หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเกศราพร นะจา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
2 น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
3 นายไกรสร สุทินโน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
4 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
5 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
6 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
7 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
8 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
9 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
10 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
11 ดร.วชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
12 นางรชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
13 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
14 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
15 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
16 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
17 นางฉัตรชฏา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
18 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
19 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
20 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
21 นางอำไพ มณีวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
22 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
23 นายแปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
24 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
25 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
26 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
27 นายวีระ ยะอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
28 นางสาวสกาวรัตน์ แก้วบุญตัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
29 นางณภาพร ชัยเจริญวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
30 นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
31 นางสาวกลอยใจ ปั๋นติ๊บ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
32 นายชาญชัย แสงกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
33 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
34 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
35 นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
36 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
37 นางศิริกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
38 นายอินสร คำปัน นิติกร ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
39 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
40 นางสาวอัจฉรา ผดุงพานิช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
41 นางฐิติยา ชัยวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
42 นายสาโรจน์ ชมสวน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ(คุรุสภาเขตพื้นที่) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
43 นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
44 นางสาวชนิดา คำภิโล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
45 นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
46 นางธัญรัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
47 นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
48 นางสาวพีรดา ธรรมขัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
49 นางเสาวภา วงค์ห้อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
50 นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
51 นางสาวแก้วใจ เชียงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
52 นางสาวปฤณภัค จูแวน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
53 นางสาวดลฤทัย อุปนันท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
54 นางสาวโสภาพรรณ เดชาคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
55 นางสาวพัชชา เจริญเมือง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
56 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
57 นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
58 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
59 นางปรานอม ยะมัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
60 นางรัตติกร นามลือ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
61 นางศิริวรรณ ปันทวงค์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
62 นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
63 นางสาวพิมพิมล ศรีโชค ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
64 นางสาวปภาดา หน่อใหม่ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
65 นางสาวคชาภรณ์ ผักหวาน ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
66 นายปัฐพงศ์ สิงหนาท ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
67 นายชัยมงคล สุมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
68 นางสาวรมินตรา วรงค์ปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
69 นางจินตนา ทาใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
70 นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
71 นางสาวศศิวิมล กันธิวา พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
72 นางวิภาพร สุวรรณหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
73 นายสุรชัย แสนสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
74 นายวรชัย ภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านวังหม้อ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
75 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
76 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
77 นางสาวดารารัตน์ วงค์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
78 นางสาวพัฒนาพร พวงสายใจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
79 นางสาวพัทรา ถาวรเกษมหทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
80 นางสาววิรัก สุขรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
81 นางเบญจมาศ จาติ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
82 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
83 นางสุจิตรา คำจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
84 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
85 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
86 ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาทุกเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
87 นายนิวัตร หน้อยดี ครู โรงเรียนบ้านแปลง 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
88 นางพิชญากร ยศเดชากิตติ์ ครู โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
89 นางนภาพร เ ต็งนุ ครู โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
90 นางณภัทรารัตน์ พัฒน์นิติชัย ครู โรงเรียนบ้านหลังท่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
91 นางสาวกิตติกานต์ ดงแดง ครู โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
92 นายกฤษณ์ วิรัศมี ครู โรงเรียนบ้านห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
93 นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านตีนตก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
94 นางธีรวัลย์ คำฮอม ครู โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
95 นางรัตนาภรณ์ แก้วก๋องมา ครู โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
96 นางสาวจุฑามาศ คำยอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
97 นายอรรถพล ยอดกันทา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
98 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุรีย์ ใจปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
99 นายวรชัย ภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
100 นางสาวประภาพร ซอนเสน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
101 นางสาวเบญจมาส ปู่เดือน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
102 นางสาวเกษศิรินทร์ แก้วคำมา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
103 นายกรกฤต พรหมพิจารณ์ ครูโรงเรียนเครือข่ายยอดดอย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
104 นายสุรชัย แสนสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
105 นางสาวรจนา พูลสุข ครูธุรการ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
106 นายโชติ สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบ่อสลี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
107 นางสาวสมศรี ตาสา ครู โรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
108 . นางสาววราภรณ์ กันทะ ครู โรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
109 นางสาวนิลุบล สุกใส ครู โรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
110 นางสาวนฤมล ธนารมย์ ครู โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
111 นางสาวเศรณี มรกตคันโฑ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
112 นางสาวจินตนา ทาใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
113 นางสาวพัทรณภางค์ พลนาค ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
114 นางสาวเพชรรัตน์ โปธิยา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
115 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
116 นายนพพร เดชชิต ผอ.โรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
117 นายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
118 นางพิชญากร ยศเดชากิตติ์ ครู โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
119 นางสาวศิริพร คงแดง ครู โรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
120 นางสาวปุณยนุชนภัส อินทนุ ครู โรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
121 นายโรจนไชศ์ สมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
122 นางเมธาวี ไชยแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
123 นายปริญญา รักพ่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
124 นายชาญชัย แสงกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
