมพูโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรา กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวยุรีย์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางสาวนันทนา สาระคำโรงเรียนบ้านขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรา กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวยุรีย์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คำชมพูโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บโรงเรียนบ้านบงตันรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลรัศมิ์ ธินาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสาวธัญพิชญา นันตาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญา วงค์แคะหล้าโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญสุข จีรเดชโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี พิรุณโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฏฐ์ ศรีวะโสภณโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นายกำพล ใจนะโรงเรียนเตียนอางกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร คำงามโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางวาริษา ภีระมูลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐ์ ศรีวะโสภณโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิกา อินถาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายญาณวุฒิ สุทูโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ปินตาเลิศโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นางสาวณิชชากร จันทร์คำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุญเทียมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หลีทำโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวปภาดา หน่อใหม่โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายจิรายุ วิมลสกุลตราโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
3. นายอติ เลี้ยงเพชรโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนิเวศ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตต์โรงเรียนบ้านผาจุกกรรมการ
3. นายนิธินันท์ ปฐมบวรทัตโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายกิจพิเชษฐ์ กองชัยโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
5. นายประยูร โกฏธิโรงเรียนทุ่งโป่งกรรมการ
6. นายชูชาติ สถาพรโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นายทรงพล ปันติ๊บโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
8. นางสาวกฤษฏภรณ์ ป้อฝั้นโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
9. นางสาวปุณยนุชนภัส อินทนุโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
10. นายภาคภูมิ ยะมะโนโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
11. นางพิชญากร ยศเดชากิตต์โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
12. นายณัฐพงษ์ อินปั๋นแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
13. นางอำไพ โนชัยโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีจรัล เดชตาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ ขยันทำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
16. นายอดินันท์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
17. นายชัยรัตน์ ธิกาศโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์ สุภาศรีโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
19. นางรัตติกานต์ สกุณาคีรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
20. นายชาญชัย แสงกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนิเวศ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นายประกาสิทธิ์ อ่างคำโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงษ์ เปลาโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
4. นายถนอม จินะเป็งกาศโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนตุงลอยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจโรงเรียนยางเปียงกรรมการ
7. นายอัคนี มานะพัฒนามงคลโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
8. นายสรรค์ธวัฒน์ สมป้อมโรงเรียนบ้างวังหลวงกรรมการ
9. นายชัยมงคง สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายมังกร ทองใบโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
11. นายชูชัย สกุณาคีรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
12. นายชาญชัย แสงกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิเวศ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีนพปฏล หาญจักราพิทักษ์โรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการ
3. นายวรพันธ์ ปุกปันโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย แก้วประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
6. นายพิทักษ์ พรมบุตรโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
7. นายชาญชัย แสงกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเกษม ใจเถิงโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นายรัตติศาสตร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านแม่โปงกรรมการ
6. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
7. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเกษม ใจเถิงโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัณฐฐัฏฐ์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นายรัตติศาสตร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านแม่โปงกรรมการ
6. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
7. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเกษม ใจเถิงโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นายรัตติศาสตร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้้านแม่โปงกรรมการ
6. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
7. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นางทับทิม ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แสนสุขโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายคนึกนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์โรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
5. นางสาวบุปผาชาติ เข็มวิชัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ เบลวาลโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางไพลิน สิงห์คำโรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
3. นางพูนศรี โชติชื่นโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงดาว ถาระนันโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ เบลวาลโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางไพลิน สิงห์คำโรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
3. นางพูนศรี โชติชื่นโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงดาว ถาระนันโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี วงษ์ไชยมูลโรงเรียนบ้านแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นายธวัตชัย งามพิงโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นายธวัชชัย อินต๊ะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรมโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางอริศรา ดีเจริญโรงเรียนบ้านห้วยไม่หกกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นายวารุต วิรัศมีโรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อยกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน กองเพชรโรงเรียนบ้านกองลองกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ ฟั่นเมาโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นายอัครพล จันทะมาโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการ
6. นางสาวอัจรา เจริญศรีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชฎา นามวงค์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แสนผาบโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร พุทธโสโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการ
5. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววรวลัญธ์ จัตกุลโรงเรียนบ้านแปลง 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นายเชษฐ ฟั่นเมาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นายสุรเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจรา เจริญศรีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สมคิดโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ หมื่นใจโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอัครวรรธน์ ยศหเดชากิตต์โรงเรียนบ้านผาจุกประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ทานาโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวภริตพร ชัยมณีโรงเรียนบ้านนขุนตื่นน้อยกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ กล่ำคงโรงเรียนห้วยโค้งกรรมการ
6. นายนิติพงษ์ ปิยาโนโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรมโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครวรรธน์ ยศหเดชากิตต์โรงเรียนบ้านผาจุกประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ทานาโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวภริตพร ชัยมณีโรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อยกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ กล่ำคงโรงเรียนห้วยโค้งกรรมการ
6. นายนิติพงษ์ ปิยาโนโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรมโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอังคาร วงค์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายกฤหณ์ วิรัศมีโรงเรียนบ้านห้วยฝางกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ปิโข่โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
5. นางสาวกนกภรณ์ อุปธรรมโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
6. นายผดุงศิลป์ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านแม่สะเตกรรมการ
7. นางสาวปรียากรณ์ ฟั่นเมาโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอังคาร วงค์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายกฤหณ์ วิรัศมีโรงเรียนบ้านห้วยฝางกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ปิโข่โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
5. นางสาวกนกภรณ์ อุปธรรมโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
6. นายผดุงศิลป์ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านแม่สะเตกรรมการ
7. นางสาวปรียากรณ์ ฟั่นเมาโรงเรียนยางเปียงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางเมธาวี ไชยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางธนวันต์ อินต๊ะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชชา คำภูมิโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
4. นายกฤษฎาภรณ์ ป้อฝั้นโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
5. นายสุขุมพัฒน์ นาดหมายโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
6. นางสาวเมสินี ชะนะชมพูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
7. นางสาวเศรณี มรกตคันโธโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา ลาดปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อินตายวงโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ประสานศรีโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาวจารุฉัตร ใสรสิงห์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ บัวลอยลมโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา สุรินทร์โรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราภา ลาดปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อินตายวงโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ประสานศรีโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาวจารุฉัตร ใสรสิงห์โรงเรียนบ้านาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ บัวลอยลมโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา สุรินทร์โรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแม่สะนามประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ หมื่นใจโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
4. นายอนุชาติ รังสิยานนท์โรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อยกรรมการ
5. นายเชษฐ์ ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
6. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
7. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแม่สะนามประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ หมื่นใจโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
4. นายอนุชาติ รังสิยานนท์โรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อยกรรมการ
5. นายเชษฐ์ ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
6. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
7. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางรัชฎา นามวงค์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แสนผาบโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร พุทธโสโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการ
5. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายรัชฎา นามวงค์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แสนผาบโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร พุทธโสโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการ
5. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นายจรูญ มาลีย์โรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นายพุฒิเศรษฐ์ วงศ์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. สิบเอกสุวิวัฒน์ ชัยดยโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
6. นายอัฐพล นาฟั่นโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
7. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นายจรูญ มาลีย์โรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ทองโครตโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
5. สิบเอกสุวิวัฒน์ ชัยโยโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
6. นายอัฐพล นาฟั่นโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
7. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรมมีโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช เผือกผลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ศิริวรรณโรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรมมีโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช เผือกผลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีวรรณ รังสีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ อนุรักษ์ธานีโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
3. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา บุญมาโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวรรณ รังสีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ อนุรักษ์ธานีโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
3. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา บุญมาโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด โนจ๊ะโรงเรียนบ้านวังหม้อประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นายชัชวาล กันธิมาโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางเอื้องดอย ไพศาลโรงเรียนบ้านขุนตื่นกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญฤดี มณีวรรณโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช วรรณวิจิตรโรงเรียนชุมชนดอยเต่ากรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ ทูแก้วโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายนายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นายอธิพงษ์ ดาวเวียงกันโรงเรียนกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ อินทะรสโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางละเอียด โนจ๊ะโรงเรียนบ้านวังหม้อประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นายชัชวาล กันธิมาโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางเอื้องดอย ไพศาลโรงเรียนบ้านขุนตื่นกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญฤดี มณีวรรณโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช วรรณวิจิตรโรงเรียนชุมชนดอยเต่ากรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ ทูแก้วโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายพุฒิเศรษฐ์ วงศ์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ อินทะรสโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ธนารมย์โรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางธนพร กิ่งสายหยุดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