125 นางสาววรณัน โพธิป้อม ครูธุรการโรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
126 นางสาวภาวิณี บุญทา ครูธุรการโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
127 นางดารณี คำวงษา ครูธุรการโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
128 ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ ภีระมูล พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
129 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
130 นางฉัตรชฏา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
131 นางสาวพิชชาพร กันทะยวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
132 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
133 นายสุภาพ อินตา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
134 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผอ.โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
135 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
136 นายโสภณ มาลารัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
137 นางนงลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
138 นายจรูญ กันทะมา ครู โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
139 นายเปรม ศรีวิชัย ลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
140 นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
141 นางสาววาสนา สายพิณ รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
142 นายถนอม จินะเป็งกาศ ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
143 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
144 นางพิมลพรรณ คำติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
145 นางสุลัดดา กองสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
146 นายคงศักดิ์ เสวลาภี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
147 นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
148 นายธีรเดช นวลศิริ ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
149 นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภา ครู โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
150 นายปริญญา รักพ่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
151 นายกฤต คุ้มปรีดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
152 นายมลวัฒน์ มะลิวัลย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอยคำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
153 นายอุดม ปินตาอินทร์ หัวหน้าหมวดรถยนต์ สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
154 นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
155 นายประพันธ์ จ๊ะเขียว พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
156 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4 สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
157 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไม้ ชั้น 4 สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
158 นายสุเบญจ์ ประพฤติ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
159 นายปทัยวัชร์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
160 นายนิกร ชาวอินเอก ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
161 นายชัยรัตน์ ปิโข่ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
162 นายสาโรจน์ อินทะจักข์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
163 นายถวิล รินแต้ว ลูกจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
164 นายสุชาติ ชาวอินเอก ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
165 นายวิโรจน์ ตันใบ ช่างไม้ ขั้น 4 โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
166 นายบุญชุม มณีวรรณ์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
167 นายสมยศ ใจมาเปี้ย ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
168 นายพินิตย์ สิงห์โกฏ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
169 นายธีระพงษ์ โกตะมะ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
170 นายนิรันดร์ มณีวรรณ์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านดงดำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
171 นายณรงค์ บรรทา ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
172 นายวัลลภ ตันยะ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
173 นายอุดม คำ วงค์ษา ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
174 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
175 นายพิภพ ใจสว่าง ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านตีนตก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
176 นายมังกร ใบทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเตียนอาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
177 นายภาคภูมิ วงค์ษายะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
178 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
179 นายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
180 นายสุรจิตร ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
181 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
182 นางสาววาสนา สายพิน รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
183 นางสินีนาฎ ว งค์น้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
184 นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
185 นางพิมลพรรณ คำติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
186 นางนิภา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
187 นางเนตรนภา นันต๊ะยศ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
188 นางพิสมัย ใจชมชื่น ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
189 นางปิ่นแก้ว จันตา วรรณเดช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
190 นางสาวชยานันท์ แดงใหม่ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
191 นางอำไพ ปัญญา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
192 นางสุพรรษา ผ่องใส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
193 นางสายสุนีย์ ต่างใจรักษ์ ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
194 นางสาวอำภา เทิดพงษ์พร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
195 นางสาววศินี แสงบุญเรือง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
196 นางณัฐทินี วังกาวรรณ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
197 นางสาวกรวิการ์ ทนันชัย ครูธุรการ โรงเรียนบ้านผาแตน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
198 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 4 สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
199 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไม้ ชั้น 4 สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
200 นายพิภพ ใสสว่าง ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านตีนตก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
201 นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
202 นางสาวปทุมทิพย์ ไชยทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
203 นางสาวนุช ต๋าฝั๋น ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
204 นางเกศราพร นะจา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
205 นางพรรณนิภา ผลทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
206 นายลิขิต ฐานมั่น ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
207 นางอริศรา กังแฮ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
208 นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
209 นางสาวชนิดา คำภิโล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
210 นางเสาวภา วงค์ห้อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
211 นางสาวพีรดา ธรรมขัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
212 นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
213 นางสาวปฤณภัค จูแวน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
214 นางเกศราพร นะจา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
215 นางธัญรัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
216 นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
217 นายธงชัย ประมวล ผอ.โรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
218 นายนพดล สุริยสาร ผอ.โรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
219 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
220 นายไพโรจน์ พลราชม ครู โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
221 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างครุภัณฑ์ชั้น 4 สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
222 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไม้ชั้น 3 สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
223 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไม้ชั้น 3 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
224 นายนิติวัฒน์ ทองผาง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
225 นายอุดม คำวงษา ช่างไม้ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการฝ่ายจราจร
226 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
227 นายประเสริฐ เรือนสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
228 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
229 นางเรณู ราชวังแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
230 นางสาวสยุมพร ตาสา ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
231 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
232 นางสาวอมลวรรณ กบกันทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
233 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
234 นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
235 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ. โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
236 นายสุริยันต์ แก้วสามสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโปง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