4. นางนงคารญ ไชโยกาศโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล ธนารมย์โรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางธนพร กิ่งสายหยุดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
4. นางนงคราญ ไชโยกาศโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาดา สุขสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โนมาโรงเรียนชุมชนดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางพิชญาดา สุขสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โนมาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายธวัต งามพิมโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการ
3. นายศิลป์นคร หิรัญกนกอรโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางณิชากร ชื่นวารุณโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นางสาวพัทรณภางค์ พจนาคโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนประธานกรรมการ
2. นางณิชากร ชื่นวารุณโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
3. นางสาวพัทรณภางค์ พจนาคโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอำพร ปันทวังโรงเรียนบ้านขุนประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวรัตน์ แก้วบุญปั๋นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางทองศรี ปัญญหลีโรงเรียนบ้านห้วยฝางกรรมการ
4. นางจันทนา จินดาวงค์โรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
5. นางวันทนา ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
6. นางสาวทิวา อินทรศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
7. นางภัทราภรณ์ ผลสลัดโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
8. นางอนงค์พร ปัญญาใจโรงเรียนแม่ตูบกรรมการ
9. นางนภาพร เจริญชัยวิจิตรโรงเรียนบงตันกรรมการ
10. นางณัฐยา ปิ่นกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายจำลอง พงษ์ปวงโรงเรียนทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดารัตน์ บุญสูงโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันทรบุตรโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาววลัยพร พรมจินาโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
5. นางสาวอภิญญาพัชญ์ ดวงเดชโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
6. นางสาวกัญญ์ญา สุภายองโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
7. นางภัทรวดี เครือใจโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
8. นางรัตติกาล แสนใจอิโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
9. นางสาวสุนทรีย์ พรมตาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมจิตร วิวัฒชีวินโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ปัณทวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวนิลเนตร ปัญญดีโรงเรียนบ้านวังหม้อกรรมการ
4. นางสิรินันท์ หล้าภีระโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางพิชญภัสส์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
6. นางมัสลิน กาเหว่าโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
7. นางสุธิดา โสภากัญญาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
8. นางอัญชิกา ปัญญาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
9. นางดารา ปะระดีโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
10. นางหนึ่งฤทัย ชัยดาราโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางจินดารัตน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี อินต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวทิวา อินทรศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ หมีทองโรงเรียนบ้านโปงทุ่งกรรมการ
5. นางบัวลอย ชัยชนะโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
6. นางสาววิลาสินี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
7. นางสาวเพียงเพ็ญ วีระโรงเรียนนาฟ่อนกรรมการ
8. นางเนตรนภา อินต๊ะยศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
10. นางสุพัตรา โปธิมอยโรงเรียนบ้านเด่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววาสนา สายพิณโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางสาวยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ กันทะลือโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ กันทะลือโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพิน วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
3. นางสาวนันท์วิภาญา แดงใหม่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
7. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
8. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธี ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ขันติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายอเนก เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกงลอยกรรมการ
7. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
8. นายพิสุทธิศักดิ์ นนทสูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ผัดมอยโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ วงศ์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
2. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายบรรจง วิเศษคุณโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
5. นายกฤษฎากร ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางพิชญาดา สุขสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โนมาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีวรรณ รังสีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ อนุรักษ์ธานีโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
3. นางสาวสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา บุญมาโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา กำมังละการโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
2. นายพีรภาส โปธิมาโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ดาวเวียงกันโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา กำมังละการโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงประธานกรรมการ
2. นายพีรภาส โปธิมาโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ดาวเวียงกันโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีวรรณ รังสีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ อนุรักษ์ธานีโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
3. นางสาวสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา บุญมาโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช วรรณวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ ทูแก้วโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายพุฒิเศรษฐ์ วงศ์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ อินทะรสโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช วรรณวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ ทูแก้วโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นายอธิพงษ์ ดาวเวียงกันโรงเรียนกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ อินทะรสโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net น.ส.พิชญ์ณัฎฐ์ คณารักษ์, นางเกศราพร นะจา , น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.053-461089 ต่อ 122
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]