237 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
238 นายพิทักษ์ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
239 นายถวิล สุทธิวรรณจำปา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
240 นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
241 นายนิเวศน์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดำ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
242 นางสาววาสนา สายพิน รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
243 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
244 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
245 นายถวิล สุวรรณ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
246 นางพรพิมล ยารังษี ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
247 นางสาวทองทิพย์ มณีกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
248 นายคงศักดิ์ เสวลาภี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
249 นางวราภรณ์ มโนแสง ครูโรงเรียนบ้านยางเปา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
250 นางดวงใจ อุตธิ ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
251 นางสาวสมศรี เป็งใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
252 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
253 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
254 ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
255 นางชลธิชา แก้วคำปา ครูโรงเรียนบ้านนาฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
256 นางสาวประณมพร วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
257 นางพิสมัย ชุบแสง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
258 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
259 นางวิภาพร สุวรรณหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
260 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
261 นางมีนา กันทะยอม ครูโรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
262 น.ส. ลิดาว ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านแม่โถ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
263 น.ส. ทิพวรรณ สุดนุช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
264 นางสุกัญญา ธรรมดา ครูโรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
265 นายสุรชัย แสนสุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
266 น.ส. ดานุรัตน์ จันทะรส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
267 ดร. วชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
268 น.ส. ดารารัตน์ วงค์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
269 นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
270 นางนภาพร เต็งนุ ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
271 น.ส. ศรีวรรณ รังสี ครูโรงเรียนบ้านโปงทุ่ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
272 น.ส. สุชาดา แสนใจอิ ครูโรงเรียนบ้านยางเปียง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
273 นางรชฎ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
274 นายกฤต คุ้มปรีดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
275 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ. โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
276 นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
277 นายโสภณ ยารังษี ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
278 นายประยูร โกฎธิ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
279 นางวีรญา ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
280 นางจิรพรรณ จาตุนันท์ ครูโรงเรียนบ้านยางเปา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
281 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
282 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
283 นายสุริยันต์ แก้วสามสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโปง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
284 นายขัตติยะ ไวยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
285 นายจิรพงษ์ คำปวง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
286 นายบัณฑิต กันธิวัง ครู โรงเรียนบ้านมูเซอ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
287 นายธนพล กมลหัตถ์ ครู โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
288 น.ส. รุจิเรข กันทะใจ ครูโรงเรียนบ้านยางเปียง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
289 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
290 นายเปรม ศรี วิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
291 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
292 นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
293 นายนฤนาท ชาญพนา ครูโรงเรียนบ้านเกาะหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
294 นายเบญจา แจ้งสี ครูโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
295 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
296 นายปริญญา รักพ่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
297 นายพิทักษ์ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
298 นายวิรัตน์ มาโนช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
299 นายอุดร สมัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านยางแก้ว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
300 นางกรกช ทองกร ครูโรงเรียนบ้านนาฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
301 น.ส. ปัทมาพร บัวชุ่ม ครูโรงเรียนบ้านยางเปา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
302 น.ส. วรรณาลี เทพก๋อง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
303 นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตีนตก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
304 นายชัยยศ สุขต้อ ครูโรงเรียนบ้านยางเปา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
305 นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณ ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
306 นายดวงดี บุญเรืองยา ครูโรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
307 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
308 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
309 นายถวิล สุทธิวรรณจำปา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
310 นายม่อนถิ่น นพคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
311 นางฐิติยา ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
312 นางสาวจินตนา ทาใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
313 นางพิชญ์ศุภางค์ ลิ้มอรุณ ครูโรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
314 น.ส. รัชนีกร ปัญโญ ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
315 น.ส. วิลาวัณย์ ฐิติวรรณภา ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
316 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
317 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
318 นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
319 นางรัตนาภรณ์ แก้วก๋องมา ครูโรงเรียนบ้านาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
320 นางธนพร พรม ยาโน ครูโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
321 นางประไพรรัตน์ เผือกเอี่ยม ครูโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
322 นายจำนง ยี่นาง ครูโรงเรียนบ้านแปลง 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
323 นางอัญชลี สุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
324 น.ส. อภิญญา ด้วงยศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
325 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
326 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
327 นายนิเวศน์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดำ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
328 ว่าที่ พ.ท. นพปฎล หาญจักราพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
329 นายอัครวรรษ์ ยศ เดชากิตต์ ครูโรงเรียนบ้านผาจุก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
330 นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
331 นายชาญชัย แสงกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
332 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
333 นางจันทรพร ดู่สอน ผอ.โรงเรียนบ้านแปลง 2 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
334 นางสมใจ ไกรพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
335 นางรชฎ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
336 นางสาวอมลวรรณ กบกันทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
337 นางสาววาสนา สายพิน รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
338 นางวิไลลักษณ์ สุริยะคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
339 นางมัลลิกา โทนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านยางครก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
340 นางสาวยุพิน สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
341 นางธัญญรัตน์ กันทะลือ ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
342 นางพิกุล อินตา ครูโรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
343 น.ส. พิกุล แปงใจ ครูโรงเรียนบ้านแม่บวน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
344 นางจันทร์แรม ดวงเพชร ครูโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
345 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
346 นางเกศราพร นะจา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
347 นายถวิล สุวรรณ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
348 ดร. ภูมิไพรัตน์ อนุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
349 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต .5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net น.ส.พิชญ์ณัฎฐ์ คณารักษ์, นางเกศราพร นะจา , น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.053-461089 ต่อ 122
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